Polecenie 1
Przeanalizuj opis mapy myśli na temat cech gatunkowych eseju. Wynotuj własne spostrzeżenia.
Przeanalizuj opis mapy myśli na temat cech gatunkowych eseju. Wynotuj własne spostrzeżenia.
R1Sy2dsmXL5nA
(Uzupełnij).
RRjoiPotbEKK11
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: Esej
  • Elementy należące do kategorii Esej
  • Nazwa kategorii: szkic
   • Elementy należące do kategorii szkic
   • Nazwa kategorii: filozoficzny
   • Nazwa kategorii: naukowy
   • Nazwa kategorii: publicystyczny
   • Nazwa kategorii: krytyczny
   • Koniec elementów należących do kategorii szkic
  • Nazwa kategorii: pisany prozą
  • Nazwa kategorii: styl swobodny
  • Nazwa kategorii: oryginalny sposób [br]przekazu myśli
  • Nazwa kategorii: podmiotowy [br]punkt widzenia
  • Nazwa kategorii: subiektywizm
  • Nazwa kategorii: asocjacje
  • Nazwa kategorii: paradoksalne [br]sformułowania
  • Nazwa kategorii: błyskotliwe [br]aforyzmy
  • Nazwa kategorii: erudycyjność
  • Nazwa kategorii: intertekstualność
  • Nazwa kategorii: hybrydyczność
  • Nazwa kategorii: dygresyjność
  • Nazwa kategorii: nielinearność
  • Koniec elementów należących do kategorii Esej
1
Polecenie 2

Wskaż cechy eseju w tekście Umberta Eco O bibliotece.

R1M6Yu1wqh7Wv
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R7jOIPHwEgk3S
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
R1m6GexvyUsOz1
Ćwiczenie 1
Esej Umberta Eco O bibliotece gatunkowo najbardziej zbliżony jest do szkicu: Możliwe odpowiedzi: 1. filozoficznego, 2. naukowego, 3. publicystycznego, 4. krytycznego
1
Ćwiczenie 2

Wyjaśnij, czemu w eseju Umberta Eco służą odwołania do opowiadania Jorge Luisa Borgesa Biblioteka Babel.

R1ZQjouesN4Xh
(Uzupełnij).

Słownik

asocjacje
asocjacje

(łac. associare – przyłączać się) – automatyczne skojarzenia myślowe

hybrydyczny
hybrydyczny

(łac. hybrida – mieszaniec, coś nienaturalnego) – składający się z różnych, często niepasujących do siebie elementów

intertekstualność
intertekstualność

(łac. inter – pośród; textum – tkanka, sukno, tekst) – relacje zachodzące między różnymi tekstami kultury (np. utworami literackimi, dziełami plastycznymi i muzycznymi); aluzje i nawiązania do innych tekstów

paradoks
paradoks

(gr. parádoxos – nieoczekiwany, nieprawdopodobny, zadziwiający) – zaskakujące twierdzenie, często sprzeczne z powszechnie przyjętą opinią; także twierdzenie logiczne prowadzące do zaskakujących i sprzecznych wniosków