Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autor: Justyna Cybulska

Przedmiot: Matematyka

Temat: Przestrzeń zdarzeń elementarnych

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

XII. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. Zakres podstawowy.

Uczeń:

1) oblicza prawdopodobieństwo w modelu klasycznym.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

 • kompetencje cyfrowe

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • określa przestrzeń zdarzeń elementarnych

 • oblicza moc zbioru zdarzeń elementarnych

 • wykorzystuje aparat kombinatoryczny do zliczania elementów zbioru zdarzeń elementarnych

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm

Metody i techniki nauczania:

 • papierowa wstęga

 • tarcza strzelnicza

Formy pracy:

 • praca w grupach

 • praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne:

 • komputery z dostępem do Internetu w takiej liczbie, żeby każda grupa uczniów miała do dyspozycji komputer

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Uczniowie powtarzają wiadomości na temat doświadczeń losowych i sposobów zliczania obiektów kombinatorycznych – jeden uczeń zadaje pytania, inni odpowiadają.

 2. Nauczyciel podaje temat i cele zajęć, uczniowie ustalają kryteria sukcesu.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie pracują w grupach metodą papierowej wstęgi.

 2. Zapoznają się z materiałem z sekcji „Przeczytaj”. Pierwsza grupa na papierowym pasku zapisuje jedno zadanie podobne do przeczytanego. Pasek zawija tak, aby następna grupa nie widziała zapisu.

 3. Kolejna grupa postępuje podobnie. Wstęga krąży tak długo, aż uczniom zabraknie pomysłów.

 4. Jeden z uczniów odczytuje zapisy na wstędze. Uczniowie wspólnie rozwiązują najciekawsze zadania zapisane na wstędze.

 5. Uczniowie wspólnie oglądają film samouczek i rozwiązują problem określony w Poleceniu 2.

Faza podsumowująca:

 1. Wskazany przez nauczyciela uczeń przedstawia krótko najważniejsze elementy zajęć, poznane wiadomości, ukształtowane umiejętności.

 2. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazuje mocne i słabe strony pracy uczniów, ocenia pracę grup.

 3. Podsumowaniem zajęć jest zaznaczenie przez każdego ucznia na „tarczy strzelniczej” pola odpowiadającego stopniu zrozumienia tematyki zajęć.

Praca domowa:

Zadaniem uczniów jest rozwiązanie ćwiczeń interaktywnych z sekcji „Sprawdź się”.

Materiały pomocnicze:

Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa

Wskazówki metodyczne:

Film samouczek można wykorzystać na zajęciach pokazujących zastosowanie wariacji bez powtórzeń.