Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Henryk Dąbrowski

Przedmiot: Matematyka

Temat: Cechy podobieństwa trójkątów

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

VIII. Planimetria.

Zakres podstawowy. Uczeń:
8) korzysta z cech podobieństwa trójkątów;
12) przeprowadza dowody geometryczne.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

 • kompetencje cyfrowe

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • zna cechy podobieństwa

 • układa proporcje, aby wyznaczyć długości brakujących boków trójkątów podobnych

 • wykorzystuje poznane cechy do sprawdzania, czy dane trójkąty są podobne

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych

Formy pracy:

 • praca indywidualna

 • praca w grupach

 • praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne:

 • komputery z dostępem do Internetu w takiej liczbie, żeby każda para uczniów miała do dyspozycji komputer; lekcję tę można przeprowadzić, mając do dyspozycji jeden komputer z rzutnikiem multimedialnym

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 • Nauczyciel rysuje na tablicy kilka trójkątów różnej wielkości, dwa spośród nich są proporcjonalne. Pyta uczniów, które ich zdaniem są podobne.

Faza realizacyjna:

 • Nauczyciel, z pomocą uczniów, wskazuje cechy podobieństwa trójkątów

 • Nauczyciel, z pomocą uczniów, rozwiązuje Przykład 1

 • Nauczyciel pokazuje uczniom dowód z Przykładu 4

 • Uczniowie zapoznają się z filmem edukacyjnym

 • Uczniowie pracując w grupach analizują Przykłady 2 i 3. Wybrani uczniowie referują rozwiązania.

Faza podsumowująca:

 • Nauczyciel prosi wybranych uczniów o przedstawienie najważniejszych elementów, jakie były omawiane w trakcie lekcji.

Praca domowa:

Nauczyciel poleca, aby uczniowie wykonali w domu ćwiczenia interaktywne, które nie zostały wykonane w czasie zajęć.

Materiały pomocnicze:

Wskazówki metodyczne:

Nauczyciel może wykorzystać medium w sekcji „Film edukacyjny” do pracy przed lekcją. Uczniowie zapoznają się z jego treścią i przygotowują do pracy na zajęciach w ten sposób, żeby móc samodzielnie pracować podczas lekcji.