Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Na początku przypomnijmy wiadomości dotyczące graniastosłupa prawidłowego czworokątnego.

graniastosłupa prawidłowego czworokątnego
Definicja: graniastosłupa prawidłowego czworokątnego

Graniastosłup prawidłowy czworokątny to taki graniastosłup prostygraniastosłup prostygraniastosłup prosty, który ma w podstawie czworokąt foremny, czyli kwadrat.

Wzory

Dany jest graniastosłup prawidłowy czworokątny o długości krawędzi podstawy a i krawędzi bocznej h. Wtedy:

  • długość przekątnej podstawy p=a2,

  • długość przekątnej graniastosłupa d=a2+a2+h2=2a2+h2,

  • suma długości wszystkich krawędzi w graniastosłupie S=8a+4h.

RH6E15pHIPcbw
Ilustracja przedstawia graniastosłup prawidłowy czworokątny A B C D E F G H, gdzie wierzchołek F znajduje się nad wierzchołkiem A, wierzchołek E nad B, wierzchołek G nad C oraz wierzchołek H nad D. Na rysunku zaznaczono przekątną B H o długości d oraz przekątną podstawy B D o długości a pierwiastków z dwóch. Odcinek A B ma długość a. Ilustracją można swobodnie obracać.

Kąt pomiędzy przekątną graniastosłupa a przekątną podstawy

RcUbHz8zNoerD

Kąt ten można znaleźć w trójkącie prostokątnym BDH i wyznaczyć z wartości jednej z funkcji trygonometrycznych:

sinα=hd
cosα=a2d
tgα=ha2
Przykład 1

Wyznaczymy miarę kąta pomiędzy przekątną graniastosłupa prawidłowego czworokątnego a przekątną podstawy wiedząc, że długość krawędzi podstawy wynosi 5, a długość krawędzi bocznej jest równa 56.

Rozwiązanie

Przekątna podstawy ma długość 52, zatem

tgα=5652=3

Kąt α jest ostry i tgα=3, więc α=60°.

Kąt pomiędzy przekątną graniastosłupa a krawędzią boczną

R1547CnrP1V9I

Kąt ten również można znaleźć w trójkącie prostokątnym BDH i wyznaczyć wartości funkcji trygonometrycznych:

sinα=a2d
cosα=hd
tgα=a2h
Przykład 2

Wiedząc, że kąt pomiędzy przekątną graniastosłupa prawidłowego czworokątnego a krawędzią boczną jest równy 30°, a iloczyn długości krawędzi podstawy i krawędzi bocznej wynosi 66, wyznaczymy długość krawędzi bocznej tego graniastosłupa.

Rozwiązanie

Przez a oznaczamy długość krawędzi podstawy graniastosłupa, natomiast przez h długość krawędzi bocznej. Wtedy, korzystając z trygonometrii w trójkącie prostokątnym BDH, otrzymujemy:

tg30=a2h

33=a2h

h=3a23=a6

Zapisując informację dotyczącą iloczynu, mamy:

66=aa6

a2=6

a=6

Długość krawędzi bocznej tego graniastosłupa to h=66=6.

Kąt pomiędzy przekątną graniastosłupa a krawędzią podstawy

R1FZNr0xEaUwO

Kąt ten można znaleźć w trójkącie prostokątnym ABH i wyznaczyć z wartości jednej z funkcji trygonometrycznych:

sinα=AHd
cosα=ad
tgα=AHa
Przykład 3

Obliczymy długość krawędzi podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego wiedząc, że jego krawędź boczna ma długość 10, a kąt pomiędzy przekątną graniastosłupa a krawędzią podstawy jest równy 60°.

Rozwiązanie

tw. Pitagorasatwierdzenie Pitagorasatw. Pitagorasa w trójkącie ADH wynika, że a2+102=AH2, zatem AH=a2+100.

R1WLCSVffzum1

Korzystając z funkcji trygonometrycznej w trójkącie ABH otrzymujemy:

tg60=AHAB

3=a2+100a

3a=a2+100

3a2=a2+100

a=52

Kąt pomiędzy przekątną graniastosłupa a przekątną ściany bocznej

RfYrdm0Oaph6H

Kąt ten można znaleźć w trójkącie prostokątnym ABH i wyznaczyć z wartości jednej z funkcji trygonometrycznych:

sinα=ad
cosα=AHd
tgα=aAH
Przykład 4

W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym dany jest kąt α pomiędzy przekątną graniastosłupa a przekątną podstawy. Wyznaczymy tangens kąta pomiędzy przekątną graniastosłupa a przekątną ściany bocznej w zależności od kąta α.

Rozwiązanie

RU9k7DlXvvSWx

Przez a oznaczamy długość krawędzi podstawy tego graniastosłupa. Wtedy przekątna podstawy ma długość a2. Korzystając z funkcji trygonometrycznych w trójkącie BDH otrzymujemy:

tgα=DHa2

i przekształcając uzależniamy długość krawędzi bocznej graniastosłupa od aα:

DH=tgαa2

Korzystając z tw. Pitagorasa w trójkącie ADH wyznaczamy długość przekątnej AH:

a2+tgαa22=AH2

AH=a2+2a2tg2α=a1+2tg2α

Korzystając z funkcji trygonometrycznych w trójkącie ABH wyznaczamy szukaną wartość:

tgβ=ABAH=aa1+2tg2α=11+2tg2α.

Kąt pomiędzy przekątnymi sąsiednich ścian bocznych wychodzących z jednego wierzchołka

R1aecJQsozUDl

W przeciwieństwie do wyżej opisanych kątów, kąta pomiędzy przekątnymi sąsiednich ścian bocznych w graniastosłupie prawidłowym czworokątnym nie umieścimy w trójkącie prostokątnym, którego bokami byłyby odcinki leżące na ścianach graniastosłupa. Znajdziemy go natomiast w trójkącie równoramiennym ACH. Trygonometrię w trójkącie dowolnym możemy stosować przy użyciu twierdzenia cosinusówtwierdzenie cosinusówtwierdzenia cosinusów.

AC2=AH2+CH22AHCHcosα

Oznaczając przez a długość krawędzi podstawy, natomiast przez h długość krawędzi bocznej, otrzymujemy z tw. Pitagorasa AH=CH=a2+h2. Podstawiając do tw. cosinusów mamy:

a22=a2+h22+a2+h222a2+h2a2+h2cosα
2a2=a2+h2+a2+h22a2+h2cosα
2a2+h2cosα=2h2
cosα=h2a2+h2

Zauważmy, że cosα>0, a więc bez względu na wymiary graniastosłupa, kąt α będzie zawsze kątem ostrym.

Przykład 5

W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym dany jest kąt α pomiędzy przekątnymi sąsiednich ścian bocznych taki, że sinα=35. Wiedząc, że krawędź boczna graniastosłupa ma długość 45, obliczymy długość krawędzi podstawy tego graniastosłupa.

Rozwiązanie

R107Fedaby2fs

Najpierw, znając sinα, przy pomocy jedynki trygonometrycznejjedynka trygonometrycznajedynki trygonometrycznej wyznaczamy cosα:

352+cos2α=1

cosα=45

Korzystając z tw. cosinusów w trójkącie ACH otrzymujemy:

AC2=AH2+CH22AHCHcosα

a22=x2+x22xx45

2a2=25x2

x=5a

Korzystając z tw. Pitagorasa w trójkącie CGH otrzymujemy:

452+a2=5a2

80+a2=5a2

a2=20

a=25

Kąt pomiędzy przekątną podstawy a przekątną ściany bocznej wychodzącymi z jednego wierzchołka

R19h9wOkxnGg3

Kąt α pomiędzy przekątną podstawy a przekątną ściany bocznej występuje w trójkącie równoramiennym ACH. Możemy więc, podobnie jak przy kącie między przekątnymi sąsiednich boków, korzystać z tw. cosinusów. Jednocześnie kąt α występuje w trójkącie prostokątnym CHP, gdzie P jest punktem przecięcia przekątnych podstawy, który jednocześnie je połowi. Mamy więc do dyspozycji funkcje trygonometryczne:

sinα=HPHC
cosα=PCHC
tgα=HPPC

Słownik

graniastosłup prosty
graniastosłup prosty

to graniastosłup, w którym wszystkie krawędzie boczne są prostopadłe do podstaw, a więc wszystkie ściany boczne są prostokątami

twierdzenie Pitagorasa
twierdzenie Pitagorasa

jeżeli trójkąt jest prostokątny, to suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej

twierdzenie cosinusów
twierdzenie cosinusów

w dowolnym trójkącie kwadrat długości dowolnego boku jest równy sumie kwadratów długości dwóch pozostałych boków pomniejszonej o podwojony iloczyn długości tych boków i cosinusa kąta zawartego między nimi

R1JFjExkrDAl8

a2=b2+c22bccosα

jedynka trygonometryczna
jedynka trygonometryczna

to tożsamość trygonometryczna mówiąca, że suma kwadratów sinusa i cosinusa tego samego kąta jest zawsze równa 1; dla dowolnego kąta α zachodzi: sin2α+cos2α=1