Wydrukuj Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Jak można zmienić prędkość ciała? Od czego zależy wartość przyspieszenia, jakie uzyskuje ciało? Jeżeli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, czytaj dalej.

RFCFOKSiw5U5N
Pchanie ciała jest jednym ze sposobów zmiany prędkości ciała.
Źródło: Jason Kuffer, dostępny w internecie: flickr.com, licencja: CC BY 2.0.
Przed przystąpieniem do zapoznania się z tematem, należy znać poniższe zagadnienia
Przed przystąpieniem do zapoznania się z tematem, należy znać poniższe zagadnienia
 • znaczenie pojęć: ruch, prędkość, przyspieszenie, siła wypadkowa;

 • treść pierwszej zasady dynamiki Newtona [niutona];

 • klasyfikację ruchów ze względu na wartość prędkości;

 • jakie znaczenie dla ruchu ma opór.

Nauczysz się
 • podawać treść drugiej zasady dynamiki Newtona;

 • opisywać zachowanie się ciał pod wpływem działającej siły na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona;

 • wyrażać wartość działającej siły w niutonach.

Jakim ruchem porusza się ciało pod wpływem działania stałej zewnętrznej siły niezrównoważonej?

Pierwsza zasada dynamiki Newtona głosi, że gdy na ciało nie działają żadne siły (bądź działające siły się równoważą) ciało to porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym (bądź spoczywa). Można stąd wyciągnąć wniosek, iż ciało może zmienić swoją prędkość jedynie wskutek działania na nie zewnętrznej niezrównoważonej siły. Nie pozwala jednak wyciągnąć żadnych wniosków na temat ruchu, jakim pod wpływem takiej siły ciało będzie się przemieszczało. Aby to wyjaśnić, przeprowadź doświadczenie z wykorzystaniem toru powietrznego.

Doświadczenie 1

Ponieważ w szkołach występują różne modele torów powietrznych, przed rozpoczęciem doświadczenia należy dopasować zarówno masę wózka, jak i masy ciężarków. Ruch wózka powinien odbywać się płynnie, bez zacięć.

Problem badawczy

Jakim ruchem będzie poruszało się ciało pod wpływem zewnętrznej siły niezrównoważonej?

Hipoteza

Działanie niezrównoważonej siły na ciało powoduje zmianę jego prędkości, czyli nadanie mu określonego przyspieszenia. Przyspieszenie to może być stałe, a tym samym ruch ciała – jednostajnie przyspieszony.

Co będzie potrzebne
 • tor powietrzny z wózkiem o masie 1 kg;

 • bloczek;

 • ciężarek o masie pięciu gramów (m=5 g);

 • wytrzymała nić;

 • chromatograf (jeżeli znajduje się w zestawie z torem powietrznym); możesz również użyć taśmy papierowej ciągniętej przez wózek i zamocowanej w jednym miejscu strzykawki z zabarwionym płynem. Możesz także przymocować strzykawkę z takim płynem do jadącego wózka, a taśmę papierową położyć na stole tak, aby spadające krople trafiały na nią.

Instrukcja
 1. Wypoziomuj tor powietrzny.

 2. Zamocuj bloczek.

 3. Umieść wózek wraz z przymocowaną do niego nicią w najbardziej oddalonym punkcie toru powietrznego.

 4. Zawieś na drugim końcu nici (za bloczkiem) pięciogramowy ciężarek.

 5. Przymocuj taśmę chromatografu do drugiego końca wózka (albo wykorzystaj taśmę papierową w sposób opisany wyżej).

 6. Pozwól opadać ciężarkowi.

 7. Wyniki zapisz w tabeli XLSX lub LIBRE, które możesz pobrać z poniższych załączników.

RF8kFtPvuMPCq

Plik zawiera tabelę pomiarową w formacie XLSX.

Tabela pomiarowa.
Plik XLSX o rozmiarze 11.57 KB w języku polskim
RS1AQDdcOpANv

Plik zawiera tabelę pomiarową w formacie ODS.

Tabela pomiarowa.
Plik ODS o rozmiarze 3.62 KB w języku polskim

Skorzystaj ze wzorów:

v=sΔt
a=ΔvΔt

Przyjmij, że chromatograf odmierzał czas co 0,1 s i zmierz kolejne odcinki drogi przebytej przez ciało. Oblicz średnią wartość prędkości wózka w poszczególnych przedziałach czasu, korzystając z zależności vśr= st. Następnie oblicz wartości zmiany prędkości na drugim odcinku w stosunku do pierwszego, potem na trzecim w stosunku do drugiego i tak dalej. Możesz dalej sprawdzić, czy i jak zmienia się stosunek zmiany wartości prędkości wózka do czasu, w którym ta zmiana nastąpiła.

Podsumowanie

Wyniki doświadczeń wskazują, że wartość średniej prędkości rośnie, a w granicach niepewności wyniku stosunek zmiany prędkości poruszającego się ciała do czasu, w którym ta zmiana nastąpiła, jest stały. Wynika z tego, że działanie na ciało stałej, niezrównoważonej siły zewnętrznej powoduje ruch ciała ze stałym przyspieszeniem, czyli porusza się ono ruchem jednostajnie przyspieszonym.

Przeprowadzono doświadczenie.

Doświadczenie 1

Ponieważ w szkołach występują różne modele torów powietrznych, przed rozpoczęciem doświadczenia należy dopasować zarówno masę wózka, jak i masy ciężarków. Ruch wózka powinien odbywać się płynnie, bez zacięć.

Problem badawczy

Jakim ruchem będzie poruszało się ciało pod wpływem zewnętrznej siły niezrównoważonej?

Hipoteza

Działanie niezrównoważonej siły na ciało powoduje zmianę jego prędkości, czyli nadanie mu określonego przyspieszenia. Przyspieszenie to może być stałe, a tym samym ruch ciała – jednostajnie przyspieszony.

Co będzie potrzebne
 • tor powietrzny z wózkiem o masie 1 kg;

 • bloczek;

 • ciężarek o masie pięciu gramów (m=5 g);

 • wytrzymała nić;

 • chromatograf (jeżeli znajduje się w zestawie z torem powietrznym); można również użyć taśmy papierowej ciągniętej przez wózek i zamocowanej w jednym miejscu strzykawki z zabarwionym płynem. Można także przymocować strzykawkę z takim płynem do jadącego wózka, a taśmę papierową położyć na stole tak, aby spadające krople trafiały na nią.

Instrukcja
 1. Wypoziomowano tor powietrzny.

 2. Zamocowano bloczek.

 3. Umieszczono wózek wraz z przymocowaną do niego nicią w najbardziej oddalonym punkcie toru powietrznego.

 4. Zawieszono na drugim końcu nici (za bloczkiem) pięciogramowy ciężarek.

 5. Przymocowano taśmę chromatografu do drugiego końca wózka (można też wykorzystać taśmę papierową w sposób opisany wyżej).

 6. Pozwolono opadać ciężarkowi.

 7. Wyniki zapisano w tabeli.

RF8kFtPvuMPCq

Plik zawiera tabelę pomiarową w formacie XLSX.

Tabela pomiarowa.
Plik XLSX o rozmiarze 11.57 KB w języku polskim
RS1AQDdcOpANv

Plik zawiera tabelę pomiarową w formacie ODS.

Tabela pomiarowa.
Plik ODS o rozmiarze 3.62 KB w języku polskim

Skorzystano ze wzorów:

v=sΔt
a=ΔvΔt

przy czym przyjęto, że chromatograf odmierzał czas co 0,1 s i zmierzono kolejne odcinki drogi przebytej przez ciało. Obliczono średnią wartość prędkości wózka w poszczególnych przedziałach czasu, korzystając z zależności vśr= st. Następnie obliczono wartości zmiany prędkości na drugim odcinku w stosunku do pierwszego, potem na trzecim w stosunku do drugiego i tak dalej. Dalej sprawdzono, czy i jak zmienia się stosunek zmiany wartości prędkości wózka do czasu, w którym ta zmiana nastąpiła.

Podsumowanie

Wyniki doświadczeń wskazują, że wartość średniej prędkości rośnie, a w granicach niepewności wyniku stosunek zmiany prędkości poruszającego się ciała do czasu, w którym ta zmiana nastąpiła, jest stały. Wynika z tego, że działanie na ciało stałej, niezrównoważonej siły zewnętrznej powoduje ruch ciała ze stałym przyspieszeniem, czyli porusza się ono ruchem jednostajnie przyspieszonym.

Zapamiętaj!

Pod wpływem stałej niezrównoważonej siły zewnętrznej ciała poruszają się ruchem jednostajnie przyspieszonym.

Ćwiczenie 1

Na samochód może działać stała, różna od zera siła napędowa. Wyjaśnij, dlaczego może on poruszać się zarówno ruchem jednostajnym, jak i jednostajnie przyspieszonym?

R19UkbSVMqtIK
(Uzupełnij).

Związek między przyspieszeniem a niezrównoważoną siłą zewnętrzną

Spróbujmy teraz na drodze doświadczalnej znaleźć związek między działającą niezrównoważoną siłą zewnętrzną (wypadkową sił) a przyspieszeniem, jakie pod jej wpływem uzyskuje ciało. Będziemy działali na ciało siłą o coraz większej wartości. Czy pociągnie to za sobą również zmianę wartości przyspieszenia uzyskiwanego przez ciało? Posłużmy się nieznacznie zmienionym zestawem pomiarowym z poprzedniego doświadczenia.

Doświadczenie 2

Ponieważ w szkołach występują różne modele torów powietrznych, przed rozpoczęciem doświadczenia należy dopasować zarówno masę wózka, jak i masy ciężarków. Ruch wózka powinien odbywać się  płynnie, bez zacięć.

Przedstawiony wyżej sposób przeprowadzania doświadczenia jest wzorcowy. Chodzi o to, że gdy badamy zależność przyspieszenia od działającej siły, masa układu, który ta siła przyspiesza, musi być stała. Jeżeli będziemy jedynie zwiększać masę wiszących ciężarków, to co prawda wzrośnie wartość siły, ale zwiększy się również masa całego układu.

Problem badawczy

Jeśli kierunki i zwroty wektorów niezrównoważonej siły zewnętrznej i prędkości poruszającego się ciała są zgodne i działająca siła wzrośnie, to czy wzrośnie również przyspieszenie ciała?

Hipoteza

Wzrost wartości siły zewnętrznej działającej na ciało o stałej masie pociąga za sobą proporcjonalny wzrost jego przyspieszenia.

Co będzie potrzebne
 • tor powietrzny z wózkiem o masie 1 kg;

 • nakładka o masie 0,25 kg;

 • bloczek;

 • pięć ciężarków, każdy o masie 5 g;

 • wytrzymała nić.

Instrukcja
 1. Wypoziomuj tor powietrzny.

 2. Zamocuj bloczek.

 3. Umieść wózek z wraz z przymocowaną do niego nicią w najbardziej oddalonym punkcie toru powietrznego.

 4. Na wózek nałóż nakładkę.

 5. Na nakładce ustaw cztery ciężarki o masie 5 g.

 6. Zawieś na drugim końcu nici (za bloczkiem) pięciogramowy ciężarek.

 7. Pozwól opadać ciężarkowi, mierząc na określonej drodze czas ruchu wózka.

 8. Powtórz kilkakrotnie doświadczenie. Za każdym razem zabierz z nakładki wózka ciężarek i przyczep go do ciężarków (ciężarka) uprzednio umieszczonych na końcu nici, tak aby masa układu nie zmieniała się, a działająca na wózek siła wzrastała.

 9. Wyniki zapisz w tabeli XLSX lub LIBRE, które możesz pobrać z poniższych załączników. Na podstawie tabeli pomiarów sporządź wykres zależności aF.

Rkt9PBOQB5zBc

Plik zawiera tabelę pomiarową w formacie XLSX.

Tabela pomiarowa.
Plik XLSX o rozmiarze 11.77 KB w języku polskim
R1VlVd1xF7mjn

Plik zawiera tabelę pomiarową w formacie ODS.

Tabela pomiarowa.
Plik ODS o rozmiarze 3.62 KB w języku polskim

Korzystamy tutaj z przekształconego wzoru na przyspieszenie w ruchu jednostajnym prostoliniowym z zerową prędkością początkową: s=at22a=2st2.

Podsumowanie
Przykładowe opracowanie wyników doświadczeniaazurewhite

Gdy wartość niezrównoważonej siły zewnętrznej (wypadkowej sił działających) rośnie, to rośnie również przyspieszenie ciała, na które ona działa. Z wykresu zależności aF wyraźnie widać, że uzyskiwane przyspieszenie jest wprost proporcjonalne do przyłożonej siły.

Przeprowadzono doświadczenie.

Doświadczenie 2

Ponieważ w szkołach występują różne modele torów powietrznych, przed rozpoczęciem doświadczenia należy dopasować zarówno masę wózka, jak i masy ciężarków. Ruch wózka powinien odbywać się  płynnie, bez zacięć.

Przedstawiony wyżej sposób przeprowadzania doświadczenia jest wzorcowy. Chodzi o to, że gdy badamy zależność przyspieszenia od działającej siły, masa układu, który ta siła przyspiesza, musi być stała. Jeżeli będziemy jedynie zwiększać masę wiszących ciężarków, to co prawda wzrośnie wartość siły, ale zwiększy się również masa całego układu.

Problem badawczy

Jeśli kierunki i zwroty wektorów niezrównoważonej siły zewnętrznej i prędkości poruszającego się ciała są zgodne i działająca siła wzrośnie, to czy wzrośnie również przyspieszenie ciała?

Hipoteza

Wzrost wartości siły zewnętrznej działającej na ciało o stałej masie pociąga za sobą proporcjonalny wzrost jego przyspieszenia.

Co będzie potrzebne
 • tor powietrzny z wózkiem o masie 1 kg;

 • nakładka o masie 0,25 kg;

 • bloczek;

 • pięć ciężarków, każdy o masie 5 g;

 • wytrzymała nić.

Instrukcja
 1. Wypoziomowano tor powietrzny.

 2. Zamocowano bloczek.

 3. Umieszczono wózek z wraz z przymocowaną do niego nicią w najbardziej oddalonym punkcie toru powietrznego.

 4. Na wózek nałożono nakładkę.

 5. Na nakładce ustawiono cztery ciężarki o masie 5 g.

 6. Zawieszono na drugim końcu nici (za bloczkiem) pięciogramowy ciężarek.

 7. Pozwolono opadać ciężarkowi, mierząc na określonej drodze czas ruchu wózka.

 8. Powtórzono kilkakrotnie doświadczenie. Za każdym razem zabierano z nakładki wózka ciężarek i przyczepiano go do ciężarków (ciężarka) uprzednio umieszczonych na końcu nici, tak aby masa układu nie zmieniała się, a działająca na wózek siła wzrastała.

 9. Wyniki zapisano w tabeli. Na podstawie tabeli pomiarów sporządzono wykres zależności aF.

Rkt9PBOQB5zBc

Plik zawiera tabelę pomiarową w formacie XLSX.

Tabela pomiarowa.
Plik XLSX o rozmiarze 11.77 KB w języku polskim
R1VlVd1xF7mjn

Plik zawiera tabelę pomiarową w formacie ODS.

Tabela pomiarowa.
Plik ODS o rozmiarze 3.62 KB w języku polskim

Korzystamy tutaj z przekształconego wzoru na przyspieszenie w ruchu jednostajnym prostoliniowym z zerową prędkością początkową: s=at22a=2st2.

Podsumowanie
Przykładowe opracowanie wyników doświadczeniaazurewhite

Gdy wartość niezrównoważonej siły zewnętrznej (wypadkowej sił działających) rośnie, to rośnie również przyspieszenie ciała, na które ona działa. Z wykresu zależności aF wyraźnie widać, że uzyskiwane przyspieszenie jest wprost proporcjonalne do przyłożonej siły.

Zapamiętaj!

Jeśli na ciało o stałej masie działa stała niezrównoważona siła zewnętrzna (siła wypadkowa) F, to nadaje mu ona stałe przyspieszenie a. Przyspieszenie to jest wprost proporcjonalne do działającej siły wypadkowej a~F.

Związek między przyspieszeniem a masą ciała, gdy działa na nie stała niezrównoważona siła zewnętrzna

Obserwacja otoczenia skłania do wniosku, że przyspieszenie uzyskiwane przez poruszające się ciało zależy również od jego masy. Znaczniej trudniej jest przyspieszyć wyładowaną ciężarówkę niż lżejszy samochód osobowy (pomijając oczywiście różnice wynikające z mocy ich silników). Możemy więc przypuszczać, że istnieje jakiś związek między uzyskiwanym przez ciało przyspieszeniem pod wpływem niezrównoważonej siły zewnętrznej a masą ciała. Aby się przekonać, czy tak jest w rzeczywistości, ponownie przeprowadźmy eksperyment z wykorzystaniem toru powietrznego.

Doświadczenie 3

Ponieważ w szkołach występują różne modele torów powietrznych, przed rozpoczęciem doświadczenia dopasuj zarówno masę wózka, jak i masy ciężarków. Ruch wózka powinien odbywać się płynnie, bez zacięć.

Problem badawczy

Czy przyspieszenie które uzyskuje ciało pod wpływem działającej stałej i niezrównoważonej siły zewnętrznej, zależy od masy ciała?

Hipoteza

Tak, jest ono tym mniejsze, im większa jest masa ciała, na które działa siła.

Co będzie potrzebne
 • tor powietrzny;

 • wózek o masie 1 kg m0=1 kg;

 • nakładka na wózek (dla odważników) o masie mn=0,25 kg;

 • cztery odważniki o masie 0,25 kg każdy mn=0,25 kg;

 • wytrzymała nić;

 • obciążnik o masie 10 g;

 • bloczek;

 • stoper.

Instrukcja
 1. Zamocuj bloczek.

 2. Umieść wózek z nakładką wraz z przymocowaną do niego nicią w najbardziej oddalonym punkcie toru powietrznego, tak aby w czasie działania dmuchawy, nakładka nie przemieszczała się.

 3. Zawieś na drugim końcu nici (za bloczkiem) dziesięciogramowy ciężarek.

 4. Dokonaj pomiaru czasu ruchu wózka na określonej drodze podczas opadania ciężarka.

 5. Wynik pomiaru powtórz kilkakrotnie, za każdym razem zwiększając masę wózka za pomocą dodatkowych odważników.

 6. Dane zapisz w tabeli XLSX lub LIBRE, które możesz pobrać z poniższych załączników.

RpVr9KmGEfHL4

Plik zawiera tabelę pomiarową w formacie XLSX.

Tabela pomiarowa.
Plik XLSX o rozmiarze 11.74 KB w języku polskim
R1cm2kPfbrfnn

Plik zawiera tabelę pomiarową w formacie ODS.

Tabela pomiarowa.
Plik ODS o rozmiarze 3.68 KB w języku polskim
Podsumowanie

Wyniki doświadczenia wskazują, że przyspieszenie ciała uzyskiwane pod wpływem stałej niezrównoważonej siły (siły wypadkowej) zależy od masy ciała. Im jest ona większa, tym mniejsza wartość przyspieszenia.

Przeprowadzono doświadczenie.

Doświadczenie 3

Ponieważ w szkołach występują różne modele torów powietrznych, przed rozpoczęciem doświadczenia dopasuj zarówno masę wózka, jak i masy ciężarków. Ruch wózka powinien odbywać się płynnie, bez zacięć.

Problem badawczy

Czy przyspieszenie które uzyskuje ciało pod wpływem działającej stałej i niezrównoważonej siły zewnętrznej, zależy od masy ciała?

Hipoteza

Tak, jest ono tym mniejsze, im większa jest masa ciała, na które działa siła.

Co będzie potrzebne
 • tor powietrzny;

 • wózek o masie 1 kg m0=1 kg;

 • nakładka na wózek (dla odważników) o masie 0,25 kg mn=0,25 kg;

 • cztery odważniki o masie 0,25 kg każdy mn=0,25 kg;

 • wytrzymała nić;

 • obciążnik o masie 10 g;

 • bloczek;

 • stoper.

Instrukcja
 1. Zamocowano bloczek.

 2. Umieszczono wózek z nakładką wraz z przymocowaną do niego nicią w najbardziej oddalonym punkcie toru powietrznego, tak aby w czasie działania dmuchawy, nakładka nie przemieszczała się.

 3. Zawieszono na drugim końcu nici (za bloczkiem) dziesięciogramowy ciężarek.

 4. Dokonano pomiaru czasu ruchu wózka na określonej drodze podczas opadania ciężarka.

 5. Wynik pomiaru powtórzono kilkukrotnie, za każdym razem zwiększając masę wózka za pomocą dodatkowych odważników.

 6. Dane zapisano w tabeli.

RpVr9KmGEfHL4

Plik zawiera tabelę pomiarową w formacie XLSX.

Tabela pomiarowa.
Plik XLSX o rozmiarze 11.74 KB w języku polskim
R1cm2kPfbrfnn

Plik zawiera tabelę pomiarową w formacie ODS.

Tabela pomiarowa.
Plik ODS o rozmiarze 3.68 KB w języku polskim
Podsumowanie

Wyniki doświadczenia wskazują, że przyspieszenie ciała uzyskiwane pod wpływem stałej niezrównoważonej siły (siły wypadkowej) zależy od masy ciała. Im jest ona większa, tym mniejsza wartość przyspieszenia.

Zapamiętaj!

Przyspieszenie, które uzyskują ciała pod wpływem działania siły wypadkowej o ustalonej wartości, jest odwrotnie proporcjonalne do masy ciał:

a~1m
Ćwiczenie 2

Oblicz, jak i ile razy zmieni się przyspieszenie ciała, gdy:

 1. wartość siły wypadkowej wzrośnie trzy razy lub zmaleje dwa razy, a masa ciała będzie stała;

 2. ta sama siła wypadkowa działać będzie na ciało o dwukrotnie większej masie;

 3. siła wypadkowa dwa razy większa będzie działać na ciało o dwukrotnie większej masie.

R1SxOFvc2kyty
(Uzupełnij).

Druga zasada dynamiki Newtona

1687 r. angielski fizyk i matematyk Isaac Newton w swoim fundamentalnym dla rozwoju mechaniki klasycznej dziele pt. Philosophiae naturalis principia mathematica (Matematyczne podstawy filozofii naturalnej) oprócz prawa powszechnego ciążenia sformułował prawa rządzące ruchem ciał, w tym pierwszą, drugą i trzecią zasadę dynamiki.

Druga zasada dynamiki Newtona
Druga zasada dynamiki Newtona

Jeśli na ciało działa stała niezrównoważona siła (siła wypadkowa), to ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do działającej siły i odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała.
Drugą zasadę dynamiki Newtona zapisujemy wzorem:

a=Fm

lub

F=m·a,

gdzie a ms2 – przyspieszenie; F N – siła; m kg – masa ciała.

Z drugiej zasady wynika, że jeżeli różne siły działają na ciało o stałej masie, to tym większe jest przyspieszenie, im większa jest wartość siły wypadkowej. Z kolei, jeżeli taka sama siła działa kolejno na ciała o różnych masach, to uzyskane przyspieszenia są tym większe, im mniejszą masę ma dane ciało.

Druga zasada dynamiki Newtona jest jedną z podstawowych zasad w fizyce. Dzięki niej jesteśmy w stanie zrozumieć i opisać ruch niemalże wszystkich ciał, począwszy od ogromnych planet, a skończywszy na cząstkach elementarnych. Musimy jednak założyć, że prędkości tych ciał są dużo mniejsze od prędkości światła. Ruch ciał poruszających się z prędkościami bliskimi prędkości światła rządzi się innymi prawami.

Druga zasada dynamiki pozwala nam zdefiniować jednostkę siły.

1 N (niuton)
1 N (niuton)

1 niuton jest wartością siły, która ciału o masie 1 kg nadaje przyspieszenie 1 ms2

1 N=1 kg·1 ms2
Ćwiczenie 3

Zastanów się, czy pod wpływem działania stałej niezrównoważonej siły wypadkowej ciało będzie poruszało się ze stałą prędkością, stałym przyspieszeniem czy z rosnącym przyspieszeniem? Uzasadnij odpowiedzi (zarówno twierdzące, jak i przeczące).

RNGstsyBoJzu7
(Uzupełnij).

Podsumowanie

 • XVII w. wybitny fizyk i matematyk Isaac Newton sformułował trzy zasady dynamiki. Szczególną rolę w rozwoju fizyki odegrała druga z nich.
  Jeśli na ciało działa stała niezrównoważona siła, to ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do działającej siły i odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała.

 • Z drugiej zasady wynika, że jeżeli różne siły działają na ciało o stałej masie, to tym większe jest przyspieszenie, im większa jest wartość siły wypadkowej. Z kolei, jeżeli taka sama siła działa kolejno na ciała o różnych masach, to uzyskane przyspieszenia są tym większe, im mniejszą masę ma dane ciało.

 • Drugą zasadę dynamiki zapisujemy za pomocą wzorów:
  a=Fm lub
  F=m·a,
  gdzie:  
  a ms2 – przyspieszenie;
  F [N] – siła;
  m kg – masa ciała.
  Druga zasada dynamiki pozwala na zdefiniowanie jednostki siły – 1 N (niuton). 1 niuton jest wartością siły, która nadaje ciału o masie 1 kg przyspieszenie 1 ms2.
  1 N=1 kg·1 ms2.

RWDim7mj4a3lO
Ćwiczenie 4
Ile wynosi wartość siły wypadkowej, jaką trzeba przyłożyć do piłki o masie 0,5 kg, aby zaczęła się ona poruszać z przyspieszeniem o wartości 1 ms2. Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. F=1 N, 2. F=2 N, 3. F=3 N, 4. F=5 N
Źródło: ZPE, licencja: CC BY 3.0.
R7aBmPfD5sz0k
Ćwiczenie 5
Ile wynosi wartość siły napędowej samochodu o masie 1500 kg poruszającego się z przyspieszeniem 1 ms2, jeżeli siły oporów ruchu mają wartość 500 N? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. F=2000, N=2 kN, 2. F=1000, N=4 kN, 3. F=4000, N=8 kN, 4. F=3000, N=6 kN
Źródło: ZPE, licencja: CC BY 3.0.
R1UmLSu15UvbD
Ćwiczenie 6
W wyniku działania siły wypadkowej, w czasie 5 sekund wartość prędkości ciała o masie 3 kg wzrosła z 5 ms do 10 ms. Ile wynosi wartość siły wypadkowej? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. F=3 N, 2. F=4 N, 3. F=2 N, 4. F=5 N
Źródło: ZPE, licencja: CC BY 3.0.

Zadanie podsumowujące lekcję

RlsFcTEjFXcBu11
Ćwiczenie 7
Łączenie par. Oceń prawdziwość poniższych zdań. Przy każdym zdaniu w tabeli zaznacz „Prawda” albo „Fałsz”.. Podczas kopnięcia piłka zmieniła swoją prędkość na skutek działania niezrównoważonej siły.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Podczas kopnięcia piłka zmieniła swoją prędkość na skutek działania stałej zrównoważonej siły.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Źródło: ZPE, licencja: CC BY 3.0.