Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Polecenie 1

Wymień przykłady gospodarczego wykorzystania opisanych w prezentacji skał.

RDX7pFSfl6Azf
(Uzupełnij).
1
Polecenie 2

Wybierz kilka okazów skał dostępnych w pracowni geograficznej Twojej szkoły i rozpoznaj je, podając ich nazwy. Następnie odpowiednio je sklasyfikuj jako skały magmowe, osadowe lub metamorficzne.

Wybierz kilka okazów skał. Odpowiednio je sklasyfikuj.

RTULMU2Azrpin
(Uzupełnij).

1. Skały magmowe

1,1

Powstają w wyniku krzepnięcia i krystalizacji magmy we wnętrzu Ziemi lub w wyniku zastygania lawy na powierzchni. Stanowią one 80% objętości skorupy ziemskiej.

RzVzuoqioo6g1
Schemat. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: skały magmowe
  • Elementy należące do kategorii skały magmowe
  • Nazwa kategorii: plutoniczne
  • Nazwa kategorii: wulkaniczne
  • Nazwa kategorii: żyłowe
  • Koniec elementów należących do kategorii skały magmowe
RoHLW8fTwRD4i
Zdjęcie przedstawia lawę. Wydostaje się ona z nieregularnej powierzchni rozbijając ją na mniejsze elementy. Lawa to odgazowana magma, czyli gorąca, stopiona masa składająca się z dwutlenku krzemu (krzemionki), tlenku glinu oraz tlenków żelaza, magnezu, wapnia, sodu, potasu. Magma powstaje w głębi Ziemi, a po wydostaniu się na powierzchnię jest lawą.
Źródło: Brocken Inaglory, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4401455, licencja: CC BY-SA 3.0.

Skały plutoniczne (głębinowe)

Powstają w wyniku powolnego krzepnięcia i krystalizacji w głębi skorupy ziemskiej (na głębokości kilku, kilkudziesięciu metrów, w wysokiej temperaturze i pod znacznym ciśnieniem). Mają budowę jawnokrystaliczną (z kryształami widocznymi gołym okiem), gdyż związki chemiczne, krzepnąc powoli, mają dużo czasu na ukształtowanie wyraźnych kryształów. Zalicza się do nich np. granit, sjenit, dioryt, gabro, perydotyt.

Skały plutoniczne można podzielić ze względu na zawartość krzemionki. Skały kwaśniejsze odznaczają się większą zawartością krzemionki (SiO₂), czyli minerałów o jaśniejszym odcieniu, a skały bardziej zasadowe zawierają mniej krzemionki (mniej minerałów o jaśniejszym odcieniu).

RIqJtTOf1G6pT
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1,1,1
R1ImTgLnHgGar
Granit
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY 2.0.
RMQrsAj7a4Y3w
Sjenit
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.
RSQnkSOkAT97r
Gabro
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
R11HdrVk4yGJJ
Perydotyt
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.

Pokaż więcej

RM6iqHihYB8bV
Rożne rodzaje wypolerowanych skał granitowych
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Skały wulkaniczne

Tworzą się w efekcie szybkiego zastygania wypływającej na powierzchnię lawy. Lawa, wydostając się, oddaje do atmosfery większość składników lotnych. W związku z tym nie mogą z niej powstawać minerały zawierające wodę i inne substancje łatwo przechodzące w stan gazowy.

Podział ze względu na genezę:

 • skały wylewne – powstają w wyniku krzepnięcia lawy przelewającej się przez brzegi krateru wulkanicznego. Są to skały o budowie:
  - skrytokrystalicznej (nie widać wyraźnych kryształów gołym okiem, np. bazalt), gdyż związki chemiczne, krzepnąc bardzo szybko, nie mają czasu na ukształtowanie wyraźnych kryształów,
  - porfirowej (tzw. ciasto skalne) – duże kryształy (prakryształy) spojone są skrytokrystaliczną masą, powstają w wyniku wolnej krystalizacji części minerałów w głębi Ziemi, a następnie szybkiej – w warunkach wulkanicznych, np. porfir, andezyt, melafir, ryolit; skały te ujmowane są jako rodzaj skał wulkanicznych ze względu na ostateczny etap powstawania skały na powierzchni,

 • skały piroklastyczne – wielu badaczy ujmuje je jako pośrednie między skałami magmowymi a osadowymi; ich krystalizacja zachodzi we wnętrzu Ziemi, lecz są one następnie wyrzucane w powietrze przez wulkan, osadzane poza miejscem erupcji i przekształcane; mogą to być skały:
  - luźne (piaski i popioły wulkaniczne),
  - zwięzłe (tuf, brekcja wulkaniczna, pumeks).

RARefOkCPMr7f
Podział ze względu na zawartość krzemionki
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1,1,1,1
RLs69CoDIfPNp
Bazalt – zbudowany jest on z bardzo drobnych kryształów: skaleni, piroksenów, oliwinu i magnetytu.
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY 2.0.
R1L4m6HqPfcaT
Obsydian – niekiedy lawa krzepnie tak szybko, że skała uzyskuje postać nie krystaliczną, lecz szklistą. Powstaje wtedy szkliwo wulkaniczne (obsydian).
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
R1D5B64HYbYyO
Porfir
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.
RLO33wLfgymVL
Andezyt
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
R3GNjIDy319cM
Melafir
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1ZRqrhcaYvCA
Pumeks powstał w wyniku szybkiego zastygnięcia magmy w wyniku jej kontaktu z zimną wodą. W takich warunkach gazy zostały uwolnione w postaci pęcherzyków, co spowodowało, że jest on porowaty.
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
R8ObBjCnWra0R
Brekcja wulkaniczna
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Skały żyłowe (subwulkaniczne)

1,2

Są pośrednim typem między skałami wulkanicznymi a plutonicznymi. Powstają na niewielkich głębokościach w otoczeniu starszych skał, dlatego mają ograniczone rozmiary. Najczęściej odznaczają się budową porfirową. Należą do nich np. porfiry, diabazy i pegmatyty.

R73htC5eAYjDC
Diabaz
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Skład mineralny skał magmowych

Skały magmowe są zbudowane głównie ze skaleni, kwarcu i miki z dodatkiem piroksenów, amfiboli i innych minerałów.

R139deS91Pf7w
Skład mineralny skał magmowych
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., oprac. na podstawie W. Mizerski, Geologia dynamiczna dla geografów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, licencja: CC BY 3.0.

2. Skały okruchowe

Powstają w wyniku wietrzenia (rozpadu) skał wcześniej powstałych, ich transportu (przy udziale wód deszczowych, morza, rzek, lodowców czy wiatru) i sedymentacji (osadzania w zbiornikach wodnych, rzadziej na lądach). Powstają w ten sposób skały okruchowe luźne.

Ogół procesów, dzięki którym skały luźne są przekształcane w skały zwięzłe i lite, nazywamy diagenezą. Diageneza może odbywać się dzięki kompakcji (upakowaniu, ściśnięciu luźnych elementów mineralnych pod wpływem nacisku wyższych warstw – proces często wiąże się z ubywaniem ilości wody w osadach, powstają wówczas skały zwięzłe, tj. glina i ił, lub cementacji luźnych cząstek mineralnych spoiwem, tzw. lepiszczem. W trakcie diagenezy dochodzi do lityfikacji (twardnienia skał) – powstają skały lite, np. zlepieńce, piaskowce.

RXlOOw0vSantr
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Charakterystyczną cechą skał osadowych jest ich warstwowanie – w niektórych przypadkach zawartość szczątków roślinnych i zwierzęcych pochodzi z okresu, w którym tworzyła się skała.

 • Większymi skałami luźnymi są bloki (blokowiska: duże, ostrokrawędziste, np. gołoborza), gruz (gruzowiska: drobniejsze, nieobtoczone, ostrokrawędziste, np. piargi) oraz głazy (głazowiska: częściowo obtoczone).

 • Muł powstaje w wodach stojących, a pył – w środowisku lądowym.

 • Less jest mieszaniną pyłu kwarcowego oraz pyłu skaleniowego i kalcytowego (zachodzi w związku z tym burzenie pod wpływem kwasu solnego – HCl).

 • Skały ilaste wchłaniają wodę i utrudniają jej wsiąkanie do niższych warstw. Stają się wówczas bardzo plastyczne. Natomiast przez piasek czy żwir woda szybko przesiąka.

 • Glina jest złożona z różnej wielkości ziaren (piasku, pyłu i iłu). W Polsce występują powszechnie gliny lodowcowe.

Skały okruchowe można podzielić ze względu na stopień zwięzłości oraz frakcję (rozmiary okruchów skalnych).

R1RFJGluiqMVn
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1,1,1
R1XSi0jCHWNP0
Zlepieniec
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
RC7NOX6NC21EX
Piaskowiec
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
RQQUMO8ZTvjgs
Warstwy iłowca w Australii
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.

Skały organiczne

1,1

Powstają zwykle w zbiornikach morskich w wyniku nagromadzenia obumarłych szczątków:

 • roślinnych: kopalne paliwa stałe z różną zawartością węgla: torf, węgiel brunatny, węgiel kamienny, antracyt, szungit; w wyniku zasypywania bagien ze szczątkami drzewiastych paproci i skrzypów (w środowisku lądowym lub przybrzeżnym) materiałem naniesionym z gór, osady torfu znalazły się głęboko pod powierzchnią ziemi i przekształciły się w ciągu wielu milionów lat w węgiel brunatny, a następnie węgiel kamienny;

 • zwierzęcych (z różną zawartością kalcytu – węglanu wapnia i krzemionki):
  - wapienie – zbudowane głównie z tego minerału, powstałe wskutek nagromadzenia na dnie morza lub jeziora skorupek oraz szkieletów różnych organizmów, a następnie ich spojenia,
  - dolomity – skała zbudowana z węglanów wapniowo‑magnezowych,
   - margle – skała zbudowana z węglanu wapnia i iłu,
   - kreda pisząca – skała utworzona w ciepłym morzu z małych pancerzyków otwornic,
   - łupki krzemionkowe – powstałe z gąbek i okrzemków, które żyją w głębokich wodach i mają szkielety zbudowane z krzemionki,
   - gezy – skały wapniste z domieszką krzemionki,
   - opoki – skały wapniste z domieszką wapnisto‑ilastą;

 • roślinnych i zwierzęcych: kopalne paliwa ciekłe i gazowe – ropa naftowa i gaz ziemny powstałe w warunkach beztlenowych na dnie zbiorników morskich ze szczątków planktonu roślinnego i zwierzęcego w bituminach (osadach ilastych); w podobny sposób powstał również asfalt.

RL7Rde9WRyGQs
Przeciętna zawartość pierwiastka węgla w stałych paliwach kopalnych w porównaniu z drewnem
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R15OmDOnq6z2Z
Powstawanie węgla kamiennego
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., oprac. na podstawie L. Baraniecki, W. Skrzypczak, Geografia fizyczna ogólna i Polski, Wydawnictwo Efekt, Warszawa 2004, licencja: CC BY-SA 3.0.
1,1,1
RGKeMTfqObvZe
Bryła torfu
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
RmPmIHG6gzP2d
Węgiel brunatny
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1QvT5FUUFSh1
Węgiel kamienny
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
Rrpn4TROz8vLR
Wapień
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.
R1EKL9tx02yt7
Dolomit
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.

Skały chemiczne (ewaporaty)

1,1

Powstają one w warunkach klimatu gorącego i suchego. Parująca słona woda z jezior i płytkich zatok morskich powoduje, że sole mineralne w niej rozpuszczone zagęszczają się, wzrasta zasolenie wody, a następnie sole te wytrącają się w postaci kryształów.

Przykładami skał chemicznych są: gips, anhydryt, sól kamienna, sól potasowa. Najszybciej krystalizują się jednak wapienie i dolomity, potem gipsy i anhydryty, natomiast sole dopiero w wysokich stężeniach, czyli podczas niemal zupełnego wysychania zbiornika. Z gipsu na skutek oddziaływania bakterii siarkowych powstają złoża siarki.

Rf2nATFZKaRXD
Gips (CaSO4·2H2O) – niezwykłe jego formy to tzw. róże pustyni.
Źródło: dostępny w internecie: https://pxhere.com/bg/photo/549882, domena publiczna.
RBv4LelspARaG
Anhydryt (gips bezwodny – CaSO4)
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1CdpfddM3D5n
Sól kamienna – halityt (NaCl)
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.

Skały metamorficzne (przeobrażone)

1,1

Powstają głęboko pod ziemią w wyniku metamorfizmu (inaczej metamorfizacji, czyli oddziaływania wysokiej temperatury i ciśnienia na powstałe już skały magmowe i osadowe). Na skutek wysokiego ciśnienia dochodzi do pokruszenia skał i zmniejszenia objętości ich składników, a w wyniku oddziaływania wysokiej temperatury następuje często zmiana składu i budowy skał pierwotnych. Ciśnienie i temperatura są wyższe niż podczas procesu diagenezy, ale na tyle niskie, że nie powodują przetapiania skał (jak w przypadku magmatyzmu). Skały metamorficzne mają często podobny skład chemiczny do swoich pierwotnych odpowiedników, lecz inne ukierunkowanie ziaren.

Metamorfizm związany jest z działalnością wulkaniczną, ruchami górotwórczymi, a także upadkami meteorytów. Skały magmowe i metamorficzne są określane jako skały krystaliczne, choć nie wszystkie z nich mają budowę krystaliczną (np. obsydian), a także nie tylko one odznaczają się taką budową (np. sól kamienna czy gips należące do skał osadowych).

RF0RW0PJEq7co
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przykłady skał metamorficznych powstałych ze skał magmowych i osadowych:

 • gnejs (powstały z granitu),

 • marmur (powstały z wapienia i dolomitu),

 • kwarcyt (powstały z piaskowca),

 • zieleniec (powstały z bazaltu),

 • łupek krystaliczny (powstały z iłowca i mułowca),

 • łupek grafitowy (powstały z węgla kamiennego).

1,1,1
R1eAOvtuJSor6
Gnejs
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.
R1PWptuLmDXZy
Marmur
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.
REQaSs2nVEmMV
Kwarcyt
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.
RBS9NNyje70Iu
Łupek krystaliczny. Ma on budowę łupkową – minerały przybierają kształt cienkich, łatwo łupiących się płytek.
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
R1NMkBzMMsalq
Łupek grafitowy z domieszkami
Źródło: Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Pokaż więcej

Głośność lektora
Głośność muzyki