Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Podejmowanie działalności handlowej

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych – technik handlowiec 522305

bg‑cyan

Wcielanie się w rolę przedsiębiorcy handlowego

GRA „WCIELANIE SIĘ W ROLĘ”

11
Wskazówki dotyczące funkcjonalności gry

Ekran startowy gry został przedstawiony poniżej.

R1UJz3lsIkjFf
Widok ekranu startowego gry
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przycisk „włącz tryb pełnoekranowy” uruchamia grę w widoku pełnoekranowym. Pojawia się wtedy ekran z tytułem i opisem gry. Na ekranie znajdują się dwa przyciski:

 • kontynuuj grę - po wybraniu tej opcji można kontynuować wcześniej rozpoczętą grę;

 • rozpocznij nową grę - po wybraniu tej opcji rozpoczyna się nowa gra.

Na tym ekranie znajdują się także przyciski funkcyjne:

 • pomoc - kliknięcie tej ikony otworzy okno z sekcją „pytania i odpowiedzi”, w której znajdują się opisy najważniejszych pojęć użytych w grze;

 • zamknij grę - kliknięcie tej ikony zamyka grę.

R1SknszwxNm5A
Widok ekranu tytułowego gry
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Zarówno w przypadku kontynuacji, jak i rozpoczęcia nowej gry należy wybrać misję. W grze dostępnych jest pięć misji:

 • scenariusz 1. Sklep stacjonarny – kwiaciarnia,

 • scenariusz 2. Sklep stacjonarny z zabawkami,

 • scenariusz 3. Sklep stacjonarny – sklep z personalizowanymi gadżetami,

 • scenariusz 4. Sklep internetowy z zabawkami,

 • scenariusz 5. Sklep internetowy z personalizowanymi gadżetami.

W każdej z nich zadaniem jest przeprowadzenie potrzebnych analiz rynkowych, dopełnienie formalności i podjęcie odpowiednich decyzji w związku z otwarciem sklepu.

Aby przejść do wybranej misji, należy kliknąć przycisk „rozpocznij”.

RTIavzbJiglyD
Widok na ekran wyboru misji
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W górnej części ekranu gry znajdują się informacje o zdobytych punktach i odznakach. Po prawidłowym przejściu każdej misji zdobywa się odznakę. Łącznie można uzyskać pięć odznak:

 • Kwitnący biznes,

 • Przyjazny sklep,

 • Przedsiębiorstwo z pomysłem,

 • Efektywny e‑commerce,

 • Nowoczesny e‑handel.

Ri8e5PYOagSrF
Widok na okno odznak w grze
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W prawej części górnego menu znajdują się także wcześniej opisane ikony „pomoc” oraz „zamknij grę”.

R1eOIk8tJva731
Widok na menu górne gry
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Pod paskiem z informacjami o grze w części okien pojawia się przycisk pozwalający wrócić do poprzedniej strony. Został on przedstawiony na poniższej grafice.

R1asxLYEON2bx
Widok na przycisk "wróć do poprzedniej strony"
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po wyborze misji na ekranie wyświetlają się zadania do rozwiązania. Pytania w grze są wielokrotnego lub jednokrotnego wyboru. Polecenie zawsze precyzuje, jakie czynności należy wykonać.

Aby zaznaczyć wybraną odpowiedź, należy kliknąć ją lewym przyciskiem myszy.

RK50KfXkxkzV9
Widok na przykładowe zadanie w grze
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Następnie należy, w zależności od zadania, kliknąć przycisk „zatwierdź odpowiedź” lub „sprawdź”.

RmoWF7M2NUgdn
Widok na przycisk "sprawdź"
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Wyświetli się wtedy informacja zwrotna. W przypadku negatywnej informacji zwrotnej na ekranie pojawią się dodatkowe informacje, mogące pomóc w prawidłowym wykonaniu zadania.

Aby przejść do kolejnego pytania, należy kliknąć przycisk „kontynuuj”.

R9WLChXM6Io44
Widok na przykładową informację zwrotną w grze
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W niektórych zadaniach gry poza opisem i zadaniem znajdują się krótkie materiały filmowe. Aby uruchomić wideo należy kliknąć ikonę odtwarzania, znajdującą się na środku ekranu.

Rw9twwT8bh2FR
Widok odtwarzacz wideo
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Aby zatrzymać film, należy kliknąć ikonę pauzy, która po poruszeniu myszką pojawia się pośrodku ekranu odtwarzania.

R792sbUXZA7mG
Widok na przycisk pauzy w odtwarzaczu wideo
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po rozwiązaniu wszystkich zadań w wybranej misji na ekranie pojawia się podsumowanie, które zawiera informacje o zaliczeniu lub niezaliczeniu oraz o procentowym wyniku misji.

RQQNYzX7Yfllm
Widok na przykładowe okno podsumowania misji
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Pod informacją znajdują się dwa przyciski:

 • zapisz wynik - pozwala na zapisanie wyniku i umożliwia przejście do kolejnej misji;

 • powtórz misję - resetuje uzyskany w ramach aktualnej misji wynik i pozwala przejść ją ponownie.

R1vbISEcFNmYO
Pojęcia związane z grą
11
Zakładanie przedsiębiorstwa

Jednym z pierwszych obowiązków przedsiębiorców jest wpisanie firmy do odpowiedniego rejestru. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi jest to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. W sytuacji gdy przedsiębiorca jest osobą prawną, musi zarejestrować firmę w Krajowym Rejestrze Sądowym. Aby założyć własne przedsiębiorstwo, na przykład otworzyć sklep stacjonarny jako formę indywidualnej działalności gospodarczej, należy podjąć następujące kroki:

 • wymyślić nazwę firmy oraz w razie potrzeby stworzyć jej logo,

 • wybrać miejsce jej prowadzenia,

 • wybrać branżę, w której firma ma działać, i przypisać jej właściwy kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (w skrócie PKD).

Kodem jest pięcioznakowy symbol, określający rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy przedsiębiorca w momencie zakładania firmy musi wybrać przynajmniej jeden kod PKD odpowiadający specyfice działalności firmy. Poniżej wymieniono przykładowe kody PKD, właściwe dla działalności prowadzącej sprzedaż stacjonarną:

 • PKD 47.65.Z – oznacza sprzedaż detaliczną gier i zabawek prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach.

 • PKD 47.71.Z – oznacza sprzedaż detaliczną odzieży prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach.

 • PKD 47.77.Z – oznacza sprzedaż detaliczną zegarów i biżuterii prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach.

 • PKD 47.78.Z – oznacza sprzedaż detaliczną pozostałych nowych wyrobów (np. gadżetów), prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach.

 • PKD 47.76.Z – oznacza sprzedaż detaliczną kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych oraz karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

 • PKD 46.22.Z – oznacza sprzedaż hurtową kwiatów i roślin.

 • PKD 47.89.Z – oznacza sprzedaż detaliczną pozostałych wyrobów prowadzoną na straganach i targowiskach. Jeśli przedsiębiorca prowadzi sklep internetowy, podstawowym kodem klasyfikującym jego działalność powinien być 47.91.Z, oznaczający sprzedaż detaliczną prowadzoną za pośrednictwem Internetu lub przez domy sprzedaży wysyłkowej. Do powyższego kodu należy dodać także kolejny kod PKD, konkretnie określający rodzaj sprzedawanych towarów. W przypadku sklepów internetowych sprzedających zabawki będzie to kod 47.65.Z. W przypadku sklepu internetowego z gadżetami kodami PKD właściwymi dla jego przedsiębiorstwa są: 47.91.Z (przypisany sprzedaży internetowej), do którego dodajemy kod PKD 47.78.Z., oznaczający sprzedaż detaliczną nowych wyrobów innych niż żywność i wyroby tytoniowe, odzież, biżuteria czy rośliny. Po wybraniu nazwy, określeniu PKD oraz lokalizacji przedsiębiorstwa można wypełnić wniosek CEIDG. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to rejestr firm zawierający informacje o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub takich, którzy są wspólnikami spółek cywilnych w Polsce. Wpisu przedsiębiorstwa do CEIDG można dokonać na trzy sposoby:

 • podczas wizyty w urzędzie znajdującym się najbliżej oficjalnej siedziby firmy,

 • listownie, wysyłając druk pocztą do urzędu znajdującego się najbliżej oficjalnej siedziby firmy,

 • elektronicznie, na stronie: www.biznes.gov.pl lub poprzez system bankowości internetowej wybranych banków. Jeśli firma ma już przypisany numery NIP i REGON, należy je podać podczas wypełniania formularza. Jeśli jeszcze ich nie ma, złożony formularz CEIDG‑1 będzie jednocześnie wnioskiem o ich nadanie – podczas wpisywania firmy do rejestru CEIDG, numery NIP i REGON zostaną uzupełnione automatycznie. Wnioskując o wpisanie firmy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, można też dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a także rejestracji firmy jako płatnika VAT – jest to podatek od towarów i usług, a jego skrót pochodzi od angielskiego terminu Value Added Tax. Jeśli usługi firmy lub produkty, które sprzedaje, są obłożone podatkiem VAT, należy zarejestrować przedsiębiorstwo jako płatnika VAT najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług. Druk zgłoszeniowy VAT‑R można też złożyć we właściwym urzędzie skarbowym albo dołączyć do wniosku o rejestrację w CEIDG. Co ważne, zgłoszenie VAT‑R mogą złożyć tylko osoby, które mają już numer NIP. Reasumując, wpisując firmę do rejestru CEIDG zostaje się automatycznie zarejestrowanym w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz w urzędzie skarbowym jako podatnik. Jeżeli zakładana działalność ma formę spółki – osobowej (jawnej, komandytowej czy kapitałowej), akcyjnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością – należy zarejestrować ją w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Wniosek o wpis do KRS można złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego (weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu) lub też podpisu potwierdzonego profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wniosek online można złożyć na stronie www.biznes.gov.pl lub prs.ms.gov.pl/krs.

Analiza SWOT

Narzędzie to służy do analizy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń przedsiębiorstwa. Mocne i słabe strony dotyczą czynników wewnętrznych, natomiast szanse i zagrożenia – zewnętrznych. Po określeniu, jakie są mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia analizowanego przedsiębiorstwa, można przejść do etapu oceny. Dla każdego czynnika określa się jego wagę i ocenę (od 1 do 5). Następnie określa się sumę ważoną dla każdego z czterech segmentów analizy). W zależności od wyników można wybrać właściwą strategię.

Analiza pięciu sił Portera

Analizę tę przeprowadza się w celu lepszego poznania bliższego otoczenia przedsiębiorstwa, a przede wszystkim w celu oceny siły konkurentów. Głównym zadaniem modelu jest oszacowanie rentowności sektora – im większe natężenie sił konkurencji, tym mniejsza rentowność oraz potencjał sektora.

Pięć sił w modelu Portera to:

 • konkurenci,

 • dostawcy,

 • nabywcy,

 • substytuty,

 • potencjalni wchodzący.

Dla każdej z wymienionych grup określa się czynniki i ocenia ich siłę przetargową (jako dużą/wysoką lub małą/niską).

Konkurencja

Poniżej opisano rozwiązania, które mogą pomóc w utrzymaniu lub umocnieniu pozycji na rynku w przypadku pojawienia się konkurencji:

 • zapewnienie wyższej jakości – aby tego dokonać, należy albo podnieść jakość sprzedawanego towaru, albo zorganizować kampanię marketingową podkreślającą wybrany atut już oferowanych przez firmę produktów,

 • stworzenie tego, czego nie ma konkurencja – jest to stosunkowo trudne wyzwanie, wymagające dokładnego przeglądu oferty innych firm oraz zasobów kreatywności; często wiąże się to z dodatkowymi kosztami produkcji,

 • niższa cena – w tej sytuacji można obniżyć cenę na własne produkty lub wprowadzić odpowiednią politykę przecen,

 • lepsza obsługa, oferowana przez specjalistów w danej branży,

 • bardziej kompleksowe zaspokojenie potrzeb klientów, czyli sprzedaż uzupełniających się produktów; w takiej sytuacji, jeśli przykładowo sklep sprzedaje kwiaty, musi uzupełnić swój asortyment także o produkty z nimi związane – mogą być to kwiaty cięte, doniczkowe, nasiona, nawozy, odżywki, wazony, doniczki, specjalna ziemia i tak dalej,

 • rozszerzenie kanałów dystrybucji – sprzedaż w sklepie, dostawa do domu, darmowa dostawa, obsługa w późnych godzinach,

 • działania zmierzające do wytworzenia więzi między klientem a przedsiębiorstwem; może to być stworzenie grupy stałych klientów, którym po kilku lub kilkunastu zakupach przyznawana jest stała zniżka na kolejne zakupy,

 • ciekawe, korzystne dla klientów promocje i gratisy,

 • zwiększenie nakładów na promocję oraz korzystanie z innych niż dotychczas form popularyzowania firmy na rynku,

 • wykorzystanie niszy rynkowej, czyli kierowanie usług lub produktów do określonych konsumentów o bardzo sprecyzowanych potrzebach. Michael E. Porter (autor omówionej powyżej koncepcji pięciu sił rynkowych) zaproponował trzy strategie radzenia sobie z konkurencją na rynku:

 • strategię odróżniania się od konkurencji, która może polegać na budowaniu marki, nadawaniu nowych cech produktom, odróżnianiu się lepszą jakością produktu lub obsługi klienta, proponowaniu jakiejś wartości dodanej,

 • strategię przodownictwa kosztowego, polegającą na obniżaniu kosztów produkcji,

 • strategię niszy rynkowej, polegającą na znalezieniu takiego obszaru, w którym nie występuje konkurencja (w takiej sytuacji można ustalić wyższe ceny i wyższe marże). Rywalizację między konkurentami na rynku można podzielić na cenową (polegającą na oferowaniu bardziej atrakcyjnej dla odbiorcy ceny) oraz niecenową. W tej grupie można wyróżnić następujące działania:

 • tworzenie lub wykorzystywanie nowych, nietypowych kanałów dystrybucji – na przykład kosmetyczka, która nie świadczy usług manicure w salonie kosmetycznym, ale w głównej alei galerii handlowej lub przyjeżdża do domu klienta,

 • wyróżnienie własnego produktu spośród innych – na przykład poprzez jego ulepszenie, zaoferowanie dodatkowych usług towarzyszących lub poprzez intensywną promocję marki,

 • nawiązywanie relacji z klientami – tworzenie programów lojalnościowych, wykorzystywanie przyjaźni i znajomości.

Marketing

Nowoczesna automatyzacja w marketingu uwzględnia m.in. dzielenie odbiorców na segmenty i dopasowywanie do nich kolejnych działań. Tworzenie webinarów czy relacji video na żywo dla klienta jest zresztą koncepcją marketingu związaną z prowadzeniem „wydarzeń online”. W dużym stopniu wpływa to na rozwijanie kontaktów z klientami i tworzenie „bliższych” relacji z nimi. Z automatyzacją działań marketingowych wiążą się takie działania w obszarze marketingu (główne współczesne trendy w marketingu) jak:

 • digitalizacja – w odniesieniu do nowej koncepcji działania przedsiębiorstwa oznacza przetwarzanie materiałów analogowych (w wersji papierowej, drukowanych) na formę cyfrową oraz dalszą obróbkę komputerową otrzymanych obrazów do postaci, która umożliwia ich udostępnianie (np. w sieci);

 • medializacja – czyli obecność firmy w mediach; wydawanie interesujących treści, które przybliżają ofertę przedsiębiorstwa (blogi, social media, newslettery, podcasty, itp.). Takie działania określa się też jako content marketing. Tworząc i publikując treści związane z daną branżą, pokazujemy potencjalnym klientom i partnerom biznesowym, że jesteśmy ekspertami w danym obszarze, a jednocześnie przyciągamy uwagę;

 • dialogizacja – prowadzenie dialogu z grupą docelową/klientami. Stosowanie konwersacyjnego stylu komunikacji na blogach, vlogach, podcastach. Pozwala zaspokajać konkretne potrzeby klientów, dostosować bezpośrednio ofertę do ich potrzeb;

 • fragmentaryzacja – zjawisko coraz większego rozdrobnienia rynków z uwagi na próg wejścia do biznesu, który dziś jest niezwykle niski – prawie każdy może dziś prowadzić działalność gospodarczą; liczba podmiotów walczących o klienta w tych samych kategoriach jest ogromna;

 • modele subskrypcyjne – polegają na przekonaniu klienta do pozostania z firmą na dłużej. Klient dokonując w danym okresie regularnych płatności, w zamian otrzymuje dostęp do usługi (np. platformy streamingowej) czy regularnych dostaw określonego produktu, najczęściej pierwszej potrzeby (np. dieta pudełkowa);

 • personalizacja – to trend, który skłania firmę do indywidualizowania produktów; np. pudełko czekoladek przeznaczone na prezent, na którym może się znaleźć imię lub dedykacja dla obdarowywanej osoby;

 • rozwój sprzedaży w mediach społecznościowych – pokazując produkty i wchodząc w interakcje z klientami, przedsiębiorstwa prezentują swoje oferty np. na Instagramie lub Facebooku;

 • skuteczne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju – to już nie tylko moda, ale kwestia odpowiedzialności. Klienci świadomie wspierają firmy, które ekologię i akcje CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) traktują poważnie; liczy się faktyczne zaangażowanie w projekty, które np. ograniczają ślad węglowy lub zmniejszają marnotrawstwo;

 • outreach marketing – to sposób na budowanie alternatywnych zasięgów. Najczęściej ten rodzaj marketingu wyraża się we współpracach z twórcami internetowymi, liderami opinii w Internecie, blogerami; np. firma działająca w branży motoryzacyjnej nawiązuje współpracę z blogiem lub cenionym portalem o podobnej tematyce. Wzmianki influencerów oraz linki z wysoko pozycjonowanych stron pozytywnie wpłyną na pozycję danej firmy, a docelowo powinny poprawić także wyniki sprzedażowe. Outreach sprawia, że marka jeszcze bardziej „rozprzestrzenia” się w Internecie Istotnym jest, że – bez względu na branżę, rozmiar firmy czy rodzaj prowadzonej działalności – każde przedsiębiorstwo potrzebuje marketingu. Nawet jeśli wcześniej stosowane metody wciąż działają, warto na bieżąco dokonywać przeglądu i poszukiwać nowych możliwości. Działanie w zgodzie z duchem czasu jest niezbędne, jeśli firma ma się rozwijać. Należy uwzględniać ponadto specyficzne wymagania określonych grup odbiorców – nowoczesnymi formami marketingu, opartymi na automatyzacji i działalności w Internecie nie dotrzemy do „starzejącego się” społeczeństwa, natomiast prasa drukowana to już archaizm dla „młodego pokolenia”.

Przejdź do dokumentacji interaktywnej „Mikroprzedsiębiorstwo”

Ćwiczenia alternatywne

RJmhxgk9AanyR
Ćwiczenie 1
Otwierasz kwiaciarnię na nowym osiedlu, które zamieszkiwane jest głównie przez młode osoby i rodziny z małymi dziećmi. Przeprowadzasz analizę SWOT, czyli wskazujesz mocne i słabe strony tego przedsiębiorstwa, a także jego potencjalne szanse i zagrożenia. Mocne strony (S) Możliwe odpowiedzi: 1. - uruchomienie tzw. poczty kwiatowej – przyjmowanie zleceń telefonicznie i dostarczanie kwiatów pod wskazany adres, 2. doświadczenie właściciela w zawodzie florysty, 3. jedyna kwiaciarnia na osiedlu, 4. - brak konkurencyjnego podmiotu w najbliższej okolicy,, 5. wysoka inflacja, 6. liczne kontakty z dostawcami kwiatów ciętych i doniczkowych, 7. właściciel uczestniczy w licznych szkoleniach dotyczących najnowszych trendów w tworzeniu bukietów, doboru kwiatów itp., 8. młodzi ludzie stanowiący większość mieszkańców osiedla mogą korzystać z poczt kwiatowych (dostępnych online), 9. - możliwość rozszerzenia oferty o nowe usługi np. strojenie samochodów na wesela lub sal na przyjęcia – wesela, chrzciny, komunie (młodzi ludzie stanowią większość mieszkańców osiedla), 10. konieczność zdobycia pierwszych klientów i zbudowania pozytywnej opinii, 11. małe zasoby finansowe – ograniczony budżet właściciela, 12. krótka trwałość kwiatów ciętych, 13. dobra lokalizacja – w samym centrum osiedla,, 14. bardzo krótka trwałość kwiatów co może powodować spore straty, 15. niekorzystna polityka państwa np. wzrost podatków dla przedsiębiorstw, 16. możliwość pojawienia się konkurencji, 17. duży koszt wynajmu lokalu,, 18. brak nakładów finansowych na reklamę, 19. wzrost cen surowców na rynku (wpływa na wzrost kosztów dostaw czy samych produktów), 20. zmieniające się upodobania klientów (młodzi ludzie często zmieniają zdanie), 21. rozwijające się nowe osiedle - wzrost liczby mieszkańców, 22. własny środek transportu – możliwość samodzielnego zaopatrywania się w produkty na giełdzie kwiatowej, 23. częste, bardzo wczesne wyjazdy na giełdę kwiatową, 24. duży / szeroki wybór wielu gatunków kwiatów ciętych i doniczkowych Słabe strony (W) Możliwe odpowiedzi: 1. - uruchomienie tzw. poczty kwiatowej – przyjmowanie zleceń telefonicznie i dostarczanie kwiatów pod wskazany adres, 2. doświadczenie właściciela w zawodzie florysty, 3. jedyna kwiaciarnia na osiedlu, 4. - brak konkurencyjnego podmiotu w najbliższej okolicy,, 5. wysoka inflacja, 6. liczne kontakty z dostawcami kwiatów ciętych i doniczkowych, 7. właściciel uczestniczy w licznych szkoleniach dotyczących najnowszych trendów w tworzeniu bukietów, doboru kwiatów itp., 8. młodzi ludzie stanowiący większość mieszkańców osiedla mogą korzystać z poczt kwiatowych (dostępnych online), 9. - możliwość rozszerzenia oferty o nowe usługi np. strojenie samochodów na wesela lub sal na przyjęcia – wesela, chrzciny, komunie (młodzi ludzie stanowią większość mieszkańców osiedla), 10. konieczność zdobycia pierwszych klientów i zbudowania pozytywnej opinii, 11. małe zasoby finansowe – ograniczony budżet właściciela, 12. krótka trwałość kwiatów ciętych, 13. dobra lokalizacja – w samym centrum osiedla,, 14. bardzo krótka trwałość kwiatów co może powodować spore straty, 15. niekorzystna polityka państwa np. wzrost podatków dla przedsiębiorstw, 16. możliwość pojawienia się konkurencji, 17. duży koszt wynajmu lokalu,, 18. brak nakładów finansowych na reklamę, 19. wzrost cen surowców na rynku (wpływa na wzrost kosztów dostaw czy samych produktów), 20. zmieniające się upodobania klientów (młodzi ludzie często zmieniają zdanie), 21. rozwijające się nowe osiedle - wzrost liczby mieszkańców, 22. własny środek transportu – możliwość samodzielnego zaopatrywania się w produkty na giełdzie kwiatowej, 23. częste, bardzo wczesne wyjazdy na giełdę kwiatową, 24. duży / szeroki wybór wielu gatunków kwiatów ciętych i doniczkowych Szanse (O) Możliwe odpowiedzi: 1. - uruchomienie tzw. poczty kwiatowej – przyjmowanie zleceń telefonicznie i dostarczanie kwiatów pod wskazany adres, 2. doświadczenie właściciela w zawodzie florysty, 3. jedyna kwiaciarnia na osiedlu, 4. - brak konkurencyjnego podmiotu w najbliższej okolicy,, 5. wysoka inflacja, 6. liczne kontakty z dostawcami kwiatów ciętych i doniczkowych, 7. właściciel uczestniczy w licznych szkoleniach dotyczących najnowszych trendów w tworzeniu bukietów, doboru kwiatów itp., 8. młodzi ludzie stanowiący większość mieszkańców osiedla mogą korzystać z poczt kwiatowych (dostępnych online), 9. - możliwość rozszerzenia oferty o nowe usługi np. strojenie samochodów na wesela lub sal na przyjęcia – wesela, chrzciny, komunie (młodzi ludzie stanowią większość mieszkańców osiedla), 10. konieczność zdobycia pierwszych klientów i zbudowania pozytywnej opinii, 11. małe zasoby finansowe – ograniczony budżet właściciela, 12. krótka trwałość kwiatów ciętych, 13. dobra lokalizacja – w samym centrum osiedla,, 14. bardzo krótka trwałość kwiatów co może powodować spore straty, 15. niekorzystna polityka państwa np. wzrost podatków dla przedsiębiorstw, 16. możliwość pojawienia się konkurencji, 17. duży koszt wynajmu lokalu,, 18. brak nakładów finansowych na reklamę, 19. wzrost cen surowców na rynku (wpływa na wzrost kosztów dostaw czy samych produktów), 20. zmieniające się upodobania klientów (młodzi ludzie często zmieniają zdanie), 21. rozwijające się nowe osiedle - wzrost liczby mieszkańców, 22. własny środek transportu – możliwość samodzielnego zaopatrywania się w produkty na giełdzie kwiatowej, 23. częste, bardzo wczesne wyjazdy na giełdę kwiatową, 24. duży / szeroki wybór wielu gatunków kwiatów ciętych i doniczkowych Zagrożenia (T) Możliwe odpowiedzi: 1. - uruchomienie tzw. poczty kwiatowej – przyjmowanie zleceń telefonicznie i dostarczanie kwiatów pod wskazany adres, 2. doświadczenie właściciela w zawodzie florysty, 3. jedyna kwiaciarnia na osiedlu, 4. - brak konkurencyjnego podmiotu w najbliższej okolicy,, 5. wysoka inflacja, 6. liczne kontakty z dostawcami kwiatów ciętych i doniczkowych, 7. właściciel uczestniczy w licznych szkoleniach dotyczących najnowszych trendów w tworzeniu bukietów, doboru kwiatów itp., 8. młodzi ludzie stanowiący większość mieszkańców osiedla mogą korzystać z poczt kwiatowych (dostępnych online), 9. - możliwość rozszerzenia oferty o nowe usługi np. strojenie samochodów na wesela lub sal na przyjęcia – wesela, chrzciny, komunie (młodzi ludzie stanowią większość mieszkańców osiedla), 10. konieczność zdobycia pierwszych klientów i zbudowania pozytywnej opinii, 11. małe zasoby finansowe – ograniczony budżet właściciela, 12. krótka trwałość kwiatów ciętych, 13. dobra lokalizacja – w samym centrum osiedla,, 14. bardzo krótka trwałość kwiatów co może powodować spore straty, 15. niekorzystna polityka państwa np. wzrost podatków dla przedsiębiorstw, 16. możliwość pojawienia się konkurencji, 17. duży koszt wynajmu lokalu,, 18. brak nakładów finansowych na reklamę, 19. wzrost cen surowców na rynku (wpływa na wzrost kosztów dostaw czy samych produktów), 20. zmieniające się upodobania klientów (młodzi ludzie często zmieniają zdanie), 21. rozwijające się nowe osiedle - wzrost liczby mieszkańców, 22. własny środek transportu – możliwość samodzielnego zaopatrywania się w produkty na giełdzie kwiatowej, 23. częste, bardzo wczesne wyjazdy na giełdę kwiatową, 24. duży / szeroki wybór wielu gatunków kwiatów ciętych i doniczkowych
R1Ja8LAqrGVYq
Ćwiczenie 2
Łączenie par. Przedsiębiorstwa handlowe posiada bardzo dobrą lokalizację – centrum dużego, nowego osiedla. Właściciel przedsiębiorstwa ma duże doświadczenie w handlu i w dziedzinie, którą się zajmuje (np. florystyka, zabawki, gadżety personalizowane). Jest to jedyne przedsiębiorstwo działające w tej branży na tym osiedlu. Przedsiębiorca po uruchomieniu działalności i wyposażeniu sklepu nie posiada już zbyt wielu wolnych środków finansowych, dlatego forma reklama na razie ograniczona jest do minimum – ozdobna witryna sklepowa, ulotki rozwieszane na osiedlu. Korzystnym jest fakt, iż jako jedyne przedsiębiorstwo na osiedlu nie posiada w chwili obecnej na tym rynku konkurencji. Przedsiębiorca ma dobre kontakty z licznymi dostawcami towarów. Na rynku jest duży wybór wśród różnych dostawców, oferujących podobne warunki dostaw. Przedsiębiorca jest też w stanie samodzielnie odbierać towary od producentów, gdyż posiada doskonałą znajomość rynku i własny środek transportu. Samodzielne obsługiwanie dostaw towarów wydłużyło by jednak jego godziny pracy lub stało się koniecznością zatrudnienia dodatkowego pracownika. Osiedle jest zamieszkałe przez osoby młode, które osiągają raczej wysokie dochody – praca na pełny etat, a nawet kilka etatów. Osiedle to stale się rozwija – powiększane są zasoby mieszkaniowe, zwiększa się liczba mieszkańców, również dzieci. Społeczeństwo to charakteryzuje się dużą podatnością na reklamę, lubi wszelkie nowości pojawiające się na rynku, szybką obsługę / szybkie zakupy, wysokiej jakości produkty, a często również personalizowane oferty. Osoby młode ponadto, często dokonują zakupów w dużych sieciach handlowych lub przez Internet (dlatego istnieje łatwy sposób zaspokojenia tej samej potrzeby), raczej rzadko korzystają z małych osiedlowych punktów sprzedaży – głównie w celu pozyskania świeżych produktów żywnościowych.

Rozważając powyższą sytuację, przeprowadź analizę 5 Sił Portera dla przedsiębiorstwa handlowego działającego na takim rynku..
RW8SjyRz6Ga1z
Ćwiczenie 3
Zwracając uwagę na zakres działalności Twojego przedsiębiorstwa - sklep internetowego z zabawkami - wskaż poprawne PKD. Możliwe odpowiedzi: 1. PKD 47.79.Z - sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach., 2. PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet oraz PKD 47.65.Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 3. PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach, 4. PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
RNYZyQB9tdQ8h
Ćwiczenie 4
Zaznacz prawidłową odpowiedź. W jakim terminie należy zgłosić zatrudnianych pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych? Możliwe odpowiedzi: 1. 5 dni od dnia zatrudnienia, 2. 7 dni od dnia zatrudnienia, 3. 15 dni od dnia zatrudnienia, 4. 30 dni od dnia zatrudnienia.
R1SgdOpOAmrIJ
Ćwiczenie 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź. Gdzie należy zgłosić założenie jednoosobowej działalności gospodarczej? Możliwe odpowiedzi: 1. do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 2. do Krajowego Rejestru Sądowego, 3. do Głównego Urzędu Statystycznego, 4. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
R1ak7lRdvqRaO
Ćwiczenie 6
Zaznacz prawidłową odpowiedź.

Prowadzisz stacjonarny sklep z personalizowanymi gadżetami. W ostatnim czasie uruchomiono w okolicy konkurencyjny sklep z gadżetami i personalizowanymi prezentami – to kolejny punkt handlowy znanej w całym kraju sieci sklepów. Oferuje szeroki asortyment produktów, ma rozpoznawalną markę, ale sprzedaje produkty w wyższych cenach niż Ty. Mimo wszystko obawiasz się, że klienci, których zdążyłeś do siebie przekonać, zaczną robić zakupy u konkurenta. Co zrobisz, żeby temu zapobiec? Jakie działania podejmiesz, żeby utrzymać lub wzmocnić swoją pozycję na rynku?
Możliwe odpowiedzi: 1. obniżysz ceny w swoim sklepie, licząc na to, że gdy ceny produktów oferowanych przez ciebie będą dużo niższe niż u konkurenta, klienci zostaną z Tobą, 2. nic nie będziesz robił. Liczysz na to, że Twój sklep wybroni się sam. Nie masz w swojej ofercie tak szerokiego asortymentu jak nowy sklep, ale sprzedajesz produkty w niższych cenach. Masz nadzieję, że klienci, którzy robili dotąd zakupy w Twoim sklepie będą robić to nadal, 3. wprowadzisz program lojalnościowy (polegający na zbieraniu punktów, które da się zamienić na rabat lub bon do Twojego sklepu) i wypromujesz produkt, którego konkurencja nie ma w swojej ofercie. Będą to koszulki z nadrukami zdjęć lub obrazków (np. namalowanych przez dzieci). Chcesz wykorzystać fakt, że zostało kilka tygodni do dnia matki, a w kolejnym miesiącu obchodzony jest dzień ojca. Zamierzasz zareklamować koszulki, jako świetny prezent na te okazje. Produkt powinien spodobać się Twoim klientom, ponieważ prowadzisz swój sklep w lokalizacji, w której młodzi rodzice stanowią duży odsetek mieszkańców
Rz8ewdXkz3pzV
Ćwiczenie 7
Wybierz prawidłową odpowiedź.

Kwiaciarnia, która została otwarta na osiedlu zamieszkującym głównie przez osoby starsze, chce do nich dotrzeć ze swoimi produktami. Które rozwiązanie marketingowe wybierzesz jako jej właściciel?
Możliwe odpowiedzi: 1. Marketing w Internecie, outreach marketing – blogi influencerów, pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych., 2. Organizowanie eventów marketingowych / imprez plenerowych prezentujących firmę., 3. Reklama telewizyjna, radiowa, w prasie.

Powiązane ćwiczenia