Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autor: Grażyna Kiełczykowska

Przedmiot: Matematyka

Temat: Stosunek pól powierzchni brył podobnych

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

VIII. Planimetria. Zakres podstawowy:

9) wykorzystuje zależności między obwodami oraz między polami figur podobnych;

X. Stereometria. Zakres podstawowy. Uczeń:

6) oblicza objętości i pola powierzchni graniastosłupów, ostrosłupów, walca, stożka i kuli, również z wykorzystaniem trygonometrii i poznanych twierdzeń;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wykorzystuje stosunek pól figur podobnych do obliczenia skali podobieństwa brył,

 • oblicza pola figur podobnych,

 • oblicza długości odcinków w bryłach, wykorzystując ich podobieństwo.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm,

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • pogadanka,

 • analiza pomysłów,

 • burza mózgów.

Formy pracy:

 • praca indywidualna,

 • praca w grupach,

 • praca całego zespołu.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z dostępem do Internetu,

 • projektor multimedialny,

 • e‑podręcznik,

 • arkusze papieru, pisaki.

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 • Wprowadzenie do lekcji. Omówienie celów lekcji. Ustalenie kryteriów sukcesu.

 • Przypomnienie definicji brył podobnych. Odpowiedź na pytanie, jak zachowują się pola figur podobnych w skali k. Zauważenie, że ta zależność jest taka sama w bryłach.

Faza realizacyjna:

 • Rozwiązanie zadań, które znajdują się w przykładach w e‑materiale.

 • Pokazanie na konkretnych przykładach, jak zachowują się pola brył podobnych (ich stosunek jest równy kwadratowi skali podobieństwa).

 • Uczniowie w parach przeglądają materiał z medium bazowego, rozwiązują i porównują z wynikami. Wspólnie z całą klasą omawiamy błędy.

 • Rozwiązanie testu sprawdź się, w którym zadania są zamknięte. Wspólna analiza odpowiedzi.

Faza podsumowująca:

 • Wybrany uczeń podsumowuje zajęcia z uwględnieniem kryteriów sukcesu postawionych na początku zajęć.

Praca domowa:

 • Rozwiązanie zadań otwartych z testu „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Pola figur podobnych

Wskazówki metodyczne:

Uczeń może wykorzystać galerię zdjęć interaktywnych do przypomnienia sobie informacji o polach figur podobnych. Dzięki temu łatwiej będzie mu zrozumieć dany temat.