Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autor: Katarzyna Podfigurna

Przedmiot: Matematyka

Temat: Asymptoty pionowe wykresu funkcji

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony:

XIII. Optymalizacja i rachunek różniczkowy

Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
1) oblicza granice funkcji (w tym jednostronne)

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii

 • kompetencje cyfrowe

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • zna definicję asymptoty pionowej wykresu funkcji;

 • oblicza granice jednostronne funkcji w punkcie;

 • podaje równanie asymptoty pionowej;

 • rozumie, jak ważne jest staranne wykonanie działań do poprawnej interpretacji;

 • analizuje zadania oraz dokonuje wyboru najefektywniejszej metody prowadzącej do ich rozwiązania.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm

 • konektywizm

Metody i techniki nauczania:

 • wykład informacyjny

 • burza mózgów

 • pokaz multimedialny

Formy pracy:

 • praca indywidualna

 • praca w grupach

 • praca całego zespołu

Środki dydaktyczne:

 • komputery z dostępem do internetu,

 • projektor multimedialny,

 • e‑podręcznik,

 • arkusze papieru, pisaki

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Uczniowie przypominają definicję granicy funkcji w punkcie;

 2. Nauczyciel podaje temat i cele zajęć.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie, w parach, analizują przykłady zawarte w sekcji Przeczytaj;

 2. Nauczyciel kontroluje pracę uczniów udzielając im wskazówek;

 3. Metodą „burzy mózgów” uczniowie podają sposób wyznaczenia równań asymptot pionowych;

 4. Nauczyciel prezentuje film samouczek i omawia go z uczniami, następne uczniowie samodzielnie rozwiązują zadanie do samodzielnego rozwiązania z filmu samouczka oraz zadania pod filmem;

 5. Uczniowie rozwiązują ćwiczenia interaktywne wskazane przez nauczyciela;

 6. Nauczyciel kontroluje pracę uczniów udzielając im wskazówek i zwracając uwagę na staranność zapisów.

Faza podsumowująca:

 1. Wybrani uczniowie prezentują rozwiązania ćwiczeń interaktywnych;

 2. Uczniowie określają co było dla nich trudne lub niezrozumiałe a nauczyciel udziela wyjaśnień;

 3. Uczniowie sporządzają notatkę w zeszycie: definicja asymptoty pionowej;

 4. Nauczyciel omawia przebieg zajęć, wskazuje mocne i słabe strony pracy uczniów, ocenia aktywność uczniów.

Praca domowa:

 1. Zadaniem uczniów jest wykonanie pozostałych ćwiczeń interaktywnych.

Materiały pomocnicze:

Wykres funkcji

Wskazówki metodyczne:

Materiały zawarte w filmie samouczku uczniowie mogą przeanalizować jako pracę własną przed lekcją. Umożliwi im to wystąpienie na zajęciach w roli ekspertów.