Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Maszyny i urządzenia do sporządzania zestawów szklarskich

CES.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego - Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116, Technik technologii szkła 311925

Sprawdź się: maszyny i urządzenia do sporządzania zestawów szklarskich

Wykonaj test ćwiczeniowy. W poszczególnych zadaniach testu zaznacz jedną prawidłową odpowiedź

Zadanie 1. Test: Maszyny i urządzenia do sporządzania zestawów szklarskich.
RqWd3UCVkSGRr1
Jak nazywa są magazyny surowców, w których stosuje się zasobniki dennozsypowe? Możliwe odpowiedzi: 1. pomocniczymi, 2. przejściowymi, 3. nadziemnymi, 4. okresowymi
R1dtMz6aQYbqU2
Jak nazywa się urządzenie, którego zadaniem jest przesypywanie surowca ze zbiornika przywagowego do kolejnych etapów sporządzania zestawu? Możliwe odpowiedzi: 1. waga, 2. zasypnik, 3. mieszarka, 4. transporter
RyYNBlZ73x4er2
Co odważa się w ostatniej kolejności do zestawu szklarskiego? Możliwe odpowiedzi: 1. odbarwiacze, 2. wapienie, 3. węglany, 4. piasek
R1FLTTA9DcKpV1
Jakie zjawisko jest wykorzystywane podczas rozdrabniania surowców? Możliwe odpowiedzi: 1. rozcieranie, 2. wzbogacanie, 3. odmieszanie fazowe, 4. napięcie powierzchniowe
R1B3S3LhwEjuO2
Jakie wagi umożliwiają najmniejszą możliwość pomyłek podczas naważania surowców szklarskich? Możliwe odpowiedzi: 1. uchylne, 2. szalkowe, 3. odważnikowe, 4. tensometryczne
RHdtrlZXqRY7D1
Na co nie powinno narażać się zestawu szklarskiego podczas transportu do pieca? Możliwe odpowiedzi: 1. szybki transport, 2. zmiany temperatur, 3. długotrwałe wstrząsy, 4. dużą wilgotność otoczenia
R1A45AA3qtbSD1
Jaki parametr decyduję o jakości sporządzenia zestawu szklarskiego? Możliwe odpowiedzi: 1. wilgotność, 2. jednorodność, 3. wielkość granul, 4. łatwość topienia
Rr5H24Z9x4cFf1
Jakie zjawisko wykorzystuję się podczas sporządzania zestawu techniką granulowania? Możliwe odpowiedzi: 1. ścieranie, 2. pęcznienie, 3. odmierzanie, 4. aglomerowanie
R10HkcO9zc8ij1
Kiedy zestaw szklarski spełnia warunek jednorodności i stałości składu chemicznego? Możliwe odpowiedzi: 1. gdy nie rozwarstwia się, 2. gdy nie wykazuje przebarwień, 3. gdy jest doskonale wymieszany, 4. gdy jest dostatecznie nawilżony
R1OYHsjVW3iWR1
Do czego wykorzystywany jest przesiewacz? Możliwe odpowiedzi to: 1.przesiewania surowców, 2.mielenia surowców, 3.transportu zestawu, 4.mieszania zestawu
RrZLFyzDXPKq7
Zaznacz odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. przesiewania surowców, 2. mielenia surowców, 3. transportu zestawu, 4. mieszania zestawu
RSKUk2JERVRBd1
XI. Na rysunku obok przedstawiono
RuauUuaOtczIo
Zaznacz odpowiedź. W jakich obszarach zastosowanie ma granulator? Możliwe odpowiedzi: 1. materiały budowlane, 2. tworzywa sztuczne, 3. materiały drewniane
R1dpQUgHDcvXm3
Spośród poniższych rysunków wskaż urządzenie wykorzystywane do uzupełniania surowców w podajnikach nadwagowych.
R1FQve3jD6gEQ
Opisz urządzenie wykorzystywane do uzupełniania surowców w podajnikach nadwagowych. (Uzupełnij).
Rcqd5a3iCDow72
Gdzie dostarcza się produkty sporządzone z surowców? Możliwe odpowiedzi: 1. do działu topienia masy szklanej takiego zestawu, który po stopieniu utworzy szkło o żądanym składzie chemicznym, 2. do działu formowania wyrobów szklanych, który po uformowania będzie wykazywać jednorodność chemiczną
RVMG87LjmYrB32
Jaki należy zastosować transport w celu wyeliminowania rozkurzu surowców i zestawu szklarskiego? Możliwe odpowiedzi: 1. linowy, 2. kołowy, 3. tasmowy, 4. pneumatyczny
RcR4ZhCumgmpS3
XV. Które z przedstawionych na zdjęciach urządzeń należy wybrać do
rozdrabniania stłuczki szklanej?
R1eIC1iGNWfNZ
Omów zasadę działania urządzeni do rozdrabniania stłuczki szklanej.  (Uzupełnij).
Zadanie 2. Maszyny i urządzenia zestawiarni surowcówD16owjqsB
RW442g4zopeOn2
Przyporządkuj opisy do właściwych rysunków.
R17VuBcNWjEjc
Opisz, do czego służy kruszarka szczękowa.  (Uzupełnij).
Zadanie 3. Urządzenia do rozdrabniania surowców szklarskichD16owjqsB
2

Wypisz urządzenia stosowane podczas rozdrabniania surowców szklarskich
 oraz zapisz ogólną zaletę pracy tych urządzeń.

R5EI9FhVEcGdY
(Uzupełnij).
Odpowiedźbluewhite
Zadanie 4. Urządzenia do uzdatniania surowców szklarskich D16owjqsB
RW2mf2Cii8yk11
Dopasuj nazwy maszyn do właściwych rysunków.
R1I9gisZM7Uxr
Zaznacz prawidłowe odpowiedzi. Wskaż wszystkie maszyny i urządzenia do sporządzania zestawów szklarskich. Możliwe odpowiedzi: 1. płuczka do piasku, 2. kruszarka szczękowa, 3. suszarka bębnowa, 4. podajnik szynowy
Zadanie 5. Naważanie surowców szklarskichDe8ZC3rTd
RvjhK5Z0Qz0QK3
Uporządkuj kolejność naważania surowców szklarskich. Pierwszy w kolejności produkt umieść na górze, a ostatni na dole tabeli. Elementy do uszeregowania: 1. soda, 2. sulfat, 3. piasek, 4. skaleń i węglan baru, 5. potaż i saletra potasowa, 6. wapień
Zadanie 6. Zasady technologiczneDe8ZC3rTd
RLy6klBmMShdq3
Oceń, czy dane stwierdzenie określające zasady technologiczne jest prawdziwe czy fałszywe. Należy odważać dokładnie surowce do zestawu według recepty, korygując ją wnikliwie w razie zmian składu chemicznego poszczególnych surowców. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Należy utrzymać jednorodność zestawu i jego czystość aż do chwili dostarczenia go do pieców. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Do zestawów szklarskich należy używać wszystkich surowców szklarskich bez stłuczki szklanej, gdyż jest ona odpadem produkcyjnym. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Podstawowymi środkami ochrony osobistej pracowników, stosowanymi w zestawiarni surowców jest odzież ochronna, rękawice ochronne, okulary ochronne szczelnie przylegające do twarzy i sprzęt oczyszczający powietrze (półmaska). Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. Przy pracy urządzeń zestawiarni pracownicy nie muszą być wyposażeni w środki ochrony słuchu – nauszniki, stopery, gdyż pracują tam wyciszone maszyny i urządzenia. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Zadanie 7. Opis zestawiarni surowcówDe8ZC3rTd
R1ckSba6VHEYi2
Uzupełnij luki w zdaniach odpowiednimi słowami. Zastawiarnia to dział hut szkła przygotowujący 1. zasobników, 2. mieszarek, 3. dobrana receptura surowcowa, 4. przenośnik taśmowy, 5. silosów i dozowników wagowych, 6. układ maszyn i urządzeń, 7. właściwy wsad, 8. zestaw szklarski do pieca szklarskiego.
Dobry 1. zasobników, 2. mieszarek, 3. dobrana receptura surowcowa, 4. przenośnik taśmowy, 5. silosów i dozowników wagowych, 6. układ maszyn i urządzeń, 7. właściwy wsad, 8. zestaw szklarski warunkuje odpowiednio 1. zasobników, 2. mieszarek, 3. dobrana receptura surowcowa, 4. przenośnik taśmowy, 5. silosów i dozowników wagowych, 6. układ maszyn i urządzeń, 7. właściwy wsad, 8. zestaw szklarski, o odpowiedniej wilgotności i podawana w odpowiednich odstępach czasu. Zestawiarnię tworzy 1. zasobników, 2. mieszarek, 3. dobrana receptura surowcowa, 4. przenośnik taśmowy, 5. silosów i dozowników wagowych, 6. układ maszyn i urządzeń, 7. właściwy wsad, 8. zestaw szklarski, począwszy od zespołu 1. zasobników, 2. mieszarek, 3. dobrana receptura surowcowa, 4. przenośnik taśmowy, 5. silosów i dozowników wagowych, 6. układ maszyn i urządzeń, 7. właściwy wsad, 8. zestaw szklarski dozujących poszczególne surowce danej receptury na 1. zasobników, 2. mieszarek, 3. dobrana receptura surowcowa, 4. przenośnik taśmowy, 5. silosów i dozowników wagowych, 6. układ maszyn i urządzeń, 7. właściwy wsad, 8. zestaw szklarski, który transportuje zestaw szklarski do 1. zasobników, 2. mieszarek, 3. dobrana receptura surowcowa, 4. przenośnik taśmowy, 5. silosów i dozowników wagowych, 6. układ maszyn i urządzeń, 7. właściwy wsad, 8. zestaw szklarski. Po wymieszaniu zestaw transportowany jest do 1. zasobników, 2. mieszarek, 3. dobrana receptura surowcowa, 4. przenośnik taśmowy, 5. silosów i dozowników wagowych, 6. układ maszyn i urządzeń, 7. właściwy wsad, 8. zestaw szklarski przy wannach szklarskich, gdzie następuje proces topienia masy szklanej.
Zadanie 8. Schemat sporządzania zestawów szklarskichDe8ZC3rTd
R60hQ2ubpsH8O2
Uporządkuj przedstawione poniżej czynności sporządzania zestawów szklarskich, tak aby pierwszy etap znajdował się na górze tabeli. Elementy do uszeregowania: 1. Mieszanie surowców, 2. Transport zestawu do pieca szklarskiego, 3. Pobór i odważanie surowców, 4. Obróbka zestawu
Zadanie 9. Elementy rysunku technicznegoDu9VPbtJO
R1011XemKdPPL2
I. Wpisz we właściwe miejsca nazwy: linia wymiarowa, liczba wymiarowa,
pomocnicza linia wymiarowa.
Rn16kbGnfCVzH1
II. Z jakiego rodzaju materiału wykonano element przedstawiony
na rysunku?
RL7WTZ4V9f3Up
Uzupełnij luki w tekście. Rysunek techniczny 1. budowlany, 2. elektryczny, 3. maszynowy – stosowany w przemyśle ogólno - maszynowym i gałęziach pokrewnych.
Rysunek techniczny 1. budowlany, 2. elektryczny, 3. maszynowy – stosowany w przemyśle elektrotechnicznym, energetycznym.
Rysunek techniczny 1. budowlany, 2. elektryczny, 3. maszynowy – stosowany w przemyśle budowlanym i gałęziach pokrewnych.