Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Wewnętrzne i zewnętrzne akty prawne w administracji

EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji – technik administracji 334306

bg‑azure

Wewnętrzne akty prawne w administracji

DOKUMENTACJA INTERAKTYWNA

R1Tw6VV5sSdwV1
Dokumentacja interaktywna: „Wewnętrzne akty prawne w administracji”
Źródło: Eduexpert sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RBShYMlx71If4

Przykłady wewnętrznych aktów prawnych w administracji
Plik ZIP o rozmiarze 486.59 KB w języku polskim
Alternatywa WCAG dla dokumentów do uzupełnienia

Ćwiczenie 1.

Zapoznaj się z przykładem zarządzenia w sprawie nadania statutu jednostce podległej, a następnie uzupełnij dokument.

Przykład

ZARZĄDZENIE NR 223

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Dokument do wypełnienia

RVNVHHevSXR6U
ZARZĄDZENIE NR 223
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 listopada 2020 r.

1. uchwala, 2. zostaje wprowadzone, 3. W oparciu o treść, 4. zarządza się, 5. załącznik do zarządzenia, 6. w sprawie, 7. wchodzi w życie, 8. postanawia, 9. dodatek do zarządzenia, 10. dotyczące, 11. Na podstawie, 12. W nawiązaniu do, 13. aneks do zarządzenia, 14. zaczyna obowiązywać, 15. na temat nadania statutu Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii

1. uchwala, 2. zostaje wprowadzone, 3. W oparciu o treść, 4. zarządza się, 5. załącznik do zarządzenia, 6. w sprawie, 7. wchodzi w życie, 8. postanawia, 9. dodatek do zarządzenia, 10. dotyczące, 11. Na podstawie, 12. W nawiązaniu do, 13. aneks do zarządzenia, 14. zaczyna obowiązywać, 15. na temat art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) 1. uchwala, 2. zostaje wprowadzone, 3. W oparciu o treść, 4. zarządza się, 5. załącznik do zarządzenia, 6. w sprawie, 7. wchodzi w życie, 8. postanawia, 9. dodatek do zarządzenia, 10. dotyczące, 11. Na podstawie, 12. W nawiązaniu do, 13. aneks do zarządzenia, 14. zaczyna obowiązywać, 15. na temat, co następuje:

§ 1

Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii nadaje się statut, stanowiący 1. uchwala, 2. zostaje wprowadzone, 3. W oparciu o treść, 4. zarządza się, 5. załącznik do zarządzenia, 6. w sprawie, 7. wchodzi w życie, 8. postanawia, 9. dodatek do zarządzenia, 10. dotyczące, 11. Na podstawie, 12. W nawiązaniu do, 13. aneks do zarządzenia, 14. zaczyna obowiązywać, 15. na temat.

§ 2

Zarządzenie 1. uchwala, 2. zostaje wprowadzone, 3. W oparciu o treść, 4. zarządza się, 5. załącznik do zarządzenia, 6. w sprawie, 7. wchodzi w życie, 8. postanawia, 9. dodatek do zarządzenia, 10. dotyczące, 11. Na podstawie, 12. W nawiązaniu do, 13. aneks do zarządzenia, 14. zaczyna obowiązywać, 15. na temat z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Ćwiczenie 2.

Zapoznaj się z przykładem zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego, a następnie uzupełnij dokument.

Przykład

Zarządzenie nr  20/2013

Wójta Gminy Mysłakowice

z dnia 12 kwietnia 2013 roku

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Mysłakowice

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn zm.), Wójt Gminy Mysłakowice zarządza, co następuje:

§ 1. 

Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędowi Gminy w Mysłakowicach,

stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 

Tracą moc: zarządzenie nr 233/2004 z dnia 9.11.2004 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy, zarządzenie nr 210/2004  z dnia 23.08.2004 r. i zarządzenie nr 254/2005 z dnia 15.02.2005 r., zarządzenie nr 19/2007 z dnia 14 marca 2007 r., zarządzenie nr 61/2007 z dnia 14.09.2007 r., zarządzenie nr 77/2011 z dnia 30.11.2011 r., zarządzenie nr 9/2008 z dnia 14.02.2008 r. 

§ 3. 

1. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

2. Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu do zapoznania

podległych im pracowników z treścią Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  1 maja 2013 roku

Wójt Gminy 

Zdzisław Pietrowski

Dokument do wypełnienia

RAt2rLa2u96HJ
Zarządzenie nr 20/2020
Wójta Gminy Mysłakowice
z dnia 20 lutego 2020 roku

w sprawie 1. następnym po dniu wydania, 2. wycofania, 3. #kierowników komórek organizacyjnych, 4. zmiany, 5. podpisania, 6. Władze Gminy, 7. #wydania, 8. #Sekretarzowi Gminy, 9. władzom Gminy, 10. #nadania, 11. Sekretarza Gminy, 12. kierownikom poszczególnych jednostek 1. następnym po dniu wydania, 2. wycofania, 3. #kierowników komórek organizacyjnych, 4. zmiany, 5. podpisania, 6. Władze Gminy, 7. #wydania, 8. #Sekretarzowi Gminy, 9. władzom Gminy, 10. #nadania, 11. Sekretarza Gminy, 12. kierownikom poszczególnych jednostek 1. następnym po dniu wydania, 2. wycofania, 3. #kierowników komórek organizacyjnych, 4. zmiany, 5. podpisania, 6. Władze Gminy, 7. #wydania, 8. #Sekretarzowi Gminy, 9. władzom Gminy, 10. #nadania, 11. Sekretarza Gminy, 12. kierownikom poszczególnych jednostek Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Mysłakowice

na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020.0.713)
zarządzam, co następuje
§ 1
Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędowi Gminy w Mysłakowicach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Tracą moc :
Zarządzenie nr 2o/2o!3 Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 1-2 kwietnia 2013 roku w sprawie nadania Regulamin u organizacyjnego U rzędowi Gminy Mysłakowice,
Zarządzenie nr 65/2013 Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 18 września 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2o/2o13 w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy Mysłakowice,
Zarządzenie nr 23/Ż01'4 Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 10 marca 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy Mysłakowice,
Zarządzenie nr 108/20L4 Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 08 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy Mysłakowice,
7arządzenie nr 121/2014 Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 3J. grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy Mysłakowice,
Zarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 1-5 stycznia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy Mysłakowice.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam 1. następnym po dniu wydania, 2. wycofania, 3. #kierowników komórek organizacyjnych, 4. zmiany, 5. podpisania, 6. Władze Gminy, 7. #wydania, 8. #Sekretarzowi Gminy, 9. władzom Gminy, 10. #nadania, 11. Sekretarza Gminy, 12. kierownikom poszczególnych jednostek 1. następnym po dniu wydania, 2. wycofania, 3. #kierowników komórek organizacyjnych, 4. zmiany, 5. podpisania, 6. Władze Gminy, 7. #wydania, 8. #Sekretarzowi Gminy, 9. władzom Gminy, 10. #nadania, 11. Sekretarza Gminy, 12. kierownikom poszczególnych jednostek 1. następnym po dniu wydania, 2. wycofania, 3. #kierowników komórek organizacyjnych, 4. zmiany, 5. podpisania, 6. Władze Gminy, 7. #wydania, 8. #Sekretarzowi Gminy, 9. władzom Gminy, 10. #nadania, 11. Sekretarza Gminy, 12. kierownikom poszczególnych jednostek.
Zobowiązuję 1. następnym po dniu wydania, 2. wycofania, 3. #kierowników komórek organizacyjnych, 4. zmiany, 5. podpisania, 6. Władze Gminy, 7. #wydania, 8. #Sekretarzowi Gminy, 9. władzom Gminy, 10. #nadania, 11. Sekretarza Gminy, 12. kierownikom poszczególnych jednostek 1. następnym po dniu wydania, 2. wycofania, 3. #kierowników komórek organizacyjnych, 4. zmiany, 5. podpisania, 6. Władze Gminy, 7. #wydania, 8. #Sekretarzowi Gminy, 9. władzom Gminy, 10. #nadania, 11. Sekretarza Gminy, 12. kierownikom poszczególnych jednostek 1. następnym po dniu wydania, 2. wycofania, 3. #kierowników komórek organizacyjnych, 4. zmiany, 5. podpisania, 6. Władze Gminy, 7. #wydania, 8. #Sekretarzowi Gminy, 9. władzom Gminy, 10. #nadania, 11. Sekretarza Gminy, 12. kierownikom poszczególnych jednostek Urzędu do zapoznania podległych im pracowników z treścią Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1. następnym po dniu wydania, 2. wycofania, 3. #kierowników komórek organizacyjnych, 4. zmiany, 5. podpisania, 6. Władze Gminy, 7. #wydania, 8. #Sekretarzowi Gminy, 9. władzom Gminy, 10. #nadania, 11. Sekretarza Gminy, 12. kierownikom poszczególnych jednostek 1. następnym po dniu wydania, 2. wycofania, 3. #kierowników komórek organizacyjnych, 4. zmiany, 5. podpisania, 6. Władze Gminy, 7. #wydania, 8. #Sekretarzowi Gminy, 9. władzom Gminy, 10. #nadania, 11. Sekretarza Gminy, 12. kierownikom poszczególnych jednostek 1. następnym po dniu wydania, 2. wycofania, 3. #kierowników komórek organizacyjnych, 4. zmiany, 5. podpisania, 6. Władze Gminy, 7. #wydania, 8. #Sekretarzowi Gminy, 9. władzom Gminy, 10. #nadania, 11. Sekretarza Gminy, 12. kierownikom poszczególnych jednostek.

WÓJT GMINY MYSŁAKOWICE
Michał Orman

Ćwiczenie 3.

Zapoznaj się z przykładem zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu i organizacji funkcjonowania kontroli zarządczej w danej instytucji, a następnie uzupełnij dokument.

Przykład

Zarządzenie Nr 26/2021

Prezydenta Miasta Warszawa

z dnia 20 stycznia 2021 r.

w sprawie organizacji systemu kontroli zarządczej w Mieście Stołecznym Warszawa

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020.0.713 t.j.), oraz art.69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2021.0.305 t.j.)

zarządza się, co następuje:

§ 1

Nadaje się Regulamin organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Warszawa, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Procedura zarządzania ryzykiem w Mieście Warszawa stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 § 3

 Tracą moc zarządzenia:

  1. Zarządzenie Nr 195/2015 Prezydenta Miasta Warszawa z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Warszawa,

  2. Zarządzenie Nr 398/2015 Prezydenta Miasta Warszawa z dnia 10 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Warszawa,

  3. Zarządzenie Nr 465/2017 Prezydenta Miasta Warszawa z dnia 1 grudnia 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Warszawa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument do wypełnienia

RjY6EOE4MEMQj
Zarządzenie Nr 26/2021
Prezydenta Miasta Warszawa
z dnia 20 stycznia 2021 r.


1. zarządza się, 2. w sprawie, 3. załącznik, 4. określa, 5. Obowiązują również, 6. wchodzi w życie, 7. W mocy pozostają, 8. Poruszające temat, 9. dodatek, 10. uzupełnienie, 11. przestaje obowiązywać, 12. traci moc, 13. ustala, 14. Rozstrzygające kwestię, 15. Tracą moc organizacji systemu kontroli zarządczej w Mieście Stołecznym Warszawa

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020.0.713 t.j.), oraz art.69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2021.0.305 t.j.)

1. zarządza się, 2. w sprawie, 3. załącznik, 4. określa, 5. Obowiązują również, 6. wchodzi w życie, 7. W mocy pozostają, 8. Poruszające temat, 9. dodatek, 10. uzupełnienie, 11. przestaje obowiązywać, 12. traci moc, 13. ustala, 14. Rozstrzygające kwestię, 15. Tracą moc, co następuje:

§ 1

Nadaje się Regulamin organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Warszawa, stanowiący 1. zarządza się, 2. w sprawie, 3. załącznik, 4. określa, 5. Obowiązują również, 6. wchodzi w życie, 7. W mocy pozostają, 8. Poruszające temat, 9. dodatek, 10. uzupełnienie, 11. przestaje obowiązywać, 12. traci moc, 13. ustala, 14. Rozstrzygające kwestię, 15. Tracą moc nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Procedura zarządzania ryzykiem w Mieście Warszawa stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. zarządza się, 2. w sprawie, 3. załącznik, 4. określa, 5. Obowiązują również, 6. wchodzi w życie, 7. W mocy pozostają, 8. Poruszające temat, 9. dodatek, 10. uzupełnienie, 11. przestaje obowiązywać, 12. traci moc, 13. ustala, 14. Rozstrzygające kwestię, 15. Tracą moc zarządzenia:
Zarządzenie Nr 195/2015 Prezydenta Miasta Warszawa z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Warszawa,
Zarządzenie Nr 398/2015 Prezydenta Miasta Warszawa z dnia 10 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej
w Mieście Warszawa,
Zarządzenie Nr 465/2017 Prezydenta Miasta Warszawa z dnia 1 grudnia 2018 r. o zmianie zarządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Warszawa.

§ 4

Zarządzenie 1. zarządza się, 2. w sprawie, 3. załącznik, 4. określa, 5. Obowiązują również, 6. wchodzi w życie, 7. W mocy pozostają, 8. Poruszające temat, 9. dodatek, 10. uzupełnienie, 11. przestaje obowiązywać, 12. traci moc, 13. ustala, 14. Rozstrzygające kwestię, 15. Tracą moc z dniem podpisania.

Ćwiczenie 4.

Zapoznaj się z przykładem uchwały organu kolegialnego w sprawie  regulaminu pracy tego organu, a następnie uzupełnij dokument.

Przykład

UCHWAŁA NR 10/2020

RADY MIASTA W SOSNOWCU

z dnia 3 stycznia 2020 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta w Sosnowcu

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.0.713 t.j.) , art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.0.1282 t.j.) , art. 104 i art. 104 2 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.0.1320 t.j.) -

zarządza się co następuje :

§ 1. 

Przyjmuje się regulamin określający organizację i porządek wewnętrzny w procesie pracy oraz z wiązane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników Urzędu Miasta Sosnowiec. Regulamin Pracy stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowiec.

§ 3. 

Traci moc Uchwała nr 8/2017 Rady Miasta w Sosnowcu z dnia 28 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Urzędu Miasta Sosnowiec.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 lutego 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miasta w Sosnowcu

Dokument do uzupełnienia

RqY6GFPjArQ2n
UCHWAŁA NR 10/2020
1. Moc obowiązującą zachowuje także, 2. RADY NADZORCZEJ, 3. terminem kończącym się, 4. Wyłączając przepisy, 5. zarządzenia, 6. upływem 5 dni, 7. Na podstawie, 8. Traci moc, 9. mocą obowiązującą, 10. uchwały, 11. rozporządzenia, 12. SEJMU RP, 13. Pomijając przepisy, 14. RADY MIASTA, 15. Zaczyna obowiązywać W SOSNOWCU
z dnia 3 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta w Sosnowcu

1. Moc obowiązującą zachowuje także, 2. RADY NADZORCZEJ, 3. terminem kończącym się, 4. Wyłączając przepisy, 5. zarządzenia, 6. upływem 5 dni, 7. Na podstawie, 8. Traci moc, 9. mocą obowiązującą, 10. uchwały, 11. rozporządzenia, 12. SEJMU RP, 13. Pomijając przepisy, 14. RADY MIASTA, 15. Zaczyna obowiązywać art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.0.713 t.j.) , art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.0.1282 t.j.) , art. 104 i art. 104 2 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.0.1320 t.j.) -
zarządza się co następuje :
§ 1

Przyjmuje się regulamin określający organizację i porządek wewnętrzny w procesie pracy oraz z wiązane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników Urzędu Miasta Sosnowiec. Regulamin Pracy stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały.
§ 2

Wykonanie 1. Moc obowiązującą zachowuje także, 2. RADY NADZORCZEJ, 3. terminem kończącym się, 4. Wyłączając przepisy, 5. zarządzenia, 6. upływem 5 dni, 7. Na podstawie, 8. Traci moc, 9. mocą obowiązującą, 10. uchwały, 11. rozporządzenia, 12. SEJMU RP, 13. Pomijając przepisy, 14. RADY MIASTA, 15. Zaczyna obowiązywać powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowiec.
§ 3

1. Moc obowiązującą zachowuje także, 2. RADY NADZORCZEJ, 3. terminem kończącym się, 4. Wyłączając przepisy, 5. zarządzenia, 6. upływem 5 dni, 7. Na podstawie, 8. Traci moc, 9. mocą obowiązującą, 10. uchwały, 11. rozporządzenia, 12. SEJMU RP, 13. Pomijając przepisy, 14. RADY MIASTA, 15. Zaczyna obowiązywać Uchwała nr 8/2017 Rady Miasta w Sosnowcu z dnia 28 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy Urzędu Miasta Sosnowiec.
§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z 1. Moc obowiązującą zachowuje także, 2. RADY NADZORCZEJ, 3. terminem kończącym się, 4. Wyłączając przepisy, 5. zarządzenia, 6. upływem 5 dni, 7. Na podstawie, 8. Traci moc, 9. mocą obowiązującą, 10. uchwały, 11. rozporządzenia, 12. SEJMU RP, 13. Pomijając przepisy, 14. RADY MIASTA, 15. Zaczyna obowiązywać od 1 lutego 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miasta w Sosnowcu

Ćwiczenie 5.

Zapoznaj się z przykładem zarządzenia w sprawie nadania regulamin organizacyjny jednostce, a następnie uzupełnij dokument.

Przykład

Zarządzenie nr 29/2007

w sprawie: Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa ELPOTERM Sp. z.o.o

W związku z uchwaleniem przez Zarząd Spółki znowelizowanego Regulaminu

organizacyjnego przedsiębiorstwa ELPOTERM Sp. z.o.o zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam do użytku wewnętrznego znowelizowany Regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa ELPOTERM Sp. z.o.o stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 1 z dnia 28 kwietnia 2003 r Prezesa ELPOTERMU Sp. z.o.o w Połańcu w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego przedsiębiorstwa spółki.

Prezes Zarządu

Wiesław Debrzak

Dokument do uzupełnienia

RASOW7EiXnnr2
Zarządzenie nr 45/2020
w sprawie Regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa AXEL Sp. z.o.o

W związku z 1. Prezes Zarządu, 2. rozpoczyna bieg, 3. wchodzi w życie, 4. wewnętrznego, 5. przestaje obowiązywać, 6. nadaniem, 7. uchwaleniem, 8. ogólnokrajowego, 9. zewnętrznego, 10. zarządzeniem przez Zarząd Spółki znowelizowanego Regulaminu
organizacyjnego przedsiębiorstwa AXEL Sp. z.o.o zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam do użytku 1. Prezes Zarządu, 2. rozpoczyna bieg, 3. wchodzi w życie, 4. wewnętrznego, 5. przestaje obowiązywać, 6. nadaniem, 7. uchwaleniem, 8. ogólnokrajowego, 9. zewnętrznego, 10. zarządzeniem znowelizowany Regulamin organizacyjny
przedsiębiorstwa AXEL Sp. z.o.o stanowiący załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 2

Zarządzenie 1. Prezes Zarządu, 2. rozpoczyna bieg, 3. wchodzi w życie, 4. wewnętrznego, 5. przestaje obowiązywać, 6. nadaniem, 7. uchwaleniem, 8. ogólnokrajowego, 9. zewnętrznego, 10. zarządzeniem z z dniem podpisania.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 1 z dnia 28 kwietnia 2003 r. Prezesa ELPOTERMU Sp. z.o.o w Połańcu w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Organizacyjnego przedsiębiorstwa spółki.

1. Prezes Zarządu, 2. rozpoczyna bieg, 3. wchodzi w życie, 4. wewnętrznego, 5. przestaje obowiązywać, 6. nadaniem, 7. uchwaleniem, 8. ogólnokrajowego, 9. zewnętrznego, 10. zarządzeniem
Jan Kowalski

Powiązane ćwiczenia