E-materiały do kształcenia zawodowego

Podejmowanie działalności handlowej

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych – technik handlowiec 522305

bg‑cyan

Interaktywne materiały sprawdzające

11
1. Informacje o rynkuDSoPkz2W9
R1DwAlch3yaiP1
Ćwiczenie 1.

Które z poniższych określeń należą do informacji marketingowych bezpośrednich (pierwotnych)?
Możliwe odpowiedzi: 1. Zbierane informacje na temat zachowania i działań konsumentów/klientów danego przedsiębiorstwa., 2. Zbierane informacje na temat towarów konkurencyjnych i ich cen., 3. Dane publikowane przez GUS., 4. Publikacje handlowe i branżowe.
2. Działania marketingoweDSoPkz2W9
RFrt2Xva5KIDq1
Łączenie par. . Promocja polega na doborze najkrótszych dróg, którymi produkty są przemieszczane od ich producentów do ostatecznego nabywcy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałśz. Marketing-mix to kompozycja marketingowa – zespół elementów za pomocą których można oddziaływać na rynek, do których należą: produkt, cena, dystrybucja i promocja. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałśz. W procesie badawczym najpierw należy sformułować pytania w kwestionariuszu ankietowym, a potem ustalić cel badań.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałśz
3. Pięć sił PorteraDV0zq9rSy
R1UNYYcncBOff21
Ćwiczenie 1.

Przeciągnij odpowiednie sformułowania we właściwe miejsca na schemacie.
RD6DSL9blTasC2
Połącz w pary grupy podmiotów (po lewej) z zagrożeniem/oddziaływaniem, które powodują (po prawej) substytuty Możliwe odpowiedzi: 1. siła przetargowa nabywców, 2. groźba nowych wejśc, 3. siła przetargowa dostawców, 4. groźba dominacji produktów lub usług substytucyjnych potencjalni wchodzący Możliwe odpowiedzi: 1. siła przetargowa nabywców, 2. groźba nowych wejśc, 3. siła przetargowa dostawców, 4. groźba dominacji produktów lub usług substytucyjnych nabywcy Możliwe odpowiedzi: 1. siła przetargowa nabywców, 2. groźba nowych wejśc, 3. siła przetargowa dostawców, 4. groźba dominacji produktów lub usług substytucyjnych dostawcy Możliwe odpowiedzi: 1. siła przetargowa nabywców, 2. groźba nowych wejśc, 3. siła przetargowa dostawców, 4. groźba dominacji produktów lub usług substytucyjnych
R1WTG5zvuom5t1
Uzupełnij w poprawny sposób poniższe stwierdzenia. Model 1. dalsze, 2. pięciu, 3. czterech, 4. mniejsza, 5. bliższe, 6. konkurentów, 7. konsumentów, 8. większa sił Portera jest jedną z metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Polega na weryfikacji atrakcyjności sektora i badaniu jego struktury. Wykorzystuje się ją, by lepiej poznać otoczenie 1. dalsze, 2. pięciu, 3. czterech, 4. mniejsza, 5. bliższe, 6. konkurentów, 7. konsumentów, 8. większa przedsiębiorstwa, a przede wszystkim ocenić siłę 1. dalsze, 2. pięciu, 3. czterech, 4. mniejsza, 5. bliższe, 6. konkurentów, 7. konsumentów, 8. większa w analizowanym sektorze. Głównym zadaniem modelu jest oszacowanie rentowności sektora – im większe natężenie sił konkurencji tym 1. dalsze, 2. pięciu, 3. czterech, 4. mniejsza, 5. bliższe, 6. konkurentów, 7. konsumentów, 8. większa rentowność oraz potencjał sektora.
RD2CrK5FwhbD12
Polecenie 4.

Zaznacz kolorem zielonym, które z poniższych grup należą do grup podmiotów w modelu pięciu sił Portera, a kolorem czerwonym te, które nie należą.
dostawcy
konsumenci/nabywcy
konkurenci
organy administracji rządowej
RXALgcAfKNRJd2
Do grup podmiotów w modelu pięciu sił Portera nie należą: Możliwe odpowiedzi: 1. dostawcy, 2. konsumenci/nabywcy, 3. konkurenci, 4. organy administracji rządowej
4. Analiza SWOTDV0zq9rSy
RoXn66wgX7uIz2
Przyporządkuj określone charakterystyki do właściwego czynnika z analizy SWOT. MOCNE STRONY (S) Możliwe odpowiedzi: 1. Duże zaangażowanie pracowników, 2. Zbyt mały asortyment, 3. Wykształcony personel, 4. Zbyt małe inwestycje w reklamę, 5. Dobre warunki pracy, 6. Wpływ środowiska naturalnego, 7. Słaba konkurencja, 8. Korzystne zmiany w stylu życia mieszkańców, 9. Wzrost na rynku zapotrzebowania na nowe produkty, 10. Zmiany w prawie SŁABE STRONY (W) Możliwe odpowiedzi: 1. Duże zaangażowanie pracowników, 2. Zbyt mały asortyment, 3. Wykształcony personel, 4. Zbyt małe inwestycje w reklamę, 5. Dobre warunki pracy, 6. Wpływ środowiska naturalnego, 7. Słaba konkurencja, 8. Korzystne zmiany w stylu życia mieszkańców, 9. Wzrost na rynku zapotrzebowania na nowe produkty, 10. Zmiany w prawie SZANSE (O) Możliwe odpowiedzi: 1. Duże zaangażowanie pracowników, 2. Zbyt mały asortyment, 3. Wykształcony personel, 4. Zbyt małe inwestycje w reklamę, 5. Dobre warunki pracy, 6. Wpływ środowiska naturalnego, 7. Słaba konkurencja, 8. Korzystne zmiany w stylu życia mieszkańców, 9. Wzrost na rynku zapotrzebowania na nowe produkty, 10. Zmiany w prawie ZAGROŻENIA (T) Możliwe odpowiedzi: 1. Duże zaangażowanie pracowników, 2. Zbyt mały asortyment, 3. Wykształcony personel, 4. Zbyt małe inwestycje w reklamę, 5. Dobre warunki pracy, 6. Wpływ środowiska naturalnego, 7. Słaba konkurencja, 8. Korzystne zmiany w stylu życia mieszkańców, 9. Wzrost na rynku zapotrzebowania na nowe produkty, 10. Zmiany w prawie
R1SijEM89iGHB1
W modelowych wariantach strategii rozwoju wynikających z analizy SWOT strategia silnej ekspansji dotycząca przedsiębiorstwa, w którym przeważają wewnątrz mocne strony, a w otoczeniu szanse, określana jest jako: Możliwe odpowiedzi: 1. strategia agresywna maxi – maxi, 2. strategia konkurencyjna mini – maxi, 3. strategia konserwatywna maxi – mini, 4. strategia defensywna mini – mini
ReNswzcfo0y6d3
Na podstawie analizy SWOT ustal warianty strategii rozwoju czterech przedsiębiorstw (którą strategię powinno wybrać przedsiębiorstwo): Przedsiębiorstwo A osiągnęło następujące wyniki analizy SWOT: S =3,35; W = 3,95; O = 3,70; T = 2,85 Możliwe odpowiedzi: 1. strategia agresywna maxi– maxi, 2. strategia konkurencyjna mini – maxi, 3. strategia konserwatywna maxi – mini, 4. strategia defensywna mini – mini Przedsiębiorstwo B osiągnęło następujące wyniki analizy SWOT: S =3,10; W = 3,45; O = 2,00; T = 3,00 Możliwe odpowiedzi: 1. strategia agresywna maxi– maxi, 2. strategia konkurencyjna mini – maxi, 3. strategia konserwatywna maxi – mini, 4. strategia defensywna mini – mini Przedsiębiorstwo C osiągnęło następujące wyniki analizy SWOT: S =4,35; W = 1,95; O = 3,75; T = 2,45 Możliwe odpowiedzi: 1. strategia agresywna maxi– maxi, 2. strategia konkurencyjna mini – maxi, 3. strategia konserwatywna maxi – mini, 4. strategia defensywna mini – mini Przedsiębiorstwo D osiągnęło następujące wyniki analizy SWOT: S =4,00; W = 3,55; O = 3,00; T = 3,55 Możliwe odpowiedzi: 1. strategia agresywna maxi– maxi, 2. strategia konkurencyjna mini – maxi, 3. strategia konserwatywna maxi – mini, 4. strategia defensywna mini – mini
R1QXsK544iRKW2
Łączenie par. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń.. Strukturalne badania marketingowe obejmują swym zasięgiem np. analizę produktu, kanału dystrybucji, strukturę segmentu rynku i inne czynniki niepodlegające zmianom lub zmieniające się w długim przedziale czasowym.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Jakościowe (motywacyjne) badania marketingowe udzielają odpowiedzi na pytania ile można kupić oraz kto, gdzie i kiedy kupuje produkowane wyroby.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Prognostyczne badania marketingowe to badania przewidujące przypuszczalne lub najbardziej prawdopodobne kształtowanie się badanych zjawisk rynkowych w przyszłości.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Kontrolne badania marketingowe polegają na analizie motywów i opinii, ukierunkowane są na konkretnych uczestników rynku, biorą pod uwagę tzw. parametry demoskopowe, np. wiek.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
5. Identyfikacja wizualnaDSoPkz2W9
R3MwlgZOG7bgy3
Ułóż we właściwej kolejności 4 fazy warunkujące postępowanie konsumentów: Elementy do uszeregowania: 1. Uświadomienie potrzeby, która może być zaspokojona przez nabycie określonego produktu lub usługi., 2. Ocena możliwości wyboru sposobu zaspokojenia potrzeb., 3. Podjęcie decyzji o zakupie oraz realizacja tej decyzji., 4. Określenie sposobów zaspokojenia uświadomionej potrzeby.
6. Prognozowanie sprzedażyDSoPkz2W9
RK4Ea7V7kefJ53
Łączenie par. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń dotyczących jakościowych metod prognozowania sprzedaży.. Metoda delficka to metoda, w której do celów prognozowania przyszłości wykorzystuje się opinie ekspertów.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Metoda wywiadu z klientem to metoda prognozowania, w której poszczególne osoby tworzące panel dyskusyjny określają, jaki jest potencjał sprzedaży. Uczestniczą tutaj osoby nie tylko z działu sprzedaży, ale także z działu marketingu, finansów, a czasami nawet wybrani odbiorcy produktów (zazwyczaj dystrybutorzy).. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Panel dyskusyjny (inaczej burza mózgów) to taka metoda, zgodnie z którą przedsiębiorca sonduje swoich klientów, jakie jest prawdopodobieństwo, że dokonają zakupu danego produktu.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Metoda testowania produktu to metoda, którą stosuje się w szczególności do wprowadzania nowych produktów, dla których określenie popytu jest bardzo trudne. W tym przypadku produkt prototypowy przekazuje się wybranym osobom, a następnie zadaje się pytanie o to, czy osoby te kupiłyby taki produkt, jaka powinna być jego cena itp.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R1Kb1yFcHe0cJ2
Przyporządkuj wymienione czynniki wpływające na poziom sprzedaży do odpowiedniej grupy. Czynniki wewnętrzne wpływające na poziom sprzedaży Możliwe odpowiedzi: 1. jakość materiałów marketingowych oraz komunikacji w procesie sprzedaży, 2. ceny konkurencyjnych produktów i usług, 3. działania konkurencji w zakresie sprzedaży, dystrybucji, promocji, komunikacji,, 4. parametry jakościowe produktów i usług oferowanych przez konkurentów,, 5. rodzaj podejmowanych aktywnych działań sprzedażowych i marketingowych wobec potencjalnych i obecnych klientów, 6. poziom motywacji pracowników z obszaru sprzedaży, 7. ceny oferowanych produktów i usług, 8. uwarunkowania makro – prawne, polityczne i gospodarcze – mające wpływ na popyt Czynniki zewnętrzne wpływające na poziom sprzedaży Możliwe odpowiedzi: 1. jakość materiałów marketingowych oraz komunikacji w procesie sprzedaży, 2. ceny konkurencyjnych produktów i usług, 3. działania konkurencji w zakresie sprzedaży, dystrybucji, promocji, komunikacji,, 4. parametry jakościowe produktów i usług oferowanych przez konkurentów,, 5. rodzaj podejmowanych aktywnych działań sprzedażowych i marketingowych wobec potencjalnych i obecnych klientów, 6. poziom motywacji pracowników z obszaru sprzedaży, 7. ceny oferowanych produktów i usług, 8. uwarunkowania makro – prawne, polityczne i gospodarcze – mające wpływ na popyt
7. Badanie potrzeb klientówDSoPkz2W9
R11PCm4Zi1pQW1
Przyporządkuj daną cechę charakterystyczną do właściwej metody pozyskiwania informacji o rynku. OBSERWACJA Możliwe odpowiedzi: 1. to rozmowa pomiędzy badającym, a obiektem zainteresowania, której celem jest uzyskanie niezbędnych informacji, 2. to celowo prowadzone działania obejmujące gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji potrzebnych do podejmowania decyzji marketingowych., 3. to niezauważalny, zamierzony i systematyczny sposób postrzegania badanych obiektów w ich naturalnych warunkach, 4. jest to zestaw pytań przygotowany dla grupy respondentów WYWIAD Możliwe odpowiedzi: 1. to rozmowa pomiędzy badającym, a obiektem zainteresowania, której celem jest uzyskanie niezbędnych informacji, 2. to celowo prowadzone działania obejmujące gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji potrzebnych do podejmowania decyzji marketingowych., 3. to niezauważalny, zamierzony i systematyczny sposób postrzegania badanych obiektów w ich naturalnych warunkach, 4. jest to zestaw pytań przygotowany dla grupy respondentów BADANIA ANKIETOWE Możliwe odpowiedzi: 1. to rozmowa pomiędzy badającym, a obiektem zainteresowania, której celem jest uzyskanie niezbędnych informacji, 2. to celowo prowadzone działania obejmujące gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji potrzebnych do podejmowania decyzji marketingowych., 3. to niezauważalny, zamierzony i systematyczny sposób postrzegania badanych obiektów w ich naturalnych warunkach, 4. jest to zestaw pytań przygotowany dla grupy respondentów BADANIA MARKETINGOWE Możliwe odpowiedzi: 1. to rozmowa pomiędzy badającym, a obiektem zainteresowania, której celem jest uzyskanie niezbędnych informacji, 2. to celowo prowadzone działania obejmujące gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji potrzebnych do podejmowania decyzji marketingowych., 3. to niezauważalny, zamierzony i systematyczny sposób postrzegania badanych obiektów w ich naturalnych warunkach, 4. jest to zestaw pytań przygotowany dla grupy respondentów
8. Dobór asortymentu i modelu handlowegoDV0zq9rSy
R1FS1wMG0WZ8c2
Jakościowa metoda prognozowania popytu – EKSPLORACJA TRENDÓW polega na: Możliwe odpowiedzi: 1. wykorzystywaniu wiedzy ekspertów; ideą tego podejścia jest formułowanie prognoz długoterminowych na podstawie opinii niezależnych specjalistów, 2. prognozowaniu zmiennej występującej poza zakresem, dla której są dane; metoda oparta na założeniu, że procesy przebiegają w sposób ciągły, 3. ustalaniu nie tylko samej wielkości popytu, ale analizuje się tutaj również przyczyny wpływające na ten poziom, 4. gromadzeniu informacji pierwotnych poprzez zbieranie odpowiedzi na przygotowane uprzednio pytania, które zadaje się wybranym osobom
RQAFfIHSeX0uB2
Ćwiczenie 2.

Uzupełnij tabelę, przeciągając poszczególne sformułowania w odpowiednie miejsca (tak, aby dopasować typ przedsiębiorstwa do kodu i opisu PKD).
RlS1MWrCM4Hao2
Ćwiczenie 3.

Uzupełnij tabelę wstawiając podane kategorie w odpowiednie pola.
9. Metoda budżetowaniaDSoPkz2W9
2

Posłuchaj opisów dotyczących metod budżetowania. Po wysłuchaniu każdego z opisów wskaż, którą metodę przedstawia.

R6lAAdet7u7UM
W ramach tej metody budżet opracowywany jest w uzgodnieniu z kadrą zarządzającą i przekazywany pracownikom niższego szczebla, którzy nie biorą udziału w jego tworzeniu, a jedynie otrzymują gotowy budżet do wykonania.
RP0dBxz3nDdbW
Możliwe odpowiedzi: 1. Powyższy opis dotyczy budżetowania odgórnego., 2. Powyższy opis dotyczy budżetowania oddolnego., 3. Powyższy opis dotyczy budżetowania przyrostowego., 4. Powyższy opis dotyczy budżetowania “od zera”.
R1c1EUbkvixDO
Metoda ta opiera się na analizie danych z poprzedniego okresu i na ich podstawie przewiduje zmiany w przyszłym okresie. Oznacza to, że punkt wyjścia dla opracowania budżetu przy wykorzystaniu omawianej metody stanowi budżet za okres ubiegły.
R13YdPo33OEuj
Możliwe odpowiedzi: 1. Powyższy opis dotyczy budżetowania odgórnego., 2. Powyższy opis dotyczy budżetowana oddolnego., 3. Powyższy opis dotyczy budżetowania przyrostowego., 4. Powyższy opis dotyczy budżetowania “od zera”.
RTqkKDc6pwzSW
W ramach tej metody, budżety są opracowywane na najniższym szczeblu kierowniczym, później zaś - na najwyższym poziomie zarządzania - dokonuje się ich scalenia. Sposób ten włącza całą kadrę kierowniczą w proces sporządzania budżetów.
R6F7l5tcAEMA5
Możliwe odpowiedzi: 1. Powyższy opis dotyczy budżetowania odgórnego., 2. Powyższy opis dotyczy budżetowana oddolnego., 3. Powyższy opis dotyczy budżetowania przyrostowego., 4. Powyższy opis dotyczy budżetowania “od zera”.
10. Zmiany w otoczeniu rynkowymDSoPkz2W9
RqKoPUUqO3PTI2
Popyt na oferowane przez Twoje przedsiębiorstwo, (które działa od 10 lat na danym rynku) produkty jest mniejszy niż planowany. Pojawia się problem nadmiernych zapasów, a tym samym nowych kosztów składowania oraz strat wynikających z psucia się produktów. Jakie działania podejmiesz aby naprawić zaistniałą sytuację. Wybierz odpowiedzi pasujące do rozwiązania problemu. Możliwe odpowiedzi: 1. Zamówię inne produkty, na które obecnie jest duży popyt na rynku., 2. Opracuję nową strategię promocji informującą o istnieniu mojego sklepu, aby dotrzeć do większej liczby klientów np. ulotki roznoszone w najbliższej okolicy., 3. Zastosuję różne formy rabatów np. w poniedziałki - owoce 10% taniej, we wtorki – do zakupów powyżej jakiejś kwoty, produkt gratis itp., 4. Spróbuję nawiązać współpracę z masowym odbiorcą produktów z mojego sklepu, które mogę samodzielnie dostarczać i oferować korzystne ceny przy dużych zamówieniach np. ze szkołą czy przedszkolem w regionie.
R1eI8V1gEawIc1
Zaznacz właściwe elementy. Do elementów otoczenia dalszego (makrootoczenia przedsiębiorstwa) należą: dostawcy, czynniki przyrodnicze, konsumenci, czynniki demograficzne, pośrednicy handlowi, przepisy prawne, poziom rozwoju gospodarczego.
11. Prowadzenie przedsiębiorstwa handlowegoDV0zq9rSy
RuN3DqEzkQTgq2
Odpowiedz na pytania lub uzupełnij tekst. 1. Podstawowy sposób kreowania wizerunku firmy na rynku., 2. System wspierania biznesu w procesach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem., 3. Dążenie każdego z licznych podmiotów gospodarczych do osiągnięcia przewagi w rynku zbytu, 4. Niewielka firma, która zapewnia pracę jedynie właścicielowi firmy lub ewentualnie jego rodzinie., 5. Ilość towaru, którą sprzedawcy są w stanie zaoferować na rynku w danym czasie.
12. Test
Test10100Gratulacje, test został dobrze rozwiązany. Pozsiadasz dużą wiedzę na temat zakładania działalności gospodarczej.Niestety, test nie został poprawnie rozwiązany. Sprawdź, które odpowiedzi są nieprawidłowe, wróć do mulimediów zaprezentowanych w e‑zasobie i spróbuj jeszcze raz.
Test

Test

Liczba pytań:
10
Limit czasu:
min
Twój ostatni wynik:
-