Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Wewnętrzne i zewnętrzne akty prawne w administracji

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji – technik administracji 334306

bg‑azure

Interaktywne materiały sprawdzające

1
Informacja o interaktywnych materiałach sprawdzających

Ćwiczenia w interaktywnych materiałach sprawdzających są pogrupowane tematycznie. Znajdują się one w określonych zakładkach, które odpowiadają zagadnieniom poruszanym w multimediach. Po kliknięciu na dany temat zakładka rozwinie się i wyświetli się zadanie.

Pod każdym materiałem multimedialnym znajduje się przycisk z powiązanymi ćwiczeniami/powiązanym ćwiczeniem. Aby przejść do takiego ćwiczenia, należy kliknąć dymek z nazwą kategorii i rodzajem ćwiczenia. Otworzy się wtedy osobna karta w przeglądarce z ćwiczeniem lub ćwiczeniami.

RZAtobPZOP84C
Widok przykładowego przycisku powiązanych ćwiczeń
Źródło: Eduexpert Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1. Akty prawneDHrwde8ET
RQygoqBsE6HjO2
Łączenie par. Określ, czy podane definicje są prawdziwe czy fałszywe.. Akt administracyjny to orzeczenie organu administracyjnego dotyczące zwykle konkretnej osoby lub sprawy.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Akty deklaratoryjne – to akty, które tworzą nowe albo zmieniają istniejące stosunki prawne.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Akt zewnętrzny to akt, którego adresatem są organy administracyjne.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Norma prawna składa się z trzech elementów.. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
R1F5q4e0J1FdA2
Określ, jaki to rodzaj aktu. Zarządzenie premiera do wojewody to akt 1. wewnętrzny, 2. związany, 3. zewnętrzny, 4. konstytutywny.
Wydanie paszportu to akt1. wewnętrzny, 2. związany, 3. zewnętrzny, 4. konstytutywny.
Decyzja o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości to akt 1. wewnętrzny, 2. związany, 3. zewnętrzny, 4. konstytutywny.
Koncesja na sprzedaż alkoholu akt 1. wewnętrzny, 2. związany, 3. zewnętrzny, 4. konstytutywny.
R11iGWO21fC3T3
Uzupełnij luki w zdaniach, wpisując prawidłowe określenia. Tu uzupełnij to część normy prawnej sformułowana jako cecha określonych osób bądź jako okoliczności, w jakiej znalazł się człowiek. Tu uzupełnij określa konsekwencje, jakie poniesie adresat normy prawnej. Norma prawna reguluje Tu uzupełnij między podmiotami. Stosunek prawny Tu uzupełnij określa, do czego jedna ze stron jest uprawniona, a druga zobowiązana. Akty prawne administracyjne ze względu na treść dzielimy na akta Tu uzupełnij i akta Tu uzupełnij. Tu uzupełnij to orzeczenie organu administracyjnego dotyczące zazwyczaj konkretnej sprawy lub osoby. Akty głównie kierownictwa wewnętrznego to akty Tu uzupełnij, natomiast akty kierowane do adresatów spoza aparatu administracyjnego – w głównej mierze decyzje administracyjne – to rodzaj aktów Tu uzupełnij. Określ, jakie to elementy normy prawnej. Art. 144. § 1 kodeksu karnego – Kto, będąc powołanym do pełnienia czynnej służby wojskowej Tu uzupełnij, nie zgłasza się do odbywania tej służby w określonym terminie i miejscu Tu uzupełnij, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 Tu uzupełnij. Źródła prawa definiujemy jako akty Tu uzupełnij stanowione przez upoważnione organy państwowe jak również organy samorządów Tu uzupełnij. Wydanie aktów Tu uzupełnij są ściśle uregulowane przez prawo natomiast przy aktach Tu uzupełnij organ wydający ma pewną swobodę w zakresie rozstrzygnięcia i treści aktu.
2. Akty normatywneDsaVLapi8
ReQVpR8yzUPow1
Wskaż poniżej akt normatywny, uchwalany przez Sejm i zatwierdzany przez Senat, wymagający podpisu Prezydenta. Możliwe odpowiedzi: 1. Ustawa, 2. Rozporządzenie, 3. Zarządzenie, 4. Uchwała
RH6oXnRDaeCaR2
Dopasuj podmiot stanowiący do rodzaju aktu normatywnego. Sejm i Senat Możliwe odpowiedzi: 1. podpisywanie ustaw, rozporządzenia, 2. konstytucja, ustawy, 3. rozporządzenia, uchwały Prezydent Możliwe odpowiedzi: 1. podpisywanie ustaw, rozporządzenia, 2. konstytucja, ustawy, 3. rozporządzenia, uchwały Rada Ministrów Możliwe odpowiedzi: 1. podpisywanie ustaw, rozporządzenia, 2. konstytucja, ustawy, 3. rozporządzenia, uchwały
3. Elementy normy prawnejDsaVLapi8
R1RSjd1d0idXV1
Znajdź błędy w określonych elementach normy prawnej. Zaznacz czerwonym kolorem błędnie opisaną część normy prawnej. Poprawną opisaną część zaznacz kolorem zielonym. Art. 88. § 1 kodeksu postępowania administracyjnego „Kto, będąc obowiązany do osobistego stawienia się (...), mimo prawidłowego wezwania nie stawił się bez uzasadnionej przyczyny jako świadek lub biegły albo bezzasadnie odmówił złożenia zeznania, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin albo udziału w innej czynności urzędowej, może być ukarany przez organ przeprowadzający dowód grzywną do 50 zł, a w razie ponownego niezastosowania się do wezwania – grzywną do 200 zł.(...) Hipoteza: nie stawił się bez uzasadnionej przyczyny jako świadek lub biegły albo bezzasadnie odmówił złożenia zeznania, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin albo udziału w innej czynności urzędowej Dyspozycja: Kto, będąc obowiązany do osobistego stawienia się (...), mimo prawidłowego wezwania Sankcja: może być ukarany przez organ przeprowadzający dowód grzywną do 50 zł, a w razie ponownego niezastosowania się do wezwania – grzywną do 200 zł.
R1IvhIhwT1So01
Znajdź błędy w określonych elementach normy prawnej. Zaznacz błędnie opisane części norm prawnych.

Art. 88. § 1 kodeksu postępowania administracyjnego
„Kto, będąc obowiązany do osobistego stawienia się (...), mimo prawidłowego wezwania nie stawił się bez uzasadnionej przyczyny jako świadek lub biegły albo bezzasadnie odmówił złożenia zeznania, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin albo udziału w innej czynności urzędowej, może być ukarany przez organ przeprowadzający dowód grzywną do 50 zł, a w razie ponownego niezastosowania się do wezwania – grzywną do 200 zł.(...)
Możliwe odpowiedzi: 1. Hipoteza: nie stawił się bez uzasadnionej przyczyny jako świadek lub biegły albo bezzasadnie odmówił złożenia zeznania, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin albo udziału w innej czynności urzędowej, 2. Dyspozycja: Kto, będąc obowiązany do osobistego stawienia się (...), mimo prawidłowego wezwania, 3. Sankcja: może być ukarany przez organ przeprowadzający dowód grzywną do 50 zł, a w razie ponownego niezastosowania się do wezwania – grzywną do 200 zł.
R1Eue2WO5vXKu1
W podanym przykładzie normy zaznacz odpowiednim kolorem jej elementy. art. 96 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – "Kto wbrew obowiązkowi roszczenia się o małoletniego poniżej 15 lat albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
R1Orj5RkRpg8H2
W podanym przykładzie normy dopasuj jej części do odpowiednich nazw. Możliwe odpowiedzi: 1. , 2. Możliwe odpowiedzi: 1. , 2.
RRqjywy067WFU3
Na podstawie poniższych cytatów określ, jakie części normy prawnej przedstawiają. Obok każdego fragmentów wpisz nazwę tej części. „naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie np. HIV”Tu uzupełnij „Kto biorąc udział w bójce” Tu uzupełnij Podlega karze pozbawienia wolności” Tu uzupełnij „Prowadząc pojazd” Tu uzupełnij „nie udziela pomocy niezwłocznie ofierze wypadku” Tu uzupełnij
RZExwwpoRx23g2
Dopasuj rodzaje norm prawnych do ich przykładów. Norma zakazu Możliwe odpowiedzi: 1. Art. 577 § 2 Kodeksu cywilnego „ jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi 1 rok, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupiona”, 2. Art.95§ 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „ dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo”, 3. Art. 178 § 1 Kodeksu Pracy „ Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce zamieszkania” Norma upoważniająca Możliwe odpowiedzi: 1. Art. 577 § 2 Kodeksu cywilnego „ jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi 1 rok, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupiona”, 2. Art.95§ 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „ dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo”, 3. Art. 178 § 1 Kodeksu Pracy „ Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce zamieszkania” Norma nakazu Możliwe odpowiedzi: 1. Art. 577 § 2 Kodeksu cywilnego „ jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, termin wynosi 1 rok, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupiona”, 2. Art.95§ 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „ dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo”, 3. Art. 178 § 1 Kodeksu Pracy „ Kobiety w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce zamieszkania”
4. Stosunek prawnyDsaVLapi8
Rnj8TaxjGDaBZ1
Uzupełnij zdanie. Stosunek prawny określa, do czego Tu uzupełnij jest Tu uzupełnij i Tu uzupełnij.
5. Test samosprawdzającyDzgusVyWg
191080Gratulacje!Sprawdź,które odpowiedzi są nieprawidłowe i spróbuj jeszcze raz.
Test

Liczba pytań:
19
Limit czasu:
10 min
Twój ostatni wynik:
-