Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Wprowadzenie

Odzyskanie niepodległości przez państwo polskie przyjęto z ogromnym entuzjazmem. Polska po 123 latach wracała na mapę Europy.

Depesza Józefa Piłsudskiego z 16 listopada 1918 r. zawiadamiająca prezydenta USA oraz rządy: angielski, francuski, włoski, niemiecki oraz rządy wszystkich państw wojujących i neutralnych o powstaniu niepodległego państwa polskiego
Depesza Józefa Piłsudskiego z 16 listopada 1918 r. zawiadamiająca prezydenta USA oraz rządy: angielski, francuski, włoski, niemiecki oraz rządy wszystkich państw wojujących i neutralnych o powstaniu niepodległego państwa polskiego

Jako wódz naczelny armii polskiej, pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski.
Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym.
Państwo polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój, zbudowany na porządku i sprawiedliwości.
Opierając się na armii polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej.
Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia Polskiej Rzeczypospolitej odrodzonej i niepodległej.
Wódz naczelny        
J. Piłsudski. 
Za ministra spraw zagranicznych
T. Filipowicz.

rpi_001 Źródło: Depesza Józefa Piłsudskiego z 16 listopada 1918 r. zawiadamiająca prezydenta USA oraz rządy: angielski, francuski, włoski, niemiecki oraz rządy wszystkich państw wojujących i neutralnych o powstaniu niepodległego państwa polskiego, dostępny w internecie: https://dziennikurzedowy.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/historia/wydarzenia/depesza_jozefa_pilsudskiego_z_16_listopada_1918_r_.html [dostęp 10.05.2021].
Polecenie 1

Wyjaśnij, jakie według Piłsudskiego, mają być gwarancje niepodległości państwa polskiego oraz ustrój nowo powstałego państwa.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.

Konferencja paryska sankcjonowała fakt powstania państwa polskiego. Jednak budowa stabilnego wewnętrznie, suwerennego kraju dopiero się rozpoczynała. Przed rządzącymi oraz polskim społeczeństwem stanął szereg problemów, które należało rozwiązać, aby doprowadzić do pełnej unifikacji i integracjiintegracji integracji państwa polskiego.

Więcej informacji na temat konferencji paryskiej znajdziesz w lekcjach: Konferencja paryska i traktat wersalskiejP16IjKlVjKonferencja paryska i traktat wersalskiej oraz Sprawa polska na konferencji wersalskiejP1Ai8aUcUSprawa polska na konferencji wersalskiej

integracji
Siedem mitów II Rzeczypospolitej
A. Garlicki Siedem mitów II Rzeczypospolitej

Stefan Żeromski napisał, że Polska składała się 'z trzech nierównych połówek'. To całkowicie sprzeczne z zasadami matematyki, ale piękne literacko określenie znakomicie oddaje ówczesną rzeczywistość. Należało nie tylko wywalczyć granice, zbrojnie i działaniami dyplomatycznymi, ale skleić w tych granicach terytoria bardzo różne w jeden organizm państwowy. Równocześnie odbudować to, co zniszczyła wojna. Działania wojenne objęły 86% terytoriów Rzeczypospolitej, z czego na ¼ toczyły się walki zacięte i długotrwałe. Prawie 40% budynków w miastach powiatowych i mniejszych uległo zniszczeniu, zaś w małych miastach o drewnianej zabudowie pożary strawiły ponad ¾ zabudowy. Zniszczona została ponad połowa mostów. W zaborze rosyjskim w 1918 roku liczba zatrudnionych w przemyśle robotników wyniosła 15% zatrudnienia z 1914 roku.

rpi_002 Źródło: A. Garlicki, Siedem mitów II Rzeczypospolitej, 2013.
Ćwiczenie 1
R1RZgFhHXjZvE1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Część trudności, z którymi borykało się państwo polskie, zostały zasygnalizowane powyżej. Zasadniczo można je podzielić na kilka kategorii: gospodarcze, społeczne, polityczne.

tjMUwK9rF9_0000000M

Trudności gospodarcze II Rzeczypospolitej u progu niepodległości

Ziemie polskie, ze względu na toczące się na nich działania wojenne oraz rabunkową gospodarkę krajów zaborczych, wywożących wszystko, co mogło się przydać do rozwoju własnych państw, uległy ogromnemu zniszczeniu.

R14rixfcovkpH1
I wojna światowa na ziemiach polskich
Źródło: Krystian Chariza i zespół, licencja: CC BY 3.0.

I wojna światowa na ziemiach polskich. Na mapie zaznaczone są:

- państwa ententy, państwa centralne oraz granice Królestwa Polskiego;

- działania wojska podczas I wojny światowej;

- linie frontu z lat 1915‑1917;

Państwa wchodzące w skład ententy:

- Cesarstwo Rosyjskie.

Państwa wchodzące w skład państw centralnych:

- Cesarstwo Niemieckie;

- Monarchia Austro‑Węgierska;

Królestwo Polskie sąsiadowało:

- od zachodu i północy z Cesarstwem Niemieckim;

- od wschodu z Cesarstwem Rosyjskim;

- od południa z  monarchią Austro‑Węgierską.

- składało się z ziem: Małopolski, Mazowsza, Suwalszczyzny.

Linie frontu przebiegały:

- w kwietniu 1915 roku wzdłuż Królestwa Polskiego oraz przez Austro‑Węgry ;

- w październiku 1915 roku wzdłuż Cesarstwa Rosyjskiego;

- w wrześniu 1916 roku wzdłuż granicy z Cesarstwem Niemieckim oraz przez Austro‑Węgry.

Działania wojenne toczyły się przede wszystkim:

- na obszarze Królestwa Polskiego;

- Galicji.

Polecenie 2

Wymień obszary ziem polskich, na których przede wszystkim toczyły się działania wojenne.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.

Chaos i zniszczenia wywoływały również przemarsze tysięcy uwolnionych jeńców rosyjskich, żołnierzy niemieckich, ludności cywilnej powracającej do swoich domów lub przemieszczającej się w związku ze zmianami granic. Ziemie polskie, funkcjonując w trzech różnych organizmach państw zaborczych, nie były jednakowo rozwinięte. Wiązało się to także z nierównomiernym rozmieszczeniem ośrodków przemysłowych. Nie istniał rynek ogólnopolski – każdy zabór związany był ze swoją metropolią. W momencie zjednoczenia ziem polskich, utracono większość dotychczasowych rynków zbytu na terenie państw zaborczych. Poprzez zmiany graniczne odcięto też polski przemysł od niektórych baz surowcowych.

Ziemie polskie wchodzące w skład trzech zaborów były na różnym poziomie rozwoju cywilizacyjnego. Zabór pruski był najlepiej uprzemysłowiony.  Poziom mechanizacji i wykorzystania 'nowinek' był w tym zaborze znacznie wyższy niż na pozostałych  ziemiach. W zaborze rosyjskim ponad 70% społeczeństwa mieszkało na wsi, a większość miast nie posiadała sieci kanalizacyjnej. Tylko w dużych miastach dawnej Kongresówki czy zaboru austriackiego poziom życia był zbliżony do tego, który występował w Wielkopolsce lub na Górnym Śląsku. W zaborze rosyjskim i austriackim dominowała wielka własność ziemska. Chłopi byli właścicielami niewielkich, niedochodowych gospodarstw.

R1UGFTMdpFEkM
Chałupa w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu w województwie podlaskim. W 1795 r., w wyniku trzeciego rozbioru miasto znalazło się w zaborze pruskim. Po zakończeniu epoki napoleońskiej (1815 r.), nastąpił podział Ciechanowca na dwa odrębne organizmy. Lewobrzeżny Ciechanowiec wszedł w skład Cesarstwa Rosyjskiego. Prawobrzeżna część miasta, znalazła się w składzie Królestwa Polskiego
Źródło: a. nn., domena publiczna.
Polecenie 3

W dostępnych źródłach wiedzy sprawdź, czy drewniane domy kryte strzechą, będące mieszkaniami polskich rodzin chłopskich, należały do rzadkości na terenie byłego zaboru rosyjskiego, czy też tworzyły stały element krajobrazu.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.

Wyraźna różnica pomiędzy ziemiami zaborów występowała także w sieci komunikacyjnej. Sieć kolejowa, odziedziczona po zaborcach, dostosowana była
do ich potrzeb gospodarczych i wojskowych. Drogi bite i linie kolejowe były standardem w zaborze pruskim. Gorzej prezentowała się sytuacja pozostałych ziem. Brakowało również połączeń komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi zaborami, m.in. Warszawa nie miała bezpośredniej linii kolejowej ani z Krakowem,
ani z Poznaniem. Dodatkowo należy podkreślić, że istniejąca sieć kolejowa została zniszczona w prawie 90%. Dewastacji uległy dworce, mosty, parowozownie. Ponadto tory kolejowe były różnej szerokości, co także wymagało unifikacji.

Zniszczeniu uległ przemysł. Wyjątek stanowił Górny Śląsk. Szacuje się, według wielkości zatrudnienia, że przemysł w Polsce centralnej stanowił zaledwie 14% stanu przedwojennego.

W różnych zaborach funkcjonowały różne środki płatnicze. Dlatego konieczne było stworzenie jednolitego systemu finansowego. Zamiast rubla, marki, korony, należało wprowadzić jednolitą walutę, która będzie obowiązywała na terenie całej Rzeczypospolitej. Od 1919 roku miała nią być marka polskamarka polska marka polska.

Gdańsk nie został przyłączony do Polski, tylko stał się Wolnym Miastem co powodowało, że nie mieliśmy żadnego portu pełnomorskiego. Posiadanie prawie
70 km Wybrzeża bez portu, niewiele w tej sytuacji znaczyło.

marka polska
RicPVKCQ2FHfu
1000 marek polskich z 1919 r.
Źródło: a. nn., domena publiczna.
Rv6SgG0aKoHev
100 marek polskich z 1919 r.
Źródło: a. nn., domena publiczna.
Polecenie 4

Przeanalizuj dowolny współczesny banknot, np. 10‑złotowy. Następnie porównaj z wyżej zamieszczonymi. Wymień różnice, które dostrzegasz.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.

II Rzeczpospolitą, podobnie jak pozostałe kraje europejskie, ogarnęła inflacjainflacjainflacja. Brakowało kapitału na odbudowę, kraje zachodnie - zajęte kryzysem powojennym
– nie chciały inwestować w Europie Środkowo‑Wschodniej. Nie otrzymaliśmy także odszkodowań wojennych, które mogły podreperować budżet państwa.

inflacja
Ćwiczenie 2
R1Cnalwuy4P8g1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Powojenne problemy gospodarcze
Powojenne problemy gospodarcze

Wpływ I wojny światowej na kondycję polskiej gospodarki był bardzo poważny. Jej skutki potęgowały w szczególności wielkie zniszczenia spowodowane przesuwającą się przez ziemie polskie linią frontu. Wycofujące się armie dokonały dzieła zniszczenia, stosując taktykę 'spalonej ziemi'. Załamały się możliwości transportowe polskiej gospodarki (np. zniszczono około 40% mostów i 60% dworców kolejowych). Polityka rabunkowa dotknęła polskie rolnictwo, którego zasoby zostały uszczuplone przez wojska poszczególnych armii. Ponadto różnice gospodarcze, istniejące od czasów zaborów, w dużym stopniu utrudniały integrację gospodarczą II RP. Przez dziesiątki lat ziemie polskie wrastały w organizmy państw zaborczych i dostosowywały się do ich rynków. Ponadto przez cały okres powojenny polska gospodarka była związana dawnymi zależnościami. W szczególności z niemiecką gospodarką (np. w 1923 roku wchłaniała ona 54% polskiego eksportu oraz dostarczała do Polski produkty stanowiące 44% jej importu). Bardzo poważnym problemem była oddziedziczona po zaborcach różnorodność walut będących w obiegu: rubli carskich (Kresy Wschodnie i Królestwo Polskie), marek niemieckich (Śląsk i zabór pruski), koron austro‑węgierskich (Galicja, Śląsk Cieszyński i południowa część Królestwa Polskiego) i marek polskich (północna część Królestwa Polskiego od 1917 r.). Zamieszanie potęgowała obecność w obiegu różnorodnych bonów emitowanych przez poszczególne miasta. Unifikacją walutową odrodzonej Polski miała się zajmować Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa (PKKP) utworzona jeszcze przez okupacyjne władze niemieckie. Jej głównym zadaniem miało być wprowadzenie własnego środka płatniczego ('Lech' dzielący się na 100 groszy). Jednakże przeprowadzenie natychmiastowej wymiany pieniędzy przerosło możliwości państwa polskiego w tym okresie. Dlatego też postanowiono, że 'marka polska' będzie uznawana za najważniejszy środek płatniczy. Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na narastanie inflacji był wysoki deficyt budżetowy. Spadające dochody skarbu państwa mogły w 1919 roku pokryć zaledwie 20% poczynionych przez państwo wydatków. Jedyną metodą niwelowania przez kolejnych ministrów skarbu niedoborów budżetowych było zaciąganie kredytów w PKKP, co prowadziło do wprowadzania do obiegu nowych emisji pieniądza papierowego. W efekcie marka polska traciła na wartości, a jej rosnąca podaż na rynku wpływała na wzrost inflacji. Systematycznie wzrastały także nominały emitowanych pieniędzy.

rpi_005 Źródło: Powojenne problemy gospodarcze, [w:] Trener liceum – poziom podstawowy i rozszerzony, historia. Analiza źródeł historycznych, red. Cz. Witkowski, Warszawa-Bielsko-Biała 2009.
Ćwiczenie 3.1
Rz1w3I3meBZjD1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3.2
R13Sxg6pgOpjf1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3.3
R7ZefkhnGV5DV1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3.4
RmQi2uMYPfpsc1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3.5
RU0BYywZmdU9I1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tjMUwK9rF9_0000002M

Problemy polityczne

Polsce brakowało jednolitego systemu administracyjnego i prawnego. Nie było także wyszkolonej kadry urzędniczej, która tworzyłaby zręby polskiej administracji. Tylko teren zaboru austriackiego, w związku z autonomią galicyjską, dysponował kadrą przygotowaną do pełnienia funkcji w administracji rządowej i lokalnej. Przez cały okres II RP istniały problemy z unifikacją prawną, m.in. kwestia ujednolicenia zawierania związków małżeńskich. Tylko na ziemiach, wchodzących wcześniej w skład monarchii Hohenzollernów, funkcjonowały śluby cywilne. W pozostałych dwóch zaborach obowiązywały wyłącznie kościelne.

Również podział administracyjny stanowił poważny problem. W pierwszej kolejności należało utworzyć jednostki pośrednie podziału. Na większości terenów istniały do
tej pory tylko powiaty. W 1919 roku wprowadzono 16 województw plus Warszawa na odrębnych zasadach z komisarzem rządu na czele. Autonomię posiadało województwo śląskie. Władzę sprawowali wojewodowie mianowani przez Prezydenta. Byli oni przedstawicielami rządu i szefami urzędów wojewódzkich. Na czele 277 powiatów stali starostowie. Powiaty dzieliły się na gminy. Tych było ok. 13000.

W pierwszych miesiącach niepodległości istniało bardzo duże rozdrobnienie polityczne. Do 1926 roku duża ilość partii politycznych, a co za tym idzie rozdrobnienie sceny sejmowej, będzie tworzyć negatywny wizerunek polskiego parlamentu i negatywnie wpływać na jego sprawność. Brakowało również jedności 
co do tego, jaki kształt polityczny ma przyjąć państwo polskie. Powstało kilka ośrodków władzy, które pretendowały do objęcia swoim zasięgiem całości terytorium. Faktyczny zasięg ich władzy był ograniczony.

Mowa posła Seydy podczas drugiego posiedzenia plenarnego Sejmu dzielnicowego w Poznaniu, oceniająca aktualne położenie polityczne Polski, Poznań, grudzień 1918
Mowa posła Seydy podczas drugiego posiedzenia plenarnego Sejmu dzielnicowego w Poznaniu, oceniająca aktualne położenie polityczne Polski, Poznań, grudzień 1918

(…) w chwili obecnej trzeba nam silnego rządu, któryby reprezentował wszystkie ważniejsze kierunki myśli politycznej Polski i tym samym opierał się na jak najszerszych podstawach narodowych. Rząd powinien na wewnątrz starać się przede wszystkim o ład i porządek w kraju, stworzyć silny aparat administracyjny i zorganizować karną jednolitą armie. Poważne reformy społeczne, których potrzeby nikt rozsądny nie zaprzecza, winny być zaprowadzane nie w drodze rewolucji, lecz w drodze ewolucji, przez sejm konstytucyjny, który jak najrychlej zwołać należy.

rpi_006 Źródło: Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu, w grudniu 1918. Poznań 1918. Nakładem i czcionkami Drukarni i Księgarni św. Wojciecha, 1918, s. 59.
Ćwiczenie 4
R1NonGZgGqaa11
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

11 listopada, w dzień uznawany za moment odrodzenia państwa polskiego
po 123 latach niewoli, II Rzeczpospolita nie miała określonego kształtu terytorialnego.

Nota delegacji polskiej na konferencję pokojową do przewodniczącego komisji specjalnej Julesa Cambona w sprawie granic państwa polskiego
Nota delegacji polskiej na konferencję pokojową do przewodniczącego komisji specjalnej Julesa Cambona w sprawie granic państwa polskiego

Odbudowanie Państwa Polskiego winno być uważane jako:

  1. Akt sprawiedliwości dziejowej za zbrodnię rozbiorów (1772‑1793‑1795).

  2. Wynik rozwoju polskich sił narodowych, które rosły mimo destrukcyjnych wysiłków mocarstw rozbiorczych, i konsekwencja rozpadnięcia się Austro‑Węgier, rozkładu imperium rosyjskiego i klęski Niemiec.

  3. Konieczność utworzenia między Niemcami a Rosją państwa silnego i prawdziwie niepodległego. Z pierwszego założenia wynika, że punktem wyjścia dla określenia granic odbudowanego Państwa Polskiego powinno służyć terytorium Polski sprzed pierwszego rozbioru (1772). Drugi wzgląd narzuca pewne zmiany dawnych granic przez włączenie do Państwa Polskiego niektórych ziem, położonych poza jej granicami z 1772 r., a gdzie ludność polska dała dowód swej żywotności, lub też przez pozostawienie poza Państwem Polskim tych części terytorium 1772 r., gdzie siły narodowe polskie uległy znacznemu zmniejszeniu po rozbiorach. Konsekwencją trzeciego założenia jest pewna rektyfikacja [przekształcenie] dawnych granic, przez przystosowanie ich do wymagań ekonomicznych nowożytnego państwa i jego obrony.

rpi_003 Źródło: Nota delegacji polskiej na konferencję pokojową do przewodniczącego komisji specjalnej Julesa Cambona w sprawie granic państwa polskiego, [w:] Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939, t. 1, red. Tadeusz Jędruszczak, Maria Kiełbikowa, Warszawa 1989.
Polecenie 5

Wymień, na jakie problemy związane z kształtowaniem granic zwracał uwagę Roman Dmowski.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.

Można było także przewidywać, że powstanie naszego państwa, a zwłaszcza formowanie jego granic, napotka sprzeciw państw, od których ziemie polskie będą odrywane (zarówno rozpadających się monarchii, jak i nowo powstających organizmów). Na przeszkodzie stały także dążenia narodowe tych nacji, które przed rozbiorami tworzyły wielonarodową II Rzeczpospolitą: Ukraińców, Białorusinów, Litwinów. W efekcie dojdzie do konfliktów zbrojnych i zmagań dyplomatycznych, które tylko częściowo zażegnają spory terytorialne z Republiką Weimarską, Czechosłowacją czy Rosją. Nasze położenie geopolityczne będzie trudne przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego.

Jednym z elementów, na który należy zwrócić uwagę jest fakt, że Polskę zmuszono
do podpisania małego traktatu wersalskiegomałego traktatu wersalskiegomałego traktatu wersalskiego.

małego traktatu wersalskiego
Ćwiczenie 5
R11d2JVddoHQe1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

Istniała groźba, że zamieszkujące teren Rzeczypospolitej inne narodowości będą wykorzystywały możliwość występowania przeciwko Polsce na forum Ligi Narodów.

tjMUwK9rF9_0000003Q

Problemy społeczne

II Rzeczpospolita była także państwem wielonarodowym i wielowyznaniowym,
co mogło rodzić konflikty narodowościowe i religijne. W 1921 r. Polska liczyła
ok. 27 mln obywateli. Polacy stanowili 69,2%, Ukraińcy – 14%, Żydzi – 7,8%, Białorusini – 3,9%, Niemcy – 3,8%, reszta – 1,3%. Religią dominującą był katolicyzm, ale mieszkańcy Polski wyznawali także prawosławie, protestantyzm, religię unicką, judaizm, a nawet islam.

Podział religijny społeczeństwa polskiego

Wyznanie

%

Rzymskokatolickie (obrządek łaciński)

63

Rzymskokatolickie (obrządek unicki)

11

Prawosławie

11,5

Ewangelickie

3,2

Mojżeszowe

10,5

Polecenie 6

Przypisz poszczególne wyznania do konkretnych grup narodowych. Czy wykonanie tego zadanie może sprawiać trudności? Jeśli tak, wyjaśnij jakie.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.

Jednym z efektów I wojny światowej było dokonanie się zmian w strukturze społeczeństwa polskiego. Jedne warstwy traciły na znaczeniu, inne zyskiwały.

Społeczeństwo II RP – podział %

Klasy i warstwy społeczne

1921

Robotnicy

26,6

Chłopi

53,3

Inteligencja

5,1

Burżuazja

1,1

Drobnomieszczaństwo

11

Ziemiaństwo

0,4

inni

1.5

Polecenie 7

Wymień te klasy społeczne, które były najliczniejsze. Wyjaśnij o czym to świadczyło.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 8

Podaj nazwę grupy społecznej, z której wyodrębniło się ziemiaństwo.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 9

Wymień, jaką rolę w każdym społeczeństwie pełni inteligencja.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 10

Wyjaśnij, czy fakt że w II Rzeczypospolitej większość stanowili chłopi, mogło mieć wpływ na życie polityczne w pierwszych latach niepodległości. Uzasadnij odpowiedź.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.

Kolejnym istotnym problemem był analfabetyzm. Jego likwidacja wymagała czasu. Oceniano, że największy odsetek analfabetów występował w byłym zaborze rosyjskim – blisko 40%, następnie w austriackim 34%, na końcu w niemieckim (4%). Dekretem z 7 lutego 1919 roku wprowadzono powszechny obowiązek szkolny dla dzieci w wieku 7‑14 lat. Miały one uczęszczać do finansowanej przez państwo szkoły podstawowej. W 1932 roku wprowadzono reformę polskiego systemu szkolnictwa tzw. reformę Jędrzejewicza.

W celu dokształcania społeczeństwa wprowadzono 8‑klasowe gimnazja, szkoły zawodowe. Reforma ustanowiła powszechny obowiązek szkolny na szczeblu szkoły powszechnej, gdzie nauka trwała siedem lat. Ostatnia, siódma klasa była przeznaczona dla uczniów niekontynuujących dalszej nauki. Następnym etapem po szkole powszechnej była sześcioklasowa szkoła ogólnokształcąca, którą podzielono na dwa etapy: czteroletnie gimnazjum ogólnokształcące i dwuletnie liceum ogólnokształcące. Powstały nowe uczelnie: Uniwersytety w Poznaniu, Wilnie i Lublinie oraz Akademia Górniczo‑Hutnicza w Krakowie.

Polecenie 11

Wymień, jakie uczelnie funkcjonowały przed 1918 rokiem na ziemiach polskich.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
tjMUwK9rF9_00000062

Zamiast podsumowania

A. L. Szcześniak
A. L. Szcześniak Historia 1918–1939

Mimo tych wszystkich różnic, Polacy byli całkowicie jednomyślni, że 'niepodległe państwo polskie jest ich prawem i pragnieniem'. Wobec tego faktu odsuwano na dalszy plan wszelkie spory i różnice w poglądach, a obawy o przyszłość malały i cichły, gdyż najważniejsza była obrona dopiero co uzyskanej niepodległości. Śmiertelne zagrożenie spowodowało mobilizacje wszystkich sił narodowych we wszystkich dzielnicach na potrzeby wojny. Pozytywnym skutkiem niebezpieczeństw wojennych było wzmocnienie wartości moralnych i duchowych, które stanowiły o pełni świadomości narodowej i o woli samodzielnego bytu państwowego.

rpi_004 Źródło: Andrzej Leszek Szcześniak, Historia 1918–1939, Warszawa 1993.
Polecenie 12

Na podstawie tekstu źródłowego, wypisz które trudności udało się szybko usunąć, a które stanowiły problem przez długie lata.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 13

Wyjaśnij, czy zgadzasz się ze stwierdzeniem: Polaków jednoczą katastrofy i nieszczęścia. Uzasadnij swoją odpowiedź.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
RIm5cOxNRCd3H
Godło II RP z 1919 r.
Źródło: a. nn., domena publiczna.
RFvpF8VdX1i5s
Godło II RP obowiązujące od 1928 r.
Źródło: a. nn., domena publiczna.
Polecenie 14

Porównaj oba godła ze współcześnie obowiązującym. Wskaż podobieństwa i różnice.

R14hV9Jkalocm
(Uzupełnij).
Źródło: Learnetic S.A., licencja: CC BY 4.0.
Polecenie 14

Wymień wspólne elementy godła z roku 1919 i 1928 oraz lat współczesnych.

Rt99gM6JIWdb7
(Uzupełnij).
Co wiem?

Wiem, jakie były problemy i trudności powojennej Polski.

Co rozumiem?

Rozumiem trudności i problemy u progu niepodległości.

Co potrafię?

Potrafię wymienić klasy społeczne w II RP.