bg‑azure

Budowa ucha

R1c9SELN8SvWv1
Budowa ucha człowieka.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
bg‑red

Ucho zewnętrzne

U człowieka (i innych ssaków) ucho zewnętrzne składa się z małżowiny usznej oraz przewodu słuchowego zewnętrznego zamkniętego błoną bębenkową. Jego podstawowa rola polega na wychwytywaniu fal dźwiękowych z otoczenia. Ponadto pełni funkcję ochronną.

Małżowina uszna

Małżowina to fałd skórny otaczający wejście do zewnętrznego przewodu słuchowego. W górnej części małżowina jest wzmocniona od wewnątrz chrząstką sprężystą, w dolnej części, zwanej płatkiem, tkanka chrzęstna nie występuje. Małżowina uszna skupia fale dźwiękowe i kieruje je do przewodu słuchowego. Większość ssaków może poruszać małżowinami dzięki mięśniom znajdującym się wokół uszu, natomiast u człowieka mięśnie te zaczęły zanikać w toku ewolucji, a w konsekwencji ruch małżowin został w znacznym stopniu ograniczony.

Przewód słuchowy zewnętrzny

Przewód słuchowy zewnętrzny to kanał doprowadzający fale dźwiękowe do błony bębenkowej. U człowieka osiąga on długość od 2,25 cm do 3,5 cm, a jego średnica wynosi od 0,5 cm do 0,75 cm. Jest zbudowany z tkanki chrzęstnej i wysłany skórą zawierającą gruczoły woskowinowe, które wydzielają woskowinę – żółtobrązową, półpłynną substancję, chroniącą dalsze części ucha przed zanieczyszczeniami.

Błona bębenkowa

Błona bębenkowa jest cienką, elastyczną błoną łącznotkankową, o eliptycznym kształcie i grubości 0,1 mm. Zamyka przewód słuchowy zewnętrzny i wyznacza tym samym granicę między uchem zewnętrznym a uchem środkowym. Jej zadaniem jest przenoszenie drgania powietrza na układ kostek słuchowych, które znajdują się w jamie ucha środkowego. Błona bębenkowa funkcjonuje prawidłowo, gdy ciśnienie po obu jej stronach (atmosferyczne i wewnątrz ucha środkowego) jest równe.

bg‑red

Ucho środkowe

Ucho środkowe tworzy jama bębenkowa zawierająca trzy kosteczki słuchowe – kowadełko, młoteczek i strzemiączko – oraz trąbka słuchowa, która łączy się z jamą gardzieli. Zadaniem ucha środkowego jest wzmacnianie drgań fal dźwiękowych i przekazywanie ich do ucha wewnętrznego.

Jama bębenkowa

Jama bębenkowa to niewielka komora wypełniona powietrzem i wysłana błoną śluzową. Jest odgraniczona od ucha zewnętrznego błoną bębenkową, a od ucha wewnętrznego okienkiem owalnymokienko owalne (okienko przedsionka)okienkiem owalnym (zamkniętym podstawą strzemiączka) oraz okienkiem okrągłym, zwanym także okienkiem ślimakaślimakślimaka (zamkniętym błoną bębenkową wtórną). W jamie bębenkowej znajdują się kosteczki słuchowe.

Kosteczki słuchowe

Kosteczki słuchowe są niezwykle drobne i delikatne – to najmniejsze kości w ciele człowieka. Przenoszą drgania błony bębenkowej na błędnik ucha wewnętrznego. Występują trzy kosteczki słuchowe: kowadełko, młoteczek oraz strzemiączko. Są one połączone stawowo i dzięki temu wzmacniają przenoszone drgania. Kowadełko połączone jest od strony błony bębenkowej z młoteczkiem, a od strony błędnika – ze strzemiączkiem. Młoteczek łączy się z błoną bębenkową. Strzemiączko łączy się z kowadełkiem i zamyka otwór okienka owalnego w ścianie między jamą bębenkową i uchem wewnętrznym.

Trąbka słuchowa

Trąbka słuchowa, zwana także niekiedy trąbką Eustachiusza, stanowi przewód łączący jamę bębenkową z nosową częścią gardła, którego długość u człowieka wynosi ok. 3,6 cm. Trąbka słuchowa służy głównie do wyrównywania ciśnienia w jamie bębenkowej z ciśnieniem atmosferycznym (podczas otwierania się trąbki słuchowej przy przełykaniu).

bg‑red

Ucho wewnętrzne – błędnik

Ucho wewnętrzne ze względu na swoją skomplikowaną budowę anatomiczną określa się także mianem błędnika (dawniej nazywano je labiryntem). Jest ono umiejscowione w wydrążeniu kości skroniowej i składa się z dwóch części: zewnętrznej, zwanej błędnikiem kostnym oraz wewnętrznej, zwanej błędnikiem błoniastym. Błędnik kostny stanowi jakby nieco powiększony odlew błędnika błoniastego, a ściany obu błędników oddziela szczelinowata przestrzeń wypełniona płynem – perylimfąperylimfa (przychłonka)perylimfą, zwaną także przychłonką.

Błędnik kostny

Błędnik kostny stanowi kostną obudowę błędnika błoniastego. Jest układem jam i kanałów odpowiadających ukształtowaniem elementom błoniastym. Składa się z trzech kanałów półkolistych ustawionych w stosunku do siebie pod kątem prostym, ślimaka (kanału spiralnego) oraz położonego między tymi strukturami przedsionka.

RP9d4dUVnrZxV1
Ilustracja interaktywna przedstawia schemat ucha wewnętrznego (błędnika). Błędnik ma zawiły kształt. Wyróżnia się w nim błędnik kostny i błoniasty. W górnej części błędnika są liczne przewody, w dolnej jest spiralnie zwinięty kanał - to ślimak. W górnej części znajdują się: przewód półkolisty przedni. Błoniasty przewód półkolisty przedni znajduje się w kostnym kanale półkolistym przednim; przewód półkolisty boczny. Błoniasty przewód półkolisty boczny znajduje się w kostnym kanale półkolistym bocznym. Przewód półkolisty tylny. Błoniasty przewód półkolisty tylny znajduje się w kostnym kanale półkolistym tylnym. Bańki błoniaste na przewodzie półkolistym bocznym. W błędniku można również wyróżnić łagiewkę, woreczek i przedsionek. W części spiralnej, czyli w ślimaku, są schody przedsionka, schody bębenka, okienko okrągłe, okienko owalne, przewód ślimakowy. Wzdłuż przewodu ślimakowego położony jest narząd spiralny (narząd Cortiego. Z błędnikiem łączy się nerw przedsionkowo-ślimakowy.
Schemat ucha wewnętrznego (błędnika). Kolorem fioletowym zaznaczono zarys błędnika kostnego, kolorem niebieskim – wypełniający go błędnik błoniasty.
Źródło: BruceBlaus, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Błędnik błoniasty

W błędniku błoniastym rozróżnia się trzy przewody półkoliste, tzw. narządy otolitoweworeczek i łagiewkę oraz przewód ślimakowy, wzdłuż którego położony jest narząd spiralny, zwany także narządem Cortiego).

Przewody półkoliste

Trzy przewody półkoliste, usytuowane w kostnych kanałach półkolistych, są – podobnie jak kanały – ustawione w stosunku do siebie pod kątem prostym: przedni jest położony w płaszczyźnie strzałkowej, boczny – w płaszczyźnie poziomej, a  tylny – w płaszczyźnie czołowej. Końcowa część każdego z przewodów kończy się rozszerzeniem zwanym bańką błoniastą, o ścianach tworzących zgrubienia - tzw. grzebienie bańkowe, stanowiące skupienia orzęsionych komórek zmysłowych (receptorowych). Światło przewodów półkolistych wypełnia płyn – endolimfa, zwana także śródchłonkąendolimfa (śródchłonka)endolimfa, zwana także śródchłonką, której ruchy, rejestrowane przez komórki zmysłowe, informują o położeniu ciała.

Woreczek i łagiewka

To struktury położone w przedsionku błędnika kostnego. Znajdują się w nich tzw. plamki statyczne – skupienia orzęsionych komórek zmysłowych, zaopatrzone w otolity (kamyczki błędnikowe)otolity (kamyczki błędnikowe)otolity (kamyczki błędnikowe). Łagiewka jest połączona z przewodami półkolistymi, natomiast od woreczka odchodzi przewód ślimakowy.

Przewód ślimakowy z narządem spiralnym (narządem Cortiego)
  • Przewód ślimakowy
    Spiralnie skręcony przewód ślimakowy odchodzi z woreczka i kończy się ślepo na wierzchołku ślimaka. Wypełnia go endolimfa. Po obu jego stronach biegną kanały, łączące się na wierzchołku ślimaka kostnego, zwane schodami przedsionkaschodami bębenka, które z kolei są wypełnione perylimfą.

  • Narząd spiralny (narząd Cortiego)
    Właściwy narząd słuchu. Położony jest wzdłuż przewodu ślimakowego. Stanowi część błędnika błoniastego przekształcającą drgania mechaniczne w impulsy bioelektryczne. Zbudowany jest z komórek podporowych i komórek słuchowych o cylindrycznym kształcie, pokrytych rzęskami (tzw. włoskami komórek słuchowych) na powierzchni skierowanej do wnętrza przewodu ślimakowego. Na rzęskach wspiera się błona pokrywowa (nakrywkowa).

R1I9ChrobHMdQ
Ilustracja interaktywna przedstawia uproszczoną budowę anatomiczną narządu spiralnego. Położony jest na błonie podstawnej. Nad błoną podstawną jest warstwa komórek podporowych. Większość ma kształt wydłużonych prostokątów z kropkami pośrodku. Od góry narządu jest błona pokrywowa. Od dołu stykają się z nią włoski komórek słuchowych. Komórki słuchowe mają podłużny kształt z lekkim zagłębieniem pośrodku, po dwóch stronach. W dolnej części komórek jest owalna struktura. Od każdej komórki odchodzi w postaci przewodu akson neuronów czuciowych. Aksony łączą się z nerwem ślimakowym.
Uproszczona budowa anatomiczna narządu spiralnego (narządu Cortiego).
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Ważne!

Przewody półkoliste i narządy otolitowe tworzą aparat przedsionkowyaparat przedsionkowyaparat przedsionkowy, stanowiący właściwy narząd równowagi, natomiast narząd spiralny (narząd Cortiego) jest właściwym narządem słuchu.

bg‑azure

Ucho jako narząd słuchu

Rolą ucha zewnętrznego jest skupianie fal dźwiękowych przez małżowinę uszną i kierowanie ich przez przewód słuchowy zewnętrzny do błony bębenkowej. Drgania słupa powietrza w tym przewodzie udzielają się błonie bębenkowej, z której przenoszą się na trzy kosteczki słuchowe w uchu środkowym i dochodzą do błony okienka owalnegookienko owalne (okienko przedsionka)okienka owalnego ślimaka w uchu wewnętrznym.

Ruchy tej błony wymuszają drgania endolimfy i perylimfy – płynów wypełniających ślimak. Drgania endolimfy przenoszą się na błonę podstawową, na której spoczywa narząd spiralny (narząd Cortiego) utworzony z orzęsionych komórek – receptorowych komórek słuchowych. Fale dźwiękowe wprawiają w ruch błonę podstawową narządu, co powoduje zginanie rzęsek i depolaryzację błony komórek słuchowych, a to prowadzi do powstania impulsu.

Impulsy zostają przekazane nerwem słuchowym do podkorowych ośrodków słuchu, skąd biegną do ośrodków korowych w płacie skroniowym kory mózgowej. Kodowanie częstotliwości dźwięku jest wynikiem działania dwóch mechanizmów.

Pierwszy polega na tym, że drgania o małej częstotliwości (odpowiadające tonom niskim) obejmują duże fragmenty błony podstawowej narządu spiralnego, a drgania o wysokiej częstotliwości (odpowiadające tonom wysokim) zostają wytłumione w początkowym odcinku błony.

Istotą drugiego mechanizmu są właściwości rezonansowe błony, które powodują, że pod wpływem dźwięków o określonych wysokościach silniej drgają określone odcinki błony. Impulsy wywołane tonami o różnych wysokościach dochodzą do różnych części okolicy słuchowej kory mózgowej.

Więcej o powstawaniu wrażeń słuchowych przeczytasz w e‑materiale Budowa i funkcja ślimakaD10zdsG6XBudowa i funkcja ślimaka, natomiast informacje na temat zakresu częstotliwości słuszenia u ludzi znajdziesz w e‑materiale Czy mnie słyszysz?PqdLIpauwCzy mnie słyszysz?

bg‑azure

Ucho jak narząd równowagi

U człowieka ucho nie tylko służy do odbierania dźwięków, ale także umożliwia zachowanie statycznej (w spoczynku) i dynamicznej (w ruchu) równowagi ciała. Właściwy narząd równowagi stanowi aparat przedsionkowy, który tworzą struktury błędnika błoniastego: trzy przewody półkoliste oraz tzw. narządy otolitowe – woreczek i łagiewka. Wszystkie te struktury są wyposażone w komórki zmysłowe (receptorowe), które rejestrują zmiany położenia ciała w przestrzeni. Cechą charakterystyczną tych komórek jest obecność rzęsek (kinocyliówkinocyliumkinocyliówstereocyliówstereocyliastereocyliów), zawierających receptory wrażliwe na odkształcenia błony komórkowej, z tego względu kwalifikowane jako mechanoreceptorymechanoreceptorymechanoreceptory.

Komórki receptorowe zlokalizowane w przewodach półkolistych są pobudzane przy ruchach obrotowych ciała (czyli podczas zmiany przyspieszenia kątowegoprzyspieszenie kątoweprzyspieszenia kątowego) dzięki ruchom endolimfy (śródchłonki), wypełniającej błędnik błoniasty.

Podczas ruchów wykonywanych w linii prostej (czyli podczas zmiany przyspieszenia liniowegoprzyspieszenie linioweprzyspieszenia liniowego) ruch endolimfy wpływa natomiast na przemieszczanie się otolitów w woreczku i łagiewce, które z kolei pobudzają umiejscowione tam komórki receptorowe, przy czym do przemieszczenia się otolitów woreczka dochodzi podczas ruchów wykonywanych w płaszczyźnie pionowej (góra–dół), a do przemieszczenia otolitów łagiewki – podczas ruchów odbywających się w płaszczyźnie poziomej (przód–tył).

Pobudzone receptory przekazują sygnał o kierunku i wartości działającego przyspieszenia przez nerw przedsionkowo‑ślimakowy do struktur mózgowia zaangażowanych w koordynację ruchu (ośrodków nerwowych znajdujących się w móżdżkumóżdżekmóżdżku oraz ośrodków kory mózgowejośrodki kory mózgowejośrodków kory mózgowej), które odpowiadają za regulację napięcia w poszczególnych grupach mięśniowych, co ostatecznie powoduje zachowanie równowagi ciała.

Należy pamiętać, że pełna wydolność statyczna i dynamiczna człowieka jest możliwa jedynie wówczas, gdy właściwy narząd równowagi (aparat przedsionkowy) harmonijnie współpracuje z innymi zmysłami, w tym przede wszystkim z narządem wzroku oraz receptorami czucia głębokiegoczucie głębokieczucia głębokiego, występującymi w torebkach stawowych, ścięgnach i mięśniach, a także z receptorami czucia powierzchniowegoczucie powierzchnioweczucia powierzchniowego, rozmieszczonymi na skórze.

Więcej na temat budowy i działania aparatu przedsionkowego przeczytasz tutajP9GcAmnTStutaj, a o mechanizmie pobudzania receptorów przedsionkowych i współpracy narządu równowagi z innymi zmysłami – tutajPgIa6n4Nmtutaj.

Słownik

aparat przedsionkowy
aparat przedsionkowy

właściwy narząd równowagi, leżący w uchu wewnętrznym. Tworzą go elementy błędnika błoniastego: trzy przewody półkoliste oraz woreczek i łagiewka

błona bębenkowa
błona bębenkowa

cienka, elastyczna błona łącznotkankowa oddzielająca ucho zewnętrzne od ucha środkowego, odpowiedzialna za wzmacnianie drgań i przekazywanie ich na kosteczki słuchowe

czucie głębokie
czucie głębokie

rodzaj czucia odbierany przez receptory zlokalizowane w torebkach stawowych, ścięgnach, więzadłach, mięśniach oraz uchu wewnętrznym, odpowiedzialny za rozpoznawanie położenia poszczególnych części ciała względem siebie oraz ich ruchu w przestrzeni

czucie powierzchniowe
czucie powierzchniowe

rodzaj czucia odbierany przez receptory rozmieszczone na skórze, odpowiadające m.in. za odczuwanie dotyku i ucisku

endolimfa (śródchłonka)
endolimfa (śródchłonka)

przezroczysty płyn, charakteryzujący się wysokim stężeniem jonów potasowych oraz niskim stężeniem jonów sodowych, wypełniający błędnik błoniasty; ruch endolimfy powoduje pobudzenie komórek zmysłowych właściwego narządu słuchu – narządu spiralnego (Cortiego)

kinocylium
kinocylium

długa, pojedyncza rzęska występująca na powierzchni komórek receptorowych należących do struktur aparatu przedsionkowego oraz na powierzchni komórek słuchowych

komórka receptorowa (receptor)
komórka receptorowa (receptor)

wyspecjalizowana komórka lub zakończenie dendrytu neuronu czuciowego odbierające bodźce docierające ze środowiska wewnątrz- i zewnątrzkomórkowego oraz mające zdolność do przetwarzania energii bodźca na energię elektryczną impulsu nerwowego

kosteczki słuchowe
kosteczki słuchowe

najmniejsze kości organizmu: młoteczek, kowadełko i strzemiączko, stanowiące element budowy ucha środkowego; znajdują się w jamie bębenkowej i odpowiadają za wzmocnienie fali dźwiękowej i przekazywanie drgań do ucha wewnętrznego

mechanoreceptory
mechanoreceptory

receptory czuciowe odbierające bodźce mechaniczne, takie jak ucisk, drgania czy odkształcenie tkanek

móżdżek
móżdżek

część mózgu kręgowców, położona na wysokości śródmózgowia, mostu oraz rdzenia przedłużonego, wchodząca w skład tyłomózgowia wtórnego. Móżdżek górną powierzchnią przylega do płatów potylicznych kory mózgowej, dolną – do rdzenia przedłużnego. U ssaków (w tym także u człowieka) składa się z dwóch półkul, połączonych ze sobą strukturą zwaną robakiem. Zawiera ośrodki nerwowe odpowiadające za utrzymanie równowagi, koordynację ruchów oraz regulację napięcia mięśni szkieletowych

narząd spiralny (narząd Cortiego)
narząd spiralny (narząd Cortiego)

receptor słuchu ssaków, część błędnika błoniastego (błędnik) przekształcająca drgania mechaniczne w impulsy bioelektryczne

okienko owalne (okienko przedsionka)
okienko owalne (okienko przedsionka)

okryta błoną struktura anatomiczna ucha środkowego połączona z kosteczką słuchową – strzemiączkiem; ułatwia przenoszenie drgań z ucha środkowego do schodów przedsionka, które stanowią jeden z trzech kanałów błoniastych ślimaka

osklepek ślimaka
osklepek ślimaka

galaretowata substancja występująca w rozszerzeniach kanałów półkolistych, w której zanurzone są rzęski komórek receptorowych

otolity (kamyczki błędnikowe)
otolity (kamyczki błędnikowe)

element narządu zmysłu równowagi; kryształki zbudowane są z fosforanu i węglanu wapnia; znajdują się w galaretowatej substancji, która pokrywa rzęski komórek zmysłowych woreczka i łagiewki

komórka receptorowa (receptor)
komórka receptorowa (receptor)

wyspecjalizowana komórka lub zakończenie dendrytu neuronu czuciowego odbierające bodźce docierające ze środowiska wewnątrz- i zewnątrzkomórkowego oraz mające zdolność do przetwarzania energii bodźca na energię elektryczną impulsu nerwowego

ośrodki kory mózgowej
ośrodki kory mózgowej

funkcjonalne obszary kory mózgowej zwane ośrodkami korowymi; wyróżnia się trzy rodzaje obszarów korowych: czuciowe, ruchowe i kojarzeniowe (asocjacyjne), przy czym: w obszarach czuciowych są odbierane informacje zmysłowe (informacje płynące z narządów zmysłu: wzroku, słuchu, smaku, węchu oraz receptorów rozmieszczonych w skórze), w obszarach ruchowych kontroli podlegają czynności ruchowe (zależne od woli, wyuczone i  mimowolne), a w obszarach kojarzeniowych dochodzi do integrowania informacji z obszarów czuciowych i ruchowych oraz pochodzących z innych struktur mózgowia

perylimfa (przychłonka)
perylimfa (przychłonka)

płyn wypełniający przestrzeń ucha wewnętrznego między błędnikiem kostnym i błoniastym, składem zbliżony do płynu mózgowo‑rdzeniowego; w porównaniu z endolimfą zawiera mniejsze stężenie jonów potasowych, a większe sodowych

przyspieszenie kątowe
przyspieszenie kątowe

wielkość fizyczna opisująca ruch obrotowy, czyli szybkość zmian prędkości kątowej w czasie

przyspieszenie liniowe
przyspieszenie liniowe

wielkość fizyczna opisująca ruch w linii prostej (zmianę prędkości w czasie)

stereocylia
stereocylia

krótkie, liczne rzęski występujące na powierzchni komórek receptorowych struktur aparatu przedsionkowego oraz na powierzchni komórek słuchowych

ślimak
ślimak

część ucha wewnętrznego; składa się z części kostnej (o kształcie muszli ślimaka) i mieszczącego się w niej przewodu ślimakowego (część błędnika błoniastego), który zawiera receptor słuchu — narząd spiralny (Cortiego)

ucho środkowe
ucho środkowe

część ucha składająca się z błony bębenkowej, jamy bębenkowej i trzech kosteczek słuchowych: młoteczka, kowadełka i strzemiączka; częścią ucha środkowego jest też trąbka słuchowa, który łączy jamę bębenkową z gardłem; ucho środkowe odpowiada za wzmacnianie drgań i przekazywanie ich do ucha wewnętrznego

ucho wewnętrzne
ucho wewnętrzne

część ucha, w której znajduje się właściwy narząd słuchu (przewód ślimakowy) oraz narząd zmysłu równowagi (aparat przedsionkowy)

ucho zewnętrzne
ucho zewnętrzne

część ucha odpowiedzialna za wychwytywanie i przekazywanie dźwięków do ucha środkowego