Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z linią chronologiczną. Zastanów się, czy przed XX w. nie podejmowano żadnych prób współpracy europejskiej.

Wybrane wydarzenia dotyczące współpracy europejskiej

R1V9vn0v5rM3S1
4.3.1947 Zdjęcie przedstawia salę z mównicą. Wokół niej siedzą liczni mężczyźni w garniturach. Traktat z Dunkierki. Podpisanie traktatu bilateralnego między Francją i Wielką Brytanią dotyczącego wzajemnej pomocy w razie ewentualnej niemieckiej agresji. Dokument ten był pierwszym po II wojnie światowej paktem o bezpieczeństwie. Został zawarty na 50 lat z automatycznym przedłużeniem na czas nieokreślony po upływie tego okresu. 17.3.1948 Zdjęcie przedstawia mężczyznę siedzącego przy stole i podpisującego coś w dużej księdze. Po obu stronach mężczyzny znajdują się dwaj mężczyźni we frakach. Na drugim planie znajdują się siedzący w rzędach mężczyźni. Traktat brukselski Traktat zawarty na 50 lat pomiędzy Wielką Brytanią, Belgią, Francją, Niderlandami i Luksemburgiem. Podobnie jak traktat z Dunkierki dotyczył obronności, był pierwszym krokiem w stronę utworzenia NATO. Oprócz spraw związanych z bezpieczeństwem zawierał również kwestie ekonomiczne i socjalne. Na jego podstawie powstała Unia Zachodnia. Włochy odmówiły w nim udziału ze względu na antyniemiecki charakter paktu, przypominający postanowienia traktatu wersalskiego. 18.4.1951 Zdjęcie przedstawia księgę z Traktatem paryskim. Księga jest otwarta, po prawej stronie widnieje osiem odręcznych podpisów i lakowych pieczęci. Traktat paryski. Celem podpisanego przez Francję, Włochy, RFN i kraje Beneluksu w Paryżu Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali było stworzenie współzależności na rynku węgla i stali, tak aby jedno państwo członkowskie nie mogło mobilizować sił zbrojnych bez wiedzy pozostałych państw członkowskich. Dzięki współpracy udało się w tych dziedzinach gospodarki osiągnąć nadspodziewanie dobre efekty, co było szczególnie istotne ze względu na odbudowywanie zniszczonych wojną gospodarek. 23.10.1954 Mapa przedstawia Europę Środkową. Zaznaczone są na niej kontury państw: Belgii, Francji, Luksemburga, Niderlandów, RFN i Włoch. Układy paryskie. Porozumienia międzynarodowe dotyczące głównie kwestii politycznych i militarnych, podpisane przez Wielką Brytanię, Francję, Belgię, Niderlandy, Luksemburg, Stany Zjednoczone, Kanadę oraz Włochy i RFN. Zniesienie okupacji RFN, włączenie jej w struktury NATO i przyznanie jej prawa do posiadania armii. Przekształcenie Unii Zachodniej w Unię Zachodnioeuropejską i włączenie Włoch i RFN w jej struktury. 25.3.1957 Zdjęcie przedstawia duży stół zastawiony mikrofonami. Przy stole siedzą dwaj dojrzali mężczyźni w garniturach. Jeden z nich przemawia. Za plecami mężczyzn siedzą w trzech rzędach mężczyźni w garniturach. Traktaty rzymskie Sukcesy EWWiS zachęciły państwa członkowskie do nawiązania współpracy na kolejnych polach. Europejska Wspólnota Energii Atomowej powstała w celu rozwoju technologii i przemysłu jądrowego. Druga z utworzonych wtedy organizacji – Europejska Wspólnota Gospodarcza – miała na celu harmonijny rozwój działalności gospodarczej, stały i zrównoważony wzrost, zwiększenie stabilności, przyspieszenie podwyższania poziomu życia oraz tworzenie ściślejszych związków między państwami członkowskimi przez ustanowienie wspólnego rynku i stopniowe zbliżanie polityk gospodarczych tych państw. 1.7.1967 Zdjęcie przedstawia dużą księgę. To traktat fuzyjny. Księga jest otwarta. Na prawej karcie znajduje się sześć podpisów i lakowych pieczęci. Traktaty fuzyjne. Traktaty te – pierwszy z 1967, drugi z 1971 r. – ustanawiają dla wszystkich trzech wspólnot (EWWiS, EWG i Euratom) wspólną Radę, wspólną Komisję i wspólny budżet. Komitetu Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich zostaje formalnie umocowany jako organ przygotowawczy Rady. 1.1.1973 Mapa przedstawia Europę Środkową. Zaznaczone są na niej kontury państw: Belgii, Francji, Luksemburga, Niderlandów, RFN, Włochów, Danii, Irlandii, Wielkiej Brytanii. Pierwsze rozszerzenie WE. Do Wspólnot Europejskich dołączają Dania, Irlandia i Wielka Brytania. Liczba państw członkowskich rośnie do dziewięciu. 1990 Opis WCAG ilustracji przy wydarzeniu Mapa przedstawia Europę. Zaznaczone są na niej kontury państw: Belgii, Francji, Luksemburga, Niderlandów, RFN, Włoch, Danii, Irlandii, Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii i Portugalii. Rozszerzenie Unii Zachodnioeuropejskiej Do UZE dołączyły Hiszpania i Portugalia. 1993 Grafika przedstawia flagę UZE. Na niebieskim tle ułożonych jest w łuk dziesięć żółtych gwiazd. W łuku skrzyżowane są dwa akronimy. Poziomo WEU i pionowo UEO. Przeniesienie siedziby UZE. Pierwotnie siedzibą UZE był Londyn, w 1993 r. instytucja wraz z całą towarzyszącą jej administracją przeniosła się do Brukseli. 1.11.1993 Zdjęcie przedstawia dużą salę. Na jej środku stoi stół, przy którym siedzą dwaj mężczyźni w garniturach podpisujący dokumenty. W ich pobliżu znajduje się kobieta i dwóch mężczyzn. Za ich plecami znajdują się stoły, przy których siedzą mężczyźni w garniturach. Wejście w życie traktatu z Maastricht Traktat z Maastricht, czyli oficjalnie Traktat o Unii Europejskiej wszedł w życie po przeprowadzonych referendach w 12 krajach członkowskich. Na jego mocy uznano UZE za zbrojne ramię wspólnoty, przyjmując jako dalekosiężny cel UE utworzenie wspólnej armii europejskiej. 1995 Mapa przedstawia Europę. Zaznaczone są na niej kontury państw: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Belgii, Niderlandów, Luksemburga, Włoch, Grecji, Hiszpanii i Portugalii. Rozszerzenie Unii Zachodnioeuropejskiej Do UZE dołącza Grecja. Łącznie w skład UZE wchodziło 10 państw: Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Belgia, Niderlandy, Luksemburg, Włochy, Grecja, Hiszpania i Portugalia; ponadto sześć państw miało status członka stowarzyszonego, siedem stowarzyszonego partnera, a pięć obserwatora. 2.10.1997 Zdjęcie przedstawia grupę mężczyzn w garniturach, którzy pozują do zdjęcia na tle kanału. Na kanale znajdują się łodzie. Podpisanie Traktatu amsterdamskiego Dokument, oficjalnie zatytułowany Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie oraz niektóre związane z nimi akty wszedł w życie 1 maja 1999 r. Jego celem było dostosowanie unijnych traktatów do planowanego poszerzenia UE. W odniesieniu do UZE nadał UE możliwości zlecania Unii Zachodnioeuropejskiej misji różnego typu: od zadań humanitarnych i ratowniczych po działania zbrojne. 1999 Grafika przedstawia ziemski glob ze wszystkimi kontynentami. Obok niego znajduję się koło złożone z dwunastu żółtych gwiazd. Wygaszanie UZE. Wygasł traktat brukselski powołujący do życia UZE. Na szczycie Rady Europejskiej w Helsinkach w 1999 postanowiono o wygaszaniu UZE i przeniesieniu jej kompetencji do nowo tworzonych struktur wspólnej europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. 30.6.2011 Zdjęcie przedstawia dużą salę, w której zasiadają licznie ubrani oficjalnie ludzie. Na środku sali znajduje się duży ekran, na którym widnieje zdjęcie sali i napis Lizbona. Zakończenie działalności UZE Rozwiązano ją 31 marca 2010, decyzją państw członkowskich, z uwagi na wejście w życie traktatu lizbońskiego. Działalność organizacji została wygaszona do 30 czerwca 2011 r.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ćwiczenie 1
R12Y0bgux0INP
Oceń, który z traktatów był najważniejszy dla powstania Unii Europejskiej. Uzasadnij swoje zdanie. (Uzupełnij).
Ćwiczenie 2
RdM4xyzEG5WaA
Zajmij stanowisko: czy Unia Zachodnioeuropejska spełniła swoje cele? Swoje zdanie uzasadnij minimum dwoma argumentami. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida