E-materiały do kształcenia zawodowego

Planowanie cięć – szacunek brakarski

LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi – technik leśnik 314301

Przewodnik dla nauczyciela

6

Spis treści

Cele ogólne e‑materiału i efekty kształceniaCele ogólne e‑materiału i efekty kształcenia

Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

Powiązania między elementami e‑materiałuPowiązania między elementami e‑materiału

Wskazówki do wykorzystania materiałów multimedialnych w pracy dydaktycznejWskazówki do wykorzystania materiałów multimedialnych w pracy dydaktycznej

Wymagania techniczneWymagania techniczne

1

Cele ogólne e‑materiału i efekty kształcenia

Cele ogólne e‑materiału

 • Uwzględnienie treści, które pozwalają na osiągnięcie, zgodnie z podstawą programową, celów kształcenia w zawodzie technik leśnik (kod cyfrowy zawodu 314301): organizowanie i nadzorowanie prac związanych z hodowlą lasu, organizowanie i nadzorowanie prac związanych z ochroną lasu, organizowanie i nadzorowanie prac związanych z gospodarką łowiecką i rekreacyjnym zagospodarowaniem lasu, wykonywanie prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach, organizowanie i nadzorowanie prac związanych z pozyskiwaniem surowca drzewnego oraz użytków ubocznych. Tematyka e‑materiału służy przygotowaniu absolwenta do profesjonalnego wykonywania zadań zawodowych.

 • Przedstawienie – w sposób obrazowy i zrozumiały dla uczącego się – najważniejszych założeń dotyczących wykonania szacunku brakarskiego różnymi metodami. Symulator szacunku brakarskiego umożliwia pracę z wirtualnymi danymi z przykładowego lasu gospodarczego – wprowadzanie danych do komputera i sporządzanie innych dokumentów (rocznego planu pozyskania drewna, szczegółowych planów na podstawie danych z szacunków, sporządzanie szkiców zrębowych terenowych, powiązanie adresu powierzchni leśnej z opisem taksacyjnym i mapą wydzielenia oraz kartą drzewostanową).

 • Pomoc w procesie nauczania i w procesie samodzielnego uczenia się wyżej wymienionego zawodu: wspieranie osiągania wybranych efektów kształcenia przez podnoszenie jakości procesu dydaktycznego i autodydaktycznego.

 • Rozwijanie kompetencji komunikacyjno‑cyfrowych.

 • Dostosowanie tempa i zakresu nauczania do indywidualnych potrzeb uczącego się.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

Efekty kształcenia dla kwalifikacji LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi:

LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi

Osoba ucząca się:

 • LES.02.8.4) planuje cięcia w drzewostanie.

Kryteria weryfikacji dla powyższych efektów kształcenia:

Osoba ucząca się:

 • LES.02.8.4.1) dobiera metody szacunku brakarskiego drzew na pniu do rodzaju cięć;

 • LES.02.8.4.2) wskazuje tok postępowania w zależności od przyjętej metody szacunku brakarskiego drzew na pniu;

 • LES.02.8.4.3) mierzy pierśnice i wysokości drzew oraz szacuje jakość surowca drzewnego;

 • LES.02.8.4.4) wypełnia raptularz terenowy do szacunku brakarskiego drzew na pniu metodą posztuczną na podstawie otrzymanych danych;

 • LES.02.8.4.5) wypełnia raptularz terenowy do szacunku brakarskiego drzew na pniu metodą posztuczną na podstawie szacunku wzrokowego oraz wykonanych pomiarów;

 • LES.02.8.4.6) interpretuje informacje zawarte w rocznym planie pozyskania surowca drzewnego (wniosku cięć);

 • LES.02.8.4.7) wprowadza dane do programu Brakarz;

 • LES.02.8.4.8) wykreśla krzywą wysokości;

 • LES.02.8.4.9) odczytuje wysokość wyrównaną z krzywej wysokości;

 • LES.02.8.4.10) rysuje szkice zrębowe (powierzchni) w panelu SILPweb – szkicownik leśniczego.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

Struktura e‑materiału

E‑materiał składa się z trzech części: wprowadzenia, materiałów multimedialnych oraz obudowy dydaktycznej. Każda z tych części zawiera powiązane tematycznie elementy składowe.

Wprowadzenie

Przedstawia podstawowe informacje, które ułatwiają użytkownikowi wstępne zapoznanie się z zawartością e‑materiału.

Materiały multimedialne

Symulator Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

Praca z symulatorem wspomaga wykształcenie następujących umiejętności:

 • planowanie cięcia w drzewostanie,

 • wypełnianie raptularza terenowego do szacunku brakarskiego drzew na pniu metodą posztuczną na podstawie otrzymanych danych,

 • znajomość zasad, celów i metod dokonywania szacunku brakarskiego,

 • znajomość programów Brakarz i ACER,

 • wprowadzanie danych do programu Brakarz.

Obudowa dydaktyczna

Interaktywne materiały sprawdzająceDj8swjvpsInteraktywne materiały sprawdzające – pozwalają zweryfikować poziom opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu szacunku brakarskiego.

Słownik pojęć dla e‑materiałuD139EQajoSłownik pojęć dla e‑materiału – zawiera objaśnienia specjalistycznego słownictwa występującego w całym e‑materiale.

Przewodnik dla nauczycielaD1BNOUeELPrzewodnik dla nauczyciela – zawiera wskazówki dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach pracy dydaktycznej.

Przewodnik dla uczącego sięDFIOGUObPrzewodnik dla uczącego się – zawiera wskazówki i instrukcje dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach samodzielnej nauki uczącego się.

Netografia i bibliografiaDRuJkK25CNetografia i bibliografia – stanowi listę materiałów, na podstawie których został opracowany e‑zasób, oraz listę materiałów polecanych do przeczytania w celu pogłębienia wiedzy dotyczącej planowania cięć.

Instrukcja użytkowaniaDQ69J9A8BInstrukcja użytkowania – objaśnia działanie e‑materiału oraz poszczególnych jego elementów.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

Powiązania między elementami e‑materiału

Materiały multimedialne są powiązane ze sobą i z poszczególnymi elementami obudowy dydaktycznej.

Każdy materiał multimedialny jest także powiązany z konkretnymi interaktywnymi materiałami sprawdzającymi:

 • symulator Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego z ćwiczeniami 1–20.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4

Wskazówki do wykorzystania materiałów multimedialnych w pracy dydaktycznej

Zawarte w e‑materiale zasoby multimedialne są nowoczesnymi środkami dydaktycznymi, które znacząco wspomagają kształcenie zawodowe. Dzięki nim użytkownicy e‑materiału zdobywają wiedzę dotyczącą planowania i prowadzenia szacunku brakarskiego. Poniżej przedstawiono propozycje wykorzystania każdego multimedium podczas zajęć, a także podczas samodzielnej pracy uczniów poza zajęciami.

Praca uczniów podczas zajęć

1. Symulator Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

Każdy uczący się sam, na podstawie symulatora, dokonuje szacunku brakarskiego w przykładowym lesie. Następnie prezentuje uzyskane pomiary i wyliczenia na forum klasy; możliwa jest także wymiana informacji w parach.

Wykorzystanie symulatora podczas lekcji powtórzeniowej. Nauczyciel dzieli klasę na grupy i wprowadza zasadę rywalizacji. Przedstawiciele grup losują sobie nawzajem liczbę i gatunki drzew, każda grupa prezentuje dane uzyskane po przeprowadzeniu symulacji szacunku brakarskiego metodą posztuczną. Posługując się symulatorem, można wprowadzić element pracy na czas, tzn. ograniczenie czasowe na przeprowadzenie symulacji szacunku brakarskiego.

2. Interaktywne materiały sprawdzające

Są to ćwiczenia przewidziane do samodzielnego rozwiązania przez uczniów. Nauczyciel może jednak wprowadzić pracę w parach lub elementy oceny koleżeńskiej, która polega na tym, że po rozwiązaniu zadań uczniowie konsultują odpowiedzi z osobą z ławki. Można też zastosować indywidualne rozwiązywanie zadań i wspólne omówienie odpowiedzi przez cały zespół klasowy, kiedy rozwiązania są wyświetlane na tablicy multimedialnej. W każdym z tych wariantów uczeń powinien móc skorzystać z pomocy nauczyciela i uzyskać od niego informację zwrotną.

Praca uczniów poza zajęciami

E‑materiały umożliwiają pracę uczniów poza zajęciami lekcyjnymi. Mogą oni samodzielnie zapoznać się z multimediami i sporządzić notatki porządkujące wiedzę. Notatki mogą być w różnej formie.

1. Symulator Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

Symulator może mieć zastosowanie w tzw. lekcji odwróconej, w przypadku tematów związanych z omawianiem poszczególnych metod dokonywania szacunku brakarskiego. Na przykład nauczyciel zadaje uczącym się zadanie domowe, które polega na przypomnieniu sobie informacji o tych metodach. Podczas lekcji nauczyciel odnosi się do wiadomości powtórzonych oraz do nowych treści z zakresu wyboru metod najskuteczniejszych do szacowania konkretnych typów drzewostanu.

Przygotowanie indywidualne w domu do lekcji odwróconej może polegać na następujących działaniach:

 • nauczyciel prosi uczących się, aby zapoznali się np. z zasadami wypełniania raptularza terenowego;

 • podczas lekcji w klasie nauczyciel weryfikuje wiedzę uczących się, np. zapraszając, aby chętne osoby nazwały i opisały stosowane w raptularzu kody oznaczeń, posługując się symulatorem szacunku brakarskiego;

 • w razie potrzeby nauczyciel podaje dodatkowe wiadomości, uzupełnia wiedzę uczących się. Można także poprosić, aby uczący się wzajemnie się uzupełniali, poprawiali.

2. Interaktywne materiały sprawdzające

Uczniowie mogą wykonać ćwiczenia interaktywne w ramach pracy domowej.

Indywidualizacja pracy z uczniami, w tym z uczniami ze SPE

Symulatora można używać w dowolnym tempie, indywidualnym dla każdego uczącego się. Zawiera on dane z konkretnego lasu, ale może być inspiracją do rozwijania wiedzy uczących się. Nauczyciel może zaproponować, aby uczący się poszukał w innych źródłach informacji na temat prowadzenia szacunku brakarskiego. Nauczyciel zachęca uczących się poszukujących, zainteresowanych do samodzielnego szukania dodatkowych wiadomości, aby potem je zweryfikować i usystematyzować.

Ponadto nauczyciel może dostosować pracę z każdym zasobem do indywidualnych potrzeb uczniów. W pracy z symulatorem należy pamiętać o tym, że:

 • przy podziale klasy na grupy należy wziąć pod uwagę, aby zespoły były zróżnicowane pod względem możliwości uczniów i sposobów uczenia się; w takiej sytuacji uczniowie zdolni mogą służyć pomocą osobom z trudnościami w nauce (tutoring rówieśniczy);

 • uczniowie z zaburzeniami zachowania oraz uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mogą zapoznawać się z symulatorem czy ćwiczeniami (np. według wyznaczonego przez nauczyciela planu: instrukcja użytkowania, instrukcja obsługi raptularza + wybór raptularza, przejście do symulatora itd.) w celu zminimalizowania ryzyka dekoncentracji i demotywacji;

 • podczas rozmowy należy pamiętać, aby nie zmuszać do wypowiedzi na forum klasy osób z trudnościami w komunikacji; mogą się one wykazać w pracy w grupach.

Interaktywne materiały sprawdzające pozwalają uczącemu się korzystać z nich we własnym tempie poprzez wielokrotne powtarzanie ćwiczeń, które sprawiają trudność, aż do znalezienia rozwiązania problemu.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

5

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z przewodnika oraz innych zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3 GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2 GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • tablet/smartfon z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym), np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści