Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Rozwiąż quiz i wykonaj ćwiczenie.

RvYK8Fi4rJLvX1Sprawdź swoją wiedzę o odpowiedzialność konstytucyjna w Rzeczypospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki, biorąc udział w grze115775Gratulacje!Sprawdź, które odpowiedzi są nieprawidłowe, i spróbuj jeszcze raz.1
Test

Sprawdź swoją wiedzę o odpowiedzialność konstytucyjna w Rzeczypospolitej Polskiej i Stanach Zjednoczonych Ameryki, biorąc udział w grze

Liczba pytań:
15
Limit czasu:
7 min
Twój ostatni wynik:
-
RkrDw0SSPpwwz
Ćwiczenie 1
A. Polska, B. Stany Zjednoczone. 1. Senat większością 2/3 głosów uznaje winę prezydenta, usuwając go tym samym z urzędu. 2. Komisja prowadzi dochodzenie lub przekazuje je podkomisji albo specjalnej grupie zadaniowej. 3. Izba Reprezentantów przekazuje wniosek do komisji w celu wszczęcia dochodzenia. 4. Akt oskarżenia trafia do senatu, który rozpoczyna rozprawę. Obradami izby kieruje Prezes Sądu Najwyższego. Senatorowie zostają zaprzysiężeni. 5. Grupa co najmniej 140 posłów i senatorów składa wstępny wniosek o postawienie prezydenta w stan oskarżenia. 6. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji, Zgromadzenie Narodowe – większością 2/3 ustawowej liczby swoich członków – stawia prezydenta w stan oskarżenia. Jednocześnie wybiera z własnego grona dwóch oskarżycieli. 7. Uchwała Komisji trafia do Izby Reprezentantów. Ustalenia Komisji nie są wiążące dla Izby, są jedynie rekomendacjami. 8. Obowiązki prezydenta przejmuje Marszałek Sejmu, który następnie zarządza nowe wybory prezydenckie. 9. Członek Izby Reprezentantów wychodzi z inicjatywą impeachmentu prezydenta. 10. Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej przeprowadza czynności dowodowe. Mogą być wzywani świadkowie oraz biegli. 11. Izba Reprezentantów – zwykłą większością głosów – podejmuje uchwałę o impeachmencie. Wybiera osoby, które będą oskarżały prezydenta. 12. Przewodniczący Trybunału Stanu wyznacza skład sędziowski, który sądzi prezydenta i wydaje wyrok. 13. W trakcie rozprawy zostają wysłuchane obie strony – oskarżyciele oraz prezydent. Mogą być wzywani świadkowie. 14. Po przeprowadzeniu swoich czynności komisja uchwala sprawozdanie, występując do Zgromadzenia Narodowego z wnioskiem o postawienie prezydenta w stan oskarżenia. 15. Nowym prezydentem zostaje dotychczasowy wiceprezydent. 16. Marszałek Sejmu kieruje wniosek do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która wszczyna postępowanie. 17. Komisja – większością głosów – stwierdza, czy są podstawy do zastosowania procedury impeachmentu. 18. Z dniem podjęcia uchwały o postawieniu prezydenta w stan oskarżenia, sprawowanie urzędu przez prezydenta zostaje zawieszone. 19. Stronom (oskarżycielom i prezydentowi) przysługuje prawo do apelacji. W przypadku jej złożenia przewodniczący TS wyznacza nowy skład, z wyłączeniem sędziów, którzy orzekali w pierwszej instancji. 20. Trybunał Stanu usuwa prezydenta z piastowanego urzędu.