Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Definicja pieśni jako gatunku literackiego

Pieśń to gatunek literacki ukształtowany w starożytnej Grecji. Pierwotnie jedną z głównych cech pieśni – podobnie jak wszystkich gatunków liryki greckiej – był związek z muzyką.

Teresa Kostkiewiczowa Pieśń

W najdawniejszej tradycji antycznej pieśń występowała jako składnik zbiorowych obrzędów: jej tekst słowny śpiewany był z akompaniamentem muzyki i towarzyszeniem tańca przez improwizatora lub wykonawcę wraz z chórem uczestników uroczystości.

1 Źródło: Teresa Kostkiewiczowa, Pieśń, [w:] Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, Wrocław 1988, s. 356.

Z tradycji greckiej wywodzą się też inne wyróżniki tego gatunku:

Teresa Kostkiewiczowa Pieśń

W budowie utworów pieśniowych zachowane zostały istotne właściwości związane z genezą gatunku, utrwalające sposobność tekstu do realizacji muzyczno‑wokalnej. Były to: organizacja stroficzna powtarzająca uporczywie ten sam układ wersów zwrotki, tendencja do wyrazistej rytmizacji, liczne paralelizmy leksykalneparalelizm leksykalnyparalelizmy leksykalne i powtórzenia, częste posługiwanie się refrenem, skłonność do paralelizmu składniowegoparalelizm składniowyparalelizmu składniowego i prostej organizacji syntaktycznejorganizacja syntaktycznaorganizacji syntaktycznej.

1 Źródło: Teresa Kostkiewiczowa, Pieśń, [w:] Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński, Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński, Wrocław 1988, s. 356.
RAGkvOvGwNURc1
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: Pieśń
  • Elementy należące do kategorii Pieśń
  • Nazwa kategorii: podział na strofy o  powtarzającym się układzie wersów
  • Nazwa kategorii: wyrazista rytmizacja
  • Nazwa kategorii: obecność podobieństw i powtórzeń
  • Nazwa kategorii: refren
  • Koniec elementów należących do kategorii Pieśń

Pieśni Horacego

RYcjJntqUn11B1
Pieśni Horacego na język polski przełożone
Źródło: Polona, domena publiczna.

Horacy był jednym z najważniejszych liryków rzymskich. Wśród jego dzieł istotne miejsce zajmują pieśni zgromadzone w zbiorze zatytułowanym Carmina. Utwory tam zamieszczone wykazują wiele zależności od wierszy antycznych poetów greckich, jednak Horacy zdecydował się na uniezależnienie pieśni od muzyki i potraktowanie jej jako literackiej formy przeznaczonej do lektury.

Ludwika Ślękowa Pieśń

Znamiennymi cechami pieśni Horacjańskich były: krótkość (brevitas; pieśni miały zazwyczaj 6–10 strof) oraz różnorodność (varietas). Ta ostatnia właściwość przejawiała się wielorako. Znajdowała przede wszystkim wyraz w bogactwie treści, na którą składały się takie tematy jak: miłość, przyjaźń, pogłosy życia towarzyskiego (zwłaszcza w utworach biesiadnych), rozważania o własnej twórczości, refleksje moralne (wchłaniające elementy stoickie i epikurejskie, których połączenie stanowiło charakterystyczne znamię postawy filozoficznej poety), wreszcie sprawy publiczne. Estetyczną zasadę różnorodności spełniała także metrykametrykametryka. Na podkreślenie zasługuje bogactwo strofiki [...]. Carmina Horacy konstruował przeważnie w formie mowy zwróconej do adresata bądź całkowicie fikcyjnego, bądź też mającego autentyczny prototyp pozaliteracki [...]. Ton i styl wypowiedzi bywał różny: od uroczystej i patetycznej pochwały po ostry czy ośmieszający atak lub monolog perswazyjny i przestrzegający.

2 Źródło: Ludwika Ślękowa, Pieśń, [w:] Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze – Renesans – Barok), red. Teresa Michałowska, Wrocław 1990, s. 567.

Horacjanizm

Wpływ Rzymianina na twórców następnych epok, zwłaszcza na poetów renesansu i baroku, przez badaczy literatury nazywany jest horacjanizmem.

Ludwika Ślękowa Pieśń

Horacjanizmem nazywano zarówno zespół teoretycznoliterackich poglądów rzymskiego poety, [...] jak też rozmaite formy zainteresowania jego twórczością i nawiązywania do niej. [...] Horacjanizm XVI i XVII w. był – w rozumieniu socjologicznym – fragmentem ówczesnego życia literackiego. Konstytuowały go zjawiska składające się na tzw. recepcjęrecepcjarecepcję społeczną dziedzictwa Horacjuszowego: działalność edytorska, rozpowszechnianie i obieg czytelniczy jego utworów, miejsce poezji Horacjańskiej w procesie dydaktycznym, zainteresowanie Horacym jako indywidualnością twórczą oraz intelektualną, krytycznoliteracka ocena i analiza jego dorobku.

W ujęciu historycznoliterackim [...] renesansowy i barokowy horacjanizm sprowadza się do postawy „dialogowej” [...], zajmowanej przez nowożytnych twórców wobec dokonań antycznego poety. Przede wszystkim zaś – do jej efektów, do rezultatów owego nastawienia na poezję Horacego, utrwalonych w poszczególnych tekstach lub w całej twórczości określonych autorów. Utożsamia się ten nurt z kompleksem tendencji poetyckich, mających źródło w twórczości Horacego, a żywotnych w XVI i XVII (także w XVIII) stuleciu i poświadczonych szeregiem utworów, które dzięki wspólnemu wzorcowi wyposażone zostały w pewne cechy analogiczne.

4 Źródło: Ludwika Ślękowa, Pieśń, [w:] Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze – Renesans – Barok), t. 1990, red. Teresa Michałowska, Wrocław, s. 568.

Jan Kochanowski jako horacjanista

Do najważniejszych horacjanistów europejskich zalicza się Jana Kochanowskiego. To on spowodował, że w Polsce uznano Horacego za liryka, którego dzieła dorównują poziomem IliadzieOdysei Homera oraz Eneidzie Wergiliusza, uznawanym powszechnie za najdoskonalsze dokonania literackie w dziejach ludzkości. Najmocniej swoją fascynację poezją Horacego objawił w Pieśniach.

R16MoiNYEUeEe1
Jan Kochanowski, Fragmenta abo pozostałe pisma Iana Kochanowskiego, 1617
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
Ludwika Ślękowa Pieśń

Próbę stworzenia w języku narodowym pieśni lirycznej na miarę rzymskiego mistrza przyniósł zbiór Kochanowskiego Pieśni ksiąg dwoje, wydany pośmiertnie w r. 1586 [...]. Powiązania z wzorem Horacjańskim sygnalizował Kochanowski brzmieniem tytułu, oryginalnym cytatem zamieszczonym przed pierwszą pieśnią zbioru, wreszcie zakończeniem całości parafrazą Horacjańskieh ody II 20: Niezwykłym i nie leda piórem... I chociaż w utworach składających się na ten tom odwoływał się Kochanowski również do innych tradycji literackich [...], jako całość zbiór nie utracił horacjańskiego charakteru.

Analiza zamieszczonych w zbiorze utworów pozwala zrekonstruować przypuszczalne poglądy Kochanowskiego na temat pieśni. [...]  Jak można przypuszczać, za podstawową właściwość pieśni uznał niewielki rozmiar, budowę stroficzną oraz szeroko pojętą różnorodność. Ta ostatnia cecha dotyczyła tematyki (znajdujemy w zbiorze pieśni filozoficzno‑etyczne, miłosne, obyczajowe, obywatelskie, autotematyczneautotematycznyautotematyczne), możliwych postaw podmiotu wypowiadającego (pochwalnej, nagannej: ośmieszającej lub atakującej w tonacji powagi, zalecającej, ostrzegawczej) oraz stylów. [...] Zróżnicowane były ponadto wiersz i strofa. W pieśniach obowiązywała zależność stylu od rangi tematu i od postawy podmiotu lirycznego. I tak np. apoteoza twórczości poetyckiej splatała się ze stylem wzniosłym [...], podobnie atak na szlachtę zaniedbującą obowiązki publiczne [...], ale nadużycia w sferze codziennej obyczajowości były już kompromitowane przez ośmieszenie za pomocą środków właściwych stylowi niskiemu [...].

Podobnie jak Horacy, Kochanowski posługiwał się najczęściej monologiem retorycznym, czyli formą przemówienia do słuchacza. [...] Przejął z Horacjańskich pieśni filozoficzno‑moralne treści (stoicko‑epikurejskie), korygował je własnym doświadczeniem, równocześnie dbając, by nie było to sprzeczne z pierwowzorem. Stąd np. brak w tomie wierszy zdecydowanie religijnych, ale i oszczędność w posługiwaniu się symboliką mitologiczną, zastępowanie starożytnych realiów pojęciami ogólniejszymi lub polskimi odpowiednikami.

4 Źródło: Ludwika Ślękowa, Pieśń, [w:] Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze – Renesans – Barok), t. 1990, red. Teresa Michałowska, Wrocław, s. 568.

Pieśni Kochanowskiego a pieśni Horacego

Kochanowski pisząc pieśni, inspirował się przede wszystkim utworami Horacego, ale to nie oznacza, że bezwolnie je kopiował – potrafił być w naśladowaniu Rzymianina bardzo twórczy. 

Stanisław Windakiewicz Pieśni

Otóż [...] trzeba stwierdzić, że, obok kilkunastu [...] pieśni osobistych i patriotycznych, przeważną ich zawartość stanowią przekłady i parafrazyparafrazaparafrazy z Horacego. Klasyk czystej wody znachodził przyjemność w przekładach z klasyków. Do Pieśni włączył pięć przekładów z trzeciej księgi ód Horacego, mianowicie: [...] Intactis opulentior (Byś wszytko złoto posiadł, które powiadają, I 1) [...]. W łączności z tymi przekładami można dodać, że w Pieśniach umieścił Kochanowski także dwa wolne przekłady z innych klasyków, tj. elegii PropercjuszaPropercjuszPropercjusza [...] (Użałuj sie kto dobry a potłucz zawiasy, I, 25) i listu Penelopy do Ulissesa [...] z HeroidHeroidy OwidiuszaHeroid Owidiusza (Słońc już padło, ciemna noc nadchodzi). [...]

Znacznie więcej uroku niż przekłady posiadają swobodne parafrazy horacjańskie pióra Kochanowskiego. Bierze on z ulubionego autora cały pomysł, umiejscawia go śmiało, swobodnie przerabia, trochę mu doda lub ujmie, nadzwyczaj żywymi i trafnymi zwrotami polskimi myśli obce wyraża i stwarza niezupełnie ten sam, ale bardzo do oryginału zbliżony utwór. Dosłowne przekłady nie zawsze go zadowalały, czasem wolał tworzyć podobizny czytywanych utworów. Parafrazy pióra Kochanowskiego nie są zazwyczaj lepsze od oryginału, ale zbyt im w nastroju i wartości nie ustępują. [...]

Jeszcze ciekawsze są pieśni Kochanowskiego z lekkim oparciem u Horacego, a co do treści coraz bardziej samoistne. Zdaje się, jakby wśród komponowania tych pieśni Horacy dawał mu naukę i rady, i przeprowadzał czarnoleskiego poetę ku oryginalnej twórczości. W tej nowej odmianie pieśni znachodzimy już tylko pewne urywki ód Horacego, ale w oprawie własnej Kochanowskiego. [...] Pokazuje się więc, że Kochanowski myślał czasem zwrotkami Horacego i używał jego obrazów do wyrażania nasuwających mu się uczuć [...].

Na podstawie tych przykładów da się stwierdzić, że właściwym mistrzem naszego poety w zakresie liryki był Horacy. Z niego zaczerpnął pojęcia o liryce, na nim uczył się kompozycji i smaku, a co najważniejsze a wcale dziwne, przy jego pomocy został poetą ziemiańskim. Poezją zachęcającą do mierności, cnoty i czystego sumienia Kochanowski trafił do usposobienia ziemian polskich.

5 Źródło: Stanisław Windakiewicz, Pieśni, [w:] Kochanowski. Z dziejów badań i recepcji twórczości, oprac. M. Korolko, wybór M. Korolko, Warszawa 1980, s. 413–415.

Słownik

fraszka
fraszka

(wł. frasca – gałązka, drobiazg, bagatela, błahostka) krótki, zwięzły utwór wierszowany o różnorodnej tematyce z wyraźnie zaznaczoną pointą, żartobliwa odmiana epigramatu, nazwę z języka włoskiego wprowadził do literatury Jan Kochanowski

paralelizm leksykalny
paralelizm leksykalny

(gr. parallēlismós – zestawienie, porównanie) – podobieństwo polegające na powtarzaniu tych samych słów bezpośrednio po sobie albo w podobnej pozycji (np. na początku wersów czy zdań)

paralelizm składniowy
paralelizm składniowy

(gr. parallēlismós – zestawienie, porównanie) – podobieństwo wynikające z podobnej konstrukcji wypowiedzeń (zdań lub równoważników)

parafraza
parafraza

swobodna przeróbka tekstu literackiego albo wypowiedzi

pieśń
pieśń

gatunek poezji wywodzący się z antyku; początkowo pieśni były przeznaczone do śpiewania, stąd charakteryzują się regularną budową, podziałem na strofy o tym samym układzie wersów i wyraźnym rytmem, który tworzyły m.in. często wykorzystywane powtórzenia, paralelizmy składniowe i refren

przekład (tłumaczenie)
przekład (tłumaczenie)

przeniesienie tekstu (np. dzieła literackiego) z jednego języka do drugiego, z zachowaniem treści i formy oryginału

organizacja syntaktyczna
organizacja syntaktyczna

(gr. sýntaxis – szyk, syntaktikós – porządkujący) – organizacja składniowa wypowiedzi; konstrukcja zdań lub zespołów zdaniowych wchodzących w skład wypowiedzi

metryka
recepcja
Propercjusz
Heroidy Owidiusza
autotematyczny