Podsumowanie

 1. Druga zasada dynamiki Newtona mówi, że jeśli na ciało działa stała niezrównoważona siła, to ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do działającej siły i odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała.

 2. Z zasady tej wynika, że jeżeli różne siły działają na ciało o stałej masie, to tym większe jest przyspieszenie, im większa jest wartość siły wypadkowej. Z kolei, jeżeli taka sama siła działa kolejno na  ciała o różnych masach, to uzyskane przyspieszenia są tym większe, im mniejszą masę ma dane ciało.

 3. Drugą zasadę dynamiki Newtona zapisujemy za pomocą zależności:

  F = m · a lub a = F / m,
  gdzie:
  a – przyspieszenie, wyrażone w metrach na sekundę do kwadratu (m/s²),
  F – siła działająca na ciało, wyrażona w niutonach (N),
  m – masa ciała, wyrażona w kilogramach (kg).

 4. Druga zasada dynamiki pozwala na zdefiniowanie jednostki siły – 1 N (niutona).
  1 niuton jest wartością siły, która nadaje ciału o masie 1 kilograma przyspieszenie równe 1 metr na sekunde kwardat.
  1 N = 1 kg · 1m/s²

classicmobile
Ćwiczenie 1
R1cmMKoSi14YI1
Ćwiczenie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static