Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Wnętrze Ziemi

Geologia bada budowę Ziemi, jej skład i procesy zachodzące w jej wnętrzu i na powierzchni. W jej obrębie wyróżnia się m.in. geologię dynamiczną i geologię historyczną. Pierwsza z nich zajmuje się badaniem wspomnianych wyżej procesów, druga zaś – odtwarzaniem dziejów geologicznych naszej planety. Oba te zagadnienia zostały opisane w e‑materiałach: „Procesy endogeniczne – zagadnienia z geologii historycznejPDifGZz1qProcesy endogeniczne – zagadnienia z geologii historycznej” i „Procesy egzogenicznePedZAhJS7Procesy egzogeniczne”.

Źródła wiedzy na temat budowy wnętrza Ziemi

Ze względu na wysoką temperaturę i ciśnienie panujące we wnętrzu Ziemi, wciąż nie jest możliwe jego dokładne poznanie. Dlatego też za pomocą metod bezpośrednich bada się jedynie warstwy przypowierzchniowe. Poznawanie cech głębszych warstw opiera się na badaniach geofizycznych, czyli za pomocą metod pośrednich.

R1YbWLjxeeNQb1
Mapa myśli. Lista elementów: Nazwa kategorii: Metody badań wnętrza ZiemiElementy należące do kategorii Metody badań wnętrza ZiemiNazwa kategorii: bezpośrednieElementy należące do kategorii bezpośrednieNazwa kategorii: analiza [br]głębokich[br] odwiertów [br]geologicznychNazwa kategorii: analiza skał[br] w głębokich [br]kopalniachNazwa kategorii: analiza odkrywek [br]geologicznych [br](naturalnych lub [br]sztucznych [br]odsłonięć skał)Nazwa kategorii: analiza [br]produktów[br] wulkanizmuKoniec elementów należących do kategorii bezpośrednieNazwa kategorii: pośrednieElementy należące do kategorii pośrednieNazwa kategorii: analiza przebiegu[br] naturalnych (powstających [br]w wyniku trzęsienia ziemi) i [br]sztucznych (wywołanych [br]przez człowieka) [br]fal sejsmicznychElementy należące do kategorii analiza przebiegu[br] naturalnych (powstających [br]w wyniku trzęsienia ziemi) i [br]sztucznych (wywołanych [br]przez człowieka) [br]fal sejsmicznychNazwa kategorii: na podstawie[br] prędkości, czasu [br]i kierunku [br]rozchodzenia się [br]fal sejsmicznych [br]można określić [br]rodzaj i gęstość [br]skał, przez które [br]przechodząNazwa kategorii: im większa gęstość [br]skały, tym większa [br]jest także prędkość [br]rozchodzenia się [br]fal sejsmicznychKoniec elementów należących do kategorii analiza przebiegu[br] naturalnych (powstających [br]w wyniku trzęsienia ziemi) i [br]sztucznych (wywołanych [br]przez człowieka) [br]fal sejsmicznychNazwa kategorii: badanie [br]przewodnictwa [br]elektrycznego skałNazwa kategorii: analiza zróżnicowania[br] pola magnetycznego[br] ZiemiNazwa kategorii: badania [br]rozmieszczenia skał [br]przez sztuczne satelityKoniec elementów należących do kategorii pośrednieKoniec elementów należących do kategorii Metody badań wnętrza Ziemi
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ciekawostka

Najgłębszy odwiert wykonano na Półwyspie Kolskim w Rosji (na głębokość 13 km), a najgłębsza kopalnia na świecie to kopalnia złota Mponeng w RPA (położona na głębokości 4,6 km).

Budowa wnętrza Ziemi

Wnętrze Ziemi nie jest jednorodne – tworzą je powłoki (warstwy, sfery, geosfery), które różnią się między sobą właściwościami fizycznymi i chemicznymi. Na graniach tych powłok występują wąskie strefy przejściowe, czyli tzw. nieciągłości, na których odnotowuje się wyraźne zmiany w prędkości rozchodzenia się fal sejsmicznych.

RsXHjsef9pFqw1
Uproszczony schemat budowy wnętrza Ziemi (nie zachowano skali)
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RDRZvaNGIXPPA
Skorupa ziemska Jest to najbardziej zewnętrzna, sztywna warstwa naszej planety, mająca z reguły postać ciała stałego. Stanowi jedynie 1,4% objętości i 0,3% masy Ziemi. Dzieli się na skorupę kontynentalną i oceaniczną.

Skorupa kontynentalna
rozciąga się tylko w obrębie lądów
kolejne warstwy (od góry): osadowa (w niektórych miejscach nie występuje), granitowa i bazaltowa miąższość: 35-40 km (pod młodymi górami nawet do 80 km) gęstość ok. 2,8 g/cm3, temperatura do 700°C złożona z bardzo starych skał, większość liczy więcej niż 1500 mln lat Skorupa oceaniczna
rozciąga się tylko w obrębie oceanów kolejne warstwy (od góry): osadowa (za wyjątkiem grzbietów śródoceanicznych) i bazaltowamiąższość: 7-12 kmgęstość ok. 3,3 g/cm3, temperatura do 200°Cjest młodsza - liczy sobie do ok. 200 mln lat - jest nieustannie tworzona w strefach spreadingu i przetapiana w strefach subdukcji Warstwa granitowa jest często nazywana Sial, ponieważ składa się głównie z krzemu (Si) i glinu (Al) przy udziale tlenu. Tworzą ją skały magmowe i metamorficzne o kwaśnym odczynie o właściwościach granitów, tj. granity, gnejsy i łupki krystaliczne. Natomiast warstwa bazaltowa jest często nazywana Sima, ponieważ składa się głównie z krzemu (Si) i magnezu (Mg) przy udziale tlenu. Tworzą ją skały magmowe o zasadowym lub obojętnym odczynie o właściwościach bazaltów, tj. gabra i bazalty. Można zatem powiedzieć, że skorupa ziemska zbudowana jest w przeważającej części z krzemianów. Wyróżnia się także strefy przejściowe w poziomie części skorupy ziemskiej: skorupę subkontynentalną (obejmującą m.in. łuki wyspowe) czy skorupę suboceaniczną (obejmującą m.in. morza marginalne). Mają one pośrednie właściwości. 1
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RaVmcMyRGaOuO1
Schemat budowy skorupy ziemskiej i litosfery
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., oprac. na podstawie L. Baraniecki, W. Skrzypczak, Geografia fizyczna ogólna i Polski, Wydawnictwo Efekt, Warszawa 2004, licencja: CC BY-SA 3.0.

Skład chemiczny wnętrza Ziemi

Skład chemiczny wnętrza Ziemi jest zróżnicowany w zależności od badanych warstw, ponieważ są one zbudowane z różnych rodzajów skał. Na poniższym wykresie – z uwagi na ograniczone możliwości badań – przedstawiono jedynie najbardziej prawdopodobne dane. Uwagę zwraca bardzo duży udział tlenu (większy niż w powietrzu atmosferycznym). Należy jednak pamiętać, że jest to tlen, który z reguły wchodzi w skład związków chemicznych, np. tlenków krzemu, żelaza, glinu, nie występuje zaś w stanie wolnym.

RUbYRGdrOxJSE
Wykres kołowy. Lista elementów:
 • żelazo; Udział procentowy: 25,46%
 • tlen; Udział procentowy: 23,87%
 • krzem; Udział procentowy: 11,97%
 • magnez; Udział procentowy: 11,02%
 • siarka; Udział procentowy: 23%
 • pozostałe; Udział procentowy: 4,68%
Skład chemiczny wnętrza Ziemi
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Właściwości fizyczne wnętrza Ziemi

Głównym źródłem energii wnętrza Ziemi jest rozpad nietrwałych izotopówizotopizotopów niektórych pierwiastków (Indeks górny 40K, Indeks górny 238U, Indeks górny 235U i Indeks górny 232Th), który na największą skalę zachodzi w jądrze i płaszczu.

Temperatura

Temperatura powietrza w jądrze Ziemi wynosi 5000‑6000°C, a w przypowierzchniowej warstwie jest bliska średniej rocznej temperaturze powietrza na danym obszarze (np. w Polsce ok. 7‑8°C). Właściwości termiczne wnętrza Ziemi opisuje się przez stopień geotermiczny i gradient geotermiczny.

Stopień geotermiczny Ziemi to liczba metrów, które trzeba pokonać w głąb skorupy ziemskiej, aby temperatura wzrosła o 1°C. Średnia wartość tego wskaźnika wynosi ok. 33 m, jednakże do głębokości ok. 20 km temperatura rośnie najszybciej, a poniżej głębokości 100 km wzrost temperatury jest zdecydowanie wolniejszy. Ma to szczególne znaczenie dla górników pracujących pod ziemią. Największy stopień geotermiczny występuje na obszarach starych tarcz i platform (rosyjski Półwysep Kolski – do 165 m głębokości, okolice Johannesburga w Republice Południowej Afryki – 117 m, Krzywy Róg na Ukrainie – 112,5 m). Najniższy stopień notuje się w obrębie młodych górotworów, na obszarach sejsmicznych, gdzie płytko zalega ruchliwa magma. Niedaleko Florencji stopień geotermiczny wynosi 1,5 m, na greckim Santorynie – 7 m, a na Islandii – 10 m. W Polsce wynosi średnio ok. 47,2 m.

Gradient geotermiczny to liczba stopni Celsjusza, o którą następuje wzrost temperatury wnętrza Ziemi co 1 km głębokości. Jest on związany ściśle ze stopniem geotermicznym. Średnia wartość tego wskaźnika wynosi ok. 30°C/km. Na Islandii wynosi on ok. 100°C/km, w Afryce Południowej ok. 8,3°C/km, a w Polsce – ok. 21,2°C/km.

RpoF31QTDNkM1
Wykres zmiany temperatury we wnętrzu Ziemi
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Polecenie 1

Oblicz średnią temperaturę wnętrza Ziemi na świecie na głębokości 660 m. Przyjmij, że średnia roczna temperatura powietrza wynosi 16°C

R6htJzslLa8bW
(Uzupełnij).
RK3HBP1s8N90B1
Stopień geotermiczny w Polsce i w wybranych miejscach na świecie
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ciśnienie i gęstość

Wraz z głębokością wzrasta także ciśnienie i gęstość skał. Zbadano, że w obrębie skorupy ziemskiej wraz ze wzrostem głębokości ciśnienie rośnie przeciętnie o ok. jedną atmosferę na 3,7 m.

R1NI0nwBiheAO
Właściwości fizyczne wnętrza Ziemi
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Tworzywo litosfery

Litosfera ma złożoną budowę. Niewidzialną, podstawową cząstką materii jest atom. Atomy tego samego rodzaju tworzą pierwiastki chemiczne, które w litosferze występują bardzo rzadko, gdyż reagują z innymi pierwiastkami, tworząc związki chemiczne. Te pierwiastki i związki chemiczne, które są kryształami (odznaczają się uporządkowaną budową wewnętrzną), nazywamy minerałami. Natomiast skupisko minerałów to skała.

Minerały

Minerał to naturalny, podstawowy i najmniejszy – z geologicznego punktu widzenia – składnik skorupy ziemskiej o charakterystycznym składzie chemicznym i swoistych właściwościach fizycznych. Obecnie rozpoznanych jest ok. 5 tysięcy minerałów. Ich badaniem zajmuje się mineralogia.

Cechy minerałów

R1WML5ogDJwKh1
Sposób powstania Powstają w sposób naturalny., Budowa Budowa krystaliczna – są to ciała o prawidłowo uporządkowanej budowie wewnętrznej, czyli sposobie ułożenia atomów i jonów w charakterystycznym układzie krystalograficznym. Ciała podobne do minerałów, lecz nieposiadające budowy krystalicznej, to mineraloidy (np. opal, bursztyn, obsydian, wosk ziemny, rtęć rodzima). Ilustracja przedstawia różne układy kryształów. Układ trójskośny: chalkantyt, dysten, aksynit, rodonit, albit. Układ jednoskośny: wolframit, gips, tytanit, augit, ortoklaz. Układ rombowy: siarka, baryt, oliwin, struwit, hemimorfit. Układ tetragonalny: kasyteryt, cyrkon, wezuwian, szelit, wulfenit. Ilustracja przedstawia układy krystalograficzne. Układ trygonalny: dolomit, hematyt, kalcyt, cynober w dwóch wariantach. Układ heksagonalny: beryl, pirotyn, apatyt, cynkit, nefalin. Układ regularny: ośmiościan na przykład magnetyt, dwunastościan rombowy na przykład granaty, ośmiościan potrójny na przykład diament, dwudziestoczterościan na przykład leucyt, czterdziestoośmiościan na przykład granaty, sześcian na przykład halit, galenit na przykład galena, dwunastościan pięciokątny na przykład piryt, czworościan na przykład tetraedryt, czworościan potrójny na przykład sfaleryt.Układy krystalograficzne
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0, oprac. na podstawie J. Bauer, Przewodnik: skały i minerały, Multico, Warszawa 1995., Stan skupienia Z reguły występują w stanie stałym., Skład chemiczny Podział minerałów ze względu na skład chemiczny – minerałami mogą być:
 • pierwiastki chemiczne (złoto rodzime, srebro rodzime, platyna rodzima, miedź rodzima, siarka rodzima, rtęć rodzima, diament),
 • związki chemiczne, np.: tlenki (kwarc czy korund), chlorki (halit), węglany (kalcyt, malachit czy dolomit), krzemiany (granaty czy pirokseny), glinokrzemiany (amfibole, skalenie czy miki),
 • jednorodne mieszaniny pierwiastków lub związków chemicznych; ich jednorodność chemiczna oznacza niezmienny skład chemiczny w każdym punkcie.

Podział minerałów ze względu na stopień podobieństwa:
 • izomorficzne – mają taką samą budowę krystaliczną i cechy fizyczne, ale inny skład chemiczny, np. kalcyt (CaCO³) i syderyt (FeCO³),
 • polimorficzne – mają taki sam skład chemiczny, ale inną budowę krystaliczną i cechy fizyczne, np. odmiany alotropowe węgla – grafit i diament.
, Właściwości fizyczne, w tym: Ich jednorodność fizyczna odpowiada za stałe właściwości fizyczne.,
 • twardość Opór, jaki stawia dany minerał przy próbie zarysowania go innym minerałem – określa się go za pomocą 10-stopniowej skali Mohsa; im wyższy stopień, tym większa twardość. Tabela składa się z czterech kolumn i jedenastu wierszy. Dotyczy ona twardości, która może być wyrażana w stopniach w skali Mohsa od jednego do dziesięciu. Przedstawiono w niej minerały wraz z ich wzorami chemicznymi oraz przykładami materiałów z życia codziennego umożliwiającymi zarysowanie tychże minerałów. Tytuły kolumn od lewej strony: "stopień", "minerał wzorcowy", "wzór chemiczny", "przykłady materiałów z życiach codziennego". Stopnie uszeregowane są od jednego do dziesięciu, licząc od drugiego do jedenastego wiersza. Pierwszy stopień twardości charakteryzuje talk o wzorze chemicznym Mg3OH2Si4O10. W czwartej kolumnie nie podano przykładu. W kolejnym wierszu znajduje się posiadający drugi stopnień gips o wzorze chemicznym CaSO4·2 H2O. Przykładami materiałów z życia codziennego umożliwiającymi zarysowanie gipsu są paznokieć oraz aluminium (o stopniu dwa przecinek pięć). Dalej przedstawiono kalcyt o trzecim stopniu w skali o wzorze CaCO3. Przykładem z życia codziennego materiału pozwalającego na zarysowanie kalcytu jest czysta miedź (o stopniu twardości 3,0 do 3,5), na przykład drut. Kolejno pokazano fluoryt o czwartym stopniu twardości i wzorze CaF2. Fluoryt może być zarysowany, na przykład przez żelazny gwóźdź o stopniu twardości wynoszącym od czterech do pięciu. W następnym wierszu znajduje się charakteryzujący się piątym stopniem w skali twardości apatyt o wzorze Ca5FPO43, który może być zarysowany przez szkoło lub stal o stopniu twardości wynoszącym od pięciu do sześciu. Dalej przedstawiono otoklaz o szóstym stopniu w skali i wzorze chemicznym KAlSi3O8, który może być zarysowany na przykład przez stal narzędziową (o stopniu w skali Mohsa równym sześć i pół). W kolejnym wierszu tabeli znajduje się kwarc o stopniu twardości równym siedem i wzorze SiO2. Nie podano przykładu w czwartej kolumnie. Dalej przedstawiono topaz o ósmym stopniu twardości i wzorze chemicznym Al2F2SiO4. Nie podano przykładu w czwartej kolumnie. W następnym wierszu znajduje się charakteryzujący się dziewiątym stopniem w skali twardości Mohsa korund o wzorze chemicznym Al2O3. Również nie podano przykładu dla korundu w czwartej kolumnie. Ostatni w wierszu znajduje się diament o dziesiątym stopniu w skali twardości i wzorze chemicznym C, dla którego nie podano przykładu, ponieważ diament można zarysować jedynie drugim diamentem.Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.,
  • barwa
   • minerały bezbarwne, np. korund w stanie czystym,
   • minerały zabarwione – gdy rysa (sproszkowany materiał po zarysowaniu minerału) jest biała; zabarwienie zależy od domieszek, np. rubin (korund czerwony), szafir (korund niebieski),
   • minerały barwne – gdy rysa jest barwna, np. piryt, malachit.
   ,
   • przezroczystość Jest to przepuszczalność światła przez dany minerał:
    • minerały przezroczyste,
    • minerały półprzezroczyste,
    • minerały nieprzezroczyste.
    ,
    • połysk Jest to sposób odbijania światła:
     • połysk tłusty,
     • połysk szklisty,
     • połysk perłowy,
     • połysk metaliczny,
     • połysk diamentowy,
     • połysk matowy.
     ,
     • łupliwość Jest to łatwe pękanie minerałów wzdłuż ich płaszczyzn (płaszczyzn łupliwości):
      • łupliwość doskonała,
      • łupliwość dokładna,
      • łupliwość niewyraźna.
      ,
      • przełam Jest to brak łupliwości minerału, który pęka wzdłuż nierównych powierzchni, np.:
       • przełam muszlowy,
       • przełam haczykowaty,
       • przełam włóknisty.
       ,
       • kształt i wielkość kryształów
        • minerały mogą występować w postaci słupków, pręcików czy igieł,
        • minerały mogą mieć różną wielkość – od kilkumetrowej aż po mikroskopijną.
        ,
        • inne. Niektóre minerały można rozpoznać dzięki innym ich charakterystycznym cechom, np. dzięki magnetyzmowi, przewodnictwu elektrycznemu, radioaktywności, gęstości (z reguły 2,5–3,5 g/cm³), kruchości, sprężystości czy smakowi.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ciekawostka

Grafit i diament są minerałami, które są utworzone z takich samych, lecz w różny sposób ułożonych atomów węgla. Diamenty mają bardzo dużą twardość i odznaczają się rzadkością występowania. Powstają w warunkach wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury powietrza. Występują m.in. w kimberlitach, czyli skałach wypełniających kominy wulkaniczne. Z uwagi na swoje właściwości znajdują zastosowanie w produkcji ostrzy pił, szlifierek i wierteł. Po oszlifowaniu stają się brylantami – najdroższymi kamieniami świata. Jeżeli chodzi zaś o grafit, to odznacza się on małą trwałością i znaczną kruchością. Jest wykorzystywany w produkcji ołówków i tygli do pieców, ponieważ jest odporny na ogień.

R1R0Tb8b3ieh7
Diament i jego struktura (z lewej) oraz grafit i jego struktura (z prawej)
Źródło: dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diamond_and_graphite2.jpg, licencja: CC BY-SA 3.0.
Ciekawostka

Gęstość to cecha minerałów, która pozwala m.in. odróżnić złoto rodzime od pirytu (tzw. złota głupców). Masa 1 cm³ pirytu jest prawie czterokrotnie mniejsza niż masa 1 cm³ złota rodzimego.

Minerały powszechnie oraz rzadko występujące w litosferze

Minerały skałotwórcze to minerały wchodzące w skład skał. Jest ich kilkadziesiąt. Występują powszechnie w skorupie ziemskiej.

Główne minerały skałotwórcze

Udział procentowy w skorupie ziemskiej

skalenie – glinokrzemiany sodu, wapnia i potasu; twarde, nie da się ich zarysować stalą, ale trudno nimi zarysować szkło, są barwy białej, różowej i czerwonej

55‑60

oliwiny, pirokseny i amfibole – krzemiany i glinokrzemiany magnezu, żelaza, wapnia, litu, sodu i inne

17

kwarc – dwutlenek krzemu, najłatwiej go rozpoznać – brak łupliwości, tłusty połysk, wysoka twardość (nie da się zarysować gwoździami, a zarysowuje szkło), występuje w postaci nieregularnych, półprzezroczystych, szarych lub białych ziaren; jest najbardziej rozpowszechnionym minerałem, ma wiele odmian: agat, ametyst, awenturyn, chalcedon, cytryn, jaspis, karneol, kryształ górski, kwarc dymny, kwarc mleczny, kwarc różowy, onyks, opal, tygrysie oko

12

miki (łyszczyki) – glinokrzemiany potasu, sodu, wapnia, glinu, magnezu, żelaza, manganu; bardzo niska twardość (2,5–3 w skali Mohsa), cienkie i blaszkowate ziarna, doskonała łupliwość wzdłuż powierzchni blaszek

4

magnetyt i hematyt – tlenki żelaza; posiadają właściwości magnetyczne

4

kalcyt – węglan wapnia; reaguje z HCl (Uwaga! Z kwasem tym reagują też siarczki, np. galena - PbS, lecz wydzielają cuchnący i toksyczny gaz), niewielka twardość (3 w skali Mohsa), szklisty połysk, doskonała łupliwość

1‑2

gips – uwodniony (dwuwodny) siarczan wapnia; jego bardzo niska twardość (2 w skali Mohsa) umożliwia zarysowanie go nawet paznokciem

halit – chlorek sodu; odznacza się słonym smakiem – to właśnie z niego składa się sól kamienna

< 1

Kamienie szlachetne to minerały bardzo cenione ze względu na rzadkość występowania oraz niezwykłe właściwości (dużą twardość, połysk i ciekawe zabarwienie), np. diament, beryl, szafir, szmaragd, akwamaryn, rubin, topaz. Mogą to być odmiany minerałów i mineraloidów, rzadziej skał. Kamienie ozdobne są również cenione ze względu na swoje ciekawe właściwości, co więcej są powszechniejsze niż kamienie szlachetne. Należą do nich m.in. agat, turkus, malachit, ametyst, granat czy opal.

Skały

Skały to skupiska minerałów powstałe pod ziemią lub na jej powierzchni w sposób naturalny. Nie są nimi zatem np. beton czy asfalt. Badaniem skał zajmuje się petrografia.

R1Pp9xXblEA2s1
Mapa myśli. Lista elementów: Nazwa kategorii: Klasyfikacja skałElementy należące do kategorii Klasyfikacja skałNazwa kategorii: ze względu na [br]liczbę minerałówElementy należące do kategorii ze względu na [br]liczbę minerałówNazwa kategorii: jednorodne – [br]składają się z [br]jednego minerału, [br]np. wapień z kalcytuNazwa kategorii: złożone – składające się z wielu minerałów,[br] np. granit z kwarcu, [br]skaleni oraz mikiKoniec elementów należących do kategorii ze względu na [br]liczbę minerałówNazwa kategorii: ze względu na [br]genezęElementy należące do kategorii ze względu na [br]genezęNazwa kategorii: magmoweNazwa kategorii: osadoweNazwa kategorii: metamorficzne [br] (przeobrażone)Koniec elementów należących do kategorii ze względu na [br]genezęKoniec elementów należących do kategorii Klasyfikacja skał
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R14Y1pMAOrm0v
Porównanie składu chemicznego wybranych grup skał
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., oprac. na podstawie P. Wład, Bogactwo przyrodnicze Ziemi, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2007, licencja: CC BY-SA 3.0.

Cykl geologicznycykl geologicznyCykl geologiczny (obieg skał w przyrodzie) – to procesy, które zachodzą w skorupie ziemskiej i powodują wielokrotne niszczenie i powstawanie skał. Ziemia jest wciąż geologicznie żywa.

RAROoFKcBbqRg1
Obieg skał w przyrodzie
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Surowce mineralne (kopaliny użyteczne)

Surowce mineralne – są to skały i minerały, które można wydobyć, a następnie przetworzyć na wyroby służące do zaspokajania potrzeb człowieka lub dalszej produkcji. Występują w różnych stanach skupienia: jako ciała stałe (np. węgiel kamienny, rudyrudyrudy żelaza, rudy cynku i ołowiu), jako ciecze (np. ropa naftowa i rtęć) oraz w postaci gazowej (np. gaz ziemny). Są to zasoby nieodnawialne.

Surowce mineralne dzielą się na: energetyczne, metalurgiczne, chemiczne i skalne. Ze względu na wielorakie zastosowanie niektóre z nich zaliczane są do więcej niż jednej grupy.

RvFXOsq9h8Dlc1
Klasyfikacja skał
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ważne!

Pojęcia złoża używa się w kontekście nie tylko skał, ale również wód podziemnych.

Podział złóż

Ważnym kryterium podziału złóż jest ich bilansowość.

 • Złoża bilansowe – opłaca się je eksploatować w obecnych warunkach ekonomicznych.

 • Złoża pozabilansowe – w obecnych warunkach nie opłaca się ich eksploatować, lecz w przyszłości sytuacja ta może się zmienić.

Opłacalność wydobycia zależy m.in. od: wielkości zasobów, głębokości ich zalegania, warunków tektonicznych, zawartości czystego składnika, warunków wodnych, rodzaju struktury geologicznej, ceny surowca, popytu, kosztów transportu, kosztów eksploatacji, odległości od rynku zbytu, zasobów siły roboczej, infrastruktury technicznej, możliwości zagrożenia dla środowiska, możliwych konfliktów społecznych czy obecności obszarów chronionych.

Innym kryterium podziału złóż jest ich geneza. Podział ten obrazuje poniższa tabela.

Rd2gwBlmoVCz51
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Formy występowania złóż

Surowce mineralne występujące w stanie stałym przybierają różnorodne kształty.

RI6SYH4ilwIM61
Mapa myśli. Lista elementów: Nazwa kategorii: Formy występowania złóżElementy należące do kategorii Formy występowania złóżNazwa kategorii: pokładowe (pokłady)Elementy należące do kategorii pokładowe (pokłady)Nazwa kategorii: tworzą warstwy [br] ukształtowane [br]w procesie [br]sedymentacji Nazwa kategorii: np. węgiel, sól, [br]rudy manganu, [br]miedzi, cyny, żwiry,[br] piaski złotonośne, [br]kamienie szlachetneKoniec elementów należących do kategorii pokładowe (pokłady)Nazwa kategorii: soczewkowe (soczewki)Elementy należące do kategorii soczewkowe (soczewki)Nazwa kategorii: stanowią niewielkie [br]przestrzenie, występują [br]najczęściej między [br]pokładami,Nazwa kategorii: np. platyna, iłKoniec elementów należących do kategorii soczewkowe (soczewki)Nazwa kategorii: wysadowe (wysady):[br] słupy, diapiryElementy należące do kategorii wysadowe (wysady):[br] słupy, diapiryNazwa kategorii: mają formę [br]wyciśniętych ku górze[br] (w postaci pni lub [br]słupów) pierwotnych [br]pokładów Nazwa kategorii: np. wysady[br] solne, [br]gipsoweKoniec elementów należących do kategorii wysadowe (wysady):[br] słupy, diapiryNazwa kategorii: żyłowe [br](żyły)Elementy należące do kategorii żyłowe [br](żyły)Nazwa kategorii: tworzą się [br]w szczelinie skalnej [br]lub w spękaniu [br]w skaleNazwa kategorii: np. złoża [br]magmowe [br]i metamorficzne, [br]rudy złota, [br]żelazaKoniec elementów należących do kategorii żyłowe [br](żyły)Nazwa kategorii: sztokwerkiElementy należące do kategorii sztokwerkiNazwa kategorii: sieci cienkich[br] żyłNazwa kategorii: np. magnezyt, [br]rudy cyny,[br] złota, [br]miedzi [br]i molibdenuKoniec elementów należących do kategorii sztokwerkiNazwa kategorii: gniazdowe[br] (gniazda, kieszenie) Elementy należące do kategorii gniazdowe[br] (gniazda, kieszenie) Nazwa kategorii: w pustych [br]przestrzeniach [br]skalnychNazwa kategorii: np. złoża magmowe [br]i metamorficzne,[br] boksyty, [br]rudy cynku i ołowiu, [br]żelaza, miedziKoniec elementów należących do kategorii gniazdowe[br] (gniazda, kieszenie) Nazwa kategorii: konkrecjeElementy należące do kategorii konkrecjeNazwa kategorii: nagromadzenie [br]minerałów [br]wokół jakiegoś obiektu Nazwa kategorii: najczęściej [br]w rejonie dna [br]oceanicznegoNazwa kategorii: np. krzemienie,[br] fosforytyKoniec elementów należących do kategorii konkrecjeKoniec elementów należących do kategorii Formy występowania złóż
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1LBsGsWVOLxG1
Schemat form złóż
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Pułapki geologiczne

Ta forma dotyczy przede wszystkim węglowodorów – złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, czyli surowców występujących w stanie ciekłym i lotnym. Występują przeważnie blisko siebie. Przemieszczają się one w kierunku powierzchni, dlatego miejsce ich powstania i wydobywania nie pokrywają się. Wypełniają przestrzenie porowe i inne wolne przestrzenie w litosferze, głównie w piaskowcach, wapieniach, dolomitach i piaskach (tzw. skałach kolektorowych). Ich ruch może być zatrzymany przez warstwę skał nieprzepuszczalnych. Powstające wówczas pułapki ropy naftowej i gazu ziemnego występują najczęściej w strefach: antyklinalnejantyklinaantyklinalnej, przyuskokowejuskokprzyuskokowej i w rejonie wysadu. Ich kształt zależy od wzajemnego ułożenia skały kolektorowej i nieprzepuszczalnej. Gaz ziemny, będąc lżejszym, znajduje się u góry, a ropa naftowa, jako substancja cięższa, znajduje się niżej. Jeżeli w danej pułapce występuje woda, to jest ona wówczas rozmieszczona najniżej, z uwagi na większą gęstość.

RR62iXMDxBOMq1
Pułapki ropy naftowej i gazu ziemnego
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Metoda

Charakterystyka

odkrywkowa

- dotyczy złóż znajdujących się blisko powierzchni (do 100‑200 m): pokładowych, gniazdowych i soczewkowych

- polega na usunięciu warstw skał płonnych (nieużytecznych, nadkładu) i wydobywaniu surowca warstwa po warstwie,

- metoda ta jest najbardziej agresywną formą ingerencji w środowisko (potrzeba dużej przestrzeni na zwałowisko, problem z gęstą zabudową na powierzchni), lecz jest dosyć tania

głębinowa

- dotyczy złóż znajdujących się głębiej pod powierzchnią (do 1,5 km) - pokładowych, soczewkowych, wysadowych i gniazdowych

- polega na wydobywaniu surowców z wykorzystaniem szybów (wyrobisk o przebiegu pionowym) lub sztolni (wyrobisk poziomych)

- zmienia środowisko znacznie mniej niż odkrywkowa

podziemnej ekstrakcji (hydrauliczna)

- dotyczy złóż na różnej głębokości, gdzie panują trudne warunki geologiczne

- polega na wywierceniu w powierzchni otworów i wpompowaniu przez nie substancji rozpuszczającej poszukiwany minerał, a następnie wypompowuje się uzyskany roztwór

- sposób pozyskiwania soli kamiennej i rud miedzi

otworowa

- dotyczy stosowania otworów wiertniczych, wydobywa się kopaliny ciekłe i gazowe (przede wszystkim węglowodory), początkowo wykorzystuje się ciśnienie złożowe, a następnie dokonuje się pompowania

- odznacza się niskimi kosztami stosowania, można ją stosować w obrębie dna oceanicznego, nie zmienia bowiem ukształtowania terenu, ale wprowadza nowe elementy krajobrazu (wieże wiertnicze, rurociągi), a jej wpływ na środowisko ma charakter pośredni, związany głównie z wyciekami surowców

R1JPAHXGoCnmr
Bingham Canyon Mine jest największą kopalnią odkrywkową oraz największym wykopem utworzonym przez człowieka na świecie. Znajduje się w USA w stanie Utah i wydobywa się tam rudy miedzi.
Źródło: dostępny w internecie: https://www.flickr.com/photos/19779889@N00/3747003066/, licencja: CC BY-NC-SA 2.0.
Ciekawostka

Kopalnie odkrywkowe surowców skalnych mają swoje nazwy. Dla przykładu w kamieniołomach wydobywa się skały zwięzłe i lite, w żwirowniach – żwir, w piaskowniach – piasek. W wyniku zatopienia takich kopalni powstają sztuczne zbiorniki wodne, np. bagry (zatopione żwirownie i piaskownie) czy glinianki.

RhOpge1mdlO8f
Żwirownia (Kończyce Wielkie)
Źródło: User: D_T_G, dostępny w internecie: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL_Ko%C5%84czyce_Wielkie_%C5%BBwirownia.JPG, licencja: CC BY 3.0.

Słownik

antyklina
antyklina

wypukła część fałdu warstw skalnych

cykl geologiczny
cykl geologiczny

nieustający cykl obiegu skał na Ziemi, który polega na wietrzeniu, cementacji, przeobrażaniu, topnieniu, a także krzepnięciu skał; jest on efektem budowania i niszczenia skorupy ziemskiej przez siły natury; czas trwania tych procesów oblicza się w milionach lat; podczas tego cyklu dochodzi do tworzenia się skał osadowych, które pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia przeobrażają się w skały metamorficzne; następnie mogą znów zmienić się w skałę osadową lub stopić się i zasilić magmę; magma po wydostaniu się na powierzchnię krzepnie, tworząc skałę magmową; skała magmowa pod wpływem ciśnienia i temperatury może być przeobrażona w skałę metamorficzną lub poddana procesom niszczenia Indeks dolny Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Cykl_geologiczny Indeks dolny koniec

izotop
izotop

każdy z atomów tego samego pierwiastka chemicznego mających jednakową liczbę protonów, lecz różne liczby neutronów

morze marginalne
morze marginalne

morze między kontynentem a łukiem wysp

rudy
rudy

minerały zawierające związki metali, np. rudy żelaza (magnetyt, hematyt, limonit), miedzi (chalkozyn, chalkopiryt), ołowiu (galena, anglezyt), cynku (sfaleryt, galman), cyny (kasyteryt, stannin)

spreading
spreading

rozsuwanie się płyt litosfery

uskok
uskok

pionowe lub ukośne pęknięcie mas skalnych i przesunięcie się ich względem siebie; szczelina powstała wskutek tego przesunięcia