Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Robotyka a kompetencje kluczowe

Polecenie 1

Zapoznaj się z informacjami zawartymi na grafice. Podaj inne przykłady związane z robotyką, które mogą kształtować wymienione w prezentacji umiejętności.

Zapoznaj się z informacjami zawartymi w opisie grafiki. Podaj inne przykłady związane z robotyką, które mogą kształtować wymienione w prezentacji umiejętności.

R1UOixqhOs5nl
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1F6xZgoYXo0T1
Zdjęcie przedstawia pojazd zbudowany z klocków Lego. Posiada dwa koła, przypominające prostopadłościan nadwozie z klocków i wysięgnik z przodu. Pomiędzy poszczególnymi elementami pojazdu biegną czarne kabelki. W tle widać rozmyty, otwarty laptop. Na zdjęciu znajdują się cyfry. Po kliknięciu na nie rozwija się opis: 1. Kompetencje kluczowe „W związku z postępującą globalizacją Unia Europejska staje przed coraz to nowymi wyzwaniami, dlatego też każdy obywatel będzie potrzebował szerokiego wachlarza kompetencji kluczowych, by łatwo przystosować się do szybko zmieniającego się świata, w którym zachodzą rozliczne wzajemne powiązania.
Edukacja w swym podwójnym – społecznym i ekonomicznym – wymiarze ma do odegrania zasadniczą rolę polegającą na zapewnieniu nabycia przez obywateli Europy kompetencji kluczowych, koniecznych, aby umożliwić im elastyczne dostosowywanie się do takich zmian."opis alternatywnyIndeks dolny źródło: pixabay.com, domena publiczna

W 2006 r. Parlament Europejski wraz z Radą UE wydały zalecenie w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Było ono efektem prowadzonych wieloletnich badań, które wykazywały rozbieżność między potrzebami rynku pracy, a umiejętnościami posiadanymi przez przeciętnego obywatela UE. Określono w nim kompetencje niezbędne dla samorealizacji i rozwoju osobistego mieszkańców UE, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej i samozatrudnienia., 2. Porozumiewanie się w języku ojczystym „Porozumiewanie się w języku ojczystym to zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) oraz językowej interakcji w odpowiedniej i kreatywnej formie w pełnym zakresie kontekstów społecznych i kulturowych – w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie wolnym.”opis alternatywnyIndeks dolny źródło: pixabay.com, domena publiczna

Zajęcia z robotyki opierają się na komunikacji i współpracy, rozumieniu i wydawaniu poleceń oraz uwag zarówno ustnych, jak i pisanych. Kształtują w ten sposób umiejętności komunikacyjne potrzebne w życiu codziennym., 3. Porozumiewanie się w obcych językach „Porozumiewanie się w obcych językach opiera się w znacznej mierze na tych samych wymiarach umiejętności, co porozumiewanie się w języku ojczystym – na zdolności do rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) w odpowiednim zakresie kontekstów społecznych i kulturalnych (w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie wolnym) w zależności od chęci lub potrzeb danej osoby.”opis alternatywnyIndeks dolny źródło: pixabay.com, domena publiczna

Podczas zajęć z robotyki często wykorzystuje się dwujęzyczne terminy i słowa w języku angielskim, a także korzysta ze środowiska programistycznego w tym języku. Jest to świetna okazja do uczenia języka w praktyce, poprzez namacalne przykłady.
Język programowania – niezależnie od jego formy – też jest językiem, a opanowywanie go korzystnie wpływa na rozwój obszarów mózgu odpowiedzialnych za komunikację i stymuluje rozwój sieci neuronalnej (niezależnie od wieku)., 4. Kompetencje matematyczne, naukowe i techniczne „Kompetencje matematyczne obejmują umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji. Istotne są zarówno proces i czynność, jak i wiedza, przy czym podstawę stanowi należyte opanowanie umiejętności liczenia. (…) Kompetencje naukowe odnoszą się do zdolności i chęci wykorzystywania istniejącego zasobu wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach. Za kompetencje techniczne uznaje się stosowanie tej wiedzy i metodologii w odpowiedzi na postrzegane potrzeby lub pragnienia ludzi. Kompetencje w zakresie nauki i techniki obejmują rozumienie zmian powodowanych przez działalność ludzką oraz odpowiedzialność poszczególnych obywateli.”opis alternatywnyIndeks dolny źródło: pixabay.com, domena publiczna

Nie da się zbudować sprawnie działającego robota bez umiejętności matematycznych: mierzenia kątów i odległości, obliczania obwodów i pól czy przetwarzania danych. Poprawne ich zastosowanie jest potrzebne do stworzenia z modułów odpowiedników przemysłowych urządzeń, takich jak pojazdy, manipulatory, podnośniki czy pompy. Zbudowanie ich własnoręcznie z wykorzystaniem gotowych silników i czujników pozwala lepiej zrozumieć działanie techniki w otaczającym nas świecie., 5. Kompetencje informatyczne „Kompetencje informatyczne obejmują umiejętne i krytyczne wykorzystywanie technologii społeczeństwa informacyjnego (TSI) w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się. Opierają się one na podstawowych umiejętnościach w zakresie TIK: wykorzystywania komputerów do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu.”opis alternatywnyIndeks dolny źródło: pixabay.com, domena publiczna

W trakcie zajęć z robotyki wykorzystywane są informacje i dane w formie multimedialnej, które służą do budowy i oprogramowania funkcjonalnego robota. Samo programowanie za pomocą tabletów czy komputerów również wpływa pozytywnie na rozwój umiejętności posługiwania się współczesną technologią., 6. Umiejętność uczenia się „Umiejętność uczenia się to zdolność konsekwentnego i wytrwałego uczenia się, organizowania własnego procesu uczenia się, w tym poprzez efektywne zarządzanie czasem i informacjami, zarówno indywidualnie, jak i w grupach. Kompetencja ta obejmuje świadomość własnego procesu uczenia się i potrzeb w tym zakresie, identyfikowanie dostępnych możliwości oraz zdolność pokonywania przeszkód w celu osiągnięcia powodzenia w uczeniu się. Kompetencja ta oznacza nabywanie, przetwarzanie i przyswajanie nowej wiedzy i umiejętności, a także poszukiwanie i korzystanie ze wskazówek.”opis alternatywnyIndeks dolny źródło: pixabay.com, domena publiczna

Podczas budowania robotów nieuchronne są pomyłki i błędy. Popełnianie ich w przyjaznym środowisku pozwala na zrozumienie, że są one naturalnym elementem procesu uczenia się, i uczy rozwiązywania problemów – zarówno w sferze komunikacyjnej, jak i technicznej., 7. Kompetencje społeczne i obywatelskie „Kompetencje społeczne i obywatelskie to “kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe obejmujące pełny zakres zachowań przygotowujących osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, szczególnie w społeczeństwach charakteryzujących się coraz większą różnorodnością, a także rozwiązywania konfliktów w razie potrzeby.”opis alternatywnyIndeks dolny źródło: pixabay.com, domena publiczna

W trakcie zajęć uczestnicy najczęściej pracują w parach – tworzy to płaszczyznę do komunikacji i współdziałania. Powodzenie projektu wymaga efektywnej współpracy i skutecznego porozumienia w sytuacjach konfliktowych. Częścią zajęć może być też rywalizacja w kontekście wyzwań, która pozwala budować poczucie wspólnoty w ramach zespołu, klasy czy szkoły., 8. Inicjatywność i przedsiębiorczość „Inicjatywność i przedsiębiorczość oznaczają zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn. Obejmują one kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka, a także zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów.”opis alternatywnyIndeks dolny źródło: pixabay.com, domena publiczna

Robotyka umożliwia uczniom samodzielną realizację małych projektów, w trakcie których analizują temat, wymyślają koncepcje, które następnie wcielają w życie i testują, wdrażają i informują innych o swoim przedsięwzięciu – to wszystko elementy, które w dorosłym życiu występują w każdej pracy wymagającej choćby odrobiny kreatywności. Możliwość pracy w grupie pozwala im na przekraczanie własnych granic, a co za tym idzie – wzmocnienie poczucia sprawczości., 9. Świadomość i ekspresja kulturalna Świadomość i ekspresja kulturalna to „docenianie znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń i uczuć za pośrednictwem szeregu środków wyrazu, w tym muzyki, sztuk teatralnych, literatury i sztuk wizualnych.”opis alternatywnyIndeks dolny źródło: pixabay.com, domena publiczna

Odpowiednie dobieranie zadań daje wymierne efekty w rozwijaniu kreatywności uczestników zajęć. Klocki czy moduły pozwalają na uwolnienie swojej twórczości i wyrażenie myśli i uczuć za pomocą nowego medium, które może posłużyć jako baza do tworzenia animacji, gier, obrazów i rzeźb interaktywnych czy prezentacji.
Grafika: HensleyStudios, CC0.
Źródło cytatów: Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), dostępny w internecie: eur‑lex.europa.eu [dostęp: 20.05.2022].
Polecenie 2

Zastanów się i opisz, jakie jeszcze korzyści wynikające z uczenia się robotyki potrafisz wskazać.

R1LQ4mpyrW82L
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
Pokaż ćwiczenia:
R1ZCfuhEbwb7v1
Ćwiczenie 1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R6ZtIA5QjlSmU2
Ćwiczenie 2
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.