Strona główna Film + Sprawdź się
Powrót
Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z filmem, a następnie wykonaj kolejne ćwiczenia i polecenia.

RrobzkTW3mV2S
Nagranie filmowe lekcji pod tytułem Europa w cieniu Francji. Wojny Ludwika Czternastego.
Polecenie 2

W pewnym okresie swego panowania Ludwik XIV zaczął popularyzować wśród społeczeństwa francuskiego hasło o charakterze propagandowym: Cieszmy się – Pirenejów już nie ma!. Odpowiedz na pytanie: W czasie przygotowań do którego konfliktu było ono głoszone? Wyjaśnij jego właściwe znaczenie.

R1C1C7MihQHT8
Twoja odpowiedź (Uzupełnij).
Polecenie 3
R1tUoZZrsSUoz
Zapoznaj się z poniższą ilustracją z końca XVII w., zlokalizuj na niej króla Ludwika XIV. Propozycje Ludwik XIV
Podpis pod ilustracją: Upadający monarchowie.
Źródło: Wikimedia Commons, Wellcome Trust, R. de Hooghe, licencja: CC BY 4.0.
RPkKiUTlRN5ta
Określ, jak autor tego dzieła oceniał wpływ polityki zagranicznej Francji w tym okresie na sytuację w Europie. Uzasadnij odpowiedź. (Uzupełnij).
R1RzTriCYQvYj
Omów wpływ polityki zagranicznej Francji na sytuację ówczesnej Europy. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 1

Przeczytaj przytoczony niżej tekst jednego z nowożytnych francuskich teoretyków polityki Jeana Bodina, a następnie wykonaj polecenie.

Zapoznaj się z przytoczonym niżej tekstem jednego z nowożytnych francuskich teoretyków polityki Jeana Bodina, a następnie wykonaj polecenie.

Jean Bodin

Otóż trzeba, aby ci, którzy są suwerenni, nie byli w żaden sposób poddani rozkazodawstwu drugiego i aby mogli wydawać i znosić prawa dla poddanych lub unicestwiać prawa nieużyteczne, aby w ich miejsce ustanowić  inne. Nie może tego uczynić nikt, kto sam jest poddany prawom. Nikt też nie może tego zrobić w stosunku do tych, którzy mają rozkazodawstwo nad nim. Dlatego to prawo powiada, że książę jest absolwowany [tj. uwolniony] od władzy praw, przy czym słowo „prawo” oznacza po łacinie także rozkaz tego, kto ma suwerenność.

A Źródło: Jean Bodin. Cytat za: Historia idei politycznych. Wybór tekstów, oprac. St. Filipowicz, A. Mielczarek, K. Pieliński, M. Tański, Warszawa 2012, s. 331.
R1EqbpeuyjhSI
Nazwij formę rządów, którą propaguje Jean Bodin. Oceń, czy była ona zgodna z charakterem rządów Ludwika XIV i – jeśli tak – jaki mogła mieć wpływ na politykę zagraniczną tego władcy. Uzasadnij odpowiedź. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z zamieszczoną niżej ilustracją pochodzącą z lat 90. XVII w., a następnie wykonaj polecenia.

RdNguFP8UF6g6
Oznacz na ilustracji króla Ludwika XIV oraz personifikację Francji. Propozycje Król Ludwik XIV, Personifikacja Francji
Źródło: Wikimedia Commons, François Verdier, domena publiczna.
R3S7umqAX0vol
Objaśnij symboliczne znaczenie powyższego przedstawienia. (Uzupełnij).
R1ecCFS1eElRb
Określ, czy na obrazie jako przyczynę wyjątkowej pozycji Ludwika XIV wskazano sukcesy w polityce wewnętrznej czy zewnętrznej. Uzasadnij odpowiedź, odwołując się do treści analizowanego przedstawienia. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
RamfjORfp5QmL
Wymień przyczyny wyjątkowej pozycji politycznej Ludwika XIV. Czy przyczyniły się do tego bardziej osiągnięcia w polityce wewnętrznej czy zewnętrznej? Odpowiedź uzasadnij. (Uzupełnij).