Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Autor: Jarosław Dyrda

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Media – czwarta władza

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

X. Kontrola władzy.

Uczeń:

2) podaje przykłady kontroli władzy przez media; analizuje – na współczesnych przykładach – przypadki ograniczania praw mediów; wyjaśnia rolę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Rzeczypospolitej Polskiej; wykazuje, że poziom krytycyzmu mediów często zależy od ich orientacji politycznej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • prezentuje przykłady kontroli władzy przez media;

 • analizuje przypadki ograniczania praw mediów;

 • definiuje rolę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

 • ocenia, czy poziom krytycyzmu mediów zależy od ich orientacji politycznej.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • burza mózgów;

 • analiza materiału źródłowego;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • mapa myśli;

 • dyskusja.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

2. Wspólne zdefiniowanie pojęcia media i mass media – burza mózgów. Następnie klasa zostaje podzielona 4–5‑osobowe grupy, które mają poszukać w dostępnych źródłach informacji na temat funkcji mediów we współczesnym świecie.

Faza realizacyjna

1. Uczniowie pozostają w swoich grupach i krótko przedstawiają wyniki poszukiwań. Są one zapisywane na tablicy (mapa myśli). Następnie porównują je z informacjami zawartymi na interaktywnej ilustracji dotyczącej funkcji mediów jako czwartej władzy.

3. Omówienie zasad zawartych w Karcie Etyki Mediów – widżet interaktywny.

4. Zespół klasowy pracuje z tekstami źródłowymi: Co po piętnastu latach wiemy naprawdę o aferze Rywina?Mija 16 lat od ujawnienia afery »łowców skór«. Uczniowie zastanawiają się, czy teksty są przykładem realizacji przez media funkcji czwartej władzy – dyskusja.

5. Krótkie omówienie afery Watergate i jej wpływu na pozycję prezydenta USA Richarda Nixona.

6. Analiza tekstu Media: Władze Chin chcą zacieśnić kontrolę nad religią w internecie. Uczniowie mają za zadanie wykazać, jak mogą być kontrolowane media.

7. Na podstawie ustawy o KRRiT uczniowie w parach analizują zadania tego organu. Chętne/wybrane osoby przedstawiają wnioski na forum klasy.

8. Uczniowie analizują metody stosowane przez media chcące manipulować informacjami. Omawiają też rolę cenzury.

Faza podsumowująca

1. Praca z filmem i wykonanie ćwiczeń.

2. Rozwiązanie ćwiczeń 1–5 z bloku „Sprawdź się”.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują pozostałe ćwiczenia interaktywne.

Materiały pomocnicze:

Popularna encyklopedia mass mediów, pod red. prof. dr. hab. J. Skrzypczaka, Poznań 1999.

Ustawa z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, prawo.sejm.gov.pl.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, prawo.sejm.gov.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Uczniowie mogą wykorzystać film jako inspirację do stworzenia własnej prezentacji lub filmu na temat prawdy w mediach.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida