Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Podejmowanie działalności handlowej

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych – technik handlowiec 522305

bg‑cyan

Słownik pojęć dla e‑materiału

1
Wskazówki do korzystania ze słownika pojęć

Słownik zawiera pojęcia występujące w e‑materiale”HAN.02.2 Podejmowanie działalności handlowej” wraz z ich definicjami. Hasła uporządkowane są alfabetycznie, a pod definicjami znajdują się hiperłącza odnoszące do materiałów multimedialnych, w których zostały wykorzystane.

W górnej części słownika znajduje się pole do filtracji pojęć. Aby odnaleźć jakieś pojęcie, należy je wpisać w polu filtracji. Po wpisaniu widoczne będzie tylko to pojęcie wraz z definicją. Aby wrócić do listy wszystkich pojęć, należy kliknąć krzyżyk w prawej części pola filtracji.

1
asortyment
asortyment

(fr. assortiment – zestaw, dobór) zestawienie typów i gatunków produktów wytwarzanych przez różne zakłady przemysłowe albo pogrupowany zestaw produktów, które są proponowane do sprzedaży przez różnego rodzaju sklepy, zakłady lub pośredników handlowych

asortymentacja
asortymentacja

ogół decyzji i czynności związanych z doborem asortymentu danej jednostki handlowejjednostka handlowajednostki handlowej

badania marketingowe
badania marketingowe

celowo prowadzone działania obejmujące gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji potrzebnych do podejmowania decyzji marketingowych (np. zorganizowanie kampanii reklamowej, promocji, obniżek cenowych); ich celem jest ustalenie istoty zjawisk i procesów rynkowych, które są określone ilościowo, oraz zjawisk, które informują o motywach działania odbiorców na rynku

B2B (business to business)
B2B (business to business)

ang. business to business rodzaj biznesu polegający na wzajemnej relacji, np. sprzedaży odbywającej się między dwiema firmami; w modelu B2B sprzedajemy produkty lub realizujemy usługi dla innych firm

B2C (business to customer)
B2C (business to customer)

rodzaj biznesu polegający na wzajemnej relacji pomiędzy sprzedawcą (firmą) a klientem indywidualnym; w tej relacji najważniejsze jest tworzenie jak najlepszych stosunków ze stałymi klientami; B2C jest najczęściej stosowany w sprzedaży internetowej

budżet
budżet

następstwo prognozowania i planowania działań przedsiębiorstwa; stanowi plan działań wraz z zabezpieczeniem odpowiedniej wysokości środków na jego realizację; to zestawienie wpływów i wydatków pieniężnych pojedynczej osoby, firmy, samorządu, państwa dotyczące pewnego okresu i podlegające stopniowemu uszczegóławianiu

cele długofalowe (długookresowe)
cele długofalowe (długookresowe)

cele obejmujące kilka lat; w takim planowaniu określa się cele nadrzędne dla jednostki, grupy lub całej organizacji

cele krótkofalowe (krótkookresowe)
cele krótkofalowe (krótkookresowe)

cele obejmujące krótkie przedziały czasowe, np. kilka miesięcy; cele te są realizowane na bieżąco

cele operacyjne
cele operacyjne

cele, które są wyznaczane na najniższym szczeblu w organizacji; służą do  wykonywania określonych działań, zadań i przedsięwzięć

controlling
controlling

system wspierania biznesu w procesach związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem; obejmuje aspekty związane zarówno z zarządzaniem strategicznym, a więc ukierunkowanym raczej na realizację celów długofalowych, jak i operacyjnym, skupionym przede wszystkim na celach krótkoterminowych

Digital Out‑Of‑Home (DOOH) advertising
Digital Out‑Of‑Home (DOOH) advertising

wizualna elektroniczna komunikacja; jej celem jest dostarczanie przekazu reklamy lub informacji do konkretnych miejsc i w określonych porach

e‑commerce
e‑commerce

(ang. electronic commerce – handel elektroniczny, w skrócie e‑handel) obejmuje bankowość elektroniczną, portale aukcyjne, market place i wiele innych form handlu elektronicznego oraz wszelkie niezbędne elementy towarzyszące zawieraniu transakcji handlowej na odległość, czyli zarówno reklama, sprzedaż, płatność i dostawa (często drogą pocztową)

identyfikacja wizualna
identyfikacja wizualna

(ang. corporate identity lub visual indentity) podstawowy sposób kreowania wizerunku firmy na rynku; określa całość działań i znaków (np.  logo, kolorystyka, wygląd strony internetowej) używanych po to, by stworzyć spójną identyfikację rynkową i wyróżnić się spośród innych marek

informacje pierwotne (bezpośrednie)
informacje pierwotne (bezpośrednie)

pierwotne (oryginalne) źródło danych, opracowanych i gromadzonych specjalnie w określonym celu; są to informacje zbierane w celu rozwiązania danego problemu, np. raporty finansowe

informacje wtórne (pośrednie)
informacje wtórne (pośrednie)

dane, które zostały już wcześniej zgromadzone w przedsiębiorstwie lub poza nim, jednakże były zbierane w zupełnie innych celach; to informacje przetworzone, nadające się do rozwiązania innego problemu;  materiały spoza przedsiębiorstwa, z których czerpie się informacje wtórne, to np. dane publikowane przez GUS

jednostka handlowa
jednostka handlowa

dowolna jednostka, produkt, usługa, co do której istnieje potrzeba wyceny, zamawiania czy też fakturowania w celach handlowych na jakimkolwiek etapie łańcucha dostaw

konkurencja
konkurencja

dążenie każdego z licznych podmiotów gospodarczych do osiągnięcia przewagi w rynku zbytu; proces, w którym podmioty rynkowe konkurują ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych, poprzez przedstawianie korzystniejszej od innych podmiotów oferty rynkowej dla zrealizowania swoich interesów

lejek sprzedażowy
lejek sprzedażowy

proces sprzedaży podzielony na kilka etapów, w którym na każdym następnym zostaje mniej potencjalnych kupujących (ale bardziej wyselekcjonowanych i z większym prawdopodobieństwem zakupu), przez co przypomina kształt lejka

mikroprzedsiębiorstwo
mikroprzedsiębiorstwo

to niewielka firma, która zapewnia pracę jedynie właścicielowi firmy lub ewentualnie jego rodzinie; zgodnie z art. 104 polskiej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorca to podmiot, który w jednym z dwóch lat obrotowych firmy zatrudniał mniej niż 10 osób oraz roczny zsumowany obrót jego przedsiębiorstwa nie przekracza 2 milionów euro

model pięciu sił Portera
model pięciu sił Portera

jedna z metod analizy strategicznej przedsiębiorstwa; polega na weryfikacji atrakcyjności sektora i badaniu jego struktury; wykorzystuje się ją, by lepiej poznać otoczenie bliższe przedsiębiorstwa, a przede wszystkim ocenić siłę konkurentów w analizowanym sektorze; obejmuje pięć grup podmiotów: konkurentów, dostawców, nabywców, substytuty (zamienniki), nowych konkurentów wchodzących na rynek

plan sprzedaży
plan sprzedaży

narzędzie służące do wyznaczania celów sprzedaży oraz opracowywania strategii i planów działania w celu ich osiągnięcia; wymienia również narzędzia i zasoby niezbędne do ich realizacji, wydatki oraz wymagania klientów

point of sale (POS)
point of sale (POS)

grupa nośników reklamowych stosowana bezpośrednio w punkcie sprzedaży (np. w sklepie), takich jak: stojaki i displaye (małe, tekturowe stojaki z podporą), owijki (forma reklamy artykułów wystawionych do sprzedaży na paletach, stosowana np. w marketach), ekspozytory czy ulotki

popyt
popyt

istniejące zapotrzebowanie na dane dobro na rynku; to ilość danego produktu, którą nabywcy są skłonni kupić po danej cenie i w danym czasie; zgodnie z prawem popytu, gdy mamy takie same warunki gospodarcze, to jeśli cena będzie rosła, spadać będzie popyt na konkretne dobro, jeśli cena spadnie, zwiększy się popyt

podaż
podaż

zaoferowana do sprzedaży ilość danego dobra; to ilość towaru, którą sprzedawcy są w stanie zaoferować na rynku w danym czasie; jeśli cena jest wysoka, następuje wzrost podaży, gdy cena się obniża, zmniejsza się podaż

reklama zewnętrzna
reklama zewnętrzna

(ang. outdoor advertising lub out‑of‑home advertising) reklama umieszczana poza miejscem zamieszkania konsumenta; jej zadaniem jest dotarcie do konsumentów, kiedy są oni poza domem; jedna z form reklamy zewnętrznej, wykorzystująca digital signage nazywa się digital out‑of‑home (DOOH) advertising

segmentacja rynku
segmentacja rynku

proces, w którym zmierza się do wyodrębnienia segmentów rynku, czyli jego podziału na możliwie jednolite grupy nabywców, z punktu widzenia reakcji konsumentów; grupowanie nabywców w określony sposób; wyodrębnienie jednorodnych kategorii nabywców według przyjętych kryteriów

sektor
sektor

grupa firm, które wytwarzają podobne produkty lub oferują podobne usługi na tym samym rynku, np. w obrębie jednego miasta; przestrzeń, w której konkuruje się z innymi firmami, sprzedając dany produkt na danym rynku, również w handlu internetowym

search engine marketing (SEM)
search engine marketing (SEM)

reklama w wyszukiwarkach internetowych (np. poprzez linki sponsorowane lub SEO)

SWOT
SWOT

akronim angielskich słów: strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia); analiza SWOT to analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń przedsiębiorstw; analizę SWOT wykorzystuje się również przy planowaniu nowych przedsięwzięć (projektów); w efekcie analizy otrzymuje się cztery niezależne listy czynników, tj.: mocnych stron organizacji (które należy wzmacniać), słabych stron (które trzeba niwelować), szans (które należy wykorzystywać), oraz zagrożeń (których należy unikać); analiza pomaga zidentyfikować kluczowe obszary i podjąć decyzję np. co do wykorzystania szans rynkowych i zapobieganiu zagrożeniom