Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z fragmentem tekstu źródłowego i wykonaj polecenie.

1
Paweł Rybicki Więź społeczna i jej przejawy

Jedną stanowią dające się rzeczowo określić wspólności i związki między ludźmi: związki krwi, wspólność pochodzenia, terytorium, języka, kultury, wreszcie związki w organizacji życia zbiorowego.

cytat3 Źródło: Paweł Rybicki, Więź społeczna i jej przejawy, „Kultura i Społeczeństwo” 1978, nr 3, s. 86.
R1MDq6eRG4RSu
Podaj, jakiego typu więzi dotyczy tekst. (Uzupełnij).
ROZAi9xYtmvxb
Zaznacz odpowiedź najbliższą swojej. Możliwe odpowiedzi: 1. więź nieformalna, 2. więź zrzeszeniowa, 3. więź stanowiona, 4. więź celowa
1
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z fragmentem tekstu i wykonaj polecenie.

1
Piotr Sztompka Socjologia. Analiza społeczeństwa

(…) szczególna relacja powinnościowa zakładająca zaufanie, lojalność i solidarność w stosunku do innych, objętych kategorią MY.

cytat4 Źródło: Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 198.
R1QPCQZc49QRa
Zaznacz, jakiego typu więzi dotyczy tekst. Możliwe odpowiedzi: 1. więź naturalna, 2. więź emocjonalna, 3. więź formalna, 4. więź celowa
2
Ćwiczenie 3
RoHj24feJ2dLK
Zdecyduj, które stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe. Zaufanie członków grupy do siebie nawzajem pojawia się tylko w wyniku pomocy jaką świadczą sobie oni wzajemnie. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Typ kontroli społecznej pozwala odróżnić więź stanowioną od zrzeszeniowej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Rozmowa z przypadkowo napotkanymi osobami może stać się podstawą więzi o charakterze formalnym. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Rodzina jest płaszczyzną zawiązania się takiego samego typu więzi społecznej jak naród. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Więzi instrumentalne to zazwyczaj więzi słabe. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 4

Zapoznaj się z tekstem i wykonaj polecenie.

1
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Art. 931

Spadkobiercy ustawowi powoływani w pierwszej kolejności

§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych.

Art. 932

Spadkobiercy ustawowi powoływani w drugiej kolejności

§ 1. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice.

§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

§ 3. W braku zstępnych i małżonka spadkodawcy cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

§ 4. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

§ 5. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

§ 6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.

cytat5 Źródło: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 29.05.2020 r.].
R3JImsRoWMlgN
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 5
Zapoznaj się z opisem fotografii i wykonaj polecenie.
Zapoznaj się z opisem fotografii i wykonaj polecenie.
R15BbusHnTt6h
Źródło: ionasnicolae, domena publiczna.
R1d47x27qhkkA
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6
Zapoznaj się z wierszem Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Rozmowa liryczna, a następnie wykonaj zadanie.  
Zapoznaj się z wierszem Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Rozmowa liryczna, a następnie wykonaj zadanie.  
1
Konstanty Ildefons Gałczyński Rozmowa liryczna

– Powiedz mi, jak mnie kochasz.
– Powiem.
– Więc?
– Kocham cię w słońcu. I przy blasku świec.
Kocham cię w kapeluszu i w berecie.
W wielkim wietrze na szosie, i na koncercie.
W bzach i w brzozach, i w malinach, i w klonach.
I gdy śpisz. I gdy pracujesz skupiona.
I gdy jajko roztłukujesz ładnie –
nawet wtedy, gdy ci łyżka spadnie.
W taksówce. I w samochodzie. Bez wyjątku.
I na końcu ulicy. I na początku.
I gdy włosy grzebieniem rozdzielisz.
W niebezpieczeństwie. I na karuzeli.
W morzu. W górach. W kaloszach. I boso.
Dzisiaj. Wczoraj. I jutro. Dniem i nocą.
I wiosną, kiedy jaskółka przylata.
– A latem jak mnie kochasz?
– Jak treść lata.
– A jesienią, gdy chmurki i humorki?
– Nawet wtedy, gdy gubisz parasolki.
– A gdy zima posrebrzy ramy okien?
– Zimą kocham cię jak wesoły ogień.
Blisko przy twoim sercu. Koło niego.
A za oknami śnieg. Wrony na śniegu.

cytat7 Źródło: Konstanty Ildefons Gałczyński, Rozmowa liryczna, dostępny w internecie: wiersze.doktorzy.pl [dostęp 29.05.2020 r.].
RKjTG5xUNGZ1D
Wymień styczności występujących między osobami prowadzącymi rozmowę. Wyjaśnij, czy treść rozmowy wyklucza istnienie więzi formalnej między tymi osobami. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z fragmentem tekstu, a następnie wykonaj polecenie.

1
Paweł Rybicki Struktura społecznego świata

Kiedy wynikiem stanowienia jest powstanie klasy lub grupy uprzywilejowanej, powstanie takiej więzi może odpowiadać intencjom tych, którzy siłą lub prawem stwarzają sytuacje uprzywilejowania. W każdym razie więź scala i umacnia wyróżnioną w ten sposób grupę. Ale właśnie to scalenie i umocnienie nie odpowiada zamierzeniom i życzeniom stanowiących wówczas, gdy więź społeczna wykształca się między upośledzonymi przez prawo lub podległymi przemocy. Niemniej więzi takie powstają i nieraz okazują się silniejsze nawet niż więzi naturalne. Jest tylko cechą więzi stanowionej, iż niknie ona lub przynajmniej słabnie, kiedy ustają warunki i sytuacje, w jakich się wytworzyła.

cytat8 Źródło: Paweł Rybicki, Struktura społecznego świata, Warszawa 1979, s. 678–679.
R12YITbXZWMHK
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie). Uzasadnienie: (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8
Zapoznaj się z fragmentem pamiętnika i wykonaj polecenie.
Zapoznaj się z fragmentem pamiętnika i wykonaj polecenie.

Poniedziałek, 29 września

Tak wiem – nie napisałem tego wypracowania. Ale czy to powód, aby się wszyscy na mnie uwzięli? Najpierw pretensje w szkole: „I znowu to samo: nie odrobiłeś zadania. Jak tak dalej pójdzie, to nie zajdziesz w życiu daleko”. Wróciłem do domu. Mama już o wszystkim wiedziała, bo oczywiście dostała maila ze szkoły. I jakby się umówiły. Usłyszałem po raz drugi, tym razem w domu: „I znowu to samo: nie odrobiłeś zadania. Jak tak dalej pójdzie, to nie zajdziesz w życiu daleko”. Nawet kierowca nie dostaje dwóch mandatów za jedno wykroczenie drogowe.

własne Źródło: oprac. własne.

R2cn4dUVelVlq
Rozstrzygnięcie: (Wybierz: tak, nie) Uzasadnienie: (Uzupełnij).