Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Polecenie 1

Zapoznaj się z linią chronologiczną i wykonaj zadania.

Przebieg integracji europejskiej

R1S3Ynon3JsoG1
1951 Pierwsi członkowie – Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Włochy , 1973 Rozszerzanie integracji – Dania, Irlandia, Wielka Brytania , 1981 Rozszerzanie integracji – Grecja Współpraca Grecji z UE rozpoczęła się jeszcze na początku lat 60. XX wieku podpisaniem umowy stowarzyszeniowej. Grecja była wtedy jednak za słabo rozwinięta gospodarczo, by móc w pełni uczestniczyć w integracji. Z końcem lat 60. Grecja pogrążyła się w dyktaturze wojskowej i dalsza integracja i pomoc finansowa zostały zawieszone. Dopiero przywrócenie demokracji w 1974 r. umożliwiło podjęcie starań o członkostwo. Grecji zależało na nim ze względów ekonomicznych oraz wzmocnienia demokracji w tym państwie.
Motywacją Unii Europejskiej do przyjęcia Grecji w poczet członków była chęć rozszerzenia integracji na obszar basenu Morza Śródziemnego, co miało zwiększyć stabilność demokracji w pozostałych państwach europejskich. Przyłączenie Grecji popierała Francja, której zależało na zapewnieniu pokoju na Bałkanach, oraz Niemcy, dla których Grecja była atrakcyjnym partnerem handlowym., 1986 Rozszerzanie integracji – Hiszpania, Portugalia , 1990 Rozszerzanie integracji – Zjednoczenie Niemiec , 1995 Rozszerzanie integracji – Austria, Finlandia, Szwecja , 2004 Rozszerzanie integracji – Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia, Cypr, Malta , 2007 Rozszerzanie integracji – Bułgaria, Rumunia , 2013 Rozszerzanie integracji – Chorwacja , 18.4.1951 Pogłębianie integracji – Traktat paryski Celem podpisanego w Paryżu Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali było stworzenie współzależności na rynku węgla i stali, tak aby jedno państwo członkowskie nie mogło mobilizować sił zbrojnych bez wiedzy pozostałych państw członkowskich (ówcześnie były to strategiczne surowce potrzebne do prowadzenia wojny). Osiągnięto to poprzez poddanie sektorów węgla i stali wspólnej ponadnarodowej kontroli. Jednocześnie dzięki współpracy, a nie wzajemnie wyniszczającej rywalizacji, udało się w tych dziedzinach gospodarki osiągnąć lepsze rezultaty w porównaniu do tych, które mogliby członkowie osiągać samodzielnie. Było to szczególnie ważne w czasie powojennym, gdy konieczne jest szybkie odbudowanie zniszczonej wojną gospodarki. Dzięki Traktatowi paryskiemu osiągnięto więc złagodzenie braku wzajemnego zaufania pomiędzy państwami członkowskimi i pozytywny wpływ na ich rozwój gospodarczy. Oparty na tzw. planie Schumana traktat zawarto na 50 lat, wygasł on w 2002 r., jednak do tego czasu wszystkie jego kompetencje przejęły pozostałe Wspólnoty i Unia Europejska., 25.3.1957 Pogłębianie integracji – Traktaty rzymskie , 8.4.1965 Pogłębianie integracji – Traktat fuzyjny , 17.2.1986 Pogłębianie integracji – Jednolity Akt Europejski , 7.2.1992 Pogłębianie integracji – Traktat z Maastricht , 2.10.1997 Pogłębianie integracji – Traktat amsterdamski , 26.2.2001 Pogłębianie integracji – Traktat nicejski , 13.12.2007 Pogłębianie integracji – Traktat lizboński
Ćwiczenie 1

Uzupełnij wpisy dotyczące członków Unii Europejskiej („Pierwsi członkowie” i „Rozszerzanie integracji…”). We wpisie uwzględnij czynniki, które skłoniły państwo/państwa do przyłączenia się do procesu integracji europejskiej oraz interesy Unii Europejskiej, z których wynikała chęć przyjęcia nowych członków. Rozważ również, dlaczego państwa te nie włączyły się w proces integracji wcześniej. Znajdź i dołącz do swojego wpisu grafikę (zdjęcie, rysunek, schemat, dokument) ilustrującą twój wpis na osi czasu. Przykładowy wpis znajdziesz przy 1981 r.

Ćwiczenie 2

Uzupełnij wpisy dotyczące pogłębiania integracji – kolejnych traktatów europejskich („Pogłębianie integracji…”). We wpisie uwzględnij najważniejsze cele traktatu oraz wyjaśnienie, w jaki sposób realizacja tych celów przyczyniła się do pogłębiania integracji państw członkowskich, jakie wprowadzała zmiany. Możesz również uwzględnić przyczyny, które złożyły się na podpisanie traktatu oraz towarzyszące temu szczególne okoliczności. Znajdź i dołącz do swojego wpisu grafikę (zdjęcie, rysunek, schemat, dokument) ilustrującą twój wpis na osi czasu. Przykładowy wpis znajdziesz przy 18 kwietnia 1951 r.