Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z prezentacją na temat modeli społeczeństwa i przedstawionych wobec nich przez Karla Poppera zarzutów. Zastanów się, jaki związek mają tego typu społeczeństwa z ograniczeniem wolności jednostki? Swoje spostrzeżenia zapisz w formie notatki.

R1cFhWss8twJc
(Uzupełnij).
ep2019.contentplus.io:R1J772MPyIdrc
ep2019.contentplus.io:RyuI3dKGX2ufq
1,1

Karl Popper, podobnie jak wielu innych filozofów, uważał, że wolność jest jedną z najważniejszych wartości. Musimy zatem być ostrożni, wybierając model społeczeństwa, który chcemy wdrożyć.

Państwo filozofów

RkViAQwJedeNt
Źródło: domena publiczna.
1

Pomysł, by idealnym państwem kierowali filozofowie, pochodził od Platona. W jego wizji społeczeństwo dzieli się na trzy podstawowe stany: filozofów, którzy rządzą, żołnierzy, którzy pilnują porządku, i żywicieli – czyli tych wszystkich, którzy zajmują się wytwarzaniem dóbr potrzebnych do przeżycia. W tym modelu każdy miał swoje miejsce, a przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi stanami było niemożliwe. Nadrzędną zasadą, jaką należało się kierować, była sprawiedliwość – rozumiana jako przykaz, by każdy zajmował się tylko i wyłącznie tym, do czego został powołany. Największym dobrem było dobro państwa, a nie dobro obywateli.

Zarzuty Poppera wobec państwa filozofów

R1ZoFW1jC8eUY
Źródło: domena publiczna.
1

Dla Poppera państwo Platona to symbol totalitaryzmu. Nie ma tu miejsca na prawa jednostki – wszystko jest podporządkowane państwu. O kierunkach jego rozwoju decyduje wąska grupa arystokratów – filozofów. Pozostali muszą się im podporządkować, nie mając żadnego wpływu na swój los.

ep2019.contentplus.io:R21VsfXgu0Lyn
1,1

Państwo pruskie

1

Nieco upraszczając, Popper utożsamiał ideologię rządzącą tego typu państwem z filozofią Georga Hegla. Filozof ten uważał, że wszystko rozwija się zgodnie z pewną racjonalną logiką ewolucyjną: formy niedoskonałe są zastępowane przez lepsze. Dlatego Hegel stwierdził: „Co jest rozumne, jest rzeczywiste; a co jest rzeczywiste, jest rozumne”. Miała to być apologia współczesnego mu państwa pruskiego. Skoro bowiem istniało państwo pruskie (było rzeczywiste), to znaczy, że musiały doprowadzić do niego racjonalne procesy (jest zatem rozumne). Wolność obywatela była możliwa, ale tylko w ramach instytucji państwa, które były jej gwarantem.

RFRwDlCoaVdJo
Źródło: domena publiczna.

Zarzuty Poppera wobec państwa pruskiego

RUWA5OL9JwXLJ
Źródło: domena publiczna.
1

Popper zarzucał Heglowi historycyzm, czyli nieuzasadnioną wiarę w istnienie praw historii. Jeżeli uznamy, że dzieje toczą się zgodnie z pewną logiką, i jeżeli uznamy, że model państwa pruskiego jest najbliższy ideałowi, to wolność jednostki jest tu bardzo ograniczona. W takim systemie obywatel nie może swobodnie decydować o swoim losie – musi podporządkować go prawom historii. Według Poppera to, że coś istnieje, wcale nie oznacza, że musi być racjonalne.

ep2019.contentplus.io:R4VOU0TDBtLBV
1,1

Państwo komunistyczne

R1WexAOmaDW61
Źródło: domena publiczna.
1

Ten rodzaj państwa miał gwarantować wolność od niesprawiedliwości i wyzysku społecznego. Zniesiona w nim zostanie własność prywatna, a wszelkie dobra i zysk będą należały do całej wspólnoty. W państwie komunistycznym wszyscy będą zatem równi – nie będzie podziału na tych, co posiadają, i tych, co nie mają nic. Marksiści twierdzili, że pojawienie się ustroju komunistycznego jest koniecznym następstwem kapitalizmu, którego sprzeczności tylko w taki sposób mogą zostać przezwyciężone.

Zarzuty Poppera wobec państwa komunistycznego

1

Popper doceniał postulat marksistów, by poprawić warunki życia klasy robotniczej. Uważał jednak, że utopia państwa komunistycznego jest oparta na złudnym przekonaniu, podobnie jak u Hegla, że odkryło się prawa rządzące historią. Istnienie takiego państwa również oznacza zniewolenie – jednostka musi bowiem podporządkować się konieczności dziejowej. Konieczność zapewnienia sprawiedliwości ekonomicznej odbiera realny wpływ jednostki na swoje życie.

RyNqbXq1mdpQG
Piramida systemu kapitalistycznego.
Źródło: domena publiczna.
ep2019.contentplus.io:RJEgVBzPu5PEk
1,1

Społeczeństwo obywatelskie

1

Jedynie koncepcja społeczeństwa otwartego gwarantowała pełnię wolności obywatelskiej. Jest to bowiem taki typ społeczeństwa, w którym – zdaniem Poppera – nie istnieje odgórnie narzucone rozwiązanie w zakresie tego, jak dane społeczeństwo ma wyglądać. Ustrój państwowy podlega nieustannym renegocjacjom – zmienia się zależnie od potrzeb jednostek. Społeczeństwo jest tu otwarte na permanentną dyskusję i zmianę. Wizję społeczeństwa otwartego wspiera idea społeczeństwa obywatelskiego. Jest to społeczeństwo aktywnych obywateli, którzy angażują się w sprawy publiczne: zarówno poprzez liczne organizacje społeczne, jak i uczestnictwo w życiu politycznym. Społeczeństwo obywatelskie działa niezależnie od władzy państwowej, nie jest przez nią regulowane i kontrolowane. Charakteryzuje się dużą aktywnością obywateli, którzy samoorganizują się wokół istotnych dla siebie spraw i zamiast poddać się wyrokom historii, stają się kowalami swojego losu.

RT2AtNxFaXTRs1
Źródło: domena publiczna.
1

Muzyka wykorzystana w prezentacji: Kyle Preston, The People, licencja: Artlist.io.

Polecenie 2

Napisz esej na temat społeczeństw zamkniętych dzisiaj. Zastanów się, gdzie możemy spotkać się ze społeczeństwem zamkniętym i dokonaj jego analizy. Pamiętaj o nadaniu ciekawego tytułu swojej pracy.

R1anJclX3DFtJ
(Uzupełnij).