Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmami, a następnie wykonaj dołączone do nich polecenia.

R7265Kpy8McZH
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Droga faszystów do władzy — część 1.
Polecenie 2

Wskaż przyczyny sukcesu partii faszystowskiej we Włoszech.

R1F3USqExytLs
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Wyjaśnij, dlaczego poparcie przedsiębiorców oraz właścicieli ziemskich było dla faszystów bardzo istotne.

RVgdvLvEiCFDH
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
RkxkDg3jCkXVE
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Droga faszystów do władzy — część 2.
Polecenie 4

Opisz, w jaki sposób zmiany wprowadzane przez faszystów miały uprawomocnić ich władzę oraz ją wzmocnić. Czy władze wybierane w ten sposób mogły być nazwane demokratycznymi? Uzasadnij odpowiedź.

Rmtp6fmlvRTWD
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 5

Wymień cechy wspólne reżimów faszystowskiego we Włoszech i nazistowskiego w Niemczech.

Rd0aYOoU2jR5m
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
11
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z poniższym tekstem źródłowym i na jego podstawie wskaż zdania prawdziwe i fałszywe.

Benito Mussolini Doktryna faszyzmu

Z punktu widzenia państwowości koncepcja faszystowska jest antyindywidualistyczna, staje wszakże na stanowisku jednostki, o ile ta utożsamia się z państwem, jako świadomość i jako wola powszechna człowieka w jego istnieniu historycznym. Przeciwny jest klasycznemu liberalizmowi, który powstał z konieczności przeciwstawienia się absolutyzmowi, i wyczerpał swe zadanie historyczne z chwilą, gdy państwo zmieniło się w świadomość i wolę zbiorową. Liberalizm w interesie poszczególnych jednostek przeczył państwu; faszyzm jest afirmacją państwa, uznając w nim prawdziwą rzeczywistość jednostki. I jeżeli wolność ma być atrybutem człowieka rzeczywistego, nie tej abstrakcyjnej fikcji, o której myślał liberalizm indywidualistyczny, faszyzm stoi na stanowisku wolności. Jest za jedyną wolnością, którą można brać poważnie, za wolnością państwa i jednostki w państwie. Dlatego dla faszysty wszystko mieści się w państwie i poza państwem nie istnieje nic ludzkiego ani duchowego, ani tym bardziej nie posiada jakiejkolwiek wartości. W takim pojęciu faszyzm jest totalitarny, a państwo faszystowskie, jako synteza i zjednoczenie wszelkich wartości, daje właściwy sens całemu życiu narodu, rozwija je i potęguje […].

Dla faszyzmu państwo jest absolutem, wobec którego jednostki i grupy są czymś względnym. Jednostki i grupy dają się „pomyśleć” o tyle, o ile istnieją w państwie.

A Źródło: Benito Mussolini, Doktryna faszyzmu, [w:] Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych, oprac. J. Justyński, Toruń 2006, s. 315.
Rps2QExHlfdwc
Faszyzm przedkładał dobro jednostki nad dobro ogółu. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Dla faszystów wartością nadrzędną było państwo. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Faszyzm był kontynuacją liberalizmu. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
21
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z poniższym tekstem, a następnie wykonaj polecenie.

Charakterystyczną jego cechą było traktowanie społeczeństwa jako zbiorowego organizmu, w którym solidarne funkcjonowanie całości łączy się z zabezpieczeniem interesów poszczególnych grup pracowniczych. Syndykaty, zrzeszające pracowników oraz pracodawców, gwarantowały instytucjonalnie przestrzeganie zróżnicowanych społeczno‑zawodowych interesów, a także rozwiązywanie konfliktów na zasadach syndykalno‑korporacyjnej współpracy klas i grup społeczno‑zawodowych.

B Źródło: Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Doktryna i system władzy Włoch faszystowskich na tle porównawczym, Kraków 2016, s. 88.
R1RIqcqT4nQLX
Nazwij zasadę włoskiego systemu faszystowskiego przedstawioną w powyższym tekście źródłowym. (Uzupełnij).