Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1Mq2dWBqoWSb1
Ćwiczenie 1
Kto był autorem dzieła Polityka? Możliwe odpowiedzi: 1. Sokrates, 2. Arystoteles, 3. Platon, 4. Cyceron
RI143q68wtzjl1
Ćwiczenie 2
Wskaż cechy feudalizmu. Możliwe odpowiedzi: 1. opierał się na systemie hierarchicznej zależności jednostki, 2. podział społeczeństwa na trzy stany: rycerstwo, duchowieństwo i chłopstwo, 3. opierał się na założeniu, że wszyscy obywatele są równi, 4. polityką mogli się zajmować obywatele z różnych klas społecznych
21
Ćwiczenie 3

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj zadanie.

Skoro widzimy, że każde państwo jest pewną wspólnotą, a każda wspólnota powstaje dla osiągnięcia jakiegoś dobra (wszyscy w każdym działaniu powodują się tym, co im się dobrem wydaje), to jasną jest rzeczą, że wprawdzie wszystkie [wspólnoty] dążą do pewnego dobra, lecz przede wszystkim czyni to najprzedniejsza ze wszystkich, która ma najważniejsze ze wszystkich zadanie i wszystkie inne obejmuje. Jest nią tzw. państwo i wspólnota państwowa”.

/Źródło: Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz, Wrocław 2005, s. 6./

R1MbY5ZGOXyMC
Rozstrzygnij, co autor uważa za główny cel państwa. Uzasadnij swoją opinię. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 4
R3D6FFD0LLKY9
Rozstrzygnij, czy osoba regularnie oddająca głos w wyborach, referendach i uczestnicząca w zebraniach wspólnoty mieszkańców gminy jest typem polityka niezawodowego. (Uzupełnij).
21
Ćwiczenie 5

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj zadanie.

„Państwo faszystowskie, najwyższa i najpotężniejsza forma osobowości, jest siłą, ale siłą duchową. Skupia ona wszystkie formy moralnego i intelektualnego życia człowieka. Nie może się więc ograniczać do zwykłych czynności utrzymywania porządku i sprawowania opieki, jak tego chciał liberalizm. Nie jest prostym mechanizmem, który ograniczałby sferę domniemanych swobód indywidualnych. Jest formą i normą wewnętrzną, jest ujęciem w karby dyscypliny całego człowieka; przenika tak wolę, jak i rozum.

Jego zasada, ożywiająca go centralna idea, najistotniejsze natchnienie osobowości ludzkiej, żyjącej we wspólnocie obywatelskiej, zstępuje do głębi i zagnieżdża się tak w sercu człowieka czynu, jak i myśliciela, tak artysty, jak i uczonego; ona, co jest duszą duszy”.

/Źródło: Benito Mussolini, Doktryna faszyzmu, [w:] Wiek XX w źródłach, Warszawa 1998, s. 96./

R18joi09KFdGt
Wyjaśnij, na czym miał polegać totalitarny charakter faszyzmu. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 6

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj zadanie.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. 2001, nr 79, poz. 857)

Rozdział 3

Ewidencja partii politycznych

Art. 11

1. Partię polityczną zgłasza się do ewidencji partii politycznych, zwanej dalej „ewidencją”, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, zwany dalej „Sądem”.

2. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę, skrót nazwy i określenie adresu siedziby partii politycznej oraz imiona, nazwiska i adresy osób wchodzących w skład organów uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych. Do zgłoszenia można załączyć wzorzec symbolu graficznego partii politycznej.

3. Do zgłoszenia należy załączyć:

  1. statut partii politycznej;

  2. wykaz zawierający imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL i własnoręczne podpisy popierających zgłoszenie co najmniej 1000 obywateli polskich, którzy ukończyli 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych; każda strona wykazu powinna być opatrzona adnotacją zawierającą nazwę partii politycznej zgłaszanej do ewidencji.

4. Do zbierania podpisów osób popierających zgłoszenie, o których mowa w ust. 3, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018 r. poz. 408).

5. Nazwa, skrót nazwy i symbol graficzny partii politycznej powinny odróżniać się wyraźnie od nazw, skrótów nazw i symboli graficznych partii już istniejących.

6. Zgłoszenia dokonują 3 osoby spośród osób, o których mowa w ust. 2, przyjmując odpowiedzialność za prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu.

R1N3MIq7GIsl6
Przeanalizuj, jakie warunki musi spełnić partia polityczna, by mogła legalnie funkcjonować w Polsce. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 7

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj zadanie.

„Marketing polityczny oznacza (...) umiejętność wypracowania przez partię/kandydatów, społecznie racjonalnej strategii politycznej i następnie doboru repertuaru technik promocyjnych, w celu zapewnienia zwycięstwa partii/kandydatowi w procedurach rywalizacji o głosy wyborców. Zgodnie z koncepcją marketingu politycznego zwycięstwo powinni odnieść ci kandydaci lub partie, którzy najlepiej rozpoznają preferencje elektoratu, potrafią sformułować na tej podstawie najbardziej przekonującą strategię działania politycznego oraz zapewnić jej (z pomocą skutecznej taktyki promocyjnej, zawartej w repertuarze marketingu politycznego) uznanie w oczach wyborców, które w konsekwencji przełoży się na głosy poparcia podczas elekcji”.

/Źródło: Andrzej Wojciech Jabłoński, Marketing polityczny w USA: koncepcja i zastosowanie w kampaniach prezydenckich, [w:] tegoż (red.), Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław 2002, s. 71./

R7B7wjoQME4Yh
Przedstaw cele marketingu politycznego. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 8

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj zadanie.

Konstytucja RP

Art. 21

1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.

2. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.

R8keTad1PdEHt
Rozstrzygnij, z jakiej koncepcji polityki wywodzi się powyższy zapis w Konstytucji RP. Swoją odpowiedź poprzyj odpowiednimi argumentami. (Uzupełnij).
31
Ćwiczenie 9

Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj zadanie.

Postpolityka tworzy nową scenę demokracji, nową architekturę, sprzęga politykę z technikami komunikacyjnymi. W swojej postaci nie posiada pośredników - translatorów, tłumaczących, co polityk miał na myśli. Nie ma już autorytetów i elit w dotychczasowym rozumieniu tego słowa. (...)

Politycy muszą dotrzeć do jak największej publiki, która charakteryzuje się zróżnicowaniem pod wieloma względami, dlatego przekaz przestał być «ekspercki», przedstawiany za pomocą tabel wzrostu gospodarczego. Trzeba było skończyć z bezbarwnością i nijakością skierowaną w stronę specjalistów, osób interesujących się polityką, których ulubioną formą spędzania wolnego czasu jest oglądanie kilkugodzinnych debat politycznych.

/Źródło: Bartłomiej Machnik, Postpolityka – Idee nieważne. Ważna władza, „Nowa Politologia”, nowapolitologia.pl, 20.05.2011 [online, dostęp: 28.10.2019]./

R1Ic5VJbun9Dt
Uzasadnij, że postpolityka to koncepcja polityki bez ideologii. (Uzupełnij).