Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
bg‑pink

Język – podstawowe informacje o jego budowie i funkcjach

Język jest fałdem mięśniowym pokrytym błoną śluzową, znajduje się w jamie ustnej. Anatomicznie wyróżniamy trzy jego główne części: nasadę, trzon oraz koniec języka. Nasadę od trzonu oddziela bruzda krańcowa w kształcie litery V. Język bierze udział w artykulacji, ułatwia pobieranie pokarmu, daje możliwość ssania i pozwala na odbieranie bodźców smakowych. Powierzchnia grzbietowa języka zaopatrzona jest w specjalne uwypuklenia zbudowane z tkanki łącznejtkanka łącznatkanki łącznej pokrytej nabłonkiem błony śluzowej języka, które nazywamy brodawkami. Wyróżniamy następujące typy brodawek:

R1Ip0OQukWb871
Przekrój przez brodawki liściaste języka. Mikroskop świetlny.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.
  • brodawki nitkowate – pokrywają przednią część języka, są drobne i liczne,

  • brodawki grzybowate – znajdują się tam, gdzie brodawki nitkowate, jednak są od nich większe i mniej liczne,

  • brodawki okolone – znacznie większe, znajdują się na granicy między trzonem, a nasadą języka,

  • brodawki liściaste – na bocznych powierzchniach języka.

bg‑pink

Fizjologia odczuwania smaku

Za odczuwanie smaku odpowiadają kubki smakowe, w których znajdują się specjalne receptory. Człowiek ma na języku kilka tysięcy kubków smakowych, a w każdym z nich jest nawet 100 receptorów smakowych. Receptory te są pobudzane przez substancje rozpuszczone w śluzie (ślinie), który pokrywa błonę śluzową języka.

R7mxSif1IPdYA
Ilustracja interaktywna ukazuje budowę kubka smakowego. Kubki smakowe znajdują się w jamie ustnej w nabłonku języka. W górnej części nabłonka jest zagłębienie - to por smakowy. Tam znajduje się kubek smakowy. W górnej części kubka smakowego są pręciki smakowe. Kubek smakowy ma kształt owalny. Zbudowany jest z wrzecionowatych komórek smakowych. Z dolnej części kubka smakowego odchodzą włókna nerwowe. Biegną one przez tkankę łączną.
Budowa kubka smakowego.
Źródło: Jonas Töle, Wikimedia Commons, domena publiczna.

W każdym kubku znajdują się komórki odbierające wszystkie typy smaków: słodki, gorzki, słonykwaśny, a także umami. Dlatego każdy smak odbierany jest całą powierzchnią języka. Natomiast intensywność, z jaką odczuwamy konkretny smak, zależy od stężenia danej substancji w ślinie. Aby dany smak mógł być w ogóle odczuwalny, musi zostać przekroczony wartość progowa (próg pobudliwości dla danej substancji). Oto progi pobudliwości konkretnych smaków, w odniesieniu do substancji wzorcowej danego smaku:

Smak słony

Substancją wzorcową dla smaku słonego jest chlorek sodu. Aby smak słony był odczuwany, stężenie NaCl powinno wynosić przynajmniej 0,5 g/dm3.

Smak słodki

W tym przypadku substancją wzorcową jest sacharoza. Aby smak słodki był odbierany przez receptory smakowe języka, stężenie sacharozysacharozasacharozy powinno wynosić 4 g/dm3.

Smak kwaśny

Substancją wzorcową może być silny kwas – HCl, czyli kwas solny, znajdujący się w treści żołądkowej, aby smak kwaśny był odczuwany, stężenie kwasu solnego musi wynosić przynajmniej 0,02 g/dm3.

Smak gorzki

Substancją wzorcową w tym przypadku jest chinina, czyli substancja z grupy alkaloidów, która znalazła zastosowanie, jako lek przeciw malariimalariamalarii. Aby smak gorzki mógł być odczuwany, musi zostać przekroczony próg pobudliwości receptorów smakowych – ma to miejsce, gdy stężenie chininy wynosi przynajmniej 0,0003 g/dm3.

Jak widać, próg pobudliwości dla smaku gorzkiego jest osiągany przy znacznie mniejszym stężeniu substancji wzorcowej, niż ma to miejsce w przypadku smaku słodkiego. To uwarunkowanie ma chronić człowieka przed truciznami, bardzo często mającymi gorzki smak.

bg‑pink

Droga impulsu nerwowego z receptorów kubków smakowych do mózgowia

Receptory w kubkach smakowych odbierają bodźce smakowe i przewodzą je drogą nerwów czaszkowych: nerwu twarzowego (VII), nerwu językowo‑gardłowego (IX) i nerwu błędnego (X). Drogą odpowiednich neuronów informacja na temat smaku jest przekazywana do ośrodka smaku w korze mózgowej i równolegle do układu limbicznego i podwzgórza. W korze mózgowej ośrodki smaku zlokalizowane są w zakręcie zaśrodkowym, w okolicy wyspy, wieczka czołowo‑ciemieniowego a nawet w okolicy czołowo‑oczodołowej. Ta szeroka reprezentacja korowa wskazuje, że smak jest zaangażowany nie tylko w procesy poznawcze związane z rozpoznawaniem pokarmu, ale wpływa na zachowanie człowieka, emocje i homeostazę wewnątrzustrojową.

Ciekawostka

Noworodki już kilka dni po urodzeniu potrafią odróżnić smak słodki i gorzki, wyrażając aprobatę dla smaku słodkiego i dezaprobatę dla smaku gorzkiego.

bg‑pink

Metody badania zmysłu smaku

Wyróżniamy:

  1. Metody subiektywne – ocena progów smakowych i ocena nadprogowa zmysłu smaku;

  2. Metody obiektywne – rejestrowanie smakowych potencjałów wywołanych w elektroencefalografii (EEG) i magnetoencefalografii (MEG).

bg‑gray2

Metody subiektywne

Elektrogustometria jest ilościowym badaniem smaku. Pod wpływem drażnienia powierzchni języka prądem elektrycznym o różnym natężeniu dochodzi do hydrolizy śliny, czego wynikiem jest odczuwanie smaku kwaśno‑metalicznego. Badanie rozpoczyna się od wyższych wartości natężenia prądu, stopniowo obniżając je, aż do zniknięcia wrażenia sensorycznego. Następnie ponownie zwiększa się wartość natężenia prądu elektrycznego aż do momentu, gdy badany zasygnalizuje odczucie smaku. Średnia wartość z obu tych pomiarów stanowi próg smakowypróg smakowypróg smakowy.

Gustometria swoista jest metodą polegającą na próbie identyfikacji substancji charakterystycznych dla smaków podstawowych. Stosowanymi bodźcami są tutaj np.: kwas cytrynowy dla smaku kwaśnego, krystaliczna kofeina dla smaku gorzkiego, chlorek sodu dla smaku słonego, sacharoza dla smaku słodkiego oraz glutaminian jednosodowy dla smaku umami.

Istnieje kilka sposobów na aplikację substancji smakowych, jednak najczęściej stosowaną metodą jest użycie ich roztworów w formie przepłukiwania jamy ustnej.

R1ZtTBp8imlsL1
Serie stężeń roztworów substancji wzorcowych stosowane w określaniu progów wyczuwalności i rozpoznania smaku.
Źródło: Anna Masłowska, Urszula Żochowska, Krystyna Lupa, Metody badania zmysłu smaku - przegląd piśmiennictwa, Tom 6 nr 3-4 2010, PN-ISO 3972:1998.

Pierwszy etap badania (określany mianem próby na daltonizm smakowy) polega na ocenie zdolności rozpoznania podstawowych wzorców smakowych. Osoby, które osiągają pozytywny wynik uznawane są za zdolne do identyfikacji smaków i mogą uczestniczyć w następnych etapach badania sensorycznego.

Kolejny etap badania polega na wyznaczaniu progu: wyczucia, rozpoznania i różnicy. Najmniejsze natężenie bodźca, przy którym pojawia się wrażenie smakowe niemożliwe jeszcze do jakościowego zdefiniowania określane jest jako próg wyczuciapróg wyczuciapróg wyczucia. Najmniejsze natężenie bodźca, przy którym pacjent jest w stanie zidentyfikować smak to próg rozpoznaniapróg rozpoznaniapróg rozpoznania. Natomiast różnica stężeń dwóch roztworów, między którymi po raz pierwszy został stwierdzony wzrost intensywności wrażenia smakowego nazywany jest progiem różnicypróg różnicyprogiem różnicy.

bg‑gray2

Metody obiektywne

Badanie to jest najnowszym kierunkiem w ocenie zmysłu smaku. Polega na pomiarze zmian aktywności neuronów kory mózgu w odpowiedzi na bodźce o różnej intensywności. Istnieją dwa sposoby stymulacji: prąd elektryczny i roztwory chemiczne. Podczas takiego badania, które zawsze przeprowadzane jest w zamkniętych pomieszczeniach, pacjent powinien mieć zamknięte oczy i unieruchomioną głowę, by wyeliminować dodatkowe bodźce, które mogłyby wpłynąć na pojawienie się fałszywych wyników w zapisie EEG lub MEG.

R8X4RfDHMJrNV
Podczas elektroencefalografii (EEG) rozmieszcza się na powierzchni skóry czaszki elektrody, które rejestrują zmiany potencjału elektrycznego, pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej. Po odpowiednim ich wzmocnieniu tworzy się z nich zapis – elektroencefalogram.
Źródło: Antoine Lutz - Barry Kerzin, Wikimedia Commons, domena publiczna.

Słownik

chinina
chinina

alkaloid o bardzo gorzkim smaku, znajdujący się w korze drzewa chinowego rosnącego w Ameryce Południowej w Andach

malaria
malaria

choroba wywoływana przez pięciu gatunków jednokomórkowych pierwotniaków z rodzaju Plasmodium. Jest przenoszona przez komary – samice z rodzaju Anopheles. Objawy choroby pojawiają się cyklicznie co kilkanaście godzin i polegają na wystąpieniu wysokiej gorączki, dreszczy, wymiotów, a także biegunki

sacharoza
sacharoza

związek organiczny, dwucukier, zbudowany z cząsteczki glukozy i cząsteczki fruktozy

tkanka łączna
tkanka łączna

podstawowa tkanka zwierzęca, pełniąca przede wszystkim funkcje podporowe i ochronne. Do tej grupy tkanek należy np. tkanka kostna, chrzęstna, tkanka tłuszczowa

próg rozpoznania
próg rozpoznania

próg rozpoznawalności (z ang. recognition threshold) – stężenie, które w danych warunkach umożliwia rozpoznanie smaku

próg różnicy
próg różnicy

minimalna wartość różnicy między dwoma bodźcami, której odczucie wywołuje reakcję u osoby badanej

próg smakowy
próg smakowy

minimalne natężenie bodźca smakowego możliwe do uchwycenia

próg wyczucia
próg wyczucia

minimalne natężenie bodźca, przy którym pojawia się wrażenie smakowe niemożliwe do jakościowego zdefiniowania