Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Grażyna Kiełczykowska

Przedmiot: Matematyka

Temat zajęć: Objętość brył podobnych

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

X. Stereometria. Zakres podstawowy. Uczeń:

6) oblicza objętości i pola powierzchni graniastosłupów, ostrosłupów, walca, stożka i kuli, również z wykorzystaniem trygonometrii i poznanych twierdzeń;

7) wykorzystuje zależność między objętościami brył podobnych;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje cyfrowe.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • rozpoznaje zależność pomiędzy skalą podobieństwa brył a stosunkiem ich objętości,

 • wyznacza skalę podobieństwa brył podobnych,

 • oblicza objętość brył podobnych,

 • wykorzystuje zależności między objętościami brył podobnych w obliczeniach dotyczących ostrosłupów i stożków ściętych.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm,

metody nauczania:

 • dyskusja,

 • metoda tekstu przewodniego,

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna,

 • praca w grupach,

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z dostępem do Internetu w takiej liczbie, żeby każda grupa uczniów miała do dyspozycji komputer, najlepiej w pracowni komputerowej; lekcję tę można przeprowadzić, mając do dyspozycji jeden komputer z rzutnikiem multimedialnym.

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca:

 1. Nauczyciel pokazuje uczniom modele brył, które są parami podobne.

 2. Nauczyciel prosi o scharakteryzowanie tych brył, podanie cech wspólnych.

 3. Nauczyciel prosi o zastanowienie się, jak policzyć objętość brył podobnych.

 4. Nauczyciel podaje temat i cele zajęć, uczniowie ustalają kryteria sukcesu.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie w parach metodą tekstu przewodniego analizują przykłady w części „Przeczytaj”.

 2. Nauczyciel prosi uczniów, aby uczniowie otworzyli animację 3D i wspólnie przeanalizowali podane tam przykłady.

 3. Nauczyciel prosi uczniów o rozwiązanie zadania pod animacją. Uczniowie pracują w parach.

 4. Uczniowie wspólnie omawiają wynik.

 5. Uczniowie wykonują zaproponowane ćwiczenia interaktywne.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel prosi wybranych uczniów o przedstawienie najważniejszych elementów, jakie były omawiane w trakcie lekcji.

Praca domowa:

Nauczyciel poleca uczniom wykonać te ćwiczenia interaktywne, które nie zostały wykonane podczas lekcji.

Materiały pomocnicze:

Wskazówki metodyczne:

Przykłady zawarte w animacji 3D mogą posłużyć jako powtórzenie materiału przed sprawdzianem.