Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Ze względu na coraz bardziej rozwijające się gałęzie przemysłu oraz techniki, wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów, z różnych branży i dla różnych gałęzi przemysłu. W obecnej chwili obserwuje się ogromne zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników, również w branży architektonicznej. Stąd też Technik renowacji elementów architektury wydaje się być ciekawą opcją kształcenia technicznego.

Absolwent, który otrzymuje zawód Technik renowacji elementów architektury, powinien potrafić m.in. posiadać podstawową wiedzę w zakresie kamieniarskich oraz sztukatorskich elementów architektury, która umożliwi mu przeprowadzenie prac wykonawczych oraz renowacyjnych, w zakresie kamieniarskich i sztukatorskich elementów architektury

Celem ogólnym e‑zasobu jest zapoznanie się z angielskojęzyczną terminologią związaną z:

m2753b0948e442168_1539132505184_0

- wykonywaniem sztukatorskich elementów architektury, kamieniarskich elementów architektury,
- renowacją sztukatorskich elementów architektury, kamieniarskich elementów architektury,
- organizacją prac w zakresie renowacji: tynków, powłok malarskich, murów nieotynkowanych, okładzin ceramicznych i kamiennych,
- przeprowadzaniem prac w zakresie renowacji: tynków, powłok malarskich, murów nieotynkowanych, okładzin ceramicznych i kamiennych.

m2753b0948e442168_1542227739816_0

Cele i efekty kształcenia e‑zasobu w zawodzie Technik renowacji elementów architektury

m2753b0948e442168_1503435267354_0

1. Uczeń posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), w języku angielskim.
2. Uczeń interpretuje wypowiedzi w języku angielskim.
3. Uczeń analizuje i interpretuje instrukcje angielskojęzyczne.
4. Uczeń formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne w języku angielskim umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy.
5. Uczeń korzysta z angielskojęzycznych źródeł informacji.

m2753b0948e442168_1503436684643_0

Słowa kluczowe e‑zasobu w zawodzie Technik renowacji elementów architektury

m2753b0948e442168_1503435496839_0

wykonywanie elementów architektury, renowacja kamieniarskich elementów, kamieniarskie elementy architektury, architektura, renowacja, elementy kamieniarskie, renowacja sztukatorskich elementów, sztukatorskie elementy architektury, elementy sztukatorskie, renowacja tynków, tynkowanie, zaprawa tynkarska, ocena tynku, renowacja powłok malarskich, malowanie, naprawa powłok malarskich, renowacja murów nieotynkowanych, renowacja, mury nieotynkowane, renowacja okładzin ceramicznych, renowacja okładzin kamiennych, okładzina ceramiczna, okładzina kamienna,

m2753b0948e442168_1503439952559_0
Szacowana liczba godzin potrzebna do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia

Nazwa kwalifikacji

Tytuł modułu

Liczba godzin

BD.26. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

1. Wykonywanie oraz renowacja sztukatorskich elementów architektury

4

2. Wykonywanie oraz renowacja kamieniarskich elementów architektury

4

BD.27. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

1. Organizowanie i wykonywanie renowacji tynków

4

2. Organizowanie i wykonywanie renowacji powłok malarskich

4

3. Organizowanie i wykonywanie renowacji murów nieotynkowanych

4

4. Organizowanie i wykonywanie renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych

4

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida