Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z linią chronologiczną, na której obok już znanych z lekcji przykładów definiowania polityki zaznaczono inne koncepcje rozwoju polityki. Przeanalizuj poglądy na politykę poszczególnych uczonych. Wskaż, jak ewoluowało znaczenie pojęcia „polityka”.

R18NjphNPAsEc1
-427 - -347 Platon Autor Państwa i Polityka., -384 - -322 Arystoteles Autor Polityki, dzieła w którym podał definicję polityki jako sztuki rządzenia państwem., 1224 - 1274 Św. Tomasz z Akwinu Uważał, że obowiązkiem władzy jest dążenie do szczęścia i dobra społeczeństwa. Głosił on, że nie ma innej władzy, jak tylko od Boga pochodzącej., 1469 - 1527 Niccolo Machiavelli Teoretyk i twórca nowożytnej koncepcji państwa. Autor Księcia( Il Prince ), w którym zawarł zasadę makiawelizmu polegającą na tym, że władca w imię racji stanu może postępować niemoralnie. Takie postępowanie w myśl reguły „cel uświęca środki” pozwala politykom osiągać cele ważne dla państwa., 1503 - 1572 Andrzej Frycz Modrzewski Tradycje greckiej polis i rozumienia polityki rozwinął w dziele O naprawie Rzeczpospolitej, 1689 - 1755 Montesquieu Francuski filozof i prawnik, teoretyk monarchii konstytucyjnej. W dziele O duchu praw przedstawił poglądy na powstanie państwa i prawa oraz koncepcję organizacji państwa rządzonego dobrze i praworządnie. Autor idei trójpodziału władz na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą., 1864 - 1920 Karl Emil Maximilian „Max” Weber Niemiecki socjolog, prawnik, nazywany ojcem socjologii. Autor eseju Polityka jako zawód i powołanie (Politik als Beruf), w którym pisze, że polityka to dążenie do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy, czy to między państwami, czy też w obrębie państwa, między grupami ludzi, jakie to państwo tworzą. Weber uważał, że państwo realizując politykę może odwoływać się do przemocy. Weber dokonał klasyfikacji polityków:– okazjonalnych, np. wyborców, uczestników demonstracji,– niezawodowych,– zawodowych dla, których polityka stała się zawodem i sposobem na życie., 1906 - 1975 Hannah Arendt Niemiecka teoretyczka polityki., 1980 Współczesne rozumienie polityki Polityka to ogół działań związanych z dążeniem do zdobycia i utrzymania władzy państwowej. Polityczną sferę życia społecznego tworzą: – system partyjny, – system prawny, – system organów państwowych,– ideologie (myśl polityczna), – kultura polityczna społeczeństwa.
1
Ćwiczenie 1
RPoRGybIdgBH5
Przedstaw etapy kształtowania się współczesnej definicji polityki. Odpowiedź uzasadnij, wykorzystaj informacje zawarte w linii chronologicznej. (Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 2
R1eJyGgCp0c1l
Wskaż, w jaki sposób władza realizuje rację stanu ważną dla państwa. (Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 3
R132mOxDMpgpO
Zastanów się, w jakich sytuacjach stajemy się politykami okazjonalnymi. (Uzupełnij).