bg‑violet

Fosfor

R1TwFj5sBgoY6
Fosfor biały
Źródło: GroMar Sp. z o. o. na podstawie Mizerski W., Tablice chemiczne, Warszawa 2008., licencja: CC BY-SA 3.0.

Odmiany alotropowe fosforu

Fosfor w stanie stałym występuje w kilku odmianach alotropowych. Należą do nich:

 • fosfor biały to woskowata substancja. Ta odmiana fosforu nie rozpuszcza się w wodzie, lecz w benzynie i dwusiarczku węgla. Występuje w postaci czteroatomowych cząsteczek P4.

 • fosfor czerwony, jak sama nazwa wskazuje, to substancja koloru ciemnoczerwonego, nietoksyczna i mniej reaktywna niż fosfor biały. Fosfor czerwony posiada łańcuchową strukturę, przypuszczalnie tworzącą się na skutek pękania niektórych wiązań w cząsteczkach P4.

 • fosfor fioletowy jest krystaliczną odmianą fosforu o skomplikowanej strukturze. Krystalizuje w układzie jednoskośnym. Fosfor fioletowy jest mało reaktywny i nie rozpuszcza się w żadnej substancji.

 • fosfor czarny ma szarą barwę i metaliczny połysk. Tym samym przypomina on grafit i podobnie jak on przewodzi prąd. Jest najbardziej trwałą odmianą fosforu. Posiada strukturę warstwową, w której każdy atom fosforu powiązany jest z trzema sąsiednimi atomami.

R1bosAxNExvcm1
Przemiany fosforu
Źródło: GroMar Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Izotopy fosforu

Fosfor posiada 10 izotopów. Jedynym izotopem występującym w przyrodzie jest stabilny izotop P31. Pozostałe izotopy są otzymywane sztucznie i mają właściwości promieniotwórcze: P26, P28, P29, P30, P32, P33, P34, P35P36.

Ciekawostka

Fosforos (także Lucyfer, Gwiazda Poranna, Jutrzenka, gr. phiomegasigmaphiόrhoomicronς Phōsphóros „niosący światło”, Ἐomegasigmaphiόrhoomicronς Eōsphóros „niosący świt”, łac. Luciferus, Lucifer „światłonośny”, „przynoszący światło”, „gwiazda poranna”, „jutrzenka”) – w mitologii greckiej był bogiem i uosobieniem Gwiazdy Porannej (planety Wenus), a także  personifikacją planety Wenus, kiedy ta była widoczna nad horyzontem przed wschodem Słońca. Pojawiał się na niebie przed Eos (uosobienie zorzy porannej, brzasku i świtu) – zwiastował jej nadejście. W sztuce wyobrażany jest zwykle pod postacią młodzieńca ze skrzydłami, z gwieździstą aureolą wokół głowy i pochodnią w ręce.

bg‑violet

Występowanie jonu fosforanowego(V)

Fosfor jest pierwiastkiem chemicznym, zajmującym jedenaste miejsce pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej. Jego zawartość wynosi 0,11% masowych. Pierwiastek ten nie występuje w przyrodzie w stanie wolnym, ale głównie w postaci soli kwasu fosforowego(V). Najważniejsze minerały zawierające w swoim składzie jon PO43-, to:

 • fosforyt – Ca3PO42;

 • fluoroapatyt – 3 Ca3PO42·CaF2;

 • chloroapatyt – 3 Ca3PO42·CaCl2.

Głównym źródłem fosforu, wykorzystywanym gospodarczo, są:

 • złoża pochodzenia wulkanicznego, których podstawowymi minerałami są apatyt i fluoroapatyt;

 • złoża pochodzenia osadowego – tworzą się w wyniku wytrącania fosforanu(V) wapnia z wody morskiej, w czasie procesów diagenetycznychdiagenezadiagenetycznych oraz poprzez nagromadzenie się szczątków zwierząt (głównie kości) i ich odchodów (guano) w klimacie suchym; najpowszechniejsze skały osadowe to fosforyty.

Największe złoża fosforytów znajdują się:

 • w Maroku (na Saharze Zachodniej);

 • w Chinach;

 • w Stanach Zjednoczonych.

Pokłady o dużej zasobności fosforytów zidentyfikowano na szelfach kontynentalnychszelf kontynentalnyszelfach kontynentalnych i w osadach morskich, ale obecne technologie nie pozwalają na ich wydobycie w sposób, który byłby opłacalny ekonomicznie. W Europie niewielkie ilości złóż fosforytów eksploatuje się w Finlandii. W Polsce fosforyty pochodzą z dwóch okresów geologicznych – z syluru i kredy. Fosforyty sylurskie występują w Górach Bardzkich, natomiast kredowe – na obrzeżu Gór Świętokrzyskich (w okolicach Annopola nad Wisłą) w formie konkrecjikonkrecjakonkrecji zasobnych w fosforany(V) wapnia.

Eksploatację fosforytów w Polsce rozpoczęto w Górach Świętokrzyskich w okresie międzywojennym, wykorzystując urobek na cele rolnicze (do produkcji nawozów fosforanowych). Obecnie, ze względu na niską opłacalność ekonomiczną, nie są one eksploatowane, a krajowe zapotrzebowanie na związki fosforu jest w całości pokrywane importowanymi surowcami.

bg‑violet

Obieg fosforu w przyrodzie

RdvxOCmXkXVaP
Obieg fosforu w przyrodzie
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Fosfor w postaci jonów fosforanowych PO43- jest wypłukiwany ze skał, np. złóż fosforytów. W takiej formie jest możliwy do przyswojenia przez rośliny. Dla konsumentów źródłem fosforu są rośliny zielone, ewentualnie, niższe w piramidzie troficznej, poziomy konsumentów. Ostatnim ogniwem organizmów wykorzystujących fosfor są reducenci.

Organizmy te uwalniają ten pierwiastek do środowiska w postaci rozpuszczalnych w wodzie fosforanów(V). Część fosforu zostaje ponownie wprowadzona do obiegu przez zwierzęta zamieszkujące zbiornik wodny. Pozostała część fosforu zostaje wytrącona, trafiając do morskich osadów głębinowych. Ten ubytek uzupełniany jest przez wypłukiwany fosfor skalny. Dodatkowo, oprócz wietrzenia skał i spływów powierzchniowych, fosfor może być wprowadzony do wód, np. w wyniku:

R15dqDj35foOr1
Zakwit glonów w rzece w Chinach
Źródło: Felix Andrews, dostępny w internecie: wikipedia.org, licencja: CC BY-SA 2.5.
 • opadów atmosferycznych;

 • nawozów fosforanowych (spływających z pól uprawnych);

 • fosforanów stosowanych do produkcji środków piorących;

 • ścieków komunalnych i przemysłowych.

Pojawiajace się w wodzie fosforany mogą prowadzić do procesu eutrofizacji. Eutrofizacja to proces wzbogacania zbiorników wodnych w pierwiastki biofilne, skutkujący wzrostem żyzności wód. Zjawisko eutrofizacji zachodzi na skutek zbyt dużych ilości związków fosforu, jak i azotu w wodzie. Duża ilość związków odżywczych powoduje masowy zakwit glonów i sinic. Obumierające glony opadają na dno zbiornika, gdzie ulegają rozkładowi. Do procesu tego zużywany jest tlen zgromadzony w przydennych warstwach wody. Gdy brakuje tlenu, wzrasta ilość bakterii beztlenowych, które kontynuują rozkład, a jednocześnie produkują szkodliwy dla organizmów wodnych siarkowodór.

Słownik

diageneza
diageneza

proces tworzenia skały zwięzłej ze skał luźnych, polegający na łączeniu (zlepianiu) spoiwem ziaren skalnych

konkrecja
konkrecja

(łac. concretio „połączenie”, „zgęszczenie”) agregat mineralny występujący w skałach osadowych, różniący się składem i budową od skały otaczającej

szelf kontynentalny
szelf kontynentalny

część kontynentu zalana przez morze; podwodne przedłużenie kontynentów, wyznaczające granicę ich powierzchni

Bibliografia

Bolewski A., Parachoniak W., Petrografia, Warszawa 1982.

Encyklopedia PWN

Kasperek T., Michalak J., Obrona przeciwchemiczna okrętu. Część IV. Charakterystyka i zastosowanie dymów maskujących, Gdynia 2001, online: http://pbc.gda.pl/Content/66350/Ochrona_przeciwchemiczna_okr%C4%99tu.pdf, dostęp: 17.03.2021.

Ryka W., Maliszewska A., Słownik petrograficzny, Warszawa 1982.

Wzorek Z., Odzysk związków fosforu z termicznego przetworzenia odpadów i ich zastosowanie jako substytutu naturalnych surowców fosforowych, Kraków 2008.