Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Fundamenty

R1Z0TkJ7lSuIW1
Daniel Chodowiecki, Oświecenie, II poł. XVIII w. Rysunek przedstawia grupę ludzi, która opuszcza mroczną leśną drogę i podąża w kierunku wschodzącego słońca, do wyłaniającego się z oddali dworu. W ten symboliczny sposób autor przedstawił główną ideę oświecenia, którą było wyzwolenie człowieka z niewiedzy i przesądów.
Źródło: Johann Christian Dieterich, Biblioteka Narodowa/Polona, domena publiczna.

Epoka oświecenia w dziejach kultury europejskiej przypada na okres od końca XVII w. do pierwszych lat XIX stulecia. Jej nazwa nawiązuje do „światła” (lub „świateł”), które rozprasza mrok rozumiany jako niewiedza (ciemnota) i przesąd. Uczeni, filozofowie i ludzie pióra wierzyli, że rozwój nauki i oświaty zapewni ogółowi społeczeństwa postęp cywilizacyjny. Według nich ludzie powinni na co dzień kierować się rozumem i wierzyć w prawdy weryfikowalne w sposób naukowy. Wystarczyłoby, gdyby pod uwagę brali tylko niepodważalne fakty, nauczyli się wątpić, a wnioski wyciągali na podstawie obserwacji, doświadczeń (empiryzm) i analizy (racjonalizmracjonalizmracjonalizm).

Tematem poruszanym często w pismach oświeconych była kwestia nietolerancji względem innowierców. Autorzy potępiali władze kościelne za prześladowania wyznawców innych religii i umacnianie wśród wiernych nienawiści do bliźnich. Dla części z nich najmniejszego sensu nie miało kurczowe trzymanie się dogmatówdogmatdogmatów i sprawowanie kultu religijnego. Ukształtowały się dwie postawy filozoficzne wobec istnienia Boga: deizm i ateizm. Deiści byli przekonani, że Bóg stworzył ziemię, ale nie ingeruje w losy ludzkie, natomiast ateiści wykluczali istnienie Boga. Te dwie postawy, zwłaszcza deistyczna, zyskały liczne grono na Zachodzie, natomiast w krajach, w których rozwinęło się tzw. oświecenie katolickie, jak Rzeczpospolita, Hiszpania czy Austria, występowały rzadko.

R1FSjGMHMCPSF1
Pierwsza strona O duchu praw Monteskiusza z 1748 r. Zauważ, że na stronie tytułowej nie można doszukać się imienia i nazwiska autora (franc. Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu). Nie ma też na niej pseudonimu, pod którym mógłby się ukrywać. Dodatkowo książka została wydana w Genewie, a nie w Paryżu, gdzie mieszkał pisarz. Gdyby Monteskiusz próbował wydrukować swoje dzieło we Francji, musiałby uzyskać zgodę cenzora królewskiego, a ten, zważywszy na antyabsolutystyczną treść książki, zapewne by jej nie wydał. Tymczasem utwór szybko zdobył dużą popularność we Francji i rodzimi wydawcy drukowali go w sekrecie, aby zwiększyć swoje obroty.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Przedstawiciele oświecenia głosili, że każdy człowiek powinien mieć zagwarantowane prawa naturalne do wolności, równego traktowania, szczęścia i posiadania dóbr (własności), niezależnie od swojego pochodzenia czy światopoglądu. Sprzeciwiali się w ten sposób ówczesnym podziałom społecznym, wynikającym z funkcjonowania systemu stanowego. Oprócz sprzeciwu wobec feudalizmu cechą charakterystyczną pism tego okresu była krytyka absolutyzmuabsolutyzmabsolutyzmu. Monteskiusz, wydał dzieło O duchu praw (1748), w którym skrytykował rządy absolutne i przedstawił słynną koncepcję trójpodziału władz. Według niej dla zachowania równowagi w państwie poszczególne władze (wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza) muszą być od siebie niezależne. Rozdział zapewnia ich wzajemną kontrolę i uniemożliwia koncentrację władzy w rękach jednej osoby lub grupy. Pod koniec XVII w. John Locke dowodził, że władza państwowa pochodzi od ludu i może on wystąpić przeciwko władzy despotycznejdespotyzmdespotycznej. Ideę tę rozwinął Jan Jakub RousseauUmowie społecznej (1762), która promowała ustrój republikańskirepublikanizmustrój republikańskidemokrację bezpośredniądemokracja bezpośredniademokrację bezpośrednią. W czasie rewolucji francuskiej książka ta stała się jedną z najważniejszych lektur zwolenników zmian. Na gruncie tej teorii zbudowane są współczesne demokracje.

Nie tylko dla przyjemności

Literatura oświecenia miała nie tylko bawić, ale również uczyć i propagować nowe wzorce zachowań. W XVIII‑wiecznej Europie sukcesywnie rosło czytelnictwo, przede wszystkim w miastach. Bogaci mieszczanie i szlachetnie urodzeni mieli dostęp do większości tytułów, również tych ocenzurowanych, w popularnych wówczas salonach towarzyskich, przeważnie prowadzonych przez arystokratki i zamożne mieszczanki. W czasie tych spotkań ludzie pióra lub któryś z gości czytali współczesne utwory na głos, dostarczając zgromadzonym tematów do rozmów. Osoby spoza tego elitarnego świata mogły znaleźć książki, gazety i inne pisma albo posłuchać ich fragmentów w coraz liczniejszych bibliotekach publicznych, klubach, towarzystwach literackich czy kawiarniach.

Mistrzowie pióra i ich dzieła

W utworach z okresu oświecenia często pojawia się bohater nieszlacheckiego pochodzenia, który poprzez swoją otwartość na nowe idee, naukę i ciężką pracę odnosi sukces. Pisarze próbowali dotrzeć ze swoim przesłaniem do jak najszerszego grona odbiorców, dlatego ich teksty cechowała prostota i klarowność wywodu. Niejednokrotnie mamy do czynienia z dialogiem prowadzonym między zwolennikami starego i nowego porządku. Powodzeniem cieszyły się satyrasatyrasatyra, bajkabajkabajka, powiastka filozoficzna, poemat heroikomicznypoemat heroikomicznypoemat heroikomiczny, felietonfelietonfelieton, dramat (zwłaszcza komedia) i poezja. W oświeceniu powstały też całkiem nowe gatunki: powieść realistyczna i sentymentalna, esejesejesejsielankasielankasielanka. O ile w pierwszej połowie XVIII w. literaci hołdowali klasycyzmowiklasycyzmklasycyzmowi, który odwoływał się do antycznych form i racjonalizmu, o tyle pod koniec stulecia upowszechnił się sentymentalizm − ponad rozum stawiający uczucia i emocje, przyrodę i powrót na łono natury.

RKhYIHWIxYZCm1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.

Twórczość sentymentalna miała ogromny wpływ na autorów zaliczanych do prekursorów kolejnej epoki − romantyzmu. To m.in. Nowa Heloiza pióra Rousseau zainspirowała Johanna Wolfganga Goethego (1749−1832) do napisania Cierpień młodego Wertera (1774). Chociaż (sentymentalne) utwory Sterne’a, Rousseau czy Goethego cieszyły się dużą popularnością, w XVIII w. przeważały jednak pisma w nurcie klasycystycznym. W Niemczech tworzył Gotthold Ephraim Lessing (1729−1781), współtwórca niemieckiego dramatu mieszczańskiego (Pani Sara Sampson, Minna von Barnhelm) i autor pierwszej narodowej komedii (Żołnierska dola). W Rosji za głównego przedstawiciela literatury oświecenia uchodzi z kolei Aleksander Radiszczew (1749−1802), który w powieści Podróż z Petersburga do Moskwy skrytykował poddaństwopoddaństwopoddaństwo chłopów, pańszczyznępańszczyznapańszczyznę, przywileje stanowe i absolutyzm, za co został zesłany na Syberię. W Rzeczypospolitej największą sławę zyskał biskup warmiński Ignacy Krasicki (1735−1801). Specyfika literatury polskiego oświecenia wynikała z silnej pozycji Kościoła katolickiego (pisarze raczej krytykowali lenistwo i zacofanie duchownych niż Kościół jako instytucję) oraz słabości mieszczaństwa. Oświeceniowi pisarze wywodzili się głównie ze szlachty, stąd chociaż pojawiały się postulaty zniesienia podziałów stanowych, to dominowały głosy mówiące o reformie ustroju z zachowaniem uprzywilejowania tej warstwy społecznej.

Cała wiedza w jednym miejscu − Encyklopedia

Pisarze oświecenia byli przekonani, że wiedza powinna być dostępna dla każdego. We Francji grupa skupiona wokół matematyka Jeana Le Ronda d’Alemberta i filozofa Denisa Diderota podjęła próbę zebrania i przedstawienia w formie słownikowej ówczesnego stanu wiedzy ze wszystkich dziedzin nauki. Chociaż tego rodzaju próby były podejmowane w różnych krajach już wcześniej, Encyklopedia albo słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł (1751–1780, 35 tomów) odniosła ogromny sukces w Europie. Swoją popularność zawdzięczała z jednej strony niemal powszechnej znajomości języka francuskiego wśród elit, a z drugiej renomie pisarzy, którzy zgodzili się wziąć udział w projekcie. Do Wielkiej encyklopedii francuskiej, jak z czasem zaczęto ją nazywać, pisali bowiem m.in Wolter i Monteskiusz. Pierwsze tomy ukazywały się za zgodą władz, jednak później Ludwik XV objął Encyklopedię cenzurą, a papież umieścił ją na Indeksie ksiąg zakazanych ze względu na zawartą w niej krytykę feudalizmu i Kościoła.

R1KwIzgy7gPV9
Okładka pierwszego tomu Encyklopedii albo słownika rozumowanego nauk, sztuk i rzemiosł, 1751 r. Pod rokiem wydania, umieszczono dopisek: Za zgodą i z przywilejem króla (Avec approbation et privilege du roi). Wyjaśnij, w jaki sposób ilustracja umieszczona na okładce nawiązuje do idei, która przyświecała redaktorom Encyklopedii przy wdrażaniu projektu.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Narodziny czwartej władzy

W XVIII w. narodziło się nowoczesne dziennikarstwo. Co prawda pierwszym regularnie wydawanym tytułem była kontrolowana przez francuski dwór „Gazette de France” (ukazująca się od 1631 r.), ale to właśnie w oświeceniu doszło do rozwoju prasy i jej upowszechnienia. Ówczesne czasopisma i gazety zawierały informacje o charakterze politycznym, gospodarczym, naukowym, kulturalnym i obyczajowym oraz drobne ogłoszenia. Bardzo często pojawiały się w nich utwory literackie: fragmenty prozy, wiersze, felietony, artykuły na tematy literackie i filozoficzne. Pierwsze dzienniki powstały na początku XVIII w. w Anglii. Były to „Daily Courant” i „Spectator”, które miały charakter moralizatorski i propagowały oświeceniowe idee. Dziennikarstwem zajmowali się politycy i literaci, m.in. wspomniani już Daniel DefoeJonathan Swift. Na angielskich tytułach wzorowali się wydawcy w innych europejskich krajach (np. „Monitora” w Rzeczypospolitej) i koloniach (np. „Boston Gazette” w Massachusetts). O ile w Polsce i Ameryce dziennikarze cieszyli się stosunkowo dużą swobodą, o tyle tam, gdzie panował absolutyzm, musieli się oni liczyć z ograniczeniami wynikającymi z cenzury. Na przykład we Francji pierwszy dziennik, konkurencyjny dla „Gazette de France”, pojawił się dopiero w 1777 r. i był nim „Journal de Paris”.

R1Nsq2BKOhGBf1
„Spectator” z 4 lipca 1711 r. Mimo iż XVIII-wieczne czasopisma nazywały się „dziennikami”, nie ukazywały się codziennie, ale dwa lub trzy razy w tygodniu (zmieni się to w kolejnym stuleciu). Zwykle zajmowały od 2 do 4 stron.
Źródło: Joseph Addison, Richard Steele, British Library, domena publiczna.

Słownik

absolutyzm
absolutyzm

(z łac. absolutus – zupełny, bezwzględny) system władzy we wczesnonowożytnej Europie, w ramach którego władca sprawował niemal nieograniczoną władzę

ateizm
ateizm

(z gr. atheos – bezbożny) nurt filozoficzny i postawa życiowa; ateiści negują istnienie boga (bogów)

bajka
bajka

(z prasł. bajьka - mówienie; baśń; opowiadanie) - krótki utwór napisany wierszem lub prozą, o charakterze moralizatorskim. Bohaterami są najczęściej zwierzęta symbolizujące ludzkie cechy

deizm
deizm

(z łac. deus – bóg) nurt filozoficzno‑religijny i postawa życiowa; deiści nie wykluczają istnienia boga, ale traktują go jak stwórcę‑konstruktora, który stworzył ziemię i ustalił panujące na niej prawa naturalne, na tym jego rola się kończy – nie ingeruje on w ludzkie sprawy ani nie ma wpływu na przyrodę.

demokracja bezpośrednia
demokracja bezpośrednia

system, w którym ogół obywateli na drodze głosowania podejmuje wszystkie ważne decyzje państwowe

despotyzm
despotyzm

(z gr. despótēs - pan, władca) - rządy absolutne, niczym nieograniczone; władza sprawowana w sposób bezwzględny, bazująca na terrorze i nieprzestrzeganiu praw i wolności obywateli

dogmat
dogmat

(z gr. dogma – pogląd, mniemanie, postanowienie, dekret) w teologii chrześcijańskiej twierdzenie uznawane za prawdę objawioną przez Boga, nadające kierunek wierze

esej
esej

krótki tekst przedstawiający subiektywny punkt widzenia autora na dowolny temat

felieton
felieton

(z franc. feuilleton, od feuillet – kartka) krótki tekst publicystyczny poruszający tematy polityczne, społeczne, obyczajowe i kulturalne, napisany w sposób lekki i efektowny, zawierający osobiste przemyślenia autora

klasycyzm
klasycyzm

(z łac. classicus - należący do pierwszej, najlepszej, klasy) - kierunek w literaturze, muzyce i sztuce, nawiązujący do kultury antycznej

pańszczyzna
pańszczyzna

przymusowe praca i posługi chłopa na rzecz pana feudalnego w zamian za użytkowanie gospodarstwa

poddaństwo
poddaństwo

zależność osobista chłopa od właściciela ziemskiego – pana feudalnego

poemat heroikomiczny
poemat heroikomiczny

dłuższy utwór wierszowany, łączący podniosły styl z błahą, przyziemną tematyką; osiągnięty w ten sposób komizm ma na celu zwrócenie uwagi odbiorcy na poruszane problemy

racjonalizm
racjonalizm

(z łac. ratiōnālis - rozsądny') - kierunek filozoficzny mówiący o tym, że proces poznawczy (dochodzenie do prawdy) jest możliwe wyłącznie za pomocą rozumu, nie emocji

republikanizm
republikanizm

(z łac. res publica rzecz publiczna) nurt filozofii politycznej, według którego najlepszy ustrój funkcjonuje w republice, rozumianej jako wspólnota obywateli biorących aktywny udział w życiu publicznym

satyra
satyra

(łac. satira) utwór literacki ośmieszający i piętnujący wady ludzkie, obyczaje, stosunki społeczne itd.

sentymentalizm
sentymentalizm

(fr. sentimentalisme) - kierunek ideowy i artystyczny przełomu XVIII i XIX wieku, charakteryzujący się zainteresowaniem życiem wewnętrznym człowieka: jego psychiką i emocjami. Zachęcał do powrotu do natury i kultywowania przeszłości

sielanka
sielanka

zwana też bukoliką lub idyllą; liryczno‑opisowy utwór ukazujący w sposób wyidealizowany uroki życia na wsi

Słowa kluczowe

literatura, oświecenie, Wolter, Jean‑Jacques Rousseau, Gotthold Ephraim Lessing, Aleksander Radiszczew, Daniel Defoe

Bibliografia

Z. Libera, Oświecenie, Warszawa 1991.

Historia literatury światowej w dziesięciu tomach, red. T. Skoczek, t. 5, Oświecenie, Bochnia−Kraków−Warszawa 2006.

J. Snopek, Oświecenie: szkic do portretu epoki, Warszawa 1999.

W. Nawrocki, Oświecenie. Wykłady o europejskiej literaturze na Zachodzie i w Polsce, Piotrków Trybunalski 1998.