Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Autor: Tomasz Malinowski

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Jakie więzi zachodzą między jednostką a grupą?

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

I. Człowiek i społeczeństwo.

Uczeń:

3) charakteryzuje role społeczne człowieka w związku z jego przynależnością do różnych grup społecznych; analizuje zasady wzajemności, zaufania i pomocy;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • charakteryzuje role społeczne człowieka w związku z jego przynależnością do różnych grup społecznych;

 • przeanalizuje zasady wzajemności, zaufania i pomocy;

 • zastosuje typologię więzi społecznych do analizy charakteru relacji międzyludzkich.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • śniegowa kula.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Wprowadzenie uczniów w temat lekcji: „Jakie więzi zachodzą między jednostką a grupą?” i omówienie celów zajęć.

2. Uczniowie biorą udział w rozmowie wprowadzającej szczegółowo w przedstawiony temat lekcji.

Faza realizacyjna

1. Uczniowie pracują metodą śniegowej kuli. W parach tworzą definicję więzi społecznej. Następnie łączą się w czwórki, weryfikują swoje propozycje i tworzą wspólną. W kolejnych krokach łączą się w coraz liczniejsze grupy, aż powstanie ogólnoklasowa definicja pojęcia.

2. Praca w parach. Uczniowie analizują typy styczności społecznych i wynotowują najistotniejsze informacje. Wybrane pary prezentują je na forum klasy.

3. Podział klasy na grupy. Każda z nich opracowuje na podstawie e‑materiału i innych dostępnych źródeł (np. internetowych) przypisany jej typ więzi społecznych. Po zakończeniu pracy przedstawiciele zespołów prezentują zagadnienie. Pozostali uczniowie sporządzają notatki, mogą zadawać pytania i weryfikować przedstawione informacje.

4. Praca z materiałem zamieszczonym w sekcji „Schemat interaktywny”. Uczniowie w parach wykonują polecenia. Następnie wybrana osoba prezentuje propozycję odpowiedzi, a pozostali uczniowie ustosunkowują się do niej. Nauczyciel w razie potrzeby uzupełnia ją, udziela też uczniom informacji zwrotnej.

5. Dyskusja na temat: „Czy kontrola społeczna jest nieodzowna do trwałości działań zapewniających realizację potrzeb?”. Uczniowie przedstawiają swoje argumenty, kontrargumenty i opinie. Na zakończenie wybrana osoba dokonuje podsumowania.

Faza podsumowująca

1. W ramach podsumowania uczniowie wykonują ćwiczenia wskazane przez nauczyciela.

Praca domowa:

Napisz krótką notatkę, uwzględniając w niej najistotniejsze informacje dotyczące zagadnień poruszanych na zajęciach.

Materiały pomocnicze:

Jan Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970.

Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.

Paweł Rybicki, Struktura społecznego świata, Warszawa 1979.

Paweł Rybicki, Więź społeczna i jej przejawy, „Kultura i Społeczeństwo” Nr 3/1978.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Uczniowie mogą wykorzystać schemat by szczegółowo przedstawić kształtowanie się wybranej przez siebie grupy społecznej.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida