Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Przeanalizuj poniższą mapę myśli. Rozważ, czy wydaje ci się ona spójna i logiczna. Po jej przeczytaniu podaj przykłady konkretnych twórców kultury (artystów, naukowców, a może polityków), którzy realizowali opisane w niej treści.

R1CqaT1qsS5Ko
(Uzupełnij).
RB91jr5C2kSwS1
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: Nietzscheańskie rozumienie [br] zagadnień moralnych
  • Elementy należące do kategorii Nietzscheańskie rozumienie [br] zagadnień moralnych
  • Nazwa kategorii: Immoralizm
   • Elementy należące do kategorii Immoralizm
   • Nazwa kategorii: Przekonanie o tym, że powszechnie obowiązująca moralność [br] opiera się na urojonych przesłankach (bożym objawieniu).
   • Nazwa kategorii: Przekonanie o tym, że powszechnie obowiązująca moralność jest miałka i bezwartościowa. [br] Służy ona tylko temu, żeby prymityw nie musiał myśleć samodzielnie.
   • Nazwa kategorii: Przekonanie o tym, że powszechnie panująca moralność służy zniewoleniu tłumu [br] oraz czynieniu go słabym i bezwolnym.
   • Koniec elementów należących do kategorii Immoralizm
  • Nazwa kategorii: Emotywizm
   • Elementy należące do kategorii Emotywizm
   • Nazwa kategorii: Przekonanie o tym, że emocje są pierwszym motywem [br] wszelkich działań ludzkich.
   • Nazwa kategorii: Przekonanie o tym, że człowiek musi realizować tkwiące w nimi siły, [br] aby funkcjonować poprawnie i zdrowo (wola mocy).
   • Nazwa kategorii: Przekonanie o tym, że wyznacznikiem naszej samoakceptacji [br] i właściwego funkcjonowania jest umiłowanie własnego losu [br ]wraz z chęcią kierowania nim ([italic]amor fati[/]).
   • Koniec elementów należących do kategorii Emotywizm
  • Nazwa kategorii: Relatywizm
   • Elementy należące do kategorii Relatywizm
   • Nazwa kategorii: Niemożliwość zdefiniowania cnoty.
    • Elementy należące do kategorii Niemożliwość zdefiniowania cnoty.
    • Nazwa kategorii: Przekonanie o obiektywnym rozumieniu cnoty jest fałszem.
    • Nazwa kategorii: Każdy twórczy człowiek powinien sam definiować, [br] co uważa za cnotę, i samodzielnie określać, co jest dobrem, a co jest złem.
    • Nazwa kategorii: Im mniej cnót posiadamy, tym lepiej. [br] Cnota jest bowiem celem do realizacji, [br] a im mniej celów mamy, tym są one [br] konkretniejsze i łatwiejsze do zrealizowania.
    • Koniec elementów należących do kategorii Niemożliwość zdefiniowania cnoty.
    Koniec elementów należących do kategorii Relatywizm
  • Nazwa kategorii: Cnota darząca
   • Elementy należące do kategorii Cnota darząca
   • Nazwa kategorii: Jedna z dwóch cnót, które nazwał i określił sam Nietzsche, [br] gdyż są one właściwe dla wszystkich osób twórczych.
   • Nazwa kategorii: Polega na tym, że im więcej wielkich i pięknych rzeczy dokonamy, [br] tym pewniej będą one wykorzystane przez innych, [br] nawet przez gardzący nami tłum.
   • Nazwa kategorii: Określenie „darząca” w nazwie pochodzi od tego, że nadczłowiek obdarza społeczeństwo swą kulturotwórczą działalnością.
   • Nazwa kategorii: Konieczność dojmującej bezsilności, że możemy nie być [br] powszechnie rozumiani i wychwalani.
   • Koniec elementów należących do kategorii Cnota darząca
  • Nazwa kategorii: Cnota zmniejszająca
   • Elementy należące do kategorii Cnota zmniejszająca
   • Nazwa kategorii: Jedna z dwóch cnót, które nazwał i określił Nietzsche, [br] gdyż są one właściwe dla wszystkich osób twórczych.
   • Nazwa kategorii: Polega na tym, że im bardziej oddalamy się od porzuconej przez nas [br] moralności powszechnie obowiązującej, tym bardziej wydaje się nam ona [br] „mała” (miałka, śmieszna, niegodna uwagi).
   • Nazwa kategorii: Może dotyczyć nie tylko wartości moralnych, [br] lecz także ogółu norm społecznych, powszechnych zachowań, [br] ogółu relacji społecznych.
   • Koniec elementów należących do kategorii Cnota zmniejszająca
   Koniec elementów należących do kategorii Nietzscheańskie rozumienie [br] zagadnień moralnych
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Zastanów się jeszcze raz nad pojęciami cnoty darzącej i cnoty zmniejszającej. Oceń, czy twoim zdaniem są to koncepcje etycznie ciekawe. Czy zgadzasz się z ich założeniami?

R1CqaT1qsS5Ko
(Uzupełnij).