Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Planowanie cięć – szacunek brakarski

LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi – technik leśnik 314301

Słownik pojęć dla e‑materiału

Instrukcja korzystania ze słownika

Słownik zawiera pojęcia ułożone w kolejności alfabetycznej. Pojęcia zawierają odnośniki do elementów składowych e‑materiału, w których zostały zastosowane. Za pomocą wyszukiwarki „Filtruj pojęcie” można wyszukać odpowiednie pojęcie w słowniku.

1
bonitacja drzewostanu
bonitacja drzewostanu

charakteryzuje potencjalne możliwości produkcyjne siedliska. Określana za pomocą tzw. klas bonitacji, wyznaczanych dla danego gatunku na podstawie wieku i przeciętnej wysokości drzewostanu. Klasę bonitacji określa się oddzielnie dla podstawowych gatunków lasotwórczych. W Polsce klasę bonitacji oznacza się cyframi rzymskimi I–V (dla sosny: Ia, I, II, III, IV, V). Bonitacja I oznacza najlepsze wykorzystanie możliwości produkcyjnych siedliska, a klasa V to lasy rosnące w najmniej korzystnych warunkach: na wydmach lub wysoko w górach.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

czoło dolne drewna
czoło dolne drewna

płaszczyzna przecięcia grubszego końca sztuki drewna.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

czoło górne drewna
czoło górne drewna

płaszczyzna przecięcia cieńszego końca sztuki drewna.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

dalomierz, dalmierz
dalomierz, dalmierz

narzędzie pozwalające na dokładne wyznaczenie odległości obiektu.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

dendrometria
dendrometria

nauka o metodach pomiaru drzew i drzewostanów, oznaczania ich miąższości, przyrostu i wieku oraz określania miąższości (objętości) drewna; opiera się na naukach przyrodniczych i matematycznych, korzysta z metod statystyki matematycznej; przyrząd do wykonywania pomiaru zwany jest dendrometrem.

RDuDzxXRckKQ5
Dendrometr
Źródło: Katja Schulz, Wikimedia Commons, licencja: CC BY 2.0.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

długość drewna nominalna (netto)
długość drewna nominalna (netto)

długość służąca do określania miąższości, względem której odnosi się odchyłki, nadmiary i zabezpieczenia.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

długość drewna rzeczywista (brutto)
długość drewna rzeczywista (brutto)

najmniejsza odległość między czołami lub oznaczeniem rozgraniczającymi klasy jakości w sztuce drewna.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

długość drewna standardowa
długość drewna standardowa

długość nominalna drewna stosowana w wypadku wyrobu drewna średniowymiarowego lub wielkowymiarowego kłodowanego, dla której nie są konieczne dodatkowe ustalenia między odbiorcami.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

dłużyca
dłużyca

drewno okrągłe o długości nominalnej od 6,1 m wzwyż.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

dojrzałość rębna
dojrzałość rębna

określa taki stan drzewostanu, w którym osiągnął on swoje najlepsze cechy (zgodnie m.in. nie tylko z dojrzałością biologiczną, ale również odnowieniową czy dojrzałością największej wydajności surowcowej); na podstawie oceny wieku, w którym dany gatunek uzyskuje dojrzałość rębną, wyznacza się wiek rębności drzew tego gatunku.

drągowina
drągowina

faza rozwoju drzewostanu II klasy wieku (30–50 lat), gdy po zakończonym intensywnym przyroście drzew na wysokość rozpoczyna się silny ich przyrost na grubość; pozyskiwany wówczas surowiec drzewny jest wykorzystywany głównie jako materiał na kopalniaki, stemple budowlane i słupy teleenergetyczne.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

drewno małowymiarowe (M)
drewno małowymiarowe (M)

w zależności od jakości i wymiarów dzieli się na dwie grupy: M1 – drewno małowymiarowe przemysłowe, M2 – drewno małowymiarowe opałowe.

drewno okrągłe
drewno okrągłe

drewno pozyskane w stanie okrągłym z zachowaniem naturalnego kształtu pobocznicy, z dopuszczeniem uszkodzeń mechanicznych.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

drewno opałowe
drewno opałowe

drewno, które ze względu na cechy jakościowo‑wymiarowe oraz zmiany powstałe w następstwie zjawisk destrukcyjnych ma obniżoną wartość techniczną i użytkową.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

drewno pozaklasowe 
drewno pozaklasowe 

drewno wielkowymiarowe liściaste o obniżonej jakości (pozaklasowe) wszystkich rodzajów drzew liściastych, które ze względu na cechy jakościowe nie może zostać zakwalifikowane do klas jakości A, B, C oraz D lub do sortymentów drewna specjalnego, a które może zostać przeznaczone do przemysłowego zastosowania.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

drewno rozdrobnione 
drewno rozdrobnione 

surowiec drzewny wyrabiany z drewna za pomocą rozdrabniarek.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

drewno specjalne (szczególne)
drewno specjalne (szczególne)

drewno o szczególnych cechach jakościowo‑wymiarowych wpływających na sposób jego dalszego wykorzystania. Drewno specjalne co do zasady oznacza się przez dodanie cyfry „1” po symbolu określającym klasę/grupę jakości.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

drewno średniowymiarowe (S)
drewno średniowymiarowe (S)

drewno okrągłe o średnicach mierzonych bez kory: górnej od 5 cm wzwyż i dolnej do 24 cm. W zależności od jakości i wymiarów drewno dzieli się na 4 grupy:
- S1 – drewno dłużycowe,
- S2 – drewno stosowe użytkowe, które ze względu na parametry jakościowe i ilościowe dzieli się na podgrupy a i b,
- S3 – drewno żerdziowe,
- S4 – drewno opałowe.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

drewno użytkowe 
drewno użytkowe 

drewno przeznaczone do przerobu przemysłowego lub do bezpośredniego zastosowania w stanie nieprzerobionym.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

drewno wielkowymiarowe 
drewno wielkowymiarowe 

drewno okrągłe o średnicy w cieńszym końcu (ck) >14 cm bez kory (bk). Drewno wielkowymiarowe ogólnego zastosowania oznacza się symbolem W0.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

drewno wielkowymiarowe kłodowane (WK)
drewno wielkowymiarowe kłodowane (WK)

drewno okrągłe o średnicy w cieńszym końcu (ck) >14 cm bez kory (bk), wyrabiane w kłodach, które spełnia określone wymagania jakościowe. Drewno wielkowymiarowe kłodowane można rozróżniać z podziałem na kłodę krótką (o długości do 3 m włącznie) oraz długą (o długości powyżej 3 m).

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

drobnica
drobnica

drewno małowymiarowe (M) oraz pozostałości drzewne (M2E).

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

drzewostan
drzewostan

zbiorowisko drzew rosnących w bliskim sąsiedztwie i wzajemnie na siebie oddziałujących, o określonym składzie gatunkowym, budowie (często także wieku) i związku z warunkami siedliskowymi.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

drzewostan przeszłorębny
drzewostan przeszłorębny

drzewostan w pełni dojrzały, jego wiek jest wyższy od przyjętego wieku dojrzałości rębnej.

drzewostan rębny
drzewostan rębny

drzewostan w wieku dojrzałości rębnej, nadający się do użytkowania. W praktyce uznaje się za rębne wszystkie drzewostany, które wiek rębny osiągną najdalej za 20 lat.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

etat rębny
etat rębny

okresowa (ustalana zwykle na 10 lat) wielkość pozyskania grubizny użytków rębnych, zapisana w planie urządzenia lasu dla obrębu leśnego i nadleśnictwa. Wyliczana lub przyjmowana na podstawie określonej metody urządzeniowej z uwzględnieniem podziału na gospodarstwa; wyrażona w wymiarze miąższościowym lub powierzchniowym. Podstawę określenia etatu stanowią:
odpowiednie obliczenia etatów, potrzeby hodowlane i ochronne oraz możliwości lokalizacji cięć rębnych. Etaty oblicza się jako etaty miąższościowe w mIndeks górny 3 grubizny brutto.

RY94bMvJlBuiu
Pomiar pnia drzewa elektroniczną suwmiarką
Źródło: Claudiusm, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

grubizna 
grubizna 

drewno wielkowymiarowe (W) i średniowymiarowe (S).

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

klasa jakości 
klasa jakości 

jednostka klasyfikacji drewna wielkowymiarowego według kryterium jakości, czyli zakresu występowania dopuszczalnych wad.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

klasa wymiarowa 
klasa wymiarowa 

jednostka klasyfikacyjna drewna wielkowymiarowego według wymiaru średnicy środkowej lub według średnicy górnej oraz drewna średniowymiarowego z podgrupy S3B według wymiaru średnicy znamionowej.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

klasyfikacja jakościowo‑wymiarowa surowca drzewnego (KJW)
klasyfikacja jakościowo‑wymiarowa surowca drzewnego (KJW)

system podziału surowca drzewnego uwzględniający cechy jakościowe i wymiarowe drewna.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

kłoda
kłoda

drewno wielkowymiarowe okrągłe o długości od 1,0 m do 6,0 m.

RXRZdPCWVqP3G
Sosnowe kłody zgromadzone przy jednym z tartaków w Finlandii
Źródło: Q0ywo, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

koniec dolny drewna 
koniec dolny drewna 

grubszy koniec sztuki surowca drzewnego.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

koniec górny drewna 
koniec górny drewna 

cieńszy koniec sztuki surowca drzewnego.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

metr przestrzenny (mIndeks górny 3p)
metr przestrzenny (mIndeks górny 3p)

jednostka pomocnicza przy określaniu miąższości, służąca do określania objętości stosu drewna lub kontenera (pojemnika) wypełnionego drewnem. Mierzy się u podstawy długość (a) i szerokość (b) stosu drewna oraz jego wysokość (c). Otrzymane trzy wyniki pomiaru należy przemnożyć według wzoru a × b × c. Otrzymany wynik to metry przestrzenne (mIndeks górny 3p), czyli ilość drewna wraz z przestrzeniami powietrza między wałkami, klockami czy szczapami.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

metr sześcienny (mIndeks górny 3)
metr sześcienny (mIndeks górny 3)

jednostka miary miąższości drewna. W zależności od rodzaju i sortymentu drewna stosuje się w handlu drewnem odpowiedni przelicznik metra sześciennego na metr przestrzenny (to tzw. zmienne współczynniki przeliczeniowe drewna); np. brzoza, jesion, wiąz mają przelicznik 0,65 przy długości do 1,2 m, czyli z 1 metra sześciennego otrzymuje się 1,35 metra przestrzennego. Grab, buk, klon i świerk do długości 1,2 m mają przelicznik 0,7.

RDJaTm7uvB7Nx
Stosy drewna o podanych wymiarach
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

miąższość drewna (V)
miąższość drewna (V)

ilościowa charakterystyka drewna wyrażona w mIndeks górny 3. W wypadku drewna mierzonego posztucznie lub w sztukach grupowo – miąższość pojedynczej sztuki. W wypadku drewna mierzonego w stosach lub rozdrobnionego – sumaryczna miąższość drewna znajdującego się w objętości stosu lub kontenera (pojemnika), określona w mIndeks górny 3 na podstawie stosowanych przeliczników. Miąższość drewna nazywana również „masą” lub „ilością” wyrażana jest w mIndeks górny 3. Ta branżowa terminologia jest powszechnie stosowana w obrocie handlowym surowcem drzewnym.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

miąższość drzewa
miąższość drzewa

objętość drewna zawartego w części nadziemnej drzewa wyrażona w mIndeks górny 3.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

miąższość grubizny
miąższość grubizny

ilościowa charakterystyka drewna wielkowymiarowego oraz średniowymiarowego wyrażona w mIndeks górny 3.

nadmiar na długości 
nadmiar na długości 

nadwyżka długości drewna nieuwzględniana przy pomiarze i obliczaniu miąższości, której cechy odpowiadają klasyfikacji jakościowo‑wymiarowej danego sortymentu.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

objętość stosu drewna (Vp)
objętość stosu drewna (Vp)

suma miąższości drewna w korze lub bez i objętości wolnych przestrzeni w stosie, określona w metrach przestrzennych (mIndeks górny 3p).

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

odchyłka przy pomiarze drewna 
odchyłka przy pomiarze drewna 

dopuszczalna różnica długości rzeczywistej i długości nominalnej.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

odstopniowanie 
odstopniowanie 

dopuszczalne, minimalne stopniowanie długości podczas określania długości nominalnej.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

okleina (fornir)
okleina (fornir)

powstaje z naturalnego drewna poprzez skrawanie wierzchniej warstwy wybranego gatunku drewna. Następnie każdy ze ściętych fragmentów forniru jest łączony z zachowaniem kolejności (ciągłości usłojenia). Gotowy fornir to okleina w dużych arkuszach, którą można wykańczać meble. W klasyfikacji drewno na fornir oznacza się symbolem WA1.

RPY1ly08hon4s
Okleina
Źródło: Rasbak, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

opis taksacyjny
opis taksacyjny

dokument powstający podczas inwentaryzacji drzewostanów (taksacji leśnej), będący elementem planu urządzenia lasu i obejmujący charakterystykę lasów i gruntów; sporządzany jest dla wszystkich gruntów (lasów oraz gruntów nieleśnych) znajdujących się pod zarządem danego nadleśnictwa, uwzględnia on również tereny przeznaczone do zalesienia albo wyznaczone na cele nierolnicze i nieleśne, a także grunty wyłączone z produkcji i sporne.

pień
pień

nadziemna część drzewa bez gałęzi.

RgJnL4tX74GnZ
Las
Źródło: pixabay.com, domena publiczna.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

pierśnica
pierśnica

miara stosowana w opisie drzewa uzyskiwana w wyniku pomiaru drzewa na wysokości 1,3 m nad poziomem gruntu, czyli na wysokości klatki piersiowej osoby dorosłej (stąd nazwa). Dotyczy średnicy pnia i jest jednym z głównych parametrów do określenia miąższości drzewa.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

plan cięć
plan cięć

w hodowli lasu plan pozyskania użytków drzewnych (a więc zaplanowanych cięć użytków rębnych i przedrębnych) w określonej wielkości, ustalonym czasie i miejscu dla danej leśnej jednostki administracyjnej.

plan pozyskania drewna 
plan pozyskania drewna 

dokument oparty na szacunkach brakarskich, jest podstawą rocznego planowania użytkowania lasu w zakresie użytkowania głównego.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

plan sprzedaży drewna 
plan sprzedaży drewna 

dokument opracowywany corocznie na podstawie planu pozyskania drewna.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

plan urządzenia lasu
plan urządzenia lasu

podstawowy dokument gospodarki leśnej w lasach należących do Skarbu Państwa, opracowywany dla określonego obiektu, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

pniak 
pniak 

dolna część pnia, która pozostaje przy karpie po ścięciu drzewa.

R1XCHKBgU3W2a
Pniak
Źródło: Childzy~commonswiki, Wikimedia Commons, licencja: CC BY 3.0.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

przekrój drewna 
przekrój drewna 

płaszczyzna przecięcia sztuki drewna.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

redukcja 
redukcja 

odcinek nieuwzględniany przy pomiarze i obliczaniu miąższości; dopuszczalna długość drewna, którego cechy nie odpowiadają poszczególnym klasom jakościowym danego sortymentu występującym między sekcjami w drewnie wielkowymiarowym liściastym.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

rok gospodarczy 
rok gospodarczy 

okres obrachunkowy stosowany w planowaniu i rozliczaniu działalności gospodarczej, np. w przypadku gospodarki leśnej trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

sekcja 
sekcja 

część dłużycy odpowiadająca jednej klasie jakości w drewnie wielkowymiarowym liściastym.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

sklejka 
sklejka 

materiał kompozytowy sklejony z krzyżujących się cienkich warstw drewna (obłogów). Zwykle składa się z ich nieparzystej liczby. Sklejki wytwarza się z różnych gatunków drewna, najczęściej z brzozy, olchy, sosny, rzadziej z buku lub z drzew egzotycznych. Wewnętrzne warstwy sklejki często są z innego, tańszego gatunku niż zewnętrzne. W klasyfikacji drewno na sklejkę oznacza się symbolem WB1.

RetOjc5gwd4ds
Sklejka
Źródło: Bystander, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.
sortyment drewna 
sortyment drewna 

inaczej: klasa jakości drewna; rodzaj drewna z punktu widzenia spełniania norm jakościowych, wymiarów i przeznaczenia. Określa się go dla drewna wyrobionego, ściętego, po przeprowadzonym sortowaniu zgodnie z normami technicznymi.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

sortymentacja 
sortymentacja 

podział drewna okrągłego na różne sortymenty w zależności od jego wymiarów, jakości i przeznaczenia.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

stos 
stos 

zgrupowanie drewna okrągłego lub szczap. Elementami jego pomiaru są długość, wysokość i szerokość stosu.

RBQeL9E0nHwdX
Stos drewna
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

surowiec drzewny 
surowiec drzewny 

drewno wyrobione z poszczególnych części drzewa.

R1Amw38BEbFt9
Bale drewna
Źródło: Jacek Halicki, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

system LAS
system LAS

system informatyczny do przetwarzania danych jednostek organizacyjnych podlegających Lasom Państwowym. Podzielony na siedem podsystemów odpowiedzialnych za prowadzenie niezbędnej ewidencji i obsługę danych z zakresu: planowanie, gospodarka leśna, finanse i księgowość, kadry i płace, gospodarka towarowa, dane wspólne, sprawozdawczość.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

szacunek brakarski 
szacunek brakarski 

szacunkowe ustalenie za pomocą określonych metod ilości i jakości sortymentów drewna okrągłego możliwych do pozyskania z drzew przeznaczonych do wycięcia w danym roku. Przy wykonywaniu szacunku brakarskiego określa się również warunki i sposób pozyskiwania oraz wywozu drewna, a także przybliżony termin wykonywania prac.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

szlak zrywkowy 
szlak zrywkowy 

pas gruntu w drzewostanie, na którym usunięto drzewa, aby umożliwić poruszanie się środkom zrywkowym i innym maszynom roboczym. Szlak zrywkowy powinien być dostosowany do warunków terenowych oraz tak poprowadzony, aby nie tylko ułatwiał wykonanie prac pozyskaniowych, ale również chronił powierzchnię lasu przed uszkodzeniami.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

średnia średnica czoła (przekroju)
średnia średnica czoła (przekroju)

średnica służąca do odnoszenia zasięgu wad występujących na powierzchni czoła. Pomiaru średniej średnicy czoła dokonuje się bez kory po najmniejszej i największej średnicy czoła i oblicza średnią arytmetyczną z pomiarów. W warunkach technicznych określana jako Ø.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

średnica dolna drewna (dIndeks dolny d)
średnica dolna drewna (dIndeks dolny d)

średnica grubszego końca sztuki drewna.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

średnica górna drewna (dIndeks dolny g)
średnica górna drewna (dIndeks dolny g)

średnica cieńszego końca sztuki lub sekcji drewna.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

średnica środkowa drewna (d)
średnica środkowa drewna (d)

średnica mierzona w połowie długości sztuki lub sekcji drewna.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

średnica znamionowa drewna (dIndeks dolny z)
średnica znamionowa drewna (dIndeks dolny z)

średnica mierzona w korze w odległości 1 m od dolnego końca.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

trzebież
trzebież

cięcie pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanach dojrzewających i dojrzałych; podczas trzebieży usuwane są wyznaczone drzewa – zwykle te, które przeszkadzają w prawidłowym rozwoju drzew najlepszej jakości oraz rozmieszczonych w miarę równomiernie w całym drzewostanie, jak i tych tworzących jego szkielet (selekcja pozytywna).

R1NE6tIjiJMFP
Traktor w lesie
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

trzebież późna 
trzebież późna 

zabieg selekcyjny, który ma na celu pielęgnowanie siedliska i drzewostanu, ma uformować drzewostan przed osiągnięciem wieku rębności. Prowadzi się ją tak, aby drzewa dorodne rozwijały się swobodnie, miały obfity i dobrze oświetlony aparat asymilacyjny, umożliwiający duży przyrost masy drzewnej.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

użytki przedrębne (drzewostan przedrębny)
użytki przedrębne (drzewostan przedrębny)

drewno pozyskane w czasie zabiegów pielęgnacyjnych i hodowlanych (czyszczeń, trzebieży, cięć sanitarnych).

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

trzebież wczesna 
trzebież wczesna 

zabiegi pielęgnacyjne prowadzone w okresie dojrzewania drzewostanu, m.in. po to, by osiągnął pożądany skład gatunkowy.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

wiek rębny 
wiek rębny 

wiek, w którym drzewostan danego gatunku powinien być przeznaczony do wyrębu (do użytkowania rębnego). W drzewostanach mieszanych wiek rębny dostosowuje się do gatunku panującego.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

zasobność drzewostanu 
zasobność drzewostanu 

objętość drewna znajdującego się w drzewostanie wyrażona w m³ w przeliczeniu na powierzchnię 1 ha, obliczana na podstawie miąższości wszystkich lub części drzew w stosunku do powierzchni.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

żerdziowina
żerdziowina

faza rozwojowa drzewostanu w wieku 15–30 lat, w którym drzewa osiągają rozmiary żerdzi (mają więcej niż 7 cm grubości); następują również podział drzewostanu na główny oraz podrzędny, a także osłabienie procesu wydzielania się drzew.

Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego