Autorka: Małgorzata Krzeszowska

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Temat: Marketing społeczny w praktyce

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

VI. Społeczeństwo obywatelskie i kultura polityczna.

Uczeń:

17) określa cechy kampanii społecznych; podaje cele i zadania wybranej kampanii społecznej oraz analizuje jej przebieg i ocenia efektywność;

18) opracowuje ramowy program kampanii społecznej na rzecz rozwiązywania wybranego problemu.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • definiuje pojęcia marketingu społecznego i kampanii społecznej;

 • opracowuje program kampanii społecznej związanej z wybranym lokalnym problemem;

 • analizuje efekty wybranej kampanii społecznej.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • case study;

 • burza mózgów;

 • elementy WebQuestu;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • karty pracy.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

2. Podział na kilkuosobowe grupy. Zespoły tworzą definicję marketingu społecznego. Przedstawienie efektów pracy na forum klasy i wspólny wybór najlepszej definicji.

3. Porównanie wybranej definicji z tą podaną w słowniku do materiału – określenie podobieństw i różnic między obiema definicjami.

Faza realizacyjna

1. Praca z prezentacją multimedialną. Po zapoznaniu się z materiałem uczniowie w parach wyszukują w internecie przykłady kampanii społecznej i oceniają jej efekty (elementy WebQuestu). Wpisują wnioski w ćw. 2 w sekcji „Prezentacja multimedialna”.

2. Burza mózgów – przedstawienie lokalnych problemów, które mogą być przedmiotem zainteresowania marketingu społecznego. Uczniowie zapisują je w formie mapy myśli.

3. Podział na grupy. Zespoły wybierają po jednym problemie lokalnym i opracowują projekt kampanii społecznej na podstawie kart pracy (materiały pomocnicze).

4. Przedstawienie wyników prac na forum. W razie niejasności osoby z danej grupy odpowiadają na pytania innych grup. Wybrana osoba podsumowuje tematykę projektów.

5. Fakultatywnie: uczniowie mogą wybrać jeden projekt i go zrealizować.

Faza podsumowująca

1. Uczniowie wykonują ćwiczenia nr 7 i 8 z sekcji „Sprawdź się”. Wspólne omówienie odpowiedzi.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują pozostałe e‑ćwiczenia.

Materiały pomocnicze:

Kampanie społeczne, kampaniespoleczne.pl.

Socialpress, Najlepsze kampanie społeczne 2020 roku, socialpress.pl.

Wirtualne Media, Wiadomości kampanie społeczne, wirtualnemedia.pl/wiadomosci/reklama/kampanie‑spoleczne.

Karta pracy:

Jaki mamy problem?

Jak jest?

Jak powinno być?

Co konkretnie chcemy zmienić (nasz cel)?

U kogo konkretnie chcemy to zmienić?

Co dana osoba zyska na zmianie?

Jakie działania podejmiemy?

Jak dotrzemy do adresata naszych działań?

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Uczniowie mogą zapoznać się z prezentacją w domu i wcześniej zastanowić się nad lokalnymi problemami.