Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Przeanalizuj uważnie przykłady przedstawione w filmie. Spróbuj samodzielnie wykonać polecenia, a następnie porównaj uzyskane wyniki z rozwiązaniami pokazanymi w filmie.

W dwóch  przykładach zaprezentowanych w filmie,  wykorzystywany jest wykres funkcji kwadratowej. Aby wykonać taki  wykres  (czyli parabolę), można posłużyć się tabelką lub skorzystać z własności paraboli.

Ramiona paraboli są skierowane do góry, gdy współczynnik liczbowy, występujący przy najwyższej potędze zmiennej  we wzorze funkcji kwadratowej, jest liczbą dodatnią.

Ramiona paraboli są skierowane w dół, gdy współczynnik liczbowy, występujący przy najwyższej potędze zmiennej, jest liczbą ujemną. Współrzędne wierzchołka paraboli wyznaczyć można w sposób następujący: pierwsza współrzędna wierzchołka jest średnią arytmetyczną miejsc zerowych odpowiedniej funkcji kwadratowej, a druga współrzędna to odpowiadająca jej wartość tej funkcji.

Rz9XYXrZbXwpe

Po przeanalizowaniu materiału przedstawionego w filmie wykonaj poniższe polecenia.

Polecenie 2

Naszkicuj wykres funkcji f. Odczytaj z wykresu funkcji współrzędne punktów przecięcia wykresu funkcji z osiami układu współrzędnych.

fx=2x+4,jeśli x-, 01x,jeśli x0, 

Polecenie 3

Sprawdź, czy wykres funkcji f jest linią ciągłą.

fx=4x3+103,jeśli x-, -12x2,jeśli x-1, 1x2+32,jeśli x1,