Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z osią czasu, a następnie wykonaj polecenia.

R18oo1tLVSrsL1
1.10.1949 Mao Zedong proklamuje Chińską Republikę Ludową po wygranej wojnie domowej, Zdjęcie przedstawia mężczyznę o azjatyckich rysach w mundurze, przemawiającego do mikrofonu. To Mao Zedong. Po obu stronach, obok niego stoją starci, chińscy dygnitarze. 1950 - 1953 Wojna koreańska – armia chińska wkracza do Tybetu W Korei wojska rządowe, uzbrojone dla zapobieżenia wypadkom granicznym i zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego, zostały zaatakowane przez napastnicze wojska z Korei Północnej. Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych wezwała oddziały napastnicze do zaprzestania działań nieprzyjacielskich i wycofania się do 38 równoleżnika. Nie uczyniły one tego, lecz przeciwnie, wzmogły atak.Czytaj więcej...
Rada Bezpieczeństwa wezwała wszystkich członków Organizacji Narodów Zjednoczonych do udzielenia pomocy Organizacji Narodów Zjednoczonych dla wykonania tej rezolucji. W tych warunkach dałem rozkaz siłom powietrznym i morskim Stanów Zjednoczonych udzielenia oddziałom Rządu Koreańskiego ochrony i poparcia. Atak na Koreę dowodzi ponad wszelką wątpliwość, że komunizm przeszedł od środków dywersji, mającej na celu podbój niepodległych narodów, do inwazji zbrojnej i wojny. Zlekceważył on polecenia Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, wydane w celu zachowania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. W tych warunkach okupacja Formozy [tj. Tajwanu] przez wojska komunistyczne stanowiłaby bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa w rejonie Pacyfiku i wojsk Stanów Zjednoczonych, wypełniających na tym obszarze swe legalne i konieczne funkcje.
Na tej podstawie dałem rozkaz Siódmej Flocie zapobieżenia wszelkiemu atakowi na Formozę. Jako uzupełnienie tej akcji wzywam Rząd Chiński na Formozie [chodzi o rząd Czang Kaj-szeka] do zaprzestania wszelkich operacji lotniczych i morskich przeciwko kontynentowi. Siódma Flota dopilnuje, by zostało to wykonane. Określenie przyszłej sytuacji prawnej Formozy musi zaczekać do chwili przywrócenia bezpieczeństwa, na Pacyfiku, traktatu pokojowego z Japonią lub zajęcia się tą sprawą przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Dałem również polecenie wzmocnienia wojsk Stanów Zjednoczonych na Filipinach i przyspieszenia pomocy wojskowej dla Rządu Filipińskiego. Podobnie poleciłem przyspieszyć dostarczenie pomocy wojskowej siłom zbrojnym Francji i państw stowarzyszonych w Indochinach oraz wysłanie misji wojskowej W celu ustanowienia ścisłej z nimi współpracy.
Jestem przekonany, że wszyscy członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych dokładnie rozważą skutki tej ostatniej agresji w Korei, urągającej Karcie Narodów Zjednoczonych. Powrót do panowania siły w sprawach międzynarodowych miałby daleko idące konsekwencje. Stany Zjednoczone będą w dalszym ciągu broniły panowania prawa […].

Źródło: Oświadczenie prezydenta Trumana w sprawie interwencji w Korei, 27 czerwca 1950 r., w: Wybór tekstów źródłowych do historii powszechnej po II wojnie światowej, t. 1, 1945–1955, wybór i oprac. A. Basak, T. Marczak, Wrocław 1989, s. 308–310.
, Ilustracja przedstawia granice pomiędzy Koreą Północną, a Koreą Południową. Po lewej stronie stan w czerwcu 1950. Granica przebiega równolegle, wzdłuż 38 równoleżnika. Po prawej stan w lipcu 1953 roku. Korea Północna zajmuje tereny poniżej 38 równoleżnika. Granica przebiega niżej nich trzy lata wcześniej. 1950 - 1952 Reforma rolna w Chinach Parcelacja między chłopów wielkich majątków ziemskich, przekazanie ziemi jako własności indywidualnej., 1950 Podpisanie chińsko-sowieckiego układu o przyjaźni, sojuszu i pomocy wzajemnej Fragment artykułu z sowieckiego dziennika „Prawda”, opublikowanego w rocznicę podpisania układu

Wielki sojusz Chin i ZSRS stanowi sojusz braterski, wymierzony przeciwko agresji imperialistycznej oraz służy sprawie obrony pokoju na całym świecie. Chiny i Zw. Sowiecki – to potężne mocarstwa świata, posiadające zwartą 700-milionową ludność.Czytaj więcej...
Związane trwałym sojuszem, stały się one niezwyciężoną siłą na świecie. Powstanie tej siły nie tylko znacznie zwiększyło przewagę obozu pokoju i demokracji, lecz zadało również poważny cios polityce agresji i wojny, prowadzonej na Wschodzie przez klikę imperialistyczną. W ciągu minionego roku postanowienia układu chińsko-radzieckiego o przyjaźni, sojuszu i pomocy wzajemnej wywarły już ogromny wpływ na wielką sprawę walki przeciwko agresji na Wschodzie i utrzymania pokoju na Dalekim Wschodzie oraz na całym świecie. W przyszłości ich wpływ pod tym względem będzie jeszcze większy.

Cytat za: „Życie Warszawy” 1951 nr 46, s. 2; dostępne na stronie mbc.cyfrowemazowsze.pl.
, 1955 - 1956 Kolektywizacja rolnictwa, nacjonalizacja innych sektorów gospodarki Po zakończeniu działań i wygaszeniu konfliktu chińsko-koreańskiego Chiny ogłaszają pięcioletni plan gospodarczy. Jego ideą jest narzucenie radzieckiego modelu gospodarki, poddanie całkowitej państwowej kontroli przemysłu, czyli nacjonalizacja, oraz od 1955 roku kolektywizacja rolnictwa. Ta kolektywizacja miała zagwarantować komunistom pełną kontrolę nad wsią. Uważali oni bowiem, że pierwotne założenia reformy rolnej, czyli nadanie ziemi chłopom, niesie ze sobą duże niebezpieczeństwo utraty tej kontroli., 1958 Mao Zedong wprowadza tzw. Wielki Skok, 1959 Mao Zedong rezygnuje z funkcji przewodniczącego Komunistycznej Partii Chin Klęska Wielkiego Skoku osłabiła pozycję Mao w państwie, który w zasadzie został poddany krytyce i odsunięty do drugiego szeregu. Rządy w partii przejęli pragmatycy, którzy już od pewnego czasu krytykowali tę kampanię gospodarczą; przewodniczącym KPCh zostaje Liu Shaoqi., Zdjęcie przedstawia pole, na którym stoją piece, w kształcie kolumn do wytopu stali. Przy jednej z tych prymitywnych dymiarek siedzi półnagi rolnik, tors ma goły, na nogach spodnie, na stopach sandały. 1961 Podczas plenum Komitetu Centralnego KPCh większość reform gospodarczych podjętych przez Mao zostaje wycofana Chińskie władze odchodzą od haseł Wielkiego Skoku, przywracają znów funkcjonowanie gospodarki rolnej. Chiny powoli odradzają się z wielkiego kryzysu., 1966 W Chińskiej Republice Ludowej rozpoczyna się tzw. rewolucja kulturalna Była to próba odzyskania pozycji przez Mao Zedonga i jego zwolenników w rządzie, a także wprowadzenia w życie koncepcji ideologicznych głoszonych przez Mao (maoizm). Oficjalnie Mao zakończył rewolucję kulturalną w 1969 r., ale tak naprawdę trwała ona do 1976 r., Ilustracja przedstawia plakat z wizerunkiem trzech mężczyzn o azjatyckich rysach twarzy, ubranych w mundury i trzymających małe, czerwone książeczki w uniesionych dłoniach. Za nimi tłum ludzi. W tle wieki portret przewodniczącego Mao. 1971 Chińska Republika Ludowa została członkiem ONZ; usunęła z Rady Bezpieczeństwa Republikę Chińską (Tajwan) i odsunęła ją od reprezentowania tego obszaru w Organizacji , 9.9.1976 Umiera Mao Zedong. Nowym przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej zostaje Hua Guofeng
Zdjęcie przedstawia tłum zgromadzony wokół budynku i czekający w kolejce na możliwość wejścia.
Polecenie 2

Jakie ważne wydarzenia z historii ChRL umieściłbyś/umieściłabyś jeszcze na linii chronologicznej? Uzupełnij ją o przynajmniej 3 takie wydarzenia i uzasadnij swój wybór.

Jakie ważne wydarzenia z historii ChRL umieściłbyś/umieściłabyś jeszcze na linii chronologicznej? Wymień poniżej przynajmniej 3 takie wydarzenia i uzasadnij swój wybór.

RZfzayWKNge0z
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Na podstawie osi czasu oraz własnej wiedzy wyjaśnij, w którym roku miało miejsce wydarzenie podane w tekście.

Centralna Ludowa Rada Rządowa postanowiła: podać do wiadomości rządom wszystkich innych krajów, że rząd ten jest jedynym legalnym rządem, reprezentującym cały naród Chińskiej Republiki Ludowej. Rząd ten jest gotów nawiązać stosunki dyplomatyczne z każdym państwem, które gotowe jest przestrzegać zasad równości, korzyści wzajemnej i wzajemnego poszanowania integralności terytorialnej i suwerenności […].

A Źródło: Polityka zagraniczna Chińskiej Republiki Ludowej 1949–1969. Wybór dokumentów, cz. 1, 1949–1954, oprac. S. Kuczera, J. Rowiński, E. Zysman, Warszawa 1969, s. 2–3.
RNa62DgPc7yLJ
(Uzupełnij).