Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Witold Sadowski, Paweł Kwiatkowski

Przedmiot: Matematyka

Temat: Odległość liczb na osi liczbowej

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

I. Liczby rzeczywiste.

Zakres podstawowy. Uczeń:
7) stosuje interpretację geometryczną i algebraiczną wartości bezwzględnej, rozwiązuje równania i nierówności typu: x+4=5, x2<3, x+34;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

 • kompetencje cyfrowe

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • rozwiązuje zadania dotyczące odległości liczb na osi liczbowej,

 • wykorzystuje pojęcia odległości na osi liczbowej do wyznaczania środka odcinka o zadanych końcach,

 • przekształca wyrażenia arytmetyczne oraz algebraiczne wykorzystując własności wartości bezwzględnej,

 • interpretuje proste równania z wartością bezwzględną za pomocą odległości na osi liczbowej.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm

 • konektywizm

Metody i techniki nauczania:

 • metoda tekstu przewodniego

 • metoda kota i myszy

Formy pracy:

 • praca indywidualna

 • praca w parach

 • praca całego zespołu

Środki dydaktyczne:

 • komputery z dostępem do internetu,

 • projektor multimedialny,

 • e‑podręcznik,

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel podaje temat oraz cele lekcji.

 2. Wybrany uczeń lub uczennica formułuje kryteria sukcesu.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie w parach metodą tekstu przewodniego zapoznają się z treścią sekcji „Przeczytaj”.

 2. Następnie metodą kot i mysz rozwiązują ćwiczenia interaktywne w sekcji „Sprawdź się”. Mysz stara się jak najlepiej rozwiązać zadania, a kot sprawdza ich poprawność. Po dwóch nieudanych próbach kot „łapie mysz”, która odpada z gry. Aby gra toczyła się dalej - role uczniów odwracają się i mysz staje się kotem - procedura się powtarza.

 3. Uczniowie indywidualnie rozwiązują testy samosprawdzające. Osoby, które rozwiązały test bezbłędne otrzymują ocenę.

Faza podsumowująca:

 1. Omówienie ewentualnych problemów z rozwiązaniem testu samosprawdzającego.

 2. Nauczyciel podsumowuje przebieg zajęć. Wskazuje mocne i słabe strony pracy uczniów.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują polecenie 2 w sekcji „Testy samosprawdzające”, rozwiązanie przesyłają do sprawdzenia koledze lub koleżance.

Materiały pomocnicze:

Wskazówki metodyczne:

Testy samosprawdzające można wykorzystać jako powtórzenie przed sprawdzianem.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida