Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Pierwsze kroki

Jedną z pierwszych decyzji reżimu była inwazja na Tybet (1950 r.), który starał się wybić na niepodległość, i zbliżenie z ZSRS. To ostatnie zaowocowało podpisaniem w kwietniu 1950 r. układu o „przyjaźni, sojuszu i wzajemnej pomocy”. Równocześnie komuniści rozpoczęli przeobrażanie kraju na wzór sowiecki. Wprowadzono monopol partii. Najwyższą władzę sprawowały centralne instancje Komunistycznej Partii Chin (KPCh): Komitet Centralny i Biuro Polityczne, a de facto Mao Zedong, który przewodniczył obu ciałom, jednocześnie będąc prezydentem i głównodowodzącym armią. Na jego polecenie przeprowadzono czystki rządowego i partyjnego aparatu urzędniczego i rozpoczęto represje wobec „wrogów ludu”. Objęły one prozachodnią inteligencję, „kontrrewolucjonistów”, do których zaliczono zwolenników starego porządku i członków tajnych stowarzyszeń, chrześcijan oraz wszystkich, których posądzano o „prawicowe poglądy”. Szacunkowe dane mówią o egzekucji około miliona ludzi; co najmniej dwa razy więcej trafiło do obozów koncentracyjnych, w których poddawani byli „reedukacji” przez niewolniczą, niekiedy kilkunastoletnią pracę.

RwthoYjcSIQL7
Mao Zedong ogłasza utworzenie Chińskiej Republiki ludowej 1 października 1949 r. Wedle komunistów był to początek Xinhua – Nowych Chin.
Jak ubrani są Mao i jego towarzysze?
Źródło: Orihara1, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 4.0.

Największą z przemian pierwszych lat nowego państwa była reforma rolnareforma rolnareforma rolna. Ludność wiejską podzielono na pięć klas, na wzór tego, co uczyniono w ZSRS: „właścicieli ziemskich” (żyjących wyłącznie z opłat dzierżawnych), „bogaczy” (wydzierżawiających część ziemi), „średniaków”, „biedaków” i „bezrolnych”. Tym pierwszym konfiskowano całą ziemię, tak samo jak przemysłowcom i kupcom, którzy nie mieszkali na wsi. Problem polegał na tym, że sztuczny podział na klasy nie odpowiadał społecznej strukturze wsi, gdzie większość rolników żyła w podobnych warunkach. Decyzje partyjnych aktywistów, którzy przydzielali ludzi do odpowiednich grup, często były arbitralne i podatne na manipulację. W wyniku reformy nadziały ziemi otrzymało lub powiększyło ok. 300 mln chłopów, z których zdecydowana większość (80 proc.) gospodarowała na działkach niewielkich, nieprzekraczających 0,25 ha. Koszty reformy były ogromne. Co najmniej 2 mln bogatszych (lub za takich uznanych) chłopów straciło życie w wyniku decyzji jednoosobowych sądów, znacznie więcej trafiło na przymusową „reedukację”. Warstwa ziemiańska przestała istnieć. Pierwszy krok ku kolektywizacjikolektywizacjakolektywizacji został wykonany.

RcbosiDIJwqhw
Wykonane w 1950 r. zdjęcie przedstawia aktywistę partyjnego czytającego zgromadzonym chłopom fragmenty ustawy o reformie rolnej.
Zwróć uwagę na mimikę i gesty chłopów, co mogą wyrażać?
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Przemianom w aparacie władzy i na wsi towarzyszyły zmiany natury społecznej. Wprowadzono równość kobiet wobec prawa, zabroniono konkubinatu, zawierania małżeństw pod przymusem i pomiędzy dziećmi. Dopuszczono rozwody i aborcje. Aby ograniczyć analfabetyzm, uproszczono tradycyjne pismo chińskie, modyfikując około połowy najtrudniejszych w zapisie znaków. Zmiany dotknęły także modę. Niedobrze widziana była biżuteria i ozdoby, zniknął makijaż, ujednolicono fryzury: wojskowe strzyżenie dla mężczyzn, fryzura na pazia dla kobiet. Pekin z dnia na dzień zaczął sprawiać wrażenie posępnego, ponieważ większość mieszkańców zaczęła się ubierać w standardową niebieską lub szarą bawełnę, która płowiała po częstym praniu. „W zachodnim garniturze i krawacie, w skórzanych butach, z włosami, które nagle wydały się za długie, poczułem się tak, jakbym był cudzoziemcem” – wspominał pewien mieszkaniec stolicy, gdy wrócił w 1950 r. do domu po rocznej podróży. I szybko pożyczył mniej rzucającą się w oczy odzież. Zmiany ogarniały wszystkie sfery życia.

Rkw1zXcb9GDQz
W ChRL walczono także z popularnym od X w. w wyższych warstwach społecznych zwyczajem krępowania stóp dziewczętom przy użyciu bandaży. Powodował on deformację i utrudniał poruszanie się. Po raz pierwszy zakazano tej praktyki w 1913 r., ale dopiero komuniści skutecznie doprowadzili do jej zaprzestania. W walce z krępowaniem stóp odwoływali się do argumentów natury humanitarnej (wysuwanych już wcześniej) i komunistycznego etosu pracy. Dlaczego? Na zdjęciu widać przykładowy but, jaki nakładano na obandażowane stopy. Jego długość wynosi 10 cm. Mao często swoich przeciwników politycznych nazywał kobietami ze skrępowanymi stopami.
Źródło: Vassil, Wikimedia Commons, domena publiczna.

Ku wielkiemu skokowi

W 1953 r. Mao ogłosił, że rolnictwo, handel i przemysł staną się socjalistyczne. Stanowisko to nazwał linią generalną partii. Oznaczało to kolektywizację, nacjonalizacjęnacjonalizacjanacjonalizację handlu i przemysłu oraz wprowadzenie systemu gospodarki planowanej. W tym samym roku ogłoszono pierwszy plan pięcioletni, w którym położono nacisk na rozwój przemysłu ciężkiego. W latach 1955–1956 przeprowadzono forsowną kolektywizację wsi oraz wdrożono system państwowej dystrybucji podstawowych towarów, która miała na celu likwidację handlu prywatnego. W efekcie do końca 1956 r. cała gospodarka znalazła się w rękach państwa. Rok 1956 przyniósł także pogorszenie stosunków z ZSRS w następstwie wygłoszenia przez Nikitę Chruszczowa tajnego referatu potępiającego kult Stalina. Przywódca ChRL szybko zrozumiał, że podważanie kultu Stalina może podważyć kult, jakim on sam cieszył się w Chinach. O tym, że pozycja Mao w Chinach była kwestionowana, dowiodła „kampania stu kwiatów”, podczas której złagodzono cenzurę i zachęcono inteligencję do oceny polityki prowadzonej przez komunistów. Szeroki odzew i krytyka, jaka spadła na Mao, doprowadziła do zaostrzenia represji.

Rz7MffLb4hFmP
Mao Zedong i Nikita Chruszczow podczas spotkania w 1958 r. Uśmiechają się, ale już wówczas stosunki między Pekinem a Moskwą były napięte.
Zwróć uwagę na rekwizyty.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Mao oskarżył Chruszczowa o rewizjonizm, atakował korupcję sowieckiej biurokracji, doszukiwał się w działaniach Moskwy dążenia do powrotu do kapitalizmu. Jednocześnie jednak kwitła współpraca obu państw na polu gospodarczym. Poza udzieleniem wielomiliardowych kredytów ZSRS kształcił na swoich uczelniach 20 tys. chińskich inżynierów, a do samych Chin wysłał ok. 10 tys. doradców technicznych. Mao kilkukrotnie odwiedzał Moskwę, a jego krytyka ZSRS nie miała konsekwencji dyplomatycznych. Na jednym z takich spotkań, zorganizowanym w listopadzie 1957 r. z powodu wystrzelenia sputnikasputniksputnika na orbitę, doszło do osobliwej wymiany przechwałek. Miała ona doprowadzić do jednej z największych katastrof w dziejach. Chruszczow, będąc wciąż pod wrażeniem wielkiego sukcesu sowieckiej myśli technologicznej, powiedział wówczas:

Nikita Chruszczow

Towarzysze, obliczenia naszych planistów wskazują, że w ciągu następnych piętnastu lat Związek Radziecki nie tylko dogoni, ale wręcz przegoni Stany Zjednoczone pod względem wielkości produkcji najważniejszych towarów.

Wielki_glod_Chr Źródło: Nikita Chruszczow, [w:] Frank Dikötter, Wielki głód. Tragiczne skutki polityki Mao 1958–1962, tłum. B. Gadomska, Wołowiec 2013, s. 44–45.

Mao podjął rękawicę i natychmiast zapewnił:

Mao Zedong

Towarzysz Chruszczow mówi nam, że Związek Radziecki za piętnaście lat prześcignie Stany Zjednoczone. A ja wam mogę powiedzieć, że my za piętnaście lat możemy dogonić lub przegonić Wielką Brytanię.

Wielki_glod_Mao Źródło: Mao Zedong, [w:] Frank Dikötter, Wielki głód. Tragiczne skutki polityki Mao 1958–1962, tłum. B. Gadomska, Wołowiec 2013, s. 44–45.

W tym celu przewodniczący Mao zdecydował się na politykę Wielkiego Skoku. Miała ona pozwolić Chinom prześcignąć nie tylko Wielką Brytanię, ale także ZSRS. W planach Mao to Chiny, a nie ZSRS, miały stanąć na czele państw obozu socjalistycznego.

„Wielki skok naprzód”

W latach 1958–1962 przeprowadzono w Chinach wielki eksperyment społeczny. Mao, dążąc do dogonienia Wielkiej Brytanii w ciągu 15 lat, ogłosił plan radykalnego przyspieszenia rozwoju gospodarczego ChRL. Zamiast iść „na jednej nodze” ścieżką rozwoju wyznaczoną przez ZSRS, opartą na samym przemyśle, Chiny powinny „chodzić na dwóch nogach”: rozwijać zarówno przemysł, jak i rolnictwo. Kluczem do sukcesu miał być największy atut Chin: siła robocza licząca setki milionów ludzi (populacja Chin wynosiła ok. 600 mln ludzi), których wspólna i dobrze skoordynowana praca miała błyskawicznie, w wyniku „wielkiego skoku”, uczynić z Chin nowoczesne państwo realizujące ideały równości społecznej. Dążenie do utopii zakładało pogłębienie kolektywizacji, ludność skupiono w olbrzymich komunach ludowychkomuna ludowakomunach ludowych. Chłopi musieli opuścić własne działki, pozbawiono ich wszelkiej własności prywatnej, środków utrzymania i żywności. Podczas gdy oni pracowali przy wytopie stali, budowie tam i kanałów, komuna – kierowana przez działaczy partyjnych – organizowała opiekę nad dziećmi (także zmuszanymi do pracy) i przygotowywała posiłki. Wydawano je po trochu, w zależności od wydajności pracy i zasług dla „rozwoju” kraju. Tylko do końca 1958 r. w przedsięwzięciu brało udział ponad 100 mln Chińczyków.

RiHRy4MKEPWL81
Ilustracja przedstawia trzy fotografie z różnych prac w komunistycznych Chinach. Pierwsza z nich przedstawia grupę kobiet i mężczyzn spożywających posiłek przy jednym stole. Druga fotografia przedstawia ludzi pracujących w polu, widać snopki zboża i skoszone ścieżki, po lewej stronie stoi wąski piec. W tle widać góry. Trzecia fotografia przedstawia ludzi pracujących w polu w nocy. Opisane są: 1. Stołówka komunalna Wszyscy członkowie komun ludowych byli zobowiązani jeść wspólnie. Ilość i wielkość posiłków zależała od decyzji kierownictwa, które rekrutowało się z członków partii., 2. Podwórzowy piec hutniczy W takich podwórzowych piecach hutniczych wytapiano surówkę. W gorączkowym dążeniu do zwiększenia produkcji stali wszyscy musieli oddawać stare narzędzia, patelnie, garnki, a nawet klamki i framugi okienne. Państwowa Komisja Planowania stwierdziła w 1960 r., że tylko piąta część całej produkcji stali w Pekinie spełniała najwyższe normy. Na prowincji te wyniki musiały być jeszcze niższe., 3. Członkowie komuny ludowej podczas pracy w nocy Aby zwiększyć tempo pracy, część członków komun otrzymywała zmiany nocne. Oceń jakość pracy wykonywanej w takich warunkach.
Źródło: kolaż stworzony na podstawie wikimedia.org, wikimedia.org, domena publiczna.

Eksperyment zakończył się katastrofalnie. Choć Mao zakładał równomierny rozwój rolnictwa i przemysłu, nacisk położono na przemysł. Opuszczone pola (chłopów skierowano do wytopu stali) leżały odłogiem, co spowodowało spadek produkcji żywności i głód. Rozpętana kampania przeciw wróblom (ilustracja poniżej) doprowadziła do wylęgu robactwa, pożerającego plony, które udało się uzyskać.

RHuIP5BCOGoMS1
Plakat propagandowy związany z kampanią zwalczania czterech plag, zorganizowaną w czasach Wielkiego Skoku. Mao w 1958 r. wezwał do likwidacji szczurów, much, komarów i wróbli. Wróblom zarzucono, że zjadając ziarno, pozbawiają ludzi owoców ich pracy. Ludzie strzelali do wróbli z proc, bili w garnki i gongi, wywołując tak nieznośny hałas, że wróble fruwały, aż z wyczerpania spadały na ziemię. Do walki zaangażowano tłumy. Samo miasto Szanghaj donosiło z tryumfem, że unicestwiło m.in. 48 695,49 kg much, 930 486 szczurów oraz 1 367 440 wróbli.
Źródło: Wikimedia Commons, tylko do użytku niekomercyjnego.

Sytuację pogorszyły klęski naturalne: susze i powodzie spowodowane nieumiejętną budową tam i kanałów, huragany. Gdy w końcu pozwolono chłopom wrócić na pola, zmuszono ich do stosowania praktyk wyjaławiających ziemię (gęsty siew i głęboka orka), aby jak najszybciej nadrobić straty. Rolnicy nie protestowali ze strachu. Praktyki te powiększyły jedynie rozmiary kryzysu. Mimo racjonowania żywności i importu „kapitalistycznego” zboża śmierć poniosło – wedle najnowszych badań – co najmniej 45 mln ludzi. Główny cel – zwiększenie wytopu stali – nie został osiągnięty. Wytop stali na początku lat 60. okazał się niższy niż w 1958 r., a jakość materiału produkowanego w prymitywnych piecach nie pozwalała na skuteczne wykorzystanie metalu. Podobnie było z wynikami innych gałęzi przemysłu. Na fatalny stan gospodarki wpłynęło też zerwanie sojuszu z ZSRS (oskarżonego o „zdradę leninizmu” na skutek prowadzenia polityki pokojowego współistnieniapokojowe współistnieniepokojowego współistnienia). Chruszczow w 1960 r. wycofał pomoc ekonomiczną dla ChRL i kazał wrócić do domu doradcom sowieckim, którzy nadzorowali budowę chińskich zakładów przemysłowych.

Odsunięcie Mao

Pod koniec 1960 r. skala katastrofy zmusiła Mao do kroku w tył. Niebawem wprowadzono tzw. system regulacji, oparty na „trzech swobodach i jednej odpowiedzialności”. „Swobody” dotyczyły wprowadzenia obrotu wolnorynkowego (przywrócono m.in. lokalne targowiska), prowadzenia małych przedsiębiorstw i powiększania działek, na które mogli powrócić chłopi i zatrzymać je na własność. „Odpowiedzialność” polegała na ustalaniu przez rząd wyników produkcji w kolejnych planach rozwoju gospodarki. Polityka „regulacji” przyniosła zaskakująco szybkie odrodzenie. Zadanie odbudowy chińskiej gospodarki wzięli na siebie politycy skupieni wokół Liu Shaoqi (m.in. Deng Xiaoping, późniejszy faktyczny przywódca ChRL). Obwinili oni po części Mao o katastrofę Wielkiego Skoku i odsunęli od faktycznej władzy, mimo że nadal pozostawał przewodniczącym partii. Mao nie pogodził się z drugoplanową rolą i przygotowywał do walnej rozprawy z wrogami politycznymi.

Wielka Proletariacka Rewolucja Kulturalna

Celem rewolucji kulturalnej, ogłoszonej w 1966 r., było odzyskanie pełni władzy przez Mao poprzez stworzenie nowej, prawdziwie rewolucyjnej kultury i społeczeństwa. Miało to nastąpić w wyniku „wywrócenia starego świata”, czyli likwidacji tzw. czterech starych rzeczy: starej kultury, starych idei, starych zwyczajów i starych przyzwyczajeń. W praktyce oznaczało to niszczenie zabytków architektury i sztuki, wszystkich przedmiotów, które pamiętały czasy sprzed ery komunizmu, zakaz obchodzenia tradycyjnych świąt, noszenia tradycyjnych strojów, gry w „stare gry” takie jak szachy, słuchania muzyki klasycznej etc. Idee rewolucji kulturalnej wprowadzali w życie członkowie wielomilionowej Czerwonej Gwardii, tzw. hunwejbinihunwejbinhunwejbini, złożonej początkowo głównie ze studentów. Atakowali oni wszystkich tych, którzy sprzeciwiali się nowej polityce, a także tych, których o to bezpodstawnie obwiniano. Na pierwszy ogień poszli liderzy partyjni (Liu ShaoqiDeng Xiaoping zostali usunięci z partii) i inteligencja. Z czasem działania hunwejbinów wymknęły się spod kontroli i w samych szeregach partii, w której wpierw dokonali czystki, zaczęły się odzywać głosy sprzeciwu. Oficjalnie pomyślne zakończenie rewolucji ogłoszono w 1969 r. Zginęło ponad 1 mln ludzi, a 10–20 mln doznało prześladowań. W praktyce rewolucja kulturalna trwała jednak nadal, choć straciła na impecie. Na szczytach władzy rywalizowały ze sobą dwa skrzydła: radykalne, skupione wokół żony Mao Jiang Qing, i umiarkowane – pod wodzą premiera Zhou Enlai. Mao nie faworyzował żadnej z frakcji, gdyż obu potrzebował: radykalna zapewniała mu czołową pozycję w państwie, umiarkowana przeciwdziałała anarchii i naprawiała błędy wynikające ze zbyt rewolucyjnych posunięć. Status quo utrzymywał się do śmierci Mao we wrześniu 1976 r. Niebawem nastąpiła reformatorska era zrehabilitowanego Denga Xiaopinga.

R1XXJdlIC4lbp1
Ilustracja przedstawia trzy fotografie. Pierwsza z nich pokazuje szkielet ludzki ubrany w porozrywane szaty, leżący w ziemi. Druga fotografia przedstawia tłum ludzi zebranych na placu. Wszyscy podnoszą ręce do góry wraz z czerwonymi książeczkami. W tle widać duży budynek z kolumnami i powiewającymi na dachu flagami. W powietrzu unoszą się balony i papierowe latawce. Trzecia fotografia przedstawia cztery kobiety w mundurach wojskowych z karabinami w dłoniach. Stoją w szyku bojowym przygotowane do walki. W tle powiewa flaga komunistycznych Chin. Opisane są: 1. Szczątki Wanliego, trzynastego cesarza z dynastii Ming (1572-1620), które zostały przez hunwejbinów wyciągnięte z grobu, zbezczeszczone i spalone. Cesarz Wanli, podobnie jak inni chińscy władcy, został przez czerwonoarmistów pośmiertnie potępiony. 2. Hunwejbini na Placu Niebiańskiego Spokoju w rękach z tzw. „czerwoną książeczką”, czyli „Cytatami z Przewodniczącego Mao”, wyborze z tekstów Mao. Hunwejbini nosili ją stale przy sobie, prześcigali się w uczeniu na pamięć, recytowali na powitanie. Każdy Chińczyk miał obowiązek studiowania książeczki. W wielu regionach budowano drukarnie tylko po to, aby ułatwić rozpowszechnianie publikacji., 3. Scena z „Opery rewolucyjnej” wystawionej w 1972 r. podczas wizyty Prezydenta Stanów Zjednoczonych Richarda Nixona w Pekinie. „Opera rewolucyjna” miała zastąpić tradycyjną operę chińską.
Źródło: kolaż stworzony na podstawie wikimedia.org, wikimedia.org, domena publiczna.

Słownik

hunwejbin
hunwejbin

(z chiń. Hongweibing – czerwona gwardia) chiński czerwonogwardzista, uczestnik rewolucji kulturalnej w Chinach, stosujący bezkompromisowe formy walki z przeciwnikami politycznymi

kolektywizacja
kolektywizacja

przekształcanie indywidualnych gospodarstw rolnych w wielkie spółdzielnie będące własnością grupową

komuna ludowa
komuna ludowa

wiejska jednostka administracyjna i gospodarcza w ChRL, która powstała z połączenia spółdzielni; istniały do 1983 r.

nacjonalizacja
nacjonalizacja

(z łac. natio – naród), przejęcie przez państwo majątków ziemskich, przedsiębiorstw i/lub kapitału stanowiących własność prywatną

pokojowe współistnienie
pokojowe współistnienie

koncepcja polityki zagranicznej ZSRS ogłoszona przez Nikitę Chruszczowa, która zakładała odprężenie w relacjach między państwami bloku komunistycznego i kapitalistycznego

reforma rolna
reforma rolna

nadzwyczajna zmiana w stosunkach własności ziemi, polegająca na ustawowym wywłaszczeniu (całościowym lub częściowym) wielkich posiadaczy ziemskich i rozparcelowaniu uzyskanej w ten sposób ziemi między bezrolnych lub małorolnych chłopów

sputnik
sputnik

seria pierwszych na świecie sztucznych satelitów wyprodukowana w ZSRS

Słowa kluczowe

Mao, kolektywizacja, wielki skok, rewolucja kulturalna, komuna ludowa, hunwejbini, czerwona książeczka, świat po II wojnie światowej, zimna wojna

Bibliografia

Davin D., Mao Zedong, tłum. E. Spirydowicz, Warszawa 2000.

Dikötter F., Rewolucja kulturalna. Historia narodu 1962‑1976, tłum. B. Gadomska, Wołowiec 2018.

Dikötter F., Tragedia wyzwolenia. Historia rewolucji chińskiej 1945‑1957, tłum. B. Gadomska, Warszawa 2016.

Dikötter F., Wielki głód. Tragiczne skutki polityki Mao 1958‑1962, tłum. B. Gadomska, Wołowiec 2013.

Færøvik T.Mao. Cesarstwo cierpienia, tłum. E. Partyga, Warszawa 2018.

Patek A., Zblewski Z., Polska i świat w latach 1918‑1993, Kraków 1998.

Polit J., Chiny, Warszawa 2004.

Tyszkiewicz J., Czapiewski E., Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2012.