Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmami i wykonaj kolejne polecenia.

RoCEc3CCa7akR
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód. Część pierwsza.
Polecenie 2

Opisz stosunek państw Europy Zachodniej do krajów dawnego bloku wschodniego.

RFqiwDtuqKx5D
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3

Przedstaw początki procesu integracji Europy Zachodniej z Europą Wschodnią.

RIdpqPg8nb1iW
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
RKgLhtGJz5ZrU
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód. Część druga.
Polecenie 4

Wyjaśnij, czego obawiały się państwa Europy Zachodniej w związku z rozszerzeniem Unii na Wschód. W jaki sposób zminimalizowały potencjalne problemy?

R1Yh8p6QFkhHw
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 5

Wymień cele programu Partnerstwo Wschodnie.

RkptxX7hSLgcU
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Pokaż ćwiczenia:
211
Ćwiczenie 1

Zapoznaj się z mapą i wykonaj polecenie.

R1T63gOXYXfmN
Źródło: Contentplus.sp. z o.o. na podstawie Stentor, licencja: CC BY-SA 3.0.
Rvifc5HVWtVcB
1. Wskaż państwo bloku wschodniego, które jako pierwsze zostało przyjęte do UE. Wyjaśnij tego przyczyny. (Uzupełnij). 2. Wymień państwa, które zostały przyjęte do Unii w tym samym roku, co Polska. Porównaj sytuację tych państw z państwami przyjętymi w kolejnej turze. (Uzupełnij).
R1XmXE39KtHBT
Zaznacz państwa, które zostały przyjęte do Unii Europejskiej w tym samym roku, co Polska. Możliwe odpowiedzi: 1. Cypr, 2. Czechy, 3. Słowacja, 4. Estonia, 5. Litwa, 6. Łotwa, 7. Malta, 8. Słowenia, 9. Węgry, 10. Rumunia, 11. Bułgaria, 12. Chorwacja
1
Ćwiczenie 2

Wskaż czynniki sprzyjające integracji europejskiej po roku 1989.

Zaznacz czynniki sprzyjające integracji europejskiej po roku 1989.

RMdbm0HyFptJf
Możliwe odpowiedzi: 1. chęć nadrobienia opóźnienia cywilizacyjnego przez państwa dawnego bloku komunistycznego, 2. zgodność co do potrzeby obrony podstawowych praw człowieka, 3. poszukiwanie nowych rynków zbytu, 4. chęć wzmocnienia istniejących sojuszy, 5. wyjście z rosyjskiej strefy wpływów, 6. chęć wzmocnienia sojuszy militarnych między Wschodem a Zachodem, 7. dążenie do obrony swoich granic, 8. zabezpieczenie przed konfliktami wewnętrznymi
31
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z ilustracją i odpowiedz na pytanie.

R1SnRYiMOziig
Flaga Unii Europejskiej.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
RqX5XkQyidRbc
Co symbolizują gwiazdy na fladze? (Uzupełnij).
2
Ćwiczenie 4

Wskaż stwierdzenia prawdziwe i fałszywe.

Zaznacz stwierdzenia prawdziwe i fałszywe.

R19JZQJp4q22c
NRD została przyjęta do Unii Europejskiej razem z kilkoma innymi państwami postkomunistycznymi w 2004 r. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Rządy Erdoğana oddaliły szanse Turcji na przystąpienie do Unii Europejskiej. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Wszystkie państwa postkomunistyczne zostały przyjęte do Unii Europejskiej w 2004 r. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
31
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenie.

Stanisław Parzymies Unia Europejska od Maastricht do Lizbony. Polityczne aspekty aktywności

Decyzja o rozpoczęciu z końcem marca 1998 r. negocjacji akcesyjnych z sześcioma państwami kandydującymi do Unii Europejskiej, podjęta została przez Radę Europejską na posiedzeniu w Luksemburgu 12 grudnia 1997 r. Były to trudne negocjacje. W dniu 31 marca 1998 r. odbyły się konferencje międzyrządowe z każdym z tych państw na szczeblu ministerialnym, podczas których przedstawiciele państw kandydujących przedstawili swoje cele strategiczne oraz aspiracje polityczne, ekonomiczne i społeczno‑kulturalne, związane z członkostwem w Unii. Przewodniczący Rady Unii Europejskiej ds. Ogólnych, minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Robin Cook, przypomniał ze swej strony zasady, jakimi kieruje się Unia przyjmując nowych członków. Mówił o konieczności akceptacji przez państwa kandydujące pełnego acquis communautaire, o potrzebie wykazania się zdolnością do jego wprowadzenia w życie, o gotowości dostosowania ich polityki zagranicznej do Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB). Stwierdził, że postęp w negocjacjach akcesyjnych każdego kraju zależał będzie tylko od jego sytuacji. Podkreślił, że negocjacje nie powinny spowodować osłabienia struktury instytucjonalnej Unii Europejskiej ani jej możliwości działania.

2 Źródło: Stanisław Parzymies, Unia Europejska od Maastricht do Lizbony. Polityczne aspekty aktywności, Warszawa 2012, s. 96.
RjkNQfZYk05Tv
Wyjaśnij, dlaczego proces integracji z krajami, z którymi negocjacje akcesyjne rozpoczęto w 1998 r., był trudniejszy niż na wcześniejszych etapach rozszerzania wspólnot europejskich i Unii Europejskiej. (Uzupełnij).