Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Autor: Tomasz Malinowski

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Temat: Rodzaje terroryzmu

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

VII. Współczesne stosunki międzynarodowe.

Uczeń:

5) wyjaśnia źródła współczesnego terroryzmu oraz przedstawia różne organizacje terrorystyczne, a także sposoby oraz przykłady ich działania.

Zakres rozszerzony

XIII. Ład międzynarodowy.

Uczeń:

16) wyjaśnia przyczyny i sposoby działania terrorystów.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • charakteryzuje terroryzm ideowy;

 • wyjaśnia powiązania między nowymi technologiami a działaniami terrorystycznymi;

 • analizuje działania przedstawicieli różnych odłamów terroryzmu.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm;

 • lekcja odwrócona.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja panelowa;

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Przed lekcją zespół klasowy zostaje podzielony na grupy. Zadaniem każdej z nich jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej przydzielonego zagadnienia z sekcji „Przeczytaj”. Zagadnienia:
  – gr. I – Terroryzm separatystyczny;
  – gr. II – Terroryzm rewolucyjny i lewacki;
  – gr. III – Terroryzm neofaszystowski i skrajnie prawicowy;
  – gr IV – Ekoterroryzm i bioterroryzm;
  – gr. V – Cyberterroryzm.
  Prezentacje nie powinny trwać dłużej niż 5 min.

Faza wstępna:

 1. Wprowadzenie uczniów w temat lekcji: „Rodzaje terroryzmu” i omówienie celów zajęć.

 2. Uczniowie indywidualnie przygotowują mapy myśli związane z pojęciem terroryzm. Wybrana lub chętna osoba zapisuje propozycje na tablicy. Pozostali uczniowie uzupełniają mapę swoimi pomysłami.

Faza realizacyjna:

 1. Przedstawienie uczniowskich prezentacji. Po każdej z nich następuje omówienie: uczniowie mogą zadawać pytania prelegentom, weryfikować i uzupełniać informacje.

 2. Uczniowie zapoznają się z multimedium w sekcji „Film”. Wynotowują najistotniejsze informacje.

 3. Dyskusja na temat: „Dlaczego nieracjonalne organizacje terrorystyczne wzbudzają większy strach?”. Uczniowie przedstawiają swoje argumenty, kontrargumenty i opinie. Na zakończenie chętna/wybrana osoba dokonuje podsumowania.

 4. Uczniowie zapoznają się ze schematem „Co sprzyja terrorystom?”. Dyskusja nad przedstawionymi czynnikami i możliwościami ich ograniczenia, a także o metodach zapobiegania atakom terrorystycznym.

Faza podsumowująca:

 1. Rozwiązywanie ćwiczeń interaktywnych wskazanych przez nauczyciela.

 2. Ocena pracy wylosowanej grupy i wybranych osób przez nauczyciela oraz samoocena uczniów dotycząca współpracy w zespole i wykonanego zadania.

Praca domowa:

 1. Napisz krótką notatkę, uwzględniając w niej najistotniejsze informacje dotyczące zagadnień poruszanych na zajęciach.

Materiały pomocnicze:

 • J. Bryła, Z. Czachór, W. Malendowski, Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Wrocław 2016.

 • Anna Tylikowska, Skąd się bierze terroryzm i kim są zamachowcy?, 25.10.2017 r., polityka.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

 • Uczniowie mogą wykorzystać multimedium z sekcji „Film i schemat” jako inspirację do przygotowania własnej prezentacji multimedialnej.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida