Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Pierwsze osłabienie cesarzy

Zmiany w Kościele, które zaszły w XII w., w tym wprowadzone przez papieża Grzegorza VII reformy, zmieniły postrzeganie cesarstwa, osłabiając przekonanie o szczególnych prawach świeckiego władcy. Dodatkowo cesarz i król Niemiec (w jednej osobie), nękany wewnętrznymi sporami w cesarstwie, tracił autorytet wśród lenników. W XII w. nastąpił proces rozpadu Rzeszy Niemieckiej na wiele mniejszych księstw: duchownych oraz świeckich, i postępował on przez XIII wiek.

Cesarz Fryderyk I Barbarossa, próbujący w drugiej połowie XII w. zapobiec spadkowi znaczenia władzy królewskiej, starał się wymóc bezwzględne wykonywanie zobowiązań przez lenników z Niemiec i północnych Włoch. Walczył również o uznanie swego autorytetu przez władców Polski, Czech i Danii, których uważał za lenników cesarstwa.

Jego działania doprowadziły jednak do jeszcze większego rozdrobnienia feudalnego w Niemczech. W 1158 r. cesarz Fryderyk I zgodził się na to, aby książęta mogli dzielić swoje ziemie między potomstwo. Efekt? Akceptacja samodzielnej roli książąt zaowocowała podziałem wewnętrznym RzeszyRzeszaRzeszy, która po pewnym czasie składała się z ok. 300 mniejszych i większych państewek. W tym czasie po raz pierwszy w aktach cesarskich pojawiła się formuła „Święte Cesarstwo” na określenie Rzeszy Niemieckiej.

RoYoVkHYmRQpB
Intronizowany w 1155 r. na cesarza Fryderyk I Barbarossa. Fryderyk I Barbarossa zginął podczas III krucjaty, prawdopodobnie na skutek utonięcia w rzece Salef. Źródła historyczne podają, że nastąpiło to w trakcie kąpieli lub podczas upadku z konia do rzeki.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
Polecenie 1

Wskaż na ilustracji jabłko cesarskie.

Następcą Fryderyka I był jego syn Henryk VI Hohenstauf. W 1194 r. odziedziczył on normandzkie Królestwo Sycylii, co znowu roznieciło konflikt cesarstwa z papiestwem. Wcześniej zmusił on do hołdu wasalnego wracającego z wyprawy krzyżowej króla Anglii Ryszarda I Lwie Serce. Gest ten przyniósł podwójną korzyść: Anglia została wyłączona z walk o władzę na Sycylii, a jednocześnie stała się lennem cesarstwa.

Plany Henryka VI były jednak znacznie śmielsze: pragnął on stworzyć cesarstwo uniwersalne. Dlatego planował wyprawę na Cesarstwo Bizantyjskie w celu jego podporządkowania lub nawet aneksjianeksjaaneksji. Atak na Bizancjum odłożył na później wskutek nalegań papieża, który przekonywał, że zamiast podbijać cesarstwo wschodnie, Henryk VI powinien walczyć przeciw muzułmanom. Jednak nie porzucił on swoich idei i przyjął hołdy lenne od królów Armenii Leona II i Cypru Amalryka II. Oplatał w ten sposób Bizancjum siecią swoich politycznych wpływów, nigdy bowiem nie zrezygnował z ambicji zajęcia Konstantynopola.

Chaos w Rzeszy

W 1197 r. Henryk VI Hohenstauf, uznany później za jednego z najpotężniejszych władców w historii Niemiec, niespodziewanie zmarł na malarię. Po jego śmierci, pod wpływem bogatych mieszczan i króla Anglii, w 1198 r. na tronie cesarza Rzeszy zasiadł Otto IV z Brunszwiku. Zapoczątkowało to okres chaosu, w tym wojnę domową z pretendującym do schedy po zmarłym bracie Filipem Szwabskim z dynastiidynastiadynastii Hohenstaufów. Po śmierci tego ostatniego Otto IV próbował podbić Sycylię. Z tego powodu skonfliktował się z papieżem Innocentym III, który w 1210 r. go ekskomunikował. Jednocześnie w Rzeszy wybuchła kolejna wojna domowa, tym razem między rodami Welfów i Hohenstaufów, która przypieczętowała klęskę polityczną cesarza Ottona IV. W 1212 r. władzę w Niemczech przejął Fryderyk IIFIIFryderyk II. Wkrótce w konflikt w Rzeszy włączyli się władca angielski Jan bez Ziemi (po stronie Ottona IV) oraz król Francji Filip II August (po stronie Hohenstaufów). W 1214 r. Otto IV, po przegranej bitwie pod Bouvines, wycofał się do swoich posiadłości w Brunszwiku w środkowej części Niemiec.

Fryderyk II potrafił czytać i pisać w kilku językach, co korzystnie wyróżniało go spośród innych średniowiecznych monarchów. Pozostawał pod wpływem różnych cywilizacji: łacińskiej, bizantyńskiej i arabskiej, podobnie jak Sycylia, którą władał od 1198 roku. Jako pierwszy od wieków próbował budować silne, scentralizowane i zbiurokratyzowane państwo.

Dążąc do zbudowania swojego autorytetu jako władcy całego Zachodu, uważał się za „cesarza końca świata”. Wychowany na Sycylii, dysponował tam o wiele silniejszą władzą niż w Niemczech i większość uwagi poświęcał sprawom włoskim. Godził się, aby na północy cesarstwa coraz większy udział w sprawowaniu władzy przypadał książętom niemieckim, i to najprawdopodobniej był jego największy błąd.

Z powodu stałej nieobecności cesarza w Niemczech tamtejsi książęta przejęli niemal pełnię władzy. Nie pomogło odbicie przez Fryderyka z rąk muzułmanów Jerozolimy i koronacja na jej króla. Nastąpił upadek autorytetu władzy królewskiej i cesarskiej w Niemczech. Śmierć w 1254 r. Konrada IV, syna Fryderyka II, otworzyła długi okres wojen domowych między kandydatami do korony.

FII

Wielkie bezkrólewie – ponowny chaos

Okres od śmierci Fryderyka II w 1250 r. do elekcjielekcjaelekcji Rudolfa I Habsburga w 1273 r. to lata największego osłabienia królewskiej władzy centralnej w Niemczech. Określenie „bezkrólewie” jest w tym przypadku mylące, ponieważ tron nie był wtedy pusty, ale miały miejsce m.in. podwójne elekcje, gdy prawo do korony przypisywało sobie co najmniej dwóch władców.

Na kryzys polityczny nałożył się też gospodarczy – z tego powodu szerzyły się rozboje. W epoce powszechnego chaosu elekcje królów zostały zmonopolizowane przez kilku najpotężniejszych książąt, tj. arcybiskupów Moguncji, Kolonii i Trewiru, księcia saskiego, margrabię brandenburskiego, księcia bawarskiego i palatyna Renu.

Wielkie bezkrólewie umocniło rozdrobnienie polityczne Rzeszy Niemieckiej i zachwiało cesarskim autorytetem, który od tej pory musiał liczyć się z potęgą silniejszych wasali. Wybór na króla Rudolfa I Habsburga w 1273 r. i podjęte przez niego na sejmie Rzeszy w Norymberdze obietnice reform, uporządkowania stosunków wewnętrznych i rewindykacji uprawnień królewskich przyniosły jedynie krótkotrwałe efekty.

Rudolf I pokonał w 1276 i 1278 r. pod Dürnkrut (Suchymi Krutami) swojego głównego przeciwnika — króla czeskiego Przemysła II Ottokara. Zdobył też Austrię i Styrię, które w 1282 r. przekazał jako dziedziczne lenno swoim synom. Stworzyło to podstawę władztwa terytorialnego Habsburgów – jednej z najpotężniejszych dynastii w następnych stuleciach.

Ciekawostka

Dynastia, która władała światem

Rfjc80aKUIjP21
Herb pierwszych Habsburgów. W heraldyce lew jest symbolem odwagi, szlachetności, władzy królewskiej siły, dostojeństwa i męstwa.
Źródło: Odejea, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Habsburgowie to dynastia niemiecka (von Habsburg), której założycielem był w X w. Guntram Bogaty. Nazwa rodziny wywodzi się od pierwszej posiadłości rodu, zamku Habsburg (z niem. Habichtsburg – Jastrzębi Zamek), położonego w kantonie Aargau w Szwajcarii.

Przedstawiciele dynastii w różnych okresach panowali m.in. w krajach niemieckich i włoskich, Świętym Cesarstwie Rzymskim, Czechach, Hiszpanii, Portugalii, Burgundii, na Węgrzech (a co za tym idzie – również w Chorwacji), w Siedmiogrodzie, na Śląsku, ziemiach polskich, ukraińskich, serbskich oraz w hiszpańskich i portugalskich koloniach w Azji, Afryce i obu Amerykach.

Ostoją monarchii było Arcyksięstwo Austriackie, systematycznie rozszerzane, by stać się rozległym krajem, zwanym od nazwy dynastii Monarchią Habsburgów. Dynastia w linii męskiej wygasła w roku 1740. Ostatnia władczyni z rodu Maria Teresa Habsburg z mężem Franciszkiem Lotaryńskim zapoczątkowała dynastię habsbursko‑lotaryńską, często utożsamianą z poprzedniczką.

Rudolf I próbował uporządkować sytuację wewnętrzną: ogłosił powszechny pokój ziemski w Niemczech, a w 1289 r. wyprawił się do Turyngii przeciw rycerzom‑rozbójnikom, trudniącym się napadami na przejeżdżających w pobliżu ich zamku kupców i podróżnych. Siali oni w owym czasie postrach na terenie Niemiec.

RjjnjnOpHKAbf
Cesarz Rudolf I ogłasza w kraju pokój ziemski, który miał zapobiec wojnom wewnętrznym w Rzeszy.
Opisz na podstawie ilustracji przebieg uroczystości.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Nie udało mu się jednak zapobiec wszystkim wojnom wewnętrznym; trwały m.in. walki arcybiskupa Kolonii Zygfryda II Wastenburga z księciem Brabancji Janem I o Limburgię, a niepokoje w Szwabii wywoływał hrabia Wirtembergii Eberkard I. W 1289 r. król Rudolf I zmusił hrabiego Dolnej Burgundii Ottona IV do złożenia mu hołdu – w ten sposób częściowo odnowił związki ziem burgundzkich z Niemcami.

W 1291 r. próbował przeprowadzić elekcję swojego syna Albrechta na króla Niemiec, ale elektorowie odmówili. Na króla Niemiec wybrany został Adolf, hrabia Nassau. Mimo to w 1298 r. w bitwie pod Göllheim Albrecht pokonał konkurenta i został kolejnym królem Niemiec z dynastii Habsburgów.

Po niewielu latach spokoju Niemcy znów pogrążyły się w wojnach domowych między rywalizującymi o koronę dynastiami Habsburgów z Austrii, Wittelsbachów z Bawarii i Luksemburgów. Jednocześnie po raz pierwszy doszło wtedy do unii Niemiec z Czechami i Węgrami, a Hohenzollernowie śmiało wkroczyli na arenę polityki europejskiej, otrzymawszy w 1415 r. od cesarza Brandenburgię.

RfaVSTYPqrgnO
Cesarstwo (zwane od XIII w. Świętym Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego) składało się z rdzenia, którym było Królestwo Niemieckie, oraz z równoprawnych mu formalnie Królestwa Włoch (do 1648 r.) i Królestwa Burgundii (1032–1378).
Źródło: Krystian Chariza i zespół, licencja: CC BY-SA 3.0.
R2FCCfTp67Y19
Dynastia salicka
 • Henryk IV (1050-1106) panował w latach 1054-1105
 • Henryk V (1081 lub 1086-1125) panował w latach 1099-1125
, Supplinburgowie
 • Lotar III (1075-1137) panował w latach 1125-1137
, Hohenstaufowie
 • Konrad III (1193/1194-1152) panował w latach 1138-1152
 • Henryk (VI) Berengar (1137-1150) panował w latach 1147-1150
 • Fryderyk I Barbarossa (1122-1190) panował w latach 1152-1190
 • Henryk VI (1165-1197) panował w latach 1190–1197 (koronowany w 1169)
 • Filip Szwabski (1177-1208) panował w latach 1198-1208
, Welfowie
 • Otto IV (1175/1176-1218) panował w latach 1198 – 1218 (wybrany na króla przez przeciwników Hohenstaufów, po śmierci Filipa Szwabskiego został jedynowładcą Niemiec)
, Hohenstaufowie
 • Fryderyk II (1194-1250) panował w latach 1212-1250
 • Henryk VII Hohenstauf (1211-1242) panował w latach 1220-1235
 • Konrad IV (1228-1254) panował w latach 1237-1254
, Wielkie Bezkrólewie – wybór na tron przedstawicieli różnych rodów
 • Henryk Raspe (1204-1247) panował w latach 1246-1247
 • Wilhelm z Holandii (1227-1256) panował w latach 1247-1256
 • Ryszard z Kornwalii (1209-1272) panował w latach 1257-1272
 • Alfons z Kastylii (1221-1284) panował w latach 1257-1275
, Habsburgowie
 • Rudolf I (1218-1291) panował w latach 1273-1291
, Dynastia Nassau
 • Adolf z Nassau (przed 1250-1298) panował w latach 1292-1298
, Habsburgowie
 • Albrecht I (1255-1308) panował w latach 1298-1308

Słownik

aneksja
aneksja

(z łac. annexio – przyłączenie) przyłączenie przez jedno państwo, przy użyciu siły lub w wyniku wygranej wojny, całości lub części terytorium innego państwa, bez zgody tego państwa

dynastia
dynastia

(z gr. dynasteia – władza) ród panujący w państwie monarchicznym, w którym władza przechodzi dziedzicznie z ojca na syna

elekcja
elekcja

(z łac. electio – wybór) wybór przez głosowanie na wysokie stanowisko lub urząd; we wczesnym średniowieczu wybór króla Niemiec i jednocześnie cesarza rzymskiego był dokonywany przez wiec plemion niemieckich, które wskazywały najlepszego kandydata spośród członków panującej dynastii

reforma gregoriańska
reforma gregoriańska

zmiany wprowadzone w Kościele w XI–XII w., zainicjowane przez papieża Grzegorza VII, który m.in. zakazał księżom zawierania małżeństw, a symonię i nepotyzm uznał za ciężkie przestępstwa; przeforsował też zasadę wyboru biskupów przez duchownych

Rzesza
Rzesza

(niem. Reich) historyczna nazwa państwa niemieckiego; w latach 962–1806 istniała I Rzesza, od XIII w. nazywana Świętym Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego; w latach 1871–1918 – II Rzesza, Cesarstwo Niemieckie; w latach 1933–1945 – hitlerowska III Rzesza

Słowa kluczowe

Europa późnego średniowiecza, Fryderyk I Barbarossa, Habsburgowie, Henryk VI Hohenstauf, Rudolf I Habsburg, średniowiecze, Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego

Bibliografia

J. Kłoczowski, Europa – chrześcijańskie korzenie, Warszawa 2004.

E.W. Wies, Fryderyk Barbarossa. Mit i rzeczywistość, tłum. W. Radwański, Warszawa 1996.

Wielka Historia Świata, t. 1–12 (praca pod patronatem Polskiej Akademii Umiejętności), Świat Książki 2004–2006.