Polecenie 1

Zapoznaj się z prezentacją i na podstawie zawartych w niej fragmentów eseju Umberta Eco wyjaśnij, jakie funkcje przypisuje się bibliotece we współczesnej kulturze.

RmWtmnynvUgIC
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Wyjaśnij, jakie problemy Umberto Eco podejmuje w eseju O bibliotece.

R1ankRxFJbRud
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Sporządź notatkę na temat postulatów Umberta Eco dotyczących współczesnych bibliotek.

R1ZZgdRCGnu39
(Uzupełnij).
Polecenie 4

Zdefiniuj, czym według Umberta Eco jest „kserokultura”.

R1QXP5HFnrPtP
(Uzupełnij).
RHbVHbRpDwoGZ
Pionowa oś czasu