Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Justyna Cybulska

Przedmiot: Matematyka

Temat: Logarytm dziesiętny

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum ogólnokształcące, technikum, rozszerzenie

Podstawa programowa:

I. Liczby rzeczywiste.

Zakres podstawowy. Uczeń:

9) stosuje związek logarytmowania z potęgowaniem, posługuje się wzorami na logarytm iloczynu, logarytm ilorazu i logarytm potęgi.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

 • kompetencje cyfrowe

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wyznacza wartości dokładne logarytmów dziesiętnych

 • szacuje wartości wyrażeń zawierających logarytmy dziesiętne

 • wykorzystuje wartości przybliżone logarytmów dziesiętnych w obliczeniach arytmetycznych

 • współpracuje w grupie, rozwiązując nietypowe problemy matematyczne

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm

Metody i techniki nauczania:

 • wędrujące plakaty

 • gra dydaktyczna

Formy pracy:

 • praca w parach

 • praca w grupach

 • praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne:

 • komputery z dostępem do Internetu w takiej liczbie, żeby każdy uczeń miał do dyspozycji komputer

 • projektor multimedialny,

 • kartony, mazaki

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

Uczniowie pracują w grupach metodą wędrujących plakatów. Zadaniem uczniów jest powtórzenie poznanych na poprzednich lekcjach wiadomości o logarytmach. W tym celu każda z grup dopisuje po jednej wiadomości dotyczącej logarytmów na plakacie i podaje plakat dalej. Plakat krąży tak długo, aż wiadomości uczniów wyczerpią się. Wtedy jeden z uczniów, korzystając z plakatu, prezentuje zapisane tam informacje. Plakat uczniowie zamieszczają w widocznym miejscy tak, aby mogli z nich korzystać na lekcji. Nauczyciel podaje temat i cele zajęć, uczniowie ustalają kryteria sukcesu.

Faza realizacyjna:

Uczniowie indywidualnie zapoznają się z treściami zapisanymi w sekcji Przeczytaj. Następnie w parach układają puzzle z sekcji Gra dydaktyczna. Uczniowie pracują w grupach – ich zadaniem jest ułożenie domina z wykorzystaniem logarytmów dziesiętnych zbudowanego z co najmniej z 8 kamieni. Grupy wymieniają się kartkami domina, poprawiają ewentualne błędy kolegów.

Faza podsumowująca:

Wskazany przez nauczyciela uczeń przedstawia krótko najważniejsze elementy zajęć, poznane wiadomości, ukształtowane umiejętności. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazuje mocne i słabe strony pracy uczniów, ocenia pracę grup i par.

Praca domowa:

Zadaniem uczniów jest wykonanie w domu ćwiczeń interaktywnych z sekcji Ćwiczenia sprawdzające.

Materiały pomocnicze:

Definicja logarytmu. Własności logarytmuDaVXIAIkmDefinicja logarytmu. Własności logarytmu

Wskazówki metodyczne:

Matematyczne puzzle mogą być wykorzystane jako powtórzenie i podsumowanie wiadomości o logarytmach.