Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Planowanie cięć – szacunek brakarski

LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi – technik leśnik 314301

Interaktywne materiały sprawdzające

1
Ćwiczenie 1. Sporządzanie szacunku brakarskiego1DA28sbczP
R1JDRHP4CyeF7
Zaznacz poprawną odpowiedź. Szacunki brakarskie sporządza się w celu określenia: Możliwe odpowiedzi: 1. ilości i jakości drewna możliwego do pozyskania we wszystkich drzewostanach rębnych i przedrębnych planowanych do użytkowania w kolejnym roku, 2. stanów (ilości) oraz ewentualnych braków (inwentaryzacja z mankiem lub superatą) na magazynie drewna prowadzonym w leśnictwie, 3. wskaźnika wzrostu wynagrodzeń pracowników Służby Leśnej, 4. określenia użytkowania przygodnego
Ćwiczenie 2. Szacunek brakarski1DA28sbczP
RUGdIFTTNUO8S
Zaznacz, które z poniższych stwierdzeń są prawdziwe, a które fałszywe. wyniki szacunków brakarskich są podstawą do sporządzenia planu pozyskania i planu sprzedaży drewna na kolejny rok gospodarczy. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. wyniki szacunków brakarskich są podstawą do sporządzenia Planu Urządzenia Lasu dla nadleśnictwa. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. plan sprzedaży danej jednostki wchodzi do łącznej oferty sprzedaży drewna Lasów Państwowych. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. termin sporządzenia szacunków brakarskich określa leśniczy. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. metody sporządzania szacunków brakarskich, spośród dopuszczonych do stosowania dla poszczególnych rodzajów użytkowania, określa nadleśniczy. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz. termin i sposób wykonania prac terenowych, w tym oznaczenia: drzew do wycięcia, szlaków zrywkowych oraz klas jakości i drewna specjalnego określa dyrektor generalny Lasów Państwowych. Możliwe odpowiedzi: Prawda, Fałsz
Ćwiczenie 3. Metody szacunku brakarskiego1DA28sbczP
R17tApZlnYk8u
Dopasuj opisy do odpowiednich metod szacunku brakarskiego. Metoda porównawcza Możliwe odpowiedzi: 1. szacowanie na podstawie wyników z lat ubiegłych z wykorzystaniem bazy danych systemu LAS, w oparciu o strukturę miąższościową drewna, klas oraz grup jakościowo-wymiarowych wykonanych cięć na pozycjach planu z lat ubiegłych. Metodę można wykorzystywać do ustalenia rozmiaru pozyskania w użytkach rębnych oraz w użytkach przedrębnych wszystkich klas wieku., 2. szacowanie miąższości oraz udziału procentowego sortymentów na podstawie oceny drzewostanu bez wykonywania pomiarów. Metodę można wykorzystywać do ustalenia rozmiaru pozyskania w użytkach przygodnych oraz użytkach przedrębnych wszystkich klas wieku, w szczególności czyszczeniach późnych z masą (CP–P), w ramach użytkowania rębnego nie zaliczonego do etatu powierzchniowego oraz podczas określania rozmiaru pozyskania na gruntach wyłączonych z zarządu lub produkcji leśnej, 3. szacowanie na podstawie wyników z lat ubiegłych dla warstw (grup) drzewostanów projektowanych do cięć, z wykorzystaniem bazy danych systemu LAS. Metodę można wykorzystywać do ustalenia rozmiaru pozyskania w trzebieżach, 4. szacowanie posztuczne każdego drzewa do wycięcia na danej pozycji planu cięć. Metodę można wykorzystywać do ustalenia rozmiaru pozyskania w użytkach rębnych oraz podczas określania rozmiaru pozyskania na gruntach wyłączonych z zarządu lub produkcji leśnej Metoda posztuczna Możliwe odpowiedzi: 1. szacowanie na podstawie wyników z lat ubiegłych z wykorzystaniem bazy danych systemu LAS, w oparciu o strukturę miąższościową drewna, klas oraz grup jakościowo-wymiarowych wykonanych cięć na pozycjach planu z lat ubiegłych. Metodę można wykorzystywać do ustalenia rozmiaru pozyskania w użytkach rębnych oraz w użytkach przedrębnych wszystkich klas wieku., 2. szacowanie miąższości oraz udziału procentowego sortymentów na podstawie oceny drzewostanu bez wykonywania pomiarów. Metodę można wykorzystywać do ustalenia rozmiaru pozyskania w użytkach przygodnych oraz użytkach przedrębnych wszystkich klas wieku, w szczególności czyszczeniach późnych z masą (CP–P), w ramach użytkowania rębnego nie zaliczonego do etatu powierzchniowego oraz podczas określania rozmiaru pozyskania na gruntach wyłączonych z zarządu lub produkcji leśnej, 3. szacowanie na podstawie wyników z lat ubiegłych dla warstw (grup) drzewostanów projektowanych do cięć, z wykorzystaniem bazy danych systemu LAS. Metodę można wykorzystywać do ustalenia rozmiaru pozyskania w trzebieżach, 4. szacowanie posztuczne każdego drzewa do wycięcia na danej pozycji planu cięć. Metodę można wykorzystywać do ustalenia rozmiaru pozyskania w użytkach rębnych oraz podczas określania rozmiaru pozyskania na gruntach wyłączonych z zarządu lub produkcji leśnej Metoda masowa Możliwe odpowiedzi: 1. szacowanie na podstawie wyników z lat ubiegłych z wykorzystaniem bazy danych systemu LAS, w oparciu o strukturę miąższościową drewna, klas oraz grup jakościowo-wymiarowych wykonanych cięć na pozycjach planu z lat ubiegłych. Metodę można wykorzystywać do ustalenia rozmiaru pozyskania w użytkach rębnych oraz w użytkach przedrębnych wszystkich klas wieku., 2. szacowanie miąższości oraz udziału procentowego sortymentów na podstawie oceny drzewostanu bez wykonywania pomiarów. Metodę można wykorzystywać do ustalenia rozmiaru pozyskania w użytkach przygodnych oraz użytkach przedrębnych wszystkich klas wieku, w szczególności czyszczeniach późnych z masą (CP–P), w ramach użytkowania rębnego nie zaliczonego do etatu powierzchniowego oraz podczas określania rozmiaru pozyskania na gruntach wyłączonych z zarządu lub produkcji leśnej, 3. szacowanie na podstawie wyników z lat ubiegłych dla warstw (grup) drzewostanów projektowanych do cięć, z wykorzystaniem bazy danych systemu LAS. Metodę można wykorzystywać do ustalenia rozmiaru pozyskania w trzebieżach, 4. szacowanie posztuczne każdego drzewa do wycięcia na danej pozycji planu cięć. Metodę można wykorzystywać do ustalenia rozmiaru pozyskania w użytkach rębnych oraz podczas określania rozmiaru pozyskania na gruntach wyłączonych z zarządu lub produkcji leśnej Metoda obrębowa Możliwe odpowiedzi: 1. szacowanie na podstawie wyników z lat ubiegłych z wykorzystaniem bazy danych systemu LAS, w oparciu o strukturę miąższościową drewna, klas oraz grup jakościowo-wymiarowych wykonanych cięć na pozycjach planu z lat ubiegłych. Metodę można wykorzystywać do ustalenia rozmiaru pozyskania w użytkach rębnych oraz w użytkach przedrębnych wszystkich klas wieku., 2. szacowanie miąższości oraz udziału procentowego sortymentów na podstawie oceny drzewostanu bez wykonywania pomiarów. Metodę można wykorzystywać do ustalenia rozmiaru pozyskania w użytkach przygodnych oraz użytkach przedrębnych wszystkich klas wieku, w szczególności czyszczeniach późnych z masą (CP–P), w ramach użytkowania rębnego nie zaliczonego do etatu powierzchniowego oraz podczas określania rozmiaru pozyskania na gruntach wyłączonych z zarządu lub produkcji leśnej, 3. szacowanie na podstawie wyników z lat ubiegłych dla warstw (grup) drzewostanów projektowanych do cięć, z wykorzystaniem bazy danych systemu LAS. Metodę można wykorzystywać do ustalenia rozmiaru pozyskania w trzebieżach, 4. szacowanie posztuczne każdego drzewa do wycięcia na danej pozycji planu cięć. Metodę można wykorzystywać do ustalenia rozmiaru pozyskania w użytkach rębnych oraz podczas określania rozmiaru pozyskania na gruntach wyłączonych z zarządu lub produkcji leśnej
Ćwiczenie 4. Kolejność wykonywania szacunku brakarskiego1DA28sbczP
RER7Bi0yW2bcI
Uporządkuj chronologicznie następujące po sobie czynności. Elementy do uszeregowania:
RZbIB3EuPZUx1
Uporządkuj chronologicznie następujące po sobie czynności. Metoda „obrębowa". Elementy do uszeregowania: 1. Wykonanie obliczeń i przydzielenie wyników do poszczególnych drzewostanów planowanych do cięć przez program ACER., 2. Zestawienia szacunków brakarskich, stanowiące podstawę do sporządzania planu pozyskania drewna wraz z planowanymi kosztami pozyskania i zrywki drewna. Są one przenoszone do modułu SILP „Planowanie i optymalizacja”., 3. Przekazanie przez leśniczego do nadleśnictwa (przy użyciu programu BRAKARZ) listy drzewostanów przeznaczonych do szacunku brakarskiego., 4. Uruchomienie przez pracownika nadleśnictwa w programie ACER procesu pobrania z bazy archiwalnych danych o wykonaniu trzebieży., 5. Określenie przez program ACER, na podstawie wyników z lat ubiegłych, dla warstw drzewostanów projektowanych do trzebieży, średniej intensywności oraz struktury sortymentowej drewna., 6. Weryfikacja poprawności wyników dla poszczególnych warstw i ewentualna korekta parametrów.
Ćwiczenie 5. Wybór drzewostanu1DA28sbczP
R6s3yrU90mPgA
Uzupełnij brakujące pola poprawnymi terminami. Wyboru drzewostanów, dla których ma być wykonany szacunek brakarski, dokonuje 1. gospodarcze, 2. roczniku statystycznym, 3. planie urządzenia lasu, 4. hodowlane, 5. leśnictwie, 6. leśniczy, 7. nadleśnictwie, 8. sanitarne w oparciu o bieżące potrzeby 1. gospodarcze, 2. roczniku statystycznym, 3. planie urządzenia lasu, 4. hodowlane, 5. leśnictwie, 6. leśniczy, 7. nadleśnictwie, 8. sanitarne i 1. gospodarcze, 2. roczniku statystycznym, 3. planie urządzenia lasu, 4. hodowlane, 5. leśnictwie, 6. leśniczy, 7. nadleśnictwie, 8. sanitarne, z uwzględnieniem planów średniookresowych zawartych w 1. gospodarcze, 2. roczniku statystycznym, 3. planie urządzenia lasu, 4. hodowlane, 5. leśnictwie, 6. leśniczy, 7. nadleśnictwie, 8. sanitarne oraz na podstawie wiedzy o dotychczasowych działaniach gospodarczych prowadzonych w 1. gospodarcze, 2. roczniku statystycznym, 3. planie urządzenia lasu, 4. hodowlane, 5. leśnictwie, 6. leśniczy, 7. nadleśnictwie, 8. sanitarne.
Ćwiczenie 6. Metoda posztuczna1DA28sbczP
R1d7Ji5z6mPZA
Spośród podanych niżej elementów wybierz parametry charakteryzujące metodę posztuczną szacunku brakarskiego. Pomiaru pierśnicy dokonuje się z zachowaniem 1. zmiennego, 2. od strony wzniesienia, 3. w dół, 4. w górę, 5. nie przylegała, 6. poniżej 1,30 m, 7. równolegle, 8. prostopadle, 9. przylegała, 10. 1,30 m, 11. powyżej 1,30 m kierunku podejścia do drzew. Jeżeli szacunek brakarski prowadzony jest na stoku, pierśnice należy mierzyć 1. zmiennego, 2. od strony wzniesienia, 3. w dół, 4. w górę, 5. nie przylegała, 6. poniżej 1,30 m, 7. równolegle, 8. prostopadle, 9. przylegała, 10. 1,30 m, 11. powyżej 1,30 m. Dwójka wyrastająca z jednego pnia, przy rozwidleniu 1. zmiennego, 2. od strony wzniesienia, 3. w dół, 4. w górę, 5. nie przylegała, 6. poniżej 1,30 m, 7. równolegle, 8. prostopadle, 9. przylegała, 10. 1,30 m, 11. powyżej 1,30 m, powinna być traktowana jako jedno drzewo, 1. zmiennego, 2. od strony wzniesienia, 3. w dół, 4. w górę, 5. nie przylegała, 6. poniżej 1,30 m, 7. równolegle, 8. prostopadle, 9. przylegała, 10. 1,30 m, 11. powyżej 1,30 m jako dwa drzewa.

W związku z powyższym należy przestrzegać:
  • pomiaru pierśnicy na wysokości 1. zmiennego, 2. od strony wzniesienia, 3. w dół, 4. w górę, 5. nie przylegała, 6. poniżej 1,30 m, 7. równolegle, 8. prostopadle, 9. przylegała, 10. 1,30 m, 11. powyżej 1,30 m,

  • prawidłowego przykładania ramion średnicomierza do drzewa 1. zmiennego, 2. od strony wzniesienia, 3. w dół, 4. w górę, 5. nie przylegała, 6. poniżej 1,30 m, 7. równolegle, 8. prostopadle, 9. przylegała, 10. 1,30 m, 11. powyżej 1,30 m do osi strzały oraz tak, aby listwa z podziałką 1. zmiennego, 2. od strony wzniesienia, 3. w dół, 4. w górę, 5. nie przylegała, 6. poniżej 1,30 m, 7. równolegle, 8. prostopadle, 9. przylegała, 10. 1,30 m, 11. powyżej 1,30 m do pobocznicy pnia,

  • dokładnego odczytywania wyników pomiaru, wynik zaokrąglamy zawsze 1. zmiennego, 2. od strony wzniesienia, 3. w dół, 4. w górę, 5. nie przylegała, 6. poniżej 1,30 m, 7. równolegle, 8. prostopadle, 9. przylegała, 10. 1,30 m, 11. powyżej 1,30 m do pełnych centymetrów.
Ćwiczenie 7. Klasy jakości1DA28sbczP
R18bw9L5V2HpJ
Dopasuj opisy do oznaczeń klasy jakości drewna.
Tabela pochodzi ze strony: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/1projekt_skonsultowany_‑_podzia_terminologia_i_symbole.pdf
Ćwiczenie 8. Pomiar średnic drewna1DA28sbczP

Zapoznaj się z poniższą tabelą, a następnie wykonaj kolejne polecenie.

Opis

Średnica dolna drewna (dIndeks dolny d)

Średnica grubszego końca sztuki drewna

Średnica środkowa drewna (d)

Średnica mierzona w połowie długości sztuki lub sekcji drewna

Średnica górna drewna (dIndeks dolny g)

Średnica cieńszego końca sztuki lub sekcji drewna

Średnica znamionowa drewna (dIndeks dolny z)

Średnica mierzona w korze w odległości 1 m od dolnego końca

R12Kj2J97Sy2Y
Grafika przedstawia czworościan zwężający się ku prawej stronie (symbolizuje pień drzewa). Z lewej strony widnieją dwie czerwone strzałki z wymiarami. Krótsza strzałka 1m, dłuższa 1/2I.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RbKCodhiLlnsz
Jak dokonuje się pomiaru pierścienicy w metodzie posztucznej? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Z zachowaniem zmiennego kierunku podejścia do drzew., 2. Z zachowaniem nie zmienionego kierunku podejścia do drzew., 3. Bez zachowania zmiennego kierunku podejścia do drzew., 4. Bez zachowania nie zmienionego kierunku podejścia do drzew.
Ćwiczenie 9. Grupy jakości1DA28sbczP
RlqKuDICWlb4C
Grafika przestawia tabelę, przedstawiającą dane odnośnie jakości dla drewna średniowymiarowego.
Tabela pochodzi ze strony: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/1projekt_skonsultowany_‑_podzia_terminologia_i_symbole.pdf
RvFM31NwYPBEJ
Jakie drewno średniowymiarowe nie należy do grupy jakości S3? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Drewno średniowymiarowe stosowe użytkowe., 2. Drewno średniowymiarowe żerdziowe ogólnego przeznaczenia., 3. Drewno średniowymiarowe żerdziowe do przerobu przemysłowego.
Ćwiczenie 10. Klasa jakości drzewa2DA28sbczP
RerxSLXpsRVRz
Tabela pochodzi ze strony: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/4._drewno_wielkowymiarowe_iglaste_.pdf
RRJZJRNUMYrCy
Na podstawie powyższej tabeli oszacuj klasę jakości drzewa o parametrach: wysokość 30 m Możliwe odpowiedzi: 1. WD, 2. WCO, 3. WBO, 4. WA0
R1ZA5YMFe7LDS
Zaznacz poprawną odpowiedź. „Automatyczny nabór” i „bezpośrednie wskazanie” to warianty metody: Możliwe odpowiedzi: 1. przez porównanie., 2. obrębowej., 3. „posztucznej”., 4. „masowej”.
Ćwiczenie 11. Sumaryczna produkcja drewna2DA28sbczP
R135mRSWnmtAI
Wykres obrazujący zmianę z wiekiem sumarycznej produkcji dla drzewostanu różnych gatunków.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1DkqCFLE9RFs
Możliwe odpowiedzi: 1. jodła, 2. sosna, 3. dąb, 4. buk, 5. świerk, 6. modrzew
RG7OakrZikVCl
W metodzie "przez porównanie", "posztuczna", "masow", "obrębowa" termin i sposób wykonania prac terenowych, w tym oznaczenia: drzew do wycięcia, szlaków zrywkowych oraz klas jakości i drewna specjalnego określa: Możliwe odpowiedzi: 1. nadleśniczy., 2. leśniczy., 3. straż leśna.
Ćwiczenie 12. Sumaryczna produkcja miąższości2DA28sbczP
RifZOafZy85Do
Wykres obrazujący zmianę z wiekiem sumarycznej produkcji sosny I i II klasy bonitacji
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1BH0ovPKiOZe
Możliwe odpowiedzi: 1. 600 m3, 2. 500 m3, 3. 700 m3, 4. 800 m3
RN4MhsuUhFpEV
Zaznacz prawda lub fałsz. Jeżeli błąd wysokości w metodzie "posztycznej" będzie systematyczny, jego wpływ na określenie miąższości drzewostanu może być znaczący. Możliwe odpowiedzi: 1. Prawda, 2. Fałsz
Ćwiczenie 13. Klasa bonitacji drzewostanu2DA28sbczP
R1DnqhAy6GHJ1
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1TCiX3Ay5Xps
Możliwe odpowiedzi: 1. III, 2. I, 3. II, 4. IV, 5. V
R1EktbBcnCPpy
Czym jest drągowizna? Zaznacz poprawną odpowiedź. Możliwe odpowiedzi: 1. Drzewostanem w wieku 20–40 lat, po przebytej kulminacji przyrostu na wysokość, ale nadal silnie przyrastający na grubość. Pozyskiwany z drągowiny surowiec drzewny jest wykorzystywany głównie do wyrobu kopalniaków, stempli budowlanych i słupów teleenergetycznych., 2. Chorobą wywołaną przez owady patogeniczne., 3. Zabiegiem selekcyjnym, który ma na celu pielęgnowanie siedliska i drzewostanu, ma uformować drzewostan przed osiągnięciem wieku rębności. Prowadzi się ją tak, aby drzewa dorodne rozwijały się swobodnie, miały obfity i dobrze oświetlony aparat asymilacyjny umożliwiający duży przyrost masy drzewnej., 4. Płaszczyznaą przecięcia sztuki drewna.
Ćwiczenie 14. Sposoby pomiaru wysokości drzewa2DA28sbczP
R1RFlUbrYuUKW
Na grafice widoczne są cztery prostokąty. W pierwszym postać stoi na równym terenie a przed sobą ma świerk. Pomiędzy postacią a drzewem widoczne są dwie linie, pierwszy odcinek odchodzi od postaci i kieruje się do czubka świerku, natomiast druga odchodzi od postaci i kieruje się do pnia drzewa przy samej trawie. Na odcinkach umieszczone są przyrządy do mierzenia drzewa.
W drugim prostokącie widoczna jest postać oraz świerk na wzniesieniu Pomiędzy postacią a drzewem widoczne są dwie linie, pierwszy odcinek odchodzi od postaci i kieruje się do czubka świerku, natomiast druga odchodzi od postaci i kieruje się do pnia drzewa przy samej trawie. Na odcinkach umieszczone są przyrządy do mierzenia drzewa.
W trzecim prostokącie postać stoi na wzniesieniu a świerk u podstawy wzniesienia. Pomiędzy postacią a drzewem widoczne są dwie linie, pierwszy odcinek odchodzi od postaci i kieruje się do czubka świerku, natomiast druga odchodzi od postaci i kieruje się do pnia drzewa przy samej trawie. Na odcinkach umieszczone są przyrządy do mierzenia drzewa.
W ostatnim prostokącie podłoże jest bardzo nierówne. Świerk stoi na małym pagórku, pomiędzy dwoma osobami. Od postaci z lewej strony prowadzona jest linia do czubka świerka, natomiast od postaci z prawej strony poprowadzone są dwie linie: do czubka oraz do podstawy drzewa. Na liniach widoczne są urządzenia służące do pomiaru drzewa.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RoD0aNmPBruBJ
Metoda „posztuczna”. Elementy do uszeregowania: 1. Dokładne obejrzenie szacowanego drzewa, pomiar jego pierśnicy, zakwalifikowanie do klasy lub grupy jakościowo–wymiarowej i zarejestrowanie w programie., 2. Wykonanie pomiaru wysokości z uwzględnieniem zakresu rozpiętości pierśnic., 3. Wytyczenie powierzchni zrębowych (lub gniazd) poprzez oznaczenie drzew granicznych., 4. Określenie wskaźników udziału procentowego: WD w drewnie wielkowymiarowym, S2 w grubiźnie, S2B w S2, procentowy udział drewna krótkiego w S2A oraz w S2B, procent udziału S3A w S3, procent udziału S4 w grubiźnie oraz procentowy udział drewna M w stosunku do grubizny., 5. Wprowadzenie pomierzonych danych do programu BRAKARZ lub w wyjątkowych przypadkach ręczne wypełnienie raptularzy na drukach.
Ćwiczenie 15. Pomiar pierśnicy drzewa2DA28sbczP
R1BRIrHxnB6vx
Grafika przedstawia cztery prostokąty z drzewem ustawione obok siebie. W pierwszym drzewo rośnie na płaskiej powierzchni. W połowie pnia zaznaczona jest pozioma linia a od niej po lewej stronie odchodzi strzałka prowadząca do ziemi z dwoma grotami.
W drugim prostokącie drzewo rośnie na wzniesieniu wznoszącym się ku lewej stronie. W połowie pnia zaznaczona jest pozioma linia a od niej po lewej stronie odchodzi strzałka prowadząca do ziemi z dwoma grotami. Drzewo jest pochylone w prawą stronę.
W trzecim prostokącie drzewo rośnie na wzniesieniu wznoszącym się ku lewej stronie. Drzewo rośnie prosto. W połowie pnia zaznaczona jest pozioma linia a od niej po lewej stronie odchodzi strzałka prowadząca do ziemi z dwoma grotami. W ostatnim prostokącie drzewo rośnie na wzniesieniu wznoszącym się ku lewej stronie. Drzewo rośnie prosto. W połowie pnia zaznaczona jest pozioma linia a od niej po prawej stronie odchodzi strzałka prowadząca do ziemi z dwoma grotami.
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1Rd3qCuFYwrA
Zaznacz poprawną odpowiedź. W metodzie tej określa się wprost dla każdego gatunku miąższość drewna klas oraz grup jakościowo–wymiarowych. W wypadku planowania użytkowania przygodnego należy kierować się potrzebami sanitarnymi drzewostanów oraz wynikami z lat poprzednich.
Opis dotyczy metody: Możliwe odpowiedzi: 1. masowej., 2. posztucznej., 3. obrębowej., 4. przez porównanie.
Ćwiczenie 16. Szlaki zrywkowe2DA28sbczP
RYcQGdBsZkFaH
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RLWkDhMDHgvzN
W drzewostanie o powierzchni 1 ha przeznaczonym do trzebieży wczesnej zaplanowano wycięcie szlaków zrywkowych o szerokości 4 m. Odległość między osiami szlaków wynosi 20 m. Zasobność drzewostanu wynosi 100 m3/ha. Oblicz masę drewna pozyskaną na wykonanie szlaków zrywkowych. Możliwe odpowiedzi: 1. 20m3, 2. 10m3, 3. 30m3, 4. 40m3
R73ry4HKLFSgf
Połącz w pary słowa z odpowiednimi definicjami. średnica środkowa drewna (d) Możliwe odpowiedzi: 1. średnica służąca do odnoszenia zasięgu wad występujących na powierzchni czoła. Pomiaru średniej średnicy czoła dokonuje się bez kory po najmniejszej i największej średnicy czoła i oblicza średnią arytmetyczną z pomiarów. W warunkach technicznych określana jako Ø, 2. średnica grubszego końca sztuki drewna, 3. średnica mierzona w połowie długości sztuki lub sekcji drewna średnica dolna drewna (dd) Możliwe odpowiedzi: 1. średnica służąca do odnoszenia zasięgu wad występujących na powierzchni czoła. Pomiaru średniej średnicy czoła dokonuje się bez kory po najmniejszej i największej średnicy czoła i oblicza średnią arytmetyczną z pomiarów. W warunkach technicznych określana jako Ø, 2. średnica grubszego końca sztuki drewna, 3. średnica mierzona w połowie długości sztuki lub sekcji drewna średnia średnica czoła (przekroju) Możliwe odpowiedzi: 1. średnica służąca do odnoszenia zasięgu wad występujących na powierzchni czoła. Pomiaru średniej średnicy czoła dokonuje się bez kory po najmniejszej i największej średnicy czoła i oblicza średnią arytmetyczną z pomiarów. W warunkach technicznych określana jako Ø, 2. średnica grubszego końca sztuki drewna, 3. średnica mierzona w połowie długości sztuki lub sekcji drewna
Ćwiczenie 17. Błędny pomiar drewna3DA28sbczP
1

Opisz błędy pomiaru widoczne na rysunku.

R2UIADOarC39P
R1Na3vkdJTvPA
Opisz błędy pomiaru widoczne na rysunku. (Uzupełnij).
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
REdvXdcjOpzVi
Zaznacz poprawną odpowiedź. Długość drewna nominalna (netto) to: Możliwe odpowiedzi: 1. długość służąca do określania miąższości, względem której odnosi się odchyłki, nadmiary i zabezpieczenia., 2. najmniejsza odległość między czołami lub oznaczeniem rozgraniczającymi klasy jakości w sztuce drewna., 3. długość nominalna drewna stosowana w wypadku wyrobu drewna średniowymiarowego lub wielkowymiarowego kłodowanego, dla której nie są konieczne dodatkowe ustalenia między odbiorcami.
Ćwiczenie 18. Miąższość grubizny3DA28sbczP

Przeanalizuj tablicę zasobności przedstawiającą parametry drzewostanów i wykonaj zadanie.

Wiek

Drzewostan główny

Drzewostan podrzędny

Wysokość
przeciętna

Pierśnica
przeciętna

Liczba
pni

Powierzchnia
przekroju

Liczba kształtu

Miąższość

Miąższość

Suma użytków przedr.

grubizny

całego
drzewa

grubizny

grubizny i 
drobnicy

grubizny

grubizny i 
drobnicy

grubizny

grubizny i 
drobnicy

lat

m

cm

szt.

mIndeks górny 2

0,...

mIndeks górny 3

mIndeks górny 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

I klasa

20

7,8

-

-

-

-

-

63

170

-

-

-

-

25

10,0

8.7

4380

26,0

424

800

110

208

5

12

5

12

30

12,0

11,1

2880

27,9

460

708

154

237

11

19

16

31

35

13,9

13,3

2080

29,3

471

648

192

262

20

30

36

61

40

15,7

15,9

1570

30,5

474

603

227

289

23

32

59

93

45

17,4

18,2

1194

31,4

469

574

256

313

24

32

83

125

50

18,9

20,3

998

32,1

465

553

282

335

24

31

107

156

55

20,3

22,1

851

32,6

462

539

306

357

25

30

132

186

60

21,6

23,8

739

33,0

461

529

328

377

25

29

157

215

65

22,7

25,4

652

33,3

460

521

347

394

25

29

182

244

70

23,7

27,0

583

33,5

459

515

363

409

25

28

207

272

75

24,6

28,5

527

33,6

458

511

378

422

25

28

232

300

80

25,4

29,9

480

33,7

457

507

391

434

25

28

257

328

85

26,1

31,3

439

33,8

456

505

403

445

24

27

281

355

90

26,8

32,7

403

33,9

455

502

413

455

24

27

305

382

95

27,4

34,1

371

33,9

454

499

422

463

24

27

329

409

100

28,0

35,4

342

33,8

453

497

429

470

24

27

353

436

105

28,6

36,7

317

33,7

452

495

435

476

24

27

377

463

R9iYGIyNlE317
Z tablic zasobności odczytaj miąższość grubizny m3 dla drzewostanu sosnowego w wieku 100 lat. Możliwe odpowiedzi: 1. 429m3, 2. 470m3, 3. 33,9m3, 4. 453m3
RzF0sM7whnMFc
Drewno średniowymiarowe (S) to drewno okrągłe o średnicach mierzonych bez kory: górnej od 5 cm wzwyż i dolnej do 24 cm. W zależności od jakości i wymiarów drewno dzieli się na 4 grupy. Połącz grupę z definicją. S1 Możliwe odpowiedzi: 1. drewno dłużycowe,, 2. drewno opałowe, 3. drewno żerdziowe,, 4. drewno stosowe użytkowe, które ze względu na parametry jakościowe i ilościowe dzieli się na podgrupy a i b, S2 Możliwe odpowiedzi: 1. drewno dłużycowe,, 2. drewno opałowe, 3. drewno żerdziowe,, 4. drewno stosowe użytkowe, które ze względu na parametry jakościowe i ilościowe dzieli się na podgrupy a i b, S3 Możliwe odpowiedzi: 1. drewno dłużycowe,, 2. drewno opałowe, 3. drewno żerdziowe,, 4. drewno stosowe użytkowe, które ze względu na parametry jakościowe i ilościowe dzieli się na podgrupy a i b, S4 Możliwe odpowiedzi: 1. drewno dłużycowe,, 2. drewno opałowe, 3. drewno żerdziowe,, 4. drewno stosowe użytkowe, które ze względu na parametry jakościowe i ilościowe dzieli się na podgrupy a i b,
Ćwiczenie 19. Raptularz3DA28sbczP

Na podstawie przedstawionych informacji uzupełnij raptularz.

Interaktywny symulator obliczania miąższości drewna może służyć do obliczenia miąższości drzew stojących, określenia szacowanych sortymentów drzewnych. Do obliczenia miąższości drzewostanu należy zastosować metodę posztuczną szacunku brakarskiego. Do wykonania obliczenia miąższości drzewostanu należy dokonać pomiaru pierśnic w korze wszystkich drzew przeznaczonych do usunięcia. W każdym stopniu pierśnic należy zmierzyć od 1 do 5 wysokości drzew reprezentatywnych dla stopnia pierśnic.

Program na podstawie wzoru dendrometrycznego oblicza: masę pojedynczego średniego drzewa w stopniu pierśnic, masę wszystkich drzew w każdym stopniu pierśnic, sumaryczną masę wszystkich pomierzonych drzew. Podczas sporządzenia szacunku brakarskiego dla każdego gatunku należy otworzyć oddzielne okno, tak aby rejestrować miąższości drzew z podziałem na gatunki.

R1e3BNCGLf2zq
Dane na temat drzewostanów w lasach państwowych.
R1eoaFYVaE7yk1

Przykładowy wzór raptularza. Tabela pochodzi ze strony: http://sipdata.lex.pl (PDF w języku polskim, wielkość pliku 168 kB).

REf1K1dSdlVOi
Zaznacz poprawną odpowiedź. Plan pozyskania drewna to: Możliwe odpowiedzi: 1. oparty na szacunkach brakarskich, jest podstawą rocznego planowania użytkowania lasu w zakresie użytkowania głównego., 2. dokument opracowywany corocznie na podstawie planu pozyskania drewna., 3. podstawowy dokument gospodarki leśnej w lasach należących do Skarbu Państwa, opracowywany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej.
Ćwiczenie 20. Klasa jakościowo‑wymiarowa WCO3DA28sbczP
Ril1LPbEuQZMh
Zadecyduj, gdzie zaklasyfikujesz: sosna 25 cm, klasa jakościowo-wymiarowa WCO.
Tabela pochodzi ze strony http://sipdata.lex.pl/dane/urzedowe/2009/764768/2.pdf?_ga=2.222599257.377555771.1631553567‑1393723275.1583346323
R129URTMp4pPX
Połącz w pary rodzaje drewna z definicjami. drewno małowymiarowe (M) Możliwe odpowiedzi: 1. surowiec drzewny wyrabiany z drewna za pomocą rozdrabniarek, 2. drewno, które ze względu na cechy jakościowo–wymiarowe oraz zmiany powstałe w następstwie zjawisk destrukcyjnych, ma obniżoną wartość techniczną i użytkową, 3. drewno o szczególnych cechach jakościowo–wymiarowych wpływających na sposób jego dalszego wykorzystania. Drewno specjalne co do zasady oznacza się przez dodanie cyfry „1” po symbolu określającym klasę/grupę jakości, 4. drewno pozyskane w stanie okrągłym z zachowaniem naturalnego kształtu pobocznicy, z dopuszczeniem uszkodzeń mechanicznych, 5. w zależności od jakości i wymiarów dzieli się na dwie grupy: M1 – drewno małowymiarowe przemysłowe, M2 – drewno małowymiarowe opałowe, 6. drewno wielkowymiarowe liściaste o obniżonej jakości (pozaklasowe) wszystkich rodzajów drzew liściastych, które ze względu na cechy jakościowe nie może zostać zakwalifikowane do klas jakości A, B, C oraz D lub do sortymentów drewna specjalnego, a które może zostać przeznaczone do przemysłowego zastosowania drewno okrągłe Możliwe odpowiedzi: 1. surowiec drzewny wyrabiany z drewna za pomocą rozdrabniarek, 2. drewno, które ze względu na cechy jakościowo–wymiarowe oraz zmiany powstałe w następstwie zjawisk destrukcyjnych, ma obniżoną wartość techniczną i użytkową, 3. drewno o szczególnych cechach jakościowo–wymiarowych wpływających na sposób jego dalszego wykorzystania. Drewno specjalne co do zasady oznacza się przez dodanie cyfry „1” po symbolu określającym klasę/grupę jakości, 4. drewno pozyskane w stanie okrągłym z zachowaniem naturalnego kształtu pobocznicy, z dopuszczeniem uszkodzeń mechanicznych, 5. w zależności od jakości i wymiarów dzieli się na dwie grupy: M1 – drewno małowymiarowe przemysłowe, M2 – drewno małowymiarowe opałowe, 6. drewno wielkowymiarowe liściaste o obniżonej jakości (pozaklasowe) wszystkich rodzajów drzew liściastych, które ze względu na cechy jakościowe nie może zostać zakwalifikowane do klas jakości A, B, C oraz D lub do sortymentów drewna specjalnego, a które może zostać przeznaczone do przemysłowego zastosowania drewno opałowe Możliwe odpowiedzi: 1. surowiec drzewny wyrabiany z drewna za pomocą rozdrabniarek, 2. drewno, które ze względu na cechy jakościowo–wymiarowe oraz zmiany powstałe w następstwie zjawisk destrukcyjnych, ma obniżoną wartość techniczną i użytkową, 3. drewno o szczególnych cechach jakościowo–wymiarowych wpływających na sposób jego dalszego wykorzystania. Drewno specjalne co do zasady oznacza się przez dodanie cyfry „1” po symbolu określającym klasę/grupę jakości, 4. drewno pozyskane w stanie okrągłym z zachowaniem naturalnego kształtu pobocznicy, z dopuszczeniem uszkodzeń mechanicznych, 5. w zależności od jakości i wymiarów dzieli się na dwie grupy: M1 – drewno małowymiarowe przemysłowe, M2 – drewno małowymiarowe opałowe, 6. drewno wielkowymiarowe liściaste o obniżonej jakości (pozaklasowe) wszystkich rodzajów drzew liściastych, które ze względu na cechy jakościowe nie może zostać zakwalifikowane do klas jakości A, B, C oraz D lub do sortymentów drewna specjalnego, a które może zostać przeznaczone do przemysłowego zastosowania drewno pozaklasowe Możliwe odpowiedzi: 1. surowiec drzewny wyrabiany z drewna za pomocą rozdrabniarek, 2. drewno, które ze względu na cechy jakościowo–wymiarowe oraz zmiany powstałe w następstwie zjawisk destrukcyjnych, ma obniżoną wartość techniczną i użytkową, 3. drewno o szczególnych cechach jakościowo–wymiarowych wpływających na sposób jego dalszego wykorzystania. Drewno specjalne co do zasady oznacza się przez dodanie cyfry „1” po symbolu określającym klasę/grupę jakości, 4. drewno pozyskane w stanie okrągłym z zachowaniem naturalnego kształtu pobocznicy, z dopuszczeniem uszkodzeń mechanicznych, 5. w zależności od jakości i wymiarów dzieli się na dwie grupy: M1 – drewno małowymiarowe przemysłowe, M2 – drewno małowymiarowe opałowe, 6. drewno wielkowymiarowe liściaste o obniżonej jakości (pozaklasowe) wszystkich rodzajów drzew liściastych, które ze względu na cechy jakościowe nie może zostać zakwalifikowane do klas jakości A, B, C oraz D lub do sortymentów drewna specjalnego, a które może zostać przeznaczone do przemysłowego zastosowania drewno rozdrobnione Możliwe odpowiedzi: 1. surowiec drzewny wyrabiany z drewna za pomocą rozdrabniarek, 2. drewno, które ze względu na cechy jakościowo–wymiarowe oraz zmiany powstałe w następstwie zjawisk destrukcyjnych, ma obniżoną wartość techniczną i użytkową, 3. drewno o szczególnych cechach jakościowo–wymiarowych wpływających na sposób jego dalszego wykorzystania. Drewno specjalne co do zasady oznacza się przez dodanie cyfry „1” po symbolu określającym klasę/grupę jakości, 4. drewno pozyskane w stanie okrągłym z zachowaniem naturalnego kształtu pobocznicy, z dopuszczeniem uszkodzeń mechanicznych, 5. w zależności od jakości i wymiarów dzieli się na dwie grupy: M1 – drewno małowymiarowe przemysłowe, M2 – drewno małowymiarowe opałowe, 6. drewno wielkowymiarowe liściaste o obniżonej jakości (pozaklasowe) wszystkich rodzajów drzew liściastych, które ze względu na cechy jakościowe nie może zostać zakwalifikowane do klas jakości A, B, C oraz D lub do sortymentów drewna specjalnego, a które może zostać przeznaczone do przemysłowego zastosowania drewno specjalne (szczególne) Możliwe odpowiedzi: 1. surowiec drzewny wyrabiany z drewna za pomocą rozdrabniarek, 2. drewno, które ze względu na cechy jakościowo–wymiarowe oraz zmiany powstałe w następstwie zjawisk destrukcyjnych, ma obniżoną wartość techniczną i użytkową, 3. drewno o szczególnych cechach jakościowo–wymiarowych wpływających na sposób jego dalszego wykorzystania. Drewno specjalne co do zasady oznacza się przez dodanie cyfry „1” po symbolu określającym klasę/grupę jakości, 4. drewno pozyskane w stanie okrągłym z zachowaniem naturalnego kształtu pobocznicy, z dopuszczeniem uszkodzeń mechanicznych, 5. w zależności od jakości i wymiarów dzieli się na dwie grupy: M1 – drewno małowymiarowe przemysłowe, M2 – drewno małowymiarowe opałowe, 6. drewno wielkowymiarowe liściaste o obniżonej jakości (pozaklasowe) wszystkich rodzajów drzew liściastych, które ze względu na cechy jakościowe nie może zostać zakwalifikowane do klas jakości A, B, C oraz D lub do sortymentów drewna specjalnego, a które może zostać przeznaczone do przemysłowego zastosowania